SERVICEVOORWAARDEN VOOR SAMSUNG FLOW

BELANGRIJK - LEES DEZE INFORMATIE GOED DOOR. DEZE SERVICEVOORWAARDEN VORMEN EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U ENERZIJDS EN SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (“SAMSUNG”) MET BETREKKING TOT DE SAMSUNG FLOW EN ALLE RELEVANTE SOFTWARE OF DOCUMENTATIE DAARVAN (GEZAMENLIJK DE “SERVICE”) DIE DOOR SAMSUNG, GELIEERDE ONDERNEMINGEN VAN SAMSUNG OF DERDE LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS WORDT GELEVERD. DOOR IN TE STEMMEN MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN OF DE SERVICE TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, STEMT U ERMEE IN AAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN GEBONDEN TE ZIJN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE SERVICEVOORWAARDEN, MAG U DE SERVICE NIET INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. INDIEN DEZE SERVICEVOORWAARDEN WORDEN GEWIJZIGD EN U NIET AKKOORD GAAT MET DE WIJZIGINGEN, DIENT U HET GEBRUIK VAN DE SERVICE TE STAKEN.

BESCHRIJVING VAN DE SERVICE

Samsung Flow is software die door middel van Bluetooth-technologie naadloze service biedt tussen Galaxy-apparaten, zoals het verifiëren van uw pc met uw mobiele telefoon, het synchroniseren van meldingen van uw mobiele telefoon naar uw pc en het inschakelen van de mobiele hotspot vanaf uw mobiele telefoon zodat uw pc verbonden blijft.

 1. 1. Toekenning van licentie

  Op grond van deze Servicevoorwaarden wordt aan u een beperkte, niet-exclusieve en herroepbare licentie verleend voor de installatie van, de toegang tot en het gebruik van de SERVICE. De services en functies van de SERVICE of een Update daarvan (zie onderstaande definitie) kunnen variëren of beperkt zijn door diverse factoren, met inbegrip van, zonder beperking, uw land, uw apparaat, uw besturingssysteem of uw netwerkoperator. Tenzij u 18 jaar of ouder bent, is het u niet toegestaan u aan deze Servicevoorwaarden te verbinden of de SERVICE te gebruiken, tenzij uw ouder of voogd de algemene voorwaarden in deze Servicevoorwaarden begrijpt en ermee instemt. Indien u een ouder of voogd bent die een persoon onder de leeftijd van 18 jaar (“Minderjarige”) toestaat gebruik te maken van de SERVICE, stemt u ermee in: (i) toezicht te houden op het gebruik van SERVICE door de Minderjarige; (ii) alle risico’s te aanvaarden met betrekking tot het gebruik van de SERVICE door de Minderjarige; (iii) alle aansprakelijkheid te aanvaarden voortvloeiend uit het gebruik van de SERVICE door de Minderjarige; (iv) toe te zien op de nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van alle gegevens die door de Minderjarige worden ingezonden; en (v) verantwoordelijkheid te aanvaarden voor en gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de SERVICE door de Minderjarige.

 2. 2. Voorbehoud van rechten en eigendom

  Deze SERVICE omvat software en gegevens die zijn verstrekt door derden. U erkent dat de SERVICE het eigendom is van Samsung en haar licentiegevers, en wordt beschermd door auteursrechten en andere wetten en verdragen inzake intellectueel eigendom. Deze Servicevoorwaarden en het gebruik van de SERVICE geven u geen eigendomsbelang in de SERVICE; aan u wordt slechts een beperkt gebruiksrecht verleend, dat herroepelijk is overeenkomstig de voorwaarden van deze Servicevoorwaarden. U mag de SERVICE niet gebruiken voor het reproduceren van auteursrechtelijk beschermde materialen indien u niet beschikt over het recht of wettelijke goedkeuring voor de reproductie ervan.

 3. 3. Beperkingen

  Behalve voor zover het plaatselijk recht voorschrijft dat u daartoe in staat moet zijn, is het u niet toegestaan (i) de broncode of algoritmen van de SERVICE aan reverse-engineering te onderwerpen, te decompileren, te disassembleren of anderszins te proberen te achterhalen; (ii) functies van de SERVICE aan te passen of uit te schakelen; (iii) afgeleide werken te maken op basis van de SERVICE; (iv) de SERVICE te verhuren, te leasen, uit te lenen of in sublicentie te geven, of commerciële hostingservices aan te bieden met behulp van de SERVICE; (v) inbreuk te maken op onze intellectuele-eigendomsrechten of die van derden met betrekking tot uw gebruik van de SERVICE (voor zover dergelijk gebruik niet in het kader van deze Servicevoorwaarden in licentie wordt gegeven); (vi) de SERVICE te gebruiken op onwettige wijze, voor onwettige doeleinden of op een wijze die niet overeenstemt met deze Servicevoorwaarden, dan wel frauduleus of met kwade bedoelingen te handelen, bijvoorbeeld door te hacken of schadelijke code, met inbegrip van virussen of schadelijke gegevens, aan te brengen in de SERVICE of een ander besturingssysteem; (vii) de SERVICE op een wijze te gebruiken die onze systemen of de veiligheid ervan kan schaden, uitschakelen, overbelasten, verhinderen of compromitteren, of die andere gebruikers kan storen; en (viii) andere informatie of gegevens van de SERVICE of onze systemen te verzamelen of te harvesten, of te proberen berichten die met behulp van de SERVICE naar of van onze servers worden verstuurd, te ontcijferen.

 4. 4. Updates, wijzigingen of opschortingen van de SERVICE

  Samsung kan op elk gewenst moment updates of upgrades voor de SERVICE (“Updates”) bieden of beschikbaar stellen, met inbegrip van, zonder beperking, bugfixes, serviceverbeteringen, nieuwe functies, verwijdering van bestaande functies, of aanpassing van de SERVICE. Updates vallen onder deze Servicevoorwaarden, tenzij bij deze Updates afzonderlijke algemene voorwaarden worden verstrekt. In dat geval zijn deze afzonderlijke algemene voorwaarden van toepassing op de Updates. Updates voor beveiligingssoftware of kritieke bugfixes of andere belangrijke Updates kunnen automatisch worden gedownload en geïnstalleerd omdat het belangrijk is dat u deze Updates tijdig ontvangt om u en andere gebruikers beter te beschermen.
  Samsung behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het gebruik van de SERVICE of enig onderdeel daarvan op enig moment te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of te beperken, dan wel de toegang tot de SERVICE of enig onderdeel daarvan te blokkeren zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

 5. 5. Services en inhoud van derden

  Via de SERVICE hebt u mogelijk ook de beschikking over services en/of inhoud van derden. Voor zover wettelijk is toegestaan, wijst Samsung elke garantie, conditie of verklaring met betrekking tot services of inhoud van derden in welk opzicht dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot of deze van goede kwaliteit, nauwkeurig, effectief of vrij van virussen zijn, geen inbreuk maken op rechten van derden en voldoen aan toepasselijke wetten en voorschriften. Het gebruik van services en inhoud van derden kan onder gebruiksvoorwaarden, een licentieovereenkomst, privacybeleid of gelijksoortige overeenkomst van deze externe leverancier vallen. Voor bepaalde delen van de SERVICE kunnen open-sourcelicenties gelden, waarbij de voorwaarden van deze open-sourcelicenties voorrang kunnen hebben op de bepalingen van deze Servicevoorwaarden voor dat gedeelte van de SERVICE.

 6. 6. Instemmen met het verzamelen en gebruiken van gegevens

  U erkent en accepteert dat door Samsung en/of partijen die Samsung vertrouwt, gegevens kunnen worden verzameld en gebruikt die nodig zijn om de SERVICE en Updates te leveren of om de SERVICE te verbeteren of uit te breiden. Uw gegevens zullen te allen tijden vertrouwelijk worden behandeld, overeenkomstig het toepasselijk recht en het Privacybeleid van Samsung op: http://account.samsung.com/membership/pp.

 7. 7. Toegang tot gegevens

  Voor sommige voorzieningen van de SERVICE is het mogelijk noodzakelijk dat uw mobiele apparaat toegang heeft tot internet. Deze voorzieningen kunnen zijn onderworpen aan beperkingen die zijn opgelegd door uw netwerk- of internetprovider. Voor de SERVICE is mogelijk internettoegang vereist via uw mobiele netwerk, waaraan aanvullende kosten kunnen zijn verbonden, afhankelijk van uw abonnement. Daarnaast kan uw gebruik van bepaalde functies van de SERVICE afhankelijk zijn van de geschiktheid en prestaties van de hardware van uw apparaat of uw toegang tot gegevens.

 8. 8. Naleving van wetgeving

  U verklaart en accepteert dat u zich houdt aan alle toepasselijke wetten en voorschriften tijdens het gebruik van de SERVICE, met inbegrip van, zonder beperking, alle toepasselijke wetten en voorschriften inzake exportbeperking.

 9. 9. Beëindiging

  Deze Servicevoorwaarden blijven van kracht totdat deze worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden beëindigen door met het gebruik van de SERVICE te stoppen en alle door Samsung geleverde gerelateerde software, documentatie en overige materialen, met inbegrip van back-upexemplaren, te deïnstalleren, te verwijderen en te retourneren. Uw rechten onder deze Servicevoorwaarden worden automatisch beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving door Samsung indien u deze Servicevoorwaarden niet naleeft. Na beëindiging van deze Servicevoorwaarden (of indien Samsung de Servicevoorwaarden heeft beëindigd, onmiddellijk nadat u zich bewust bent geworden van deze beëindiging) dient u elk gebruik van de SERVICE te staken. Voor alle duidelijkheid: Samsung kan deze Servicevoorwaarden en de SERVICE met voorafgaande kennisgeving (bv. via de website van de service, pop-upberichten in een toepassing, e-mail, enzovoort) beëindigen.

 10. 10. Disclaimer van garantie

  VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT, WORDT DE SERVICE “ZOALS DEZE IS” EN “OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID” GELEVERD, ZONDER ENIGERLEI GARANTIE OF CONTRACTUELE VOORWAARDEN VAN SAMSUNG, EXPLICIET NOCH IMPLICIET. VOOR ZOVER MOGELIJK OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, WIJST SAMSUNG ALLE GARANTIES OF ANDERE VOORWAARDEN AF, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BETROUWBAARHEID OF BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, ONTBREKEN VAN VIRUSSEN, RUSTIG GENOT, NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN OF ANDERE SCHENDING VAN RECHTEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENGENOEMDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. IN GEEN GEVAL ZAL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING DAN WEL SCHRIFTELIJK, DOOR U VAN SAMSUNG OF ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN VERKREGEN, WORDEN GEACHT VERANDERING TE BRENGEN IN DEZE DISCLAIMER DOOR SAMSUNG VAN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SERVICE OF EEN GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK VAN SAMSUNG TE VORMEN.

 11. 11. Aansprakelijkheidsbeperking

  1. 11.1 SAMSUNG en U hanteren geen beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid voor enig type verlies waarvoor de aansprakelijkheid op grond van het toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt, voor zover het toepasselijk recht dergelijke uitsluiting of beperking verbiedt, of voor zover een bevoegd gerechtshof oordeelt dat een dergelijke uitsluiting of beperking niet geldig is op grond van het toepasselijk recht. Aangezien dit per rechtsstelsel verschilt, kunnen we hier geen lijst geven.

  2. 11.2 Onder voorbehoud van artikellid 11.1, is SAMSUNG niet aansprakelijk voor verliezen, schade of aansprakelijkheid op grond van contract (met inbegrip van nalatigheid), wetten inzake verplichtingen jegens derden (met inbegrip van vorderingen op grond van “onrechtmatige daad” en nalatigheid) of wettelijke verplichtingen, of enig andere rechtsgrond, zelfs indien SAMSUNG uitdrukkelijk op de hoogte was gesteld van het risico van een dergelijk verlies (i) waarbij het verlies indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade betreft, of bestaat uit door het gerecht opgelegde schadevergoedingen, of (ii) voor winstderving, verlies van klandizie, verlies van verkoopkansen, verlies van gegevens of (iii) betrekking heeft op fouten, lacunes of onderbrekingen, computervirussen, verbindingsproblemen of kosten voor netwerkgebruik.

  3. 11.3 Onder voorbehoud van artikellid 11.1 en 11.2, bedraagt de totale financiële aansprakelijkheid van SAMSUNG jegens U op grond van of in verband met deze Servicevoorwaarden, de SERVICE of verwante zaken niet meer dan het bedrag dat u aan SAMSUNG of de gelieerde onderneming van SAMSUNG specifiek voor deze SERVICE hebt betaald.

  4. 11.4 U erkent dat de bovenstaande bepalingen van artikel 10 en 11 redelijk zijn gelet op de voordelen die door de Services worden geboden en u aanvaardt deze risico’s en/of de afwezigheid van garanties dienovereenkomstig.

  5. 11.5 HET IS ESSENTIEEL DAT U EEN BACK-UP MAAKT VAN DE GEGEVENS OP UW APPARAAT VOORDAT U DE SERVICES GEBRUIKT, OM GEGEVENSVERLIES TE VOORKOMEN.

 12. 12. Vrijwaring

  De volgende tekst is uitsluitend van toepassing indien u de SERVICE gebruikt in het kader van uw bedrijfs-, handels- of beroepsactiviteiten: U gaat ermee akkoord SAMSUNG, haar opdrachtnemers, werknemers en vertegenwoordigers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, verliezen, schadevergoedingen, aansprakelijkheden (met inbegrip van gerechtelijke kosten en uitgaven) voortvloeiend uit uw gebruik van de SERVICE, uw schending van de rechten van een derde partij, of schending van deze Servicevoorwaarden.

 13. 13. Toepasselijk recht

  Deze Servicevoorwaarden worden beheerst door het recht van het rechtsgebied waar u woont, ongeacht de bepalingen van het internationaal privaatrecht. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken is niet van toepassing op deze Servicevoorwaarden. De toepasselijkheid ervan wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 14. 14. Geschillenbeslechting

  Indien u een consument bent (en waar deze term niet anders wordt gedefinieerd binnen uw plaatselijk recht, betekent dit “de SERVICE niet gebruikt in het kader van bedrijfs-, handels- of beroepsactiviteiten”), hebben de gerechtshoven in het rechtsgebied waar u woont de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid om geschillen, strijdpunten of verschillen van mening voortkomend uit deze Servicevoorwaarden of de SERVICE aan te horen en te beslechten. Indien het plaatselijk recht de keuze van een gerechtshof toelaat, zal dit gerechtshof het gerechtshof in de hoofdstad van uw land zijn. Indien u niet een consument bent, en een geschil, strijdpunt of verschil van mening voortvloeiend uit deze Servicevoorwaarden of uw gebruik van de SERVICE niet in der minne wordt geschikt, valt dit onder de arbitrageprocedures overeenkomstig de arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel in de vestigingsplaats van de gedaagde. Niettegenstaande het voorgaande, kan Samsung verzoeken voor voorlopige voorzieningen voor rechtsherstel (of een gelijkwaardig type dringende juridische hulpverlening) indienen bij een rechtbank in een bevoegde jurisdictie. De arbitragezittingen zullen worden gevoerd in het Engels.

 15. 15. Volledige overeenkomst

  Deze Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Samsung met betrekking tot de SERVICE en hebben voorrang boven alle voorgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen of verklaringen met betrekking tot de SERVICE of enig ander onderwerp dat onder deze Servicevoorwaarden valt. Indien enige bepaling van deze Servicevoorwaarden nietig, ongeldig, onafdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

  25-03-2016