Действия в областта на климата

Действаме днес за едно устойчиво бъдеще с ниски въглеродни емисии

Ключово визуално изображение за страницата „Климатични промени“

Климатичните промени, произтичащи поне отчасти от увеличеното използване на изкопаеми горива, и причиненото от тях глобално затопляне са сериозен проблем, който засяга целия свят. Samsung Electronics осъзнава реалността на кризата и затова полага непрекъснати усилия на няколко фронта. Те включват разработване на продукти с висока енергийна ефективност, монтиране на оборудване с минимални емисии на парникови газове и използване на нови и възобновими енергийни източници.

2020 г. KPI: Климатични промени

Емисии на парникови газове на база интензивност за работните обекти в глобален мащаб               

Тази информационна графика съдържа емисиите на парникови газове на база интензивност за работните обекти в глобален мащаб. През 2006 година интензивността на емисиите на парникови газове е била 3,04 тона въглеродни емисии/100 милиона южнокорейски вон. През 2020 година целта е да бъде 1,55 тона въглеродни емисии/100 милиона южнокорейски вон.

Кумулативно намаляване на парниковите газове на етап използване на продуктите

Тази информационна графика съдържа намаляването на парниковите газове на етап използване на продуктите. От 2009 до 2016 година кумулативното количество парникови газове на етап използване на продуктите е 188 милиона тона въглеродни емисии. Целта е да бъдат 250 милиона тона въглеродни емисии до 2020 година.

Ние сме фокусиране върху това да реагираме на кризата с климатичните промени

Съветът за парниковите газове се събира четири пъти в годината, за да задава дневния ред за справяне с климатичните промени и да преглежда резултатите. Участниците споделят най-новата информация за климатичните промени, изготвят подробни планове за действие и правят преглед на постиженията си за тримесечието. Samsung Electronics има установен систематичен процес на управление, както е показано по-долу, за свеждане до минимум на емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл на нашите продукти, включително производството, разпространението и използването.

Стратегии и планове за действие за справяне с климатичните промени

Икона за намаляването на емисиите на парникови газове на работните обекти

· Работа с оборудване за намаляване на F-Gas (флуориран газ) в процеса за производство на полупроводници
· Управление на проекти за намаляване на консумацията на енергия, подобряване на енергийната ефективност

Икона за разширяването на управлението на енергията на работните обекти

· Установяване на системи за управление на енергията на всички работни обекти и поддържане на сертификати (от 2013 г.)
· Управление на енергийните разходи и индикатори на всеки работен обект

Икона за намаляването на парниковите газове на етап използване на продуктите

· Разработване и пускане в продажба на продукти с висока енергийна ефективност

Икона за управлението на емисиите на парникови газове на други етапи

· Управление на емисиите на парникови газове при логистиката на продуктите, бизнес пътуванията и др. (от 2009 г.)

Икона за управление на доставчиците

· Следене на емисиите на парникови газове на доставчиците (от 2012 г.)

Ние разширяваме управлението на емисиите си на всички нива

Разрешаването на проблеми изисква точна информация. За прецизно измерване и управление на нашите емисии на парникови газове сме ги категоризирали в три сфери, които са дефинирани от Протокола за парниковите газове въз основа на близостта им до бизнеса и операциите. Локализиране на точния източник на емисии на всяко ниво е основата за управление на парниковите газове по оптимален начин. Сфера 1 обхваща емисиите на парникови газове при производството на продукти на работните обекти на Samsung Electronics, а сфера 2 – непреките емисии, свързани със закупуваните количества енергия от работните обекти за генериране на електричество и пара. Сфера 3 обхваща емисиите извън работните обекти, като например тези от логистични дейности, бизнес пътувания, веригата ни за доставки и използването на нашите продукти. Ние използваме този анализ за систематично управление на всички емисии, били те преки или непреки, от нашите работни обекти, използването на продуктите и нашите доставчици.

Тази информационна графика е за емисиите на парникови газове в съответните сфери. Scope 1 обхваща преките емисии на парникови газове, Scope 2  – непреките емисии от електричество, пара и др., а Scope 3 – всички други непреки емисии от логистика, доставчици, използване на продуктите и т.н.
Сфера 1 (Преки емисии на парникови газове) и Сфера 2(Непреки емисии от електричество, пара и др.)

· Ежемесечен анализ на емисиите от работните обекти в глобален мащаб въз основа на системата за управление на парниковите газове
· Монтирано оборудване за разграждане на парникови газове при обработването на полупроводници със степен на разграждане 90% и повече
· Монтирано високоефективно оборудване и сменено вътрешно осветление с LED в работните обекти в глобален мащаб

Панорамна снимка на работен обект на Samsung Electronics.
Сфера 3(Всички останали непреки емисии от логистика, доставчици, използване на продуктите и др.)

· Постигнати 39 задачи за подобряване на енергийната ефективност в области, свързани с логистиката
· Идентифицирани потенциални намаления на парниковите газове от 4920 тона въглеродни емисии при основните доставчици
· Намаляване на бизнес пътуванията в чужбина с 12% чрез алтернативи като видео конферентна връзка и др.
· Подобрена енергийна ефективност на продуктите с 49% през 2016 година в сравнение с 2008 година

Снимка на логистичен камион (Safety Truck на Samsung Electronics)
Намаляване на емисиите на парникови газове
във фазата на използване на продукти
GHG Emissions Reduction in the Product Use Phase
Показване на измерванията
за последните две години.

* Единица Милион tCO2
* Обхват на събирането на данни: Осем основни категории стоки (мобилни телефони, ноутбуци, телевизори, екрани, хладилници, перални машини, климатици и принтери)
* Акумулирани от 2009 година

Ние използваме усъвършенствани технологии за подобряване на енергийната ефективност

Усъвършенстваните технологии на Samsung Electronics продължават да се развиват в стремеж към екологичносъобразен и удобен начин на живот. Samsung Electronics е отдадена на разработването на продукти с висока енергийна ефективност и обработващи технологии за намаляване на емисиите на парникови газове при производството и използването на продуктите. През 2016 година успяхме да подобрим енергийната си ефективност с 49% в сравнение с 2008 година. Тези подобрения доведоха до по-малко използвана енергия, по-ниски цени за потребителите и по-малко емисии на парникови газове. Освен това сме отдадени на разработването на екологичносъобразни технологии и прилагането им към нашите продукти, за да намалим фундаментално въздействието си върху глобалното затопляне.
Един пример за това са нашите хладилници, които използват екологичносъобразен хладилен агент. В исторически план основната причина за изтъняване на озоновия слой е използването на хлорфлуорвъглеводороди (CFC) като охлаждащ агент. Като алтернатива на CFC бе разработен екологичносъобразен хладилен агент, наречен R134, но съществуваха технически проблеми при използването му в големи домашни хладилници, затова бе използван единствено в по-малки модели. След серия изследвания и експерименти, Samsung Electronics приложи успешно своите технологии, за да стане възможно използването на хладилен агент, наречен R600a, който има много по-малко въздействие върху глобалното затопляне в сравнение с големите хладилници. Благодарение на тези усилия 20 от нашите последни модели хладилници бяха оценени от Американската агенция за опазване на околната среда като „ENERGY STAR Most Efficient“ (ENERGY STAR Най-енергийно ефективни) през 2017 година.

Тази информационна графика съдържа подобрената енергийна ефективност на етап използване на продуктите. В сравнение с 2008 година консумацията на енергия е намалена средно с 49%, а кумулативното намаляване на емисиите на парникови газове е 188 милиона тона през 2016 година.
Тази информационна графика съдържа намалението на консумация на енергия в чуждестранни работни обекти. През 2016 година спестихме 34,9 милиарда южнокорейски вон от разходи за електричество и 23,64 милиарда южнокорейски вон от разходи за комунални услуги. През 2017 година целта ни е да спестим 39,7 милиарда южнокорейски вон от разходи за електричество, 2,1 милиарда южнокорейски вон от разходи за гориво и 2,1 милиарда южнокорейски вон от разходи за вода. В процентно отношение това са 35% от електричество, 13 % от хладилна и климатична инсталация, 12 % от операции и управление, 11 % от сгъстен въздух, 7 % от газ, 4% от генератор на азот, 2% от пара и 11% от разнородни други разходи.

По-голямото производство на продукти изисква нови производствени съоръжения, което от своя страна използва повече енергия в по-голям мащаб. За да намали консумацията на енергия на етап производство, Samsung Electronics формулира 24 енергоспестяващи работни стандарта. Освен това, за новите работни обекти сме разработили енергоспестяващи технологии, персонализирани за всеки отделен работен обект и ги прилагаме от етапа на проектиране, с което подобряваме енергийната ефективност. В резултат на това през 2016 година успяхме да постигнем намаления на консумацията на енергия на обща стойност 58,5 милиарда южнокорейски вон, включващи разходи за електричество и за комунални услуги.

Тази информационна графика съдържа намалението на консумация на енергия в чуждестранни работни обекти. През 2016 година спестихме 34,9 милиарда южнокорейски вон от разходи за електричество и 23,64 милиарда южнокорейски вон от разходи за комунални услуги. През 2017 година целта ни е да спестим 39,7 милиарда южнокорейски вон от разходи за електричество, 2,1 милиарда южнокорейски вон от разходи за гориво и 2,1 милиарда южнокорейски вон от разходи за вода. В процентно отношение това са 35% от електричество, 13 % от хладилна и климатична инсталация, 12 % от операции и управление, 11 % от сгъстен въздух, 7 % от газ, 4% от генератор на азот, 2% от пара и 11% от разнородни други разходи.

Непрекъснато увеличаваме използването на енергия от възобновими източници

През 2016 използването на енергия от възобновими източници от Samsung Electronics се увеличи почти двойно в сравнение с предходната година и почти шест пъти в сравнение с 2014 година. Освен това имаме диверсификация на новите и възобновими енергийни източници, за да включват слънчева енергия, вятърна енергия и енергия от водноелектрически централи. Освен това при изграждането на новите сгради сме монтирали оборудване, което да гарантира използването на определен процент енергия от възобновими източници. На работните ни обекти също така насърчаваме използването на енергия от възобновими източници в уличното осветление, транспорта и кафенетата. Нещо повече, в държави с утвърдени системи за закупуване на енергия увеличаваме снабдяването си с енергия от възобновими източници.

Използване на енергия от възобновими източници в работните обекти в глобален мащаб

Тази информационна графика съдържа използването на енергия от възобновими източници от работните обекти в глобален мащаб. През 2014 година 31,60 GWh от използването на енергия от възобновими източници, през 2015 година – 92,06 GWh, а през 2016 година – 188,77 GWh.

Използване на енергия от нови и възобновими енергийни източници

Тази информационна графика показва процентния дял на използването на енергия от възобновими източници. Към 2016 година вятърната енергия е 62%, енергията от водноелектрически централи – 14%, от геотермални източници – 3%, от фотоволтаични мощности – 1%, от други – 20%.

Провеждаме изследвания и проекти за приспособяване към климатичните промени

За да намерим начини като компания за реагиране и справяне с промените в климата, от 2015 година провеждаме съвместно изследване, озаглавено CSR Activities to Adjust to Climate Change (Дейности за приспособяване към климатичните промени). Съвместно с Факултета по науки за околната среда (Graduate School of Environmental Studies) на Сеулския национален университет (Seoul National University) нашите изследователи работят по проекти в три направления: достъп до питейна вода, енергийноефективни жилища и образование за климатичните промени.

Като част от проекта за питейна вода ние монтирахме полупостоянни съоръжения за питейна вода на 10 местоположения във Виетнам, където изпитват затруднения при осигуряването на стабилно снабдяване с питейна вода. В резултат на това местните жители вече не се притесняват за достъп до вода – жизнено важна субстанция, дори през най-сериозните засушавания.
Междувременно, нашите Проекти за ремонт на жилища за непривилегировани хора бяха развити до така наречения Строителен проект за подобряване на енергийната ефективност на жилищата. Този проект осигурява на домакинствата жизнена среда, която пести енергия и ги изолира от горещите лета и студените зими на ниска цена. Пилотният проект през 2016 година, включващ 10 домакинства, намали наполовина средната годишна консумация на енергия на домакинство и така намали разходите за енергия за непривилегированите. Отвъд икономическите печалби, той допринесе за намаляване на парниковите газове с 8,6 тона въглеродни емисии на година.

Накрая, в Smart Schools на Samsung ние разработваме специализирано образователно съдържание за климатичните промени, което да служи както на учителите, така и на учениците. През 2017 година, използвайки тези материали, ние стартирахме пилотни образователни програми за климатичните промени за ученици от основните училища, с което се стремим да помагаме на бъдещите поколения да осъзнаят сериозността на климатичните промени и важността на усилията за разрешаването на проблема.

Снимка на чешма за питейна вода в предучилищно заведение в Тхай Нгуйен, Виетнам
Нашите екологичносъобразни продукти помагат за една здрава планета
Фоново изображение на страницата „Екологичносъобразни продукти“