ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG


Artikel 1 − Definities

1.1. Actie: promotionele wedstrijd zoals hierna onder artikel 3.1 is beschreven.
1.2. Actieperiode: de hierna in artikel 3.2. bedoelde periode waarin de Deelnemer kan deelnemen aan de Actie.
1.3. Actievoorwaarden: deze Actievoorwaarden en de (eventuele) overige (spel)voorwaarden die Samsung heeft bekend gemaakt op haar website www.samsung.com/promotion.
1.4. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de Actie en daar op grond van artikel 2 van deze Actievoorwaarden ook daartoe is gerechtigd.
1.5. Prijs: de hierna in artikel 4.1 beschreven prijs.
1.6. Samsung: Samsung Electronics Benelux B.V., gevestigd te Delft, Nederland, met een bijkantoor in Vilvoorde (1800) aan de Medialaan 50 te België, gebruiker van deze Actievoorwaarden en organisator van de Actie.
1.7. Winnaar: de Deelnemer die op de hierna in artikel 5 vastgestelde wijze een Prijs krijgt toegewezen.

Artikel 2 Deelname

2.1 Iedere natuurlijke persoon met een vaste woon−of verblijfplaats in België of Luxemburg en ouder dan 18 jaar op het moment van deelname, mag deelnemen aan de Actie. Samsung is gerechtigd hiervan bewijs te vragen.
2.2 Voor deelname is registratie op Samsung site: www.samsung.com/promotion vereist. De registratie is kosteloos en kan worden gedaan via www.samsung.com/promotion. De voorwaarden van het lidmaatschap zijn in te zien via www.samsung.com/promotion. De bevestiging van het lidmaatschap zal worden bevestigd aan het opgegeven e-mailadres.
2.3 De Deelnemer dient te beschikken over een bestaand e-mailadres en Deelnemers die onvolledige of valse adressen en/of namen gebruiken kunnen door Samsung worden uitgesloten van deelname.
2.4 Medewerkers van Samsung, van aan Samsung gelieerde ondernemingen, alsmede alle personen die direct of indirect bij (de organisatie van) de Actie of de Prijs of de (indirecte) aanbieder van de Prijs betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname.
2.5 In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van de Actievoorwaarden is Samsung gerechtigd Deelnemers(groepen) uit te sluiten.
2.6 Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.
2.7 De Deelnemer kan enkel gedurende de Actieperiode deelnemen aan de Actie en uitsluitend op de hierna in artikel 3.1 beschreven wijze. Indien de Deelnemer niet tijdig, te vroeg, niet op de voorgeschreven wijze, of anderszins onvolledig zijn inzending inlevert, wordt hij zonder nader bericht uitgesloten van deelneming.
2.8 De Deelname is beperkt tot: Samsung Smart LED TV UE55ES8000, UE46ES8000, UE55ES7000, UE46ES7000, UE60ES63xx-65xx, UE55ES63xx-65xx, UE46ES63xx-65xx
2.9 Aan de Deelname zijn geen kosten verbonden.

Artikel 3 − De Actie

3.1 Actie: Na aankoop van een Samsung product vermeldt onder punt 2.8 heeft de Deelnemer het recht, door op de website www.samsung.com/promotion het elektronisch deelnameformulier in te vullen te bevestigen, deel te nemen aan de Actie , de Cashback of het Cadeau te ontvangen.
3.2 Actieperiode: de Actie heeft een looptijd van 4 weken, te weten van 2 april 2012 tot en met 30 april 2012.

Artikel 4 − de Cashback of/en het Cadeau

4.1 De Cashback of/en het Cadeau:
UE60ES63xx-65xx / UE55ES63xx-65xx / UE46ES63xx,65xx : Free Galaxy Wifi 5.0 OF €75 cashback UE55ES8000 / UE46ES8000 / UE55ES7000 / UE46ES7000: Free Galaxy 10.1" Wifi Tab OF €150 Cashback

De Galaxy Wifi 5.0 promo is geldig tot uitputting van de voorraad. Voor aanvragen na uitputting van de stock, zal een cashback van €75 worden toegekend.
De Galaxy 10.1" Wifi TAB promo is geldig tot uitputting van de voorraad. Voor aanvragen na uitputting van de stock, zal een cashback van €150 worden toegekend.
4.2 De Cashback of het Cadeau zijn strikt persoonlijk, niet-inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Samsung.

Artikel 5 − Medewerking Deelnemers

5.1 Deelnemers kunnen gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de Actie zoals foto- en filmopnamen en interviews. Alsdan zal Samsung gerechtigd zijn deze foto- en filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Samsung is hiervoor geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 6 − Uitsluiting aansprakelijkheid/h3>

6.1 Samsung is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor kosten, aanvullende uitgaven die de Deelnemer zou moet maken in verband (met het uitkeren of gebruik van) de Cashback of het Cadeau.
6.2 Samsung, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (het uitkeren van of het gebruik van) het Voordeel of deelname aan de Actie.
6.3 Samsung, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, waardoor de deelname van de Deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door Samsung worden ontvangen.
6.4 Samsung geeft geen enkele garantie met betrekking tot de uitgekeerde Cashback of cadeau en sluit ieder aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) ter dier zake uit. Samsung is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van het Voordeel, indien het Voordeel later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien het (vervangende) Voordeel op ondergeschikte punten afwijkt van het aangeboden Voordeel.

Artikel 7 − Privacy

7.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van Deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Artikel 8 − Klachten

8.1 Met vragen, klachten of opmerkingen kan een ieder zich wenden tot de klantenservice van Samsung via 02 201 24 18. De klantenservice is ook bereikbaar via het e-mail adres info@samsung.be .

Artikel 9 − Slotbepalingen

9.1 Samsung is gerechtigd deze Actievoorwaarden (zonder opgaaf van reden) te wijzigen of de Actie te annuleren.
9.2 Op deze Actievoorwaarden is Belgisch recht van toepassing.
9.3 De bevoegde rechter te Antwerpen, België is mede bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Samsung en de Deelnemer, doch niet eerder dan dat partijen onderling overleg hebben gevoerd.