R01 R0101 ae 01017000 SM-N9000ZIEXSG
 • SM-N900 1 Front BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000212249_front_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000212249_front_black30002000370370#00000030281825
 • SM-N900 2 Front With Pen BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000212258_front-with-pen_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000212258_front-with-pen_black30002000370370#00000030281834
 • SM-N900 3 Left Perspective BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000212276_left-perspective_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000212276_left-perspective_black30002000370370#00000030281841
 • SM-N900 4 Right Perspective BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000212285_right-perspective_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000212285_right-perspective_black30002000370370#00000030281848
 • SM-N900 5 Right Side BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000212338_right-side_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000212338_right-side_black30002000370370#00000030281854
 • SM-N900 6 Left Side BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000212347_left-side_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000212347_left-side_black30002000370370#00000030281862
 • SM-N900 7 Right 55 Degree BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000212356_right-55-degree_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000212356_right-55-degree_black30002000370370#00000030281868
 • SM-N900 8 Left 55 Degree BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000212365_left-55-degree_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000212365_left-55-degree_black30002000370370#00000030281882
 • SM-N900 9 Front Landscape BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000212374_front-landscape_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000212374_front-landscape_black30002000370370#00000030281883
 • SM-N900 10 Back Landscape BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000212383_back-landscape_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000212383_back-landscape_black30002000370370#00000030281893
 • SM-N900 11 Back Left Perspectiv BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000212536_back-left-perspectiv_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000212536_back-left-perspectiv_black30002000370370#00000030281901
 • SM-N900 12 Back Right Perspecti BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000212545_back-right-perspecti_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000212545_back-right-perspecti_black30002000370370#00000030281908
 • SM-N900 13 Pen BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000212554_pen_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000212554_pen_black30002000370370#00000030281917
 • SM-N900 14 Back Left Perspectiv BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000212768_back-left-perspectiv_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000212768_back-left-perspectiv_black30002000370370#00000030281929
 • SM-N900 15 Back Right Perspecti BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000212778_back-right-perspecti_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000212778_back-right-perspecti_black30002000370370#00000030281933
 • SM-N900 16 Front Left Perspecti BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000212788_front-left-perspecti_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000212788_front-left-perspecti_black30002000370370#00000030281943
 • SM-N900 17 Front Right Perspect BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000212798_front-right-perspect_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000212798_front-right-perspect_black30002000370370#00000030281953
 • SM-N900 18 Pen Dynamic BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000212808_pen-dynamic_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000212808_pen-dynamic_black30002000370370#00000030281962
 • SM-N900 19 Front Dynamic1 BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000212818_front-dynamic1_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000212818_front-dynamic1_black30002000370370#00000030281969
 • SM-N900 20 Front Dynamic2 BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000212828_front-dynamic2_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000212828_front-dynamic2_black30002000370370#00000030281976
 • SM-N900 21 Back BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213042_back_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213042_back_black30002000370370#00000030281985
 • SM-N900 22 Back Dynamic1 BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213101_back-dynamic1_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213101_back-dynamic1_black30002000370370#00000030281988
 • SM-N900 23 Back Dynamic2 BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213111_back-dynamic2_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213111_back-dynamic2_black30002000370370#00000030282002
 • SM-N900 24 Front Dynamic With P BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213121_front-dynamic-with-p_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213121_front-dynamic-with-p_black30002000370370#00000030282009
 • SM-N900 25 Front Dynamic With P BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213131_front-dynamic-with-p_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213131_front-dynamic-with-p_black30002000370370#00000030282018
 • SM-N900 26 Front Dynamic With P BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213141_front-dynamic-with-p_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213141_front-dynamic-with-p_black30002000370370#00000030282019
 • SM-N900 27 Combination BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213493_combination1_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213493_combination1_black30002000370370#00000030282029
 • SM-N900 28 Combination BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213503_combination2_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213503_combination2_black30002000370370#00000030282035
 • SM-N900 29 Combination BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213513_combination3_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213513_combination3_black30002000370370#00000030282043
 • SM-N900 30 Set BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000214363_set1_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000214363_set1_black30002000370370#00000030282057
 • SM-N900 31 Set BlackSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000214373_set2_black?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000214373_set2_black30002000370370#00000030282061
 • SM-N900 32 Front WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213295_front_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213295_front_white30002000370370#ffffff30282305
 • SM-N900 33 Front With Pen WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213304_front-with-pen_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213304_front-with-pen_white30002000370370#ffffff30282309
 • SM-N900 34 Back WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213313_back_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213313_back_white30002000370370#ffffff30282319
 • SM-N900 35 Left Perspective WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213322_left-perspective_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213322_left-perspective_white30002000370370#ffffff30282327
 • SM-N900 36 Right Perspective WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213331_right-perspective_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213331_right-perspective_white30002000370370#ffffff30282331
 • SM-N900 37 Right Side WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213342_right-side_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213342_right-side_white30002000370370#ffffff30282346
 • SM-N900 38 Left Side WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213351_left-side_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213351_left-side_white30002000370370#ffffff30282354
 • SM-N900 39 Right 55 Degree WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213360_right-55-degree_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213360_right-55-degree_white30002000370370#ffffff30282361
 • SM-N900 40 Left 55 Degree WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213369_left-55-degree_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213369_left-55-degree_white30002000370370#ffffff30282367
 • SM-N900 41 Left 55 Degree WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213378_left-55-degree_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213378_left-55-degree_white30002000370370#ffffff30282376
 • SM-N900 42 Back Landscape WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213457_back-landscape_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213457_back-landscape_white30002000370370#ffffff30282385
 • SM-N900 43 Back Right Perspecti WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213466_back-right-perspecti_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213466_back-right-perspecti_white30002000370370#ffffff30282394
 • SM-N900 44 Back Left Perspectiv WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213475_back-left-perspectiv_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213475_back-left-perspectiv_white30002000370370#ffffff30282395
 • SM-N900 45 Pen WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213484_pen_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213484_pen_white30002000370370#ffffff30282405
 • SM-N900 46 Back Left Perspectiv WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213710_back-left-perspectiv_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213710_back-left-perspectiv_white30002000370370#ffffff30282414
 • SM-N900 47 Back Right Perspecti WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213720_back-right-perspecti_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213720_back-right-perspecti_white30002000370370#ffffff30282422
 • SM-N900 48 Front Left Perspecti WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213730_front-left-perspecti_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213730_front-left-perspecti_white30002000370370#ffffff30282432
 • SM-N900 49 Front Right Perspect WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213740_front-right-perspect_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213740_front-right-perspect_white30002000370370#ffffff30282442
 • SM-N900 50 Pen Dynamic WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213750_pen-dynamic_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213750_pen-dynamic_white30002000370370#ffffff30282449
 • SM-N900 51 Front Dynamic WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213760_front-dynamic1_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213760_front-dynamic1_white30002000370370#ffffff30282456
 • SM-N900 52 Front Dynamic WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213770_front-dynamic2_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213770_front-dynamic2_white30002000370370#ffffff30282463
 • SM-N900 53 Back Dynamic WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213780_back-dynamic1_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213780_back-dynamic1_white30002000370370#ffffff30282473
 • SM-N900 54 Back Dynamic WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213790_back-dynamic2_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213790_back-dynamic2_white30002000370370#ffffff30282477
 • SM-N900 55 Front Dynamic With P WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213800_front-dynamic-with-p_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213800_front-dynamic-with-p_white30002000370370#ffffff30282486
 • SM-N900 56 Front Dynamic With P WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213810_front-dynamic-with-p_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213810_front-dynamic-with-p_white30002000370370#ffffff30282494
 • SM-N900 57 front dynamic with p whiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213829_front-dynamic-with-p_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213829_front-dynamic-with-p_white30002000370370#ffffff30282500
 • SM-N900 58 Combination WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213839_combination1_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213839_combination1_white30002000370370#ffffff30282514
 • SM-N900 59 Combination WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213849_combination2_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213849_combination2_white30002000370370#ffffff30282515
 • SM-N900 60 Combination WhiteSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213859_combination3_white?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213859_combination3_white30002000370370#ffffff30282525
 • SM-N900 61 Front PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213869_front_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213869_front_pink30002000370370#ffc6f430282067
 • SM-N900 62 Front With Pen PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213878_front-with-pen_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213878_front-with-pen_pink30002000370370#ffc6f430282079
 • SM-N900 63 Back PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213887_back_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213887_back_pink30002000370370#ffc6f430282089
 • SM-N900 64 Left Perspective PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213896_left-perspective_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213896_left-perspective_pink30002000370370#ffc6f430282098
 • SM-N900 65 Right Perspective PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213905_right-perspective_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213905_right-perspective_pink30002000370370#ffc6f430282099
 • SM-N900 66 Right Side PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213914_right-side_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213914_right-side_pink30002000370370#ffc6f430282109
 • SM-N900 67 Left Side PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213923_left-side_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213923_left-side_pink30002000370370#ffc6f430282115
 • SM-N900 68 Right 55 Degree PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213932_right-55-degree_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213932_right-55-degree_pink30002000370370#ffc6f430282123
 • SM-N900 69 Left 55 Degree PinkSM-N900Lhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213941_left-55-degree_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213941_left-55-degree_pink330330330330#ffc6f430282136
 • SM-N900 70 Front Landscape PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213950_front-landscape_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213950_front-landscape_pink30002000370370#ffc6f430282142
 • SM-N900 71 Back Landscape PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213959_back-landscape_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213959_back-landscape_pink30002000370370#ffc6f430282152
 • SM-N900 72 Back Right Perspecti PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213968_back-right-perspecti_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213968_back-right-perspecti_pink30002000370370#ffc6f430282158
 • SM-N900 73 Back Left Perspectiv PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213977_back-left-perspectiv_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213977_back-left-perspectiv_pink30002000370370#ffc6f430282167
 • SM-N900 74 Pen PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000213986_pen_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000213986_pen_pink30002000370370#ffc6f430282177
 • SM-N900 75 Left Perspective Lan PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000214103_left-perspective-lan_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000214103_left-perspective-lan_pink30002000370370#ffc6f430282183
 • SM-N900 76 Back Right Perspecti PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000214113_back-right-perspecti_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000214113_back-right-perspecti_pink30002000370370#ffc6f430282187
 • SM-N900 77 Front Left Perspecti PinkSM-N900Lhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000214123_front-left-perspecti_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000214123_front-left-perspecti_pink330330330330#ffc6f430282201
 • SM-N900 78 Front Right Perspect PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000214133_front-right-perspect_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000214133_front-right-perspect_pink30002000370370#ffc6f430282208
 • SM-N900 79 Pen Dynamic PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000214143_pen-dynamic_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000214143_pen-dynamic_pink30002000370370#ffc6f430282217
 • SM-N900 80 Front Dynamic PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000214153_front-dynamic1_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000214153_front-dynamic1_pink30002000370370#ffc6f430282221
 • SM-N900 81 Front Dynamic PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000214163_front-dynamic2_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000214163_front-dynamic2_pink30002000370370#ffc6f430282228
 • SM-N900 82 Front Dynamic With P PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000214263_front-dynamic-with-p_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000214263_front-dynamic-with-p_pink30002000370370#ffc6f430282237
 • SM-N900 83 Front Dynamic With P PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000214273_front-dynamic-with-p_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000214273_front-dynamic-with-p_pink30002000370370#ffc6f430282243
 • SM-N900 84 Front Dynamic With P PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000214283_front-dynamic-with-p_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000214283_front-dynamic-with-p_pink30002000370370#ffc6f430282255
 • SM-N900 85 Combination PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000214293_combination1_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000214293_combination1_pink30002000370370#ffc6f430282262
 • SM-N900 86 Combination PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000214303_combination2_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000214303_combination2_pink30002000370370#ffc6f430282267
 • SM-N900 87 Combination PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000214313_combination3_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000214313_combination3_pink30002000370370#ffc6f430282279
 • SM-N900 88 Back Dynamic PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000214343_back-dynamic1_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000214343_back-dynamic1_pink30002000370370#ffc6f430282289
 • SM-N900 89 Back Dynamic PinkSM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000214353_back-dynamic2_pink?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000214353_back-dynamic2_pink45003000370370#ffc6f430282293
 • SM-N900 90 Front SM-N900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ae_SM-N9000ZIEXSG_000000001_Front?$L1-Gallery$ae_SM-N9000ZIEXSG_000000001_Front30002000370370#d796fc30282531
#000000,#ffffff,#ffc6f4Black,White,Pink
SM-N900 Front Black

Design Your Life

• Smarter Large Screen Experience
• Everyday made Easier with S Pen
• Premium Compact Design

ColorBlack White Pink 

Product Features

See All

Specifications

See All

Network/Bearer and Wireless Connectivity

 • GSM | HSPA+ support
 • GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) support
 • HSPA+ (850/900/1900/2100 MHz) support
 • 802.11 a/b/g/n/ac available
 • Wi-Fi Direct available
 • Bluetooth 4.0 : PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN, DI, MAP
 • NFC available
 • DLNA, MHL 2.0 support
 • KIES, KIES Air support

Display

 • FHD sAMOLED Technology
 • 16M Color Depth
 • 5.7" Size
 • 1920 * 1080 Resolution
 • S Pen

Memory

 • 32 / 64 GB Memory

Sensors

 • Accelerometer, Geomagnetic, Gyro, RGB light, Barometer, Proximity, Gesture, Temperature & Humidity, Hall available

Colour

 • Jet Black / Classic White / Blush Pink

Battery

 • 3200 mAh Standard Battery

OS

 • Android support

Chipset

 • OCTA available
 • Big Core 1.9GHz Quad + Little core 1.3 GHz Quad GHz CPU Speed

Camera

 • CMOS, 2MP Megapixels Camera Resolution(Front)
 • CMOS, 13MP Megapixels Camera Resolution(Rear)
 • Power HCRI LED (1EA) Flash
 • Auto Focus available

Physical Specification

 • 151.2 * 79.2 * 8.3 mm mm Dimension (HxWxD)
 • 168 g Weight

Connectors

 • USB 2.0, USB 3.0 (MTP only)
 • 3.5mm Stereo Earjack
 • MicroSD External Memory Slot (up to 64GB)
 • Micro SIM (3FF) support
 • Micro USB 3.0(5.3V, 2A) Available
 • MHL available
Network/Bearer and Wireless Connectivity
Infra
2G
3G
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
Bluetooth Profiles
NFC
Connectivity Support
PC Sync.
OS
Display
technology
Colour Depth
Size
Resolution
S Pen
Chipset
CPU Type
CPU Speed
Memory
Camera
Camera Resolution(Front)
Camera Resolution(Rear)
Flash
Auto Focus
Sensors
Physical Specification
Dimension (HxWxD)
weight
Colour
Connectors
USB
Earjack
External Memory Slot
SIM Support
Connector
MHL
Battery
Battery

Similar Products

See All

SM-P905 Front Black

Galaxy Note Pro 12.2 - SM-P905

SM-P9050ZWAXSG

SM-P600 Front Black

Galaxy Note 10.1 (2014 edition)

SM-P6000ZWAXSG

SM-P605 Front black

Galaxy Note 10.1 (2014 Edition)

SM-P6050ZWEXSG

SM-N9005 Front Black

Galaxy Note 3 LTE

SM-N9005ZKEXSI

Accessories

See All