Direct naar content

Welcome JUN! You have arrived at the new Samsung.com, designed just for you!

Content

Privacy

Samsung Electronics Benelux B.V. – Privacybeleid

Het Samsung Privacybeleid (“Privacybeleid”) is van toepassing op online en mobiele websites, interactieve applicaties, diensten en producten (afzonderlijk een “Dienst” en tezamen “Diensten”) die verwijzen naar dit Privacybeleid en die binnen Nederland, België of Luxemburg worden aangeboden door of voor Samsung Electronics Co. Ltd., met zetel te 129 Samsung-Ro, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 Korea, of haar dochterondernemingen in de Benelux, Samsung Electronics Benelux B.V., een bedrijf geregistreerd in Nederland. Het ondernemingsnummer van dit bedrijf is 0472450079. De maatschappelijke zetel van dit bedrijf is gelegen te Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol, Nederland en hun respectievelijke dochterondernemingen (samen “Samsung”, “wij” of “ons”). (tenzij een ander beleid is voorzien bij een bepaalde Dienst, website of applicatie, in welk geval een dergelijk afwijkend beleid bepalend is).

Het Privacybeleid geeft aan hoe we de informatie gebruiken die u ons verstrekt of die we anderszins verzamelen via uw gebruik van de Services. Lees het Privacybeleid goed door. Door gebruik van één van de Diensten geeft u aan dat het Privacybeleid van Samsung heeft gelezen, accepteert en er mee instemt, zoals die staan vermeld in het Privacybeleid en eventuele andere van toepassing zijnde voorwaarden.

Het is mogelijk dat dit Privacybeleid na verloop van tijd wordt gewijzigd. We zullen u op de hoogte stellen van deze wijzigingen door het bijwerken van deze pagina. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen om u van eventuele wijzigingen te vergewissen. Voor wijzigingen aan het Privacybeleid die wij beschouwen als grootschalige, zullen we gedurende enige tijd een mededeling doen op de website. Indien u na wijziging gebruik blijft maken van de Diensten zal betekenen dat u akkoord gaat met de wijzigingen en het bijgewerkte Privacybeleid. Het Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 27 januari 2014.

 • Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

  In het algemeen kan u deze website gebruiken zonder ons gegevens te verstrekken. Op bepaalde pagina’s verzoeken wij u echter om persoonsgegevens mee te delen.

  De gegevens die wij verzamelen zijn vermeld op de betreffende pagina’s van deze website en kunnen het volgende omvatten:

  • - uw naam en contactgegevens, met inbegrip van uw post- en e-mailadres, uw functie (in het geval u deze website gebruikt namens uw werkgever), uw fax- en telefoonnummer(s);
  • - uw leeftijd en geslacht, uw persoonlijke of professionele interesses, uw demografische gegevens en uw ervaringen met onze producten en/of diensten.

  Sommige gegevens die wij verzamelen worden beschouwd als persoonsgegevens, zijnde gegevens die op u betrekking hebben en op basis waarvan u geïdentificeerd kan worden. Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, of seksuele geaardheid.

 • Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

  Wij kunnen de persoonsgegevens die wij verzamelen gebruiken voor één van de volgende doeleinden:

  u registreren op onze website en het beheren van onze websitediensten (met inbegrip van de verwerking van zoekopdrachten of van verzoeken om inlichtingen met betrekking tot onze vennootschap, onze producten of onze diensten);
  onze markt, klanten, producten en diensten beoordelen en analyseren (met inbegrip van het naar uw mening vragen over onze producten en diensten en het verrichten van klantenonderzoek);
  ons in staat stellen onze producten en onze diensten te evalueren, te herzien en te verbeteren;
  interne archivering;
  marketingdoeleinden (onderhavig aan onderstaande afdeling met betrekking tot direct marketing); het organiseren van lotingen zonder aankoopverplichting, wedstrijden waarmee prijzen kunnen gewonnen worden of promotionele acties; en
  ons toelaten u desgevallend in dienst te nemen als u informatie heeft verstrekt in het kader van een sollicitatie voor een betrekking in ons bedrijf of in een Onderneming van de Samsung Groep.

  Alle bovenstaande overwegingen zijn op dezelfde manier van toepassing op het gebruik van uw persoonsgegevens door een Onderneming van de Samsung Groep voor dezelfde doeleinden.1
 • Hoe verzamelen wij deze persoonsgegevens?

  Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren, met inbegrip van:
  wanneer u ons deze gegevens verstrekt via deze website; en
  wanneer u ons belt of met ons contact neemt via een andere weg dan deze website.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens die wij via deze website verzamelen, combineren met informatie die u ons op een andere wijze verstrekt of die derden ons verstrekken. Wij kunnen die informatie bewaren in een gecombineerde gegevensbank of in verschillende afzonderlijke gegevensbanken.

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor het beoogde doel noodzakelijk is of voor de periode die bij een eventuele overeenkomst of bij wet is voorzien.

  Wij verzamelen geen bovenmatige hoeveelheid persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld.

 • Wat met anonieme gegevens?

  Wanneer u deze website bezoekt, kunnen wij automatisch technische informatie (op basis waarvan u niet kan worden geïdentificeerd) verzamelen. Een voorbeeld is de domeinnaam van een andere website die u heeft gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Wij verzamelen dergelijke gegevens om een beeld te krijgen van de navigatievoorkeuren die de gebruiker van deze website heeft. Deze gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt zodat wij onderzoek kunnen doen naar uw eigenschappen, gedrag en interesses. Anonieme of generieke gegevens op basis waarvan u niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd, worden niet beschouwd als persoonsgegevens en vallen daarom buiten het toepassingsgebied van dit beleid.

 • Wat met gegevens met betrekking tot minderjarigen?

  Wij moedigen alle ouders en voogden aan om hun kinderen te leren hun persoonsgegevens op een veilige en verantwoorde manier aan te wenden als ze deze website bezoeken. Wij verzamelen niet intentioneel (via onze website of anderszins) informatie die betrekking heeft op of afkomstig is van een minderjarige, behalve als wij daarvoor de toestemming hebben gekregen van één van de ouders of van de voogd van de minderjarige. Als ons ter kennis wordt gebracht dat een bezoeker van onze website een minderjarige is, die deze website gebruikt zonder toestemming van één van de ouders of van de voogd, zullen wij de maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om zo spoedig mogelijk alle door de minderjarige verstrekte gegevens te verwijderen en om u te garanderen dat deze gegevens niet aan derden worden meegedeeld of door ons worden gebruikt (voor direct marketingdoeleinden of anderszins). Het is belangrijk dat u ons onmiddellijk informeert wanneer u kennis heeft gekregen dat een minderjarige via onze website persoonsgegevens heeft verstrekt (zonder toestemming van één van de ouders of van de voogd). U kunt met ons contact nemen door gebruik te maken van één van de kanalen zoals vermeld bij het begin van dit beleidsdocument.

 • Aan wie delen wij uw persoonsgegevens mee?

  Wij zullen persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, behalve:
  aan andere Ondernemingen van de Samsung Groep;
  wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn om onze werknemers, medewerkers, agenten, onderaannemers, leveranciers of commerciële partners toe te laten ons een dienst te verstrekken of namens ons een taak te verrichten (met inbegrip van het verstrekken van marketingondersteuning, het verrichten van marktonderzoek of het verstrekken van klantendiensten, of het organiseren van eventuele lotingen zonder aankoopverplichting, wedstrijden waarmee prijzen kunnen gewonnen worden of promotionele acties);
  wanneer wij van mening zijn dat de mededeling van persoonsgegevens aan andere vennootschappen, financiële instellingen of instellingen ter handhaving van de wet noodzakelijk of wenselijk is in het kader van fraudepreventie of opsporing ervan;
  aan onze professionele adviseurs;
  aan de koper of potentiële koper van onze vennootschap;
  indien het noodzakelijk is om onze legitieme belangen na te streven;
  of indien het bij wet is vereist of toegestaan.

  Elke verspreiding door ons van uw persoonsgegevens aan een zorgvuldig geselecteerde derde of aan één van de derden vermeld in bovenstaande lijst, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet. Wij verzekeren er ons immers van dat er contractuele bepalingen zijn voorzien die er voor zorgen dat derden:
  uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan degene die wij hebben vastgelegd en overeenkomstig de doeleinden beschreven in dit beleidsdocument, en de beveiligingsvoorzieningen hebben getroffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen een niet toegelaten verwerking ervan en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan uw persoonsgegevens.

  Indien wij uw persoonsgegevens meedelen aan een Onderneming van de Samsung Groep of aan derden met maatschappelijke zetel buiten de Europese Economische Ruimte, dan delen wij deze persoonsgegevens niet mee vooraleer we maatregelen genomen hebben om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming genieten als van ons wordt vereist ingevolge de Belgische privacywet.

  Wij zullen alle voorzorgsmaatregelen treffen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ons te verzekeren dat onze werknemers en medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens een gepaste vorming volgen zodat zij deze gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met dit beleid en met onze verplichtingen onder de Belgische privacywet. In het geval deze wet niet wordt nageleefd en indien wij dat gepast achten, kunnen wij disciplinaire maatregelen treffen tegen onze werknemers en medewerkers.

 • Direct marketing en uw voorkeuren

  1.
  Direct marketing

  Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om u informatie mee te delen over onze producten, promotionele acties, speciale aanbiedingen en andere inlichtingen over onze producten of diensten die u volgens ons kunnen interesseren.

  Wij kunnen u dergelijke informatie meedelen per:

  e-mail;
  telefoon (met inbegrip van automatische oproepen, dat betekent oproepen met een vooraf opgenomen marketingboodschap); SMS en/of een andere vorm van elektronische berichten (bijvoorbeeld, MMS, beeldberichten, videoberichten, instant berichten en berichten van een volgende generatie);
  post;
  fax;
  smartphone toepassingen; sociale netwerksites; Web 2.0; enige andere mobiele telefoondrager die niet elders in deze lijst is vermeld;
  of enige andere methode die relevant wordt in de toekomst.

  2.
  Uw voorkeuren op het gebied van direct marketing


  Als u ons persoonsgegevens verstrekt, heeft u de mogelijkheid om ons te laten weten of u al dan niet wenst dat deze gegevens voor direct marketingdoeleinden worden gebruikt, hetzij door ons, hetzij door derden (met inbegrip van onze commerciële partners). Wij zullen deze gegevens slechts voor direct marketing gebruiken in overeenstemming met uw voorkeuren of als de wet ons toelaat dit te doen. Indien uw toestemming wordt vereist, zullen wij u in het algemeen om uw toestemming verzoeken door u te vragen het desbetreffende vakje « Opt-in » (voorafgaande toestemming) aan te vinken op de pagina’s van deze website waar wij u vragen uw persoonsgegevens te verstrekken. Dit « Opt-in » vakje kan gesplitst worden tussen verschillende categorieën van gegevens of verschillende marketingmethodes. Wij kunnen « Soft-opt-ins » gebruiken maar dan uitsluitend wanneer dat bij wet is toegestaan. Wij kunnen ook kiezen voor een alternatief systeem van « Opt-out » waarbij wij u verzoeken het betreffende op voorhand aangevinkte vakje manueel te ontvinken op de internetpagina in kwestie als u van ons geen direct marketing wenst te ontvangen, of u vragen om ervoor te zorgen dat u enkel uw persoonsgegevens verstrekt in de wetenschap dat deze voor direct marketingdoeleinden gebruikt zullen worden.

  Wanneer we « Soft-opt-ins » gebruiken, in overeenstemming met de wet, zorgen we ervoor dat elke marketingboodschap die wij u sturen een eenvoudige manier biedt om verdere marketingboodschappen te weigeren. In SMS-berichten kunnen wij u bijvoorbeeld melden dat u de vermelding STUUR'STOP'NAAR naar een telefoonnummer kan sturen, of in e-mailberichten kunnen wij een e-mailadres vermelden waarnaar u een weigeringsverzoek kan richten.

  Met “voorkeuren” bedoelen wij of u al dan niet de optie « Opt-in » of « Opt-out » heeft gekozen of wij gedekt zijn door een « Sopt-opt-in » en bijgevolg, of wij u al dan niet direct marketingberichten kunnen sturen.

  U kan uw voorkeuren met betrekking tot direct marketing veranderen door te allen tijde contact op te nemen met ons per brief naar Samsung Electronics Belgium, Airport Plaza, Geneva Building, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, Belgium. Bovendien, als u van ons direct marketing ontvangt per e-mail, wordt u in de e-mail herinnerd dat het mogelijk is een wijziging van uw voorkeuren te vragen. Als u met betrekking tot uw voorkeuren van mening verandert, zullen wij uw persoonsgegevens
  niet
  uit onze gegevensbank(en) verwijderen maar zullen wij uw gewijzigde voorkeuren zo snel als redelijkerwijs mogelijk is registreren.

 • Hoe een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens of hoe deze te wijzigen?

  Onder de Belgische privacywet heeft u het recht details te vragen van uw persoonsgegevens die wij bewaren. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan 40 dagen nadat wij een dergelijk verzoek hebben ontvangen. Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op, per brief naar Samsung Electronics Belgium, Airport Plaza, Geneva Building, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, Belgium.

  Wij vragen u om ons te helpen ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens die wij bewaren nauwkeurig en actueel zijn. Indien u denkt dat bepaalde persoonsgegevens die wij bezitten onjuist of onvolledig zijn, nodigen wij u uit om u tot onze [Europese verantwoordelijke voor persoonsgegevens] te richten op de hierboven vermelde wijze. Wij zullen uw persoonsgegevens dan zo snel als redelijkerwijs mogelijk verbeteren of aanpassen en dit ten laatste binnen de maand na de aanvraag.

 • Hoe garanderen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens?

  Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn. Om niet toegelaten toegang, aanwending, wijziging, vernietiging of verspreiding te voorkomen, hebben wij redelijke fysieke, elektronische en administratieve procedures vastgelegd om de gegevens die wij via deze website verzamelen te beschermen en te beveiligen. Op deze manier willen wij elke niet toegelaten of onwettige verwerking van uw persoonsgegevens en onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan uw persoonsgegevens voorkomen. Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen kunnen wij niet garanderen dat uw gegevens helemaal veilig zijn.

  Wij optimaliseren de beveiliging van uw informatie door:

  encryptie te gebruiken, waar dat gepast is;
  paswoordbescherming te gebruiken; en
  toegang tot uw persoonsgegevens te beperken (bijvoorbeeld, enkel onze werknemers en medewerkers die uw gegevens nodig hebben voor de hierboven beschreven doeleinden zullen toelating krijgen tot toegang van deze gegevens).

  Wij nodigen u uit om ons te helpen met de beveiliging van uw gegevens door te vermijden voor de hand liggende gebruikersnamen of wachtwoorden te gebruiken, door uw wachtwoord regelmatig te wijzigen en door ervoor te zorgen uw wachtwoord nooit met anderen te delen.

 • Links

  Deze website kan links bevatten naar andere websites en andere websites kunnen links bevatten naar deze website. Ofschoon wij ons uiterste best doen om erop toe te zien dat de links op onze website uitsluitend leiden naar websites die onze beveiligings- en vertrouwelijkheidsnormen delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming en vertrouwelijkheid van gegevens die u via andere websites heeft verstrekt nadat u deze website heeft verlaten. Wees heel voorzichtig en raadpleeg de privacyverklaring die op de betreffende website van toepassing is.