Всяка година Samsung Electronics задава стратегии и цели за Еко управление. Ние разкриваме прозрачно и подробно нашите инициативи за Еко управление, включително емисии на парникови газове, информация за екологични продукти, екологични CSR дейности и програми за комуникация със заинтересованите страни. Освен това предлагаме редица канали за комуникация, чрез които ангажираните страни могат бързо да намерят желаната информация и да я разберат лесно. Разделът „Околна среда“ на Samsung.com е друг начин, по който комуникираме с различни специалисти на базата на методология (materiality analysis), която задава приоритети, свързани с проблемите на околната среда и устойчивото развитие.

Ние провеждаме кампании, популяризиращи важността на околната среда

От образование за околната среда за бъдещите поколения до дейности с участие на потребителите – Samsung Electronics провежда разнообразни екологични кампании, за да повиши осведомеността сред обществото за важността на околната среда и за постигане на по-широк консенсус.

Зеленото училище PlanetFirst бе организирано, за да помага на поколението на бъдещето – нашите деца, да осъзнае важността и стойността на околната среда. Децата в програмата имаха възможност да разглеждат екологични проблеми по по-достъпен начин, като научават теориите за новите и възобновими енергийни източници, и като създават самостоятелно захранващи се фенерчета. Зеленото училище се провежда редовно от 2015 година и е признато за отличните си постижения чрез отличия като сертификата за образование на Министерството на околната среда на Южна Корея. През 2017 година го превърнахме в онлайн програма, което позволява участието на повече ученици.

Снимка на деца, участващи в зеленото училище PlanetFirst

От 2015 година провеждаме ежегодното предизвикателство Climate Superstars Challenge – конкурс на тема климатичните промени за младежи в Северна Америка. Децата участват в екологични мисии, като например посещение на местните съоръжения за рециклиране, и научават важността на продуктите, сертифицирани по Energy Star и на рециклирането на електронни устройства. В този процес те не само научават важността на околната среда, но също и конкретни начини за опазването й. Групите с най-добри резултати биват отличавани с награди за насърчаване на ентусиазма им за околната среда.

Снимка на млади хора, участващи в предизвикателството Climate Superstars Challenge в Северна Америка

По време на Earth Hour (Часът на земята) през 2017 година под егидата на Световния фонд за дивата природа (WWF) Samsung Digital City (работният обект на Samsung Electronics в Сувон) и 51 дъщерни дружества за продажби в глобален мащаб се включиха в предварителното събитиеTurn Off Your Light“ (Изключи осветлението). От спестените разходи за електричество и фонда за корпоративна социална отговорност на Samsung Electronics дарихме почти 1400 LED фенера със светлинно зареждане на област в Индонезия, изпитваща недостиг на електроенергия.

Снимка на южнокорейски работни обекти, включващи се в „Изключи осветлението“

Ние се ангажираме активно в глобални инициативи

В целия свят се стартират инициативи в търсене на устойчиво развитие сред резките промени на нашата Земя и околна среда. Samsung Electronics се присъединява към такива движения и се ангажира да защитава разнообразните ценности, които те изповядват. Някои от инициативите, в които участваме:

Изображение с лого на CDP, RBA и CEM

Carbon Disclosure Project (CDP)
CDP събира и разкрива информация за дейностите на компания по отношение на климатичните промени. Samsung Electronics е отличена за своето разкриване на информация за действията си в отговор на климатичните промени, като получава най-висока оценка – Leadership A (Лидерство А), седем последователни години от 2010 до 2016 г.

Responsible Business Alliance (RBA)
Като член на RBA, Samsung Electronics спазва Кодекса на поведение на RBA и нейните стандарти по отношение на околната среда, здравеопазването и безопасността, и труда като част от управлението на нашите работни обекти и доставчици. Всички доставчици, които работят със Samsung Electronics редовно следят своите практики съгласно критериите на RBA, за да идентифицират проблеми и да ги разрешават.

Clean Energy Ministerial (CEM)
Като един от основателите на Clean Energy Ministerial – глобален форум за популяризиране на политики и споделяне на най-добри практики за ускоряване на глобалното преминаване към чиста енергия, Samsung е поела ангажимент за намалява на интензивността на емисиите на парникови газове (нормализирани по продажби) от съоръженията ни в глобален мащаб със 70 процента спрямо нивото от 2008 година и да запази сертифицирането си по ISO 50001 за всички производствени обекти в глобален мащаб.

Никой глас не е твърде малък, за да се застъпи за околната среда.
Моля, свържете се с нас по имейл (eco.sec@samsung.com) с всякакви въпроси или коментари за екологичните политики на Samsung Electronics.

Снимка на използван смартфон на Samsung Electronics