Корпоративна социална отговорност

Здраве и
здравеопазване

Samsung се опитва да намери отговор на нуждата за увеличаване на продължителността
на живота с помощта на ИТ технологиите.

За по-дълъг и по-добър живот

Хората живеят по-дълго и Samsung използва технологиите за създаване на персонализирани и ефективни решения за здравеопазването, така че по-продължителният живот да бъде с по-високо качество, а не само да се набляга на количеството.

Посрещане на уникални нужди

Samsung разработва иновативни решения за посрещане на уникалните нужди и подобряване на живота на хората в неравностойно положение.

Достигане до недостатъчно обслужваните райони

Samsung гарантира достъп на отдалечените и недостатъчно обслужваните области до здравеопазване чрез предоставяне на медицинска апаратура.