Profiel 2014

Nettowinst

13,8 miljard dollar in 2009, 21,2 miljard dollar in 2010, 18,3 miljard dollar in 2011, 26,2 miljard dollar in 2012 en 22,1 miljard dollar in 2013 (valuta in USD).

Financiële kerngegevens 2014

(bedragen in miljarden)

Financiële kerngegevens 2014
Bedragen in miljarden Omzet Dollar Euro
Netto-omzet* 333 891,7 305,0 229,7
Totale activa 558 777,4 529,5 383,7
Totale passiva 314 840,1 298,3 216,2
Totale aandelenvermogen 243 937,3 231,2 167,5
Nettowinst* 24 151,7 22,1 16,6

Wisselkoersinformatie

  • Jaargemiddelde wisselkoers won / US-dollar: 1 095,04/1 $. Won / euro: 1 453,56/1 €.
  • Won / US-dollar per 31 december 2013: 1 055,30/1 $. Won / euro: 1 456,26/1 €.