Direct naar content

Welcome JUN! You have arrived at the new Samsung.com, designed just for you!

Content

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.

1. Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene inkoopvoorwaarden gelden de volgende definities:
"Samsung" Samsung Electronics Benelux B.V., statutair gevestigd te Delft;
"Leverancier" Iedere partij die met Samsung een Overeenkomst aangaat of is aangegaan, alsmede iedere partij die aan Samsung zaken en/of diensten levert of heeft geleverd;
"Overeenkomst" Iedere overeenkomst en/of (rechts)handeling tussen Samsung en de Leverancier in verband met de inkoop van zaken en/of diensten door Samsung van de Leverancier, alsmede alle overige door Samsung aan de Leverancier verstrekte opdrachten;

2. Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, bestellingen en opdrachten van Samsung, op elke Overeenkomst en op alle (rechts)handelingen tussen Samsung en de Leverancier.

2.2 Afwijkingen van of toevoegingen aan deze algemene inkoopvoorwaarden zijn alleen geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de Leverancier, hoe dan ook omschreven, is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van deze algemene inkoopvoorwaarden, dan heeft de inhoud van de Overeenkomst voorrang.

2.5 Wanneer de inhoud van deze Nederlandstalige versie van de algemene inkoopvoorwaarden afwijkt van een versie in een andere taal, dan heeft de inhoud van de Nederlandstalige versie voorrang.

3. Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Offertes en aanbiedingen van de Leverancier zijn onherroepelijk, tenzij daaruit ondubbelzinnig blijkt dat deze vrijblijvend zijn.

3.2 Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door een aanvaarding door Samsung van een offerte of aanbieding van de Leverancier door middel van een schriftelijke inkooporder.

3.3 Mondelinge bestellingen en opdrachten binden Samsung niet, tenzij Samsung deze schriftelijk bevestigt.

3.4 Een afwijking van de orderbevestiging ten opzichte van de inkooporder bindt Samsung niet, tenzij Samsung de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt. Een aanvaarding van of betaling voor door de Leverancier geleverde zaken of diensten geldt niet als aanvaarding van de afwijking.

3.5 Samsung behoudt zich het recht voor om de inkooporder te wijzigen, waaronder de aantallen, eigenschappen, eisen en specificaties van de ingekochte zaken en diensten. Bij de inkoop van zaken kan de Leverancier een redelijke prijsverhoging toepassen als een dergelijke wijziging van de inkooporder extra kosten voor de Leverancier meebrengt. Daarnaast kan de Leverancier van zaken een redelijke termijnverlenging toepassen als de levering door een dergelijke wijziging rederlijkerwijs niet meer mogelijk is binnen de overeengekomen termijn. Bij de inkoop van diensten zal de Leverancier die meent dat een dergelijke wijziging van de inkooporder meerwerk meebrengt, handelen in overeenstemming met artikel 6.5.

3.6 Samsung behoudt zich het recht voor om haar inkooporder te herroepen wanneer de Leverancier deze niet binnen 2 weken na ontvangst schriftelijk heeft bevestigd door middel van een orderbevestiging.

3.7 Alle kosten gemoeid met het opstellen van een offerte of aanbieding zijn voor rekening van de Leverancier. De eventueel bij de offerte ontvangen documentatie en monsters worden niet door Samsung geretourneerd.

4. Artikel 4 – Prijzen

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn overeengekomen prijzen inclusief alle kosten en exclusief alle belastingen.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn overeengekomen prijzen gebaseerd op 'Delivery Duty Paid’ (DDP) in de zin van de Incoterms 2010.

4.3 Prijzen en tarieven kunnen niet zonder schriftelijke toestemming van Samsung worden verhoogd, behoudens het bepaalde in artikel 3.5.

4.4 Indien de Leverancier een overeengekomen of een hem op grond van enige wettelijke bepaling toekomende bevoegdheid tot prijsverhoging uitoefent, is Samsung bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden.

5. Artikel 5 – Facturering en Betaling

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vindt facturering maandelijks plaats. De factureren dienen te voldoen aan de Samsung facturatierichtlijnen. Samsung heeft het recht om facturen die niet voldoen aan de Samsung facturatierichtlijnen onbetaald te laten. Facturen dienen te worden verzonden aan e-portal@samsung.com, met vermelding van het bestelnummer en gespecificeerd per positie onder weergave van positienummers.

5.2 Samsung zal betalen binnen 30 dagen na acceptatie van de levering van de ingekochte en correct gefactureerde zaken en/of diensten, inclusief alle bijbehorende documentatie.

5.3 Samsung is bevoegd haar opeisbare vorderingen jegens de Leverancier te verrekenen met haar opeisbare schulden aan de Leverancier.

5.4 Samsung kan voor rekening van de Leverancier een waarborgsom of bankgarantie verlangen, alvorens zij goederen ter beschikking stelt of een vooruitbetaling doet.

6. Artikel 6 – Levering

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering "franco inclusief rechten" (Incoterms 2010 Delivered Duty Paid (DDP)). Zaken gelden als geleverd wanneer een daartoe bevoegde persoon namens Samsung voor ontvangst van de zaken heeft getekend. Diensten gelden als geleverd wanneer een daartoe bevoegde persoon namens Samsung de uitgevoerde diensten schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Leverancier niet bevoegd om deelleveringen te doen.

6.3 De overeengekomen levertermijnen en –tijden zijn fataal. Als de Leverancier de overeengekomen levertermijn overschrijdt, is de Leverancier in verzuim en verbeurt de Leverancier een direct opeisbare boete van één procent (1%) van de waarde van de Overeenkomst per (deel van een) kalenderweek dat de overschrijding voortduurt, met een minimum van € 1.000 en een maximum van tien procent (10%) van de waarde van de Overeenkomst. Het opleggen, innen of verrekenen van deze boete laat Samsungs recht op nakoming, schadevergoeding en ontbinding onverlet.

6.4 De Leverancier zal Samsung direct waarschuwen indien de Leverancier een overschrijding van de overeengekomen levertermijn verwacht.

6.5 De Leverancier zal Samsung direct waarschuwen indien de Leverancier meerwerk verwacht en een schriftelijke offerte uitbrengen met betrekking tot de prijs en de levertermijn van dit meerwerk. De Leverancier zal geen meerwerk verrichten zonder schriftelijke opdracht van Samsung. Tot meerwerk worden in ieder geval niet gerekend additionele werkzaamheden, die de Leverancier bij het sluiten van de Overeenkomst had kunnen of moeten voorzien teneinde de overeengekomen prestatie(s) en functionaliteit(en) te kunnen leveren of die het gevolg zijn van een tekortkoming van de Leverancier.

7. Artikel 7 – Verpakking en verzending

7.1 De Leverancier zal ingekochte zaken voor zijn rekening verpakken en verzenden conform toepasselijke regelgeving. De Leverancier is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door onvoldoende of onjuiste verpakking.

7.2 Verpakkingen dienen geschikt te zijn voor hergebruik of recycling, en zo min mogelijk opdruk te bevatten. Voor palletzendingen worden uitsluitend pallets van euroformaat (europallets) gebruikt. Speciale verpakkingen die retour moeten naar de Leverancier dienen als zodanig gemerkt te zijn.

7.3 De Leverancier dient het verpakkingsmateriaal op het eerste verzoek van Samsung terug te nemen.

7.4 Samsung is bevoegd een levering van zaken te weigeren wanneer de verzending niet is voorzien van het bestelnummer en een paklijst.

8. Artikel 8 – Keuringen

8.1 Samsung is bevoegd om ingekochte zaken zowel vóór als bij de levering te laten keuren door functionarissen die zij daartoe heeft aangewezen. De Leverancier dient hiervoor alle noodzakelijke medewerking te verlenen. De Leverancier kan aan de resultaten van een keuring geen rechten ontlenen. Alle kosten die verband houden met keuringen en herkeuringen zijn voor rekening van de Leverancier, behalve de kosten van de door Samsung aangewezen keuringsfunctionarissen.

9. Artikel 9 – Eigendom en risico

9.1 De eigendom en het risico van de ingekochte zaken gaat over op Samsung op het moment van levering.

9.2 Zaken die Samsung ten behoeve van de Overeenkomst aan de Leverancier ter beschikking stelt en zaken die de Leverancier ten behoeve van de Overeenkomst vormt, zijn de eigendom van Samsung en worden door de Leverancier duidelijk als zodanig gekenmerkt voor Samsung gehouden.

10. Artikel 10 – Garantie

10.1 De Leverancier garandeert dat de te leveren zaken en diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. Deze garantie omvat ten minste dat:

a) de eigenschappen, kwaliteit en betrouwbaarheid van de zaken of diensten geheel in overeenstemming zijn met het bepaalde in de Overeenkomst, de opgegeven specificaties en de redelijke verwachtingen van Samsung;
b) de zaken nieuw en van goede kwaliteit zijn en vrij van gebreken en rechten van derden;
c) de zaken of diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor deze blijkens de Overeenkomst zijn bestemd;
d) de diensten op vakbekwame wijze, door vakkundig personeel en met gebruik van nieuwe materialen ononderbroken worden uitgevoerd;
e) de zaken of diensten voldoen aan de toepasselijke wettelijke eisen en de gebruikelijke normen en standaarden;
f) de zaken zijn voorzien van de aanduiding van de producent of van degene die de zaken in de handel brengt, en
g) de zaken dan wel de diensten zijn voorzien van alle gegevens en instructies die nodig zijn voor een juist en veilig gebruik en onderhoud.

10.2 Indien het geleverde - ongeacht de resultaten van voorafgaande keuringen - niet blijkt te voldoen aan de Overeenkomst, zal Leverancier de zaken en/of diensten voor zijn rekening, op eerste aanzegging en ter keuze van Samsung binnen een dan te bepalen redelijke termijn demonteren en terugnemen, vervangen, aanvullen, herstellen, en/ of heruitvoeren, tenzij Samsung de voorkeur geeft aan ontbinding van de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van deze algemene inkoopvoorwaarden, onverminderd de overige rechten van Samsung uit hoofde van een tekortkoming (waaronder het recht op schadevergoeding).

10.3 Blijft de Leverancier in gebreke om aan zijn garantieverplichtingen te voldoen, of kan dit redelijkerwijs niet worden afgewacht, dan heeft Samsung het recht om, voor rekening van de Leverancier, over te gaan tot vervanging, herstel of heruitvoering, al dan niet met behulp van derden. Samsung zal de Leverancier zoveel mogelijk vooraf in kennis stellen van gebruikmaking van dit recht.

10.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de garantieperiode 24 maanden vanaf het moment van levering. De garantieperiode wordt verlengd met de periode waarin de zaken of diensten niet hebben voldaan aan de Overeenkomst. Bij vervanging, herstel of heruitvoering van zaken of diensten begint een nieuwe garantieperiode te lopen.

11. Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Samsung lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier en/of als gevolg van het handelen of nalaten van de Leverancier dan wel zijn personeel of door hem ingeschakelde derden.

11.2 De Leverancier vrijwaart Samsung tegen alle aanspraken van derden in verband met de Overeenkomst.

11.3 De Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel 11 en overigens tegen alle op normale voorwaarden verzekerbare risico's van zijn bedrijfsvoering voldoende verzekeren en verzekerd houden. De Leverancier zal op verzoek van Samsung onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en bewijzen van premiebetaling overleggen.

11.4 Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade geleden aan de zijde van de Leverancier, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het leidinggevende personeel van Samsung.

12. Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten; licenties

12.1 Alle intellectuele, industriële en soortgelijke rechten ("intellectuele eigendomsrechten") met betrekking tot de zaken, tekeningen, mallen, teksten, materialen, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke door Samsung ter beschikking gesteld of door, namens of in opdracht van Samsung vervaardigd of anderszins verkregen of ontstaan in het kader van de Overeenkomst, berusten bij Samsung vanaf het ontstaan van deze rechten. Voor zover nodig draagt de Leverancier hierbij alle eigendomsrechten zoals bedoeld in dit artikel 12.1 onherroepelijk en kosteloos over aan Samsung, die deze aanvaardt. Voor zover hiervoor een formaliteit is vereist, zal de Leverancier zijn volledige medewerking verlenen aan de totstandkoming van deze formaliteit. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Samsung en/of voor andere doeleinden dan voor promotie en/of reclame en/of door Samsung nader te bepalen doeleinden, gebruik te maken van intellectuele eigendomsrechten van Samsung.

12.2 Samsung behoudt zich het recht voor om het gebruik van al haar intellectuele eigendomsrechten te controleren en naar eigen inzicht direct stop te zetten. De Leverancier verleent daaraan volledige medewerking.

12.3 De Leverancier zal Samsung direct op de hoogte stellen van elke inbreuk op of oneigenlijk gebruik van Samsungs intellectuele eigendomsrechten.

12.4 Indien op de ingekochte zaken en/of diensten of bijbehorende documentatie intellectuele eigendomsrechten van een ander rusten, verkrijgt Samsung daarvan kosteloos het gebruiksrecht door middel van een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende licentie die Samsung aan derden kan overdragen, onverminderd artikel 12.1. De Leverancier garandeert dat (het gebruik inclusief doorverkoop van) de ingekochte zaken en/of diensten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Samsung voor vorderingen van derden wegens (vermeende) inbreuken ter zake en zal Samsung alle als gevolg daarvan geleden schade vergoeden.

13. Artikel 13 - Geheimhouding en informatieplicht

13.1 De Leverancier zal Samsung alle informatie verstrekken betreffende de ingekochte zaken en/of diensten die voor Samsung van belang kan zijn.

13.2 Partijen zijn verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die hen in het kader van de (uitvoering van) de Overeenkomst ter kennis komt. Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle ontwerpen, documenten, plannen, know-how en andere informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan vertrouwelijkheid redelijkerwijs begrepen moet worden, die betrekking heeft op de bedrijfsgeheimen van een partij, en/of aan een partij is toevertrouwd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede de inhoud van de Overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die algemeen bekend is of wordt zonder dat dit de ontvangende partij te verwijten is.

13.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung is het de Leverancier niet toegestaan de naam Samsung in advertenties en andere commerciële uitingen te gebruiken.

13.4 In het geval de Leverancier de geheimhoudingsverplichting van artikel 13.2 schendt, verbeurt hij aan Samsung per direct een opeisbare boete van € 50.000,- en dit onverminderd het recht van Samsung om de daadwerkelijk door haar geleden schade op de Leverancier te verhalen.

14. Artikel 14 - Overmacht

14.1 Indien één van de partijen gedurende een periode van 30 dagen ten gevolge van overmacht zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet kan nakomen of zodra redelijkerwijs vast is komen te staan dat de overmacht periode minimaal 30 dagen zal aanhouden, heeft de andere partij het recht om door middel van een aangetekend schrijven de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat daartoe enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

15. Artikel 15 - Overdracht van rechten en verplichtingen; Uitbesteding

15.1 Partijen zullen de uitvoering van de Overeenkomst of delen daarvan niet aan derden uitbesteden en hun rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

16. Artikel 16 - Opschorting; Ontbinding; Beëindiging

16.1 Onverminderd het beschrevene in artikel 4.4, en onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, kan elke partij de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst zonder enige verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk opschorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met een schriftelijke mededeling buiten rechte ontbinden in geval dat (de redelijke verwachting bestaat dat):

a) de wederpartij tekortschiet in de nakoming van een van haar verplichtingen volgens de Overeenkomst;
b) beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd;
c) de wederpartij surseance van betaling wordt verleend;
d) het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of uitgesproken;
e) de wederpartij een betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft;
f) de wederpartij onder curatele of beheer wordt geplaatst;
g) de onderneming van de wederpartij wordt stilgelegd, verkocht of opgeheven; of
h) de wederpartij de reputatie van de andere partij negatief beïnvloedt.

16.2 In geval van ontbinding verschuift het risico van reeds geleverde zaken naar de Leverancier. De zaken staan dan ter beschikking van de Leverancier en dienen door hem te worden afgehaald. De Leverancier zal hetgeen reeds door Samsung is betaald ter zake van de ontbonden Overeenkomst onmiddellijk restitueren.

16.3 Samsung kan de Overeenkomst te allen tijde zonder redelijke grond en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn per aangetekende brief beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

17. Artikel 17 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen

17.1 De ongeldigheid van een der bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze inkoopvoorwaarden onverlet laten.

17.2 Indien en voor zover een der bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.

18. Artikel 18 – Overige bepalingen

18.1 Leverancier zal voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet uitsluitend wet- en regelgeving met betrekking tot privacy (waaronder nadrukkelijk begrepen gegevensbescherming), mededinging, exportcontrole en anti-corruptie. In verband met voorgaande verplichting van Leverancier heeft Samsung te allen tijde het recht om audits bij Leverancier uit te (doen) voeren.

18.2 Tenzij anders overeengekomen is de Leverancier volledig verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang in de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Op verzoek van Samsung zal de Leverancier een productie- of uitvoeringsplanning toesturen en rapporteren over de voortgang. De Leverancier zal nadere aanwijzingen van Samsung over de uitvoering van de Overeenkomst terstond opvolgen.

18.3 De Leverancier zal zich er actief voor inspannen dat zijn producten, verpakkingen, grond- en hulpstoffen het milieu zo min mogelijk belasten. De Leverancier dient voor eigen rekening zorg te dragen voor tijdige verkrijging van de toestemmingen, vergunningen of licenties die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn en voor de naleving van de daarin gestelde voorwaarden.

18.4 De Leverancier draagt zorg voor een correcte afdracht van sociale premies, loonbelasting en eventuele pensioenpremies terzake het door haar aan Samsung beschikbaar gestelde personeel. Desgevraagd zal Leverancier daartoe te allen tijde aan Samsung bewijs van kunnen tonen. Leverancier vrijwaart Samsung tegen alle hiermee samenhangende vorderingen van UWV, de fiscus, een pensioenfonds of andere derden met inbegrip van eventuele boetes en naheffingen. Op verzoek van Samsung zal Leverancier opgaaf doen van haar loonbelastingnummer respectievelijk UWV aansluitingsnummer.

19. Artikel 19 – Toepasselijk recht, Geschillen

19.1 De rechtsbetrekkingen tussen Samsung en de Leverancier worden beheerst door het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weense Koopverdrag (CISG).

19.2 De bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Samsung en de Leverancier.

WAARSCHUWINGEN

 • Waarschuwing: buitenlandse webshops bieden namaak Samsung smartphones aan

  Er zijn een aantal buitenlandse webshops actief die nagemaakte Samsung smartphones aanbieden. Deze namaak-smartphones voldoen niet aan de kwaliteitseisen die Samsung aan zijn producten stelt. Het is tevens niet bekend of de namaak-smartphones werkelijk geleverd worden.
  Op de webshops zijn de namaak-smartphones te herkennen aan een incomplete productnaam, het ontbreken van de merknaam Samsung op productafbeeldingen en een niet realistische verkoopprijs.
  Zie onderstaande afbeelding voor het verschil tussen een namaak-smartphone (links) en een officiële Samsung smartphone (rechts):

 • Tips voor het herkennen van namaak-smartphones:
  - Officiële webshops die Samsung producten verkopen, vermelden altijd de volledige productnaam, inclusief de merknaam (bijvoorbeeld: Samsung GALAXY S4);
  - Op een productafbeelding van een Samsung smartphone staat het woord ‘SAMSUNG’ altijd boven het scherm. Aan de achterzijde van het toestel staat altijd het woord ‘SAMSUNG’.

Betrouwbaarheid webshop

Ook in België zijn webshops actief die aan oplichting doen. Deze webshops leveren betaalde producten vaak niet. Wij raden u daarom aan vóór aankoop van een product altijd te beoordelen of een webshop betrouwbaar is aan de hand van drie vragen:

1. Staan de contactgegevens van de webshop op de website?
Webshops zijn verplicht hun emailadres en adresgegevens op de website te vermelden.

2. Hoe beoordelen andere kopers de webshop?
Controleer via een zoekmachine hoe andere kopers de webshop beoordelen.

3. Heeft de webshop een keurmerk voor veilig online winkelen op de website staan, zoals Thuiswinkel Waarborg of Webshop Keurmerk?
Controleer op de website van het keurmerk of de webshop werkelijk bij het keurmerk is aangesloten.

Telefoonnummer klantenservice

Als u ons servicetelefoonnummer via een zoekmachine vindt, is het mogelijk dat een bedrijf dat niet aan Samsung verbonden is u een telefoonnummer laat zien waarvoor 80 c/m voor in rekening wordt gebracht. Dit bedrijf schakelt u dan door naar ons officiële telefoonnummer en incasseert vervolgens 80 c/m van u. Wij adviseren daarom enkel ons officiële nummer te gebruiken: 02 201 2418 (lokaal tarief).

Nep berichten

Mogelijke berichten over gewonnen geldbedragen bij Samsung zijn nep. Er kunnen berichten uit naam van Samsung verstuurd waarin in kromme taal wordt gesteld dat de ontvanger een geldbedrag heeft gewonnen. Deze berichten zijn niet afkomstig van Samsung en zijn niet waar. Samsung stelt nooit grote geldbedragen als prijs beschikbaar. Mensen die deze spamberichten ontvangen, raden wij ten zeerste aan het bericht direct te verwijderen. Klik niet op een link in het betreffende bericht en beantwoord het bericht niet. Samsung is een onderzoek gestart om te achterhalen van wie de berichten afkomstig zijn. Zo mogelijk neemt Samsung juridische maatregelen om deze spamactiviteiten per direct te laten beëindigen.

Mededeling aan onze klanten

Wij adviseren onze klanten om alleen door Samsung goedgekeurde en speciaal voor Samsung producten ontwikkelde batterijen te gebruiken, aangezien niet-compatibele batterijen, kabels en opladers verwondingen of schade aan het apparaat kunnen veroorzaken. Het gebruik van andere batterijen kan ernstige schade en zelfs explosie van het apparaat veroorzaken.