Факти и числа

Ключови статистики, данни и още

Нека споделим с гордост постиженията си по отношение на подобряването на управлението на устойчивото развитие в Samsung Electronics.

 
Product innovation information
Продуктови иновации 2014 2015 2016
Разработване на екологични продукти1) (%) 58 74 86
Прогнозно намаляване на емисиите на парникови газове
на етап използване2)на продуктитe3) (в милиони тона въглеродни емисии)
123 156 188
Прогнозно намаляване4)
на консумацията на енергия за продуктите2) (%)
42 47 49
Акумулирано възстановяване на излезли от употреба продукти3)
(10 000 тона)
191 226 264
Рециклиране на продукти5) (в тонове) 59,044 73,6776) 93,852
Преобразуване в ресурси5) (в тонове) 50,965 69,010 79,165
  • 1) Проекти за разработване на продукти с оценка Добър екологичен продукт или по-висока
  • 2) Обхват на събирането на данни: Осем главни продуктови категории (мобилни телефони, лаптопи, телевизори, монитори, хладилници, перални машини, климатици и принтери)
  • 3) Акумулирани от 2009 година
  • 4) Средна годишна консумация на енергия спрямо средната годишна консумация на енергия през 2008 година
  • 5) Обхват на събирането на данни: Южна Корея
Eco-friendly and safe workplace information
Екологично и безопасно работно място 2014 2015 2016
Инвестиции в околна среда и безопасност1)
(100 милиона южнокорейски вон)
6,883 6,590 9,334
Емисии на парникови газове, генерирани на работното място2)
(1000 тона въглеродни емисии)
9,290 10,192 11,600
Консумация на енергия на работното място3) (GWh) 17,082 19,478 21,073
Потребление на вода (1000 тона) 74,684 92,414 104,253
Процент повторно използвана вода (%) 50.3 50 46.6
Процент на възстановяване на пречистена вода (%) 44.3 42.5 41.1
Генериране на отпадъци (в тонове) 778,430 937,341 1,078,309
Преобразуване на отпадъци в ресурси(%) 92 93 95
Потребление of chemicals4) (1000 тона) 472 588 577
Тази графика показва емисиите на парникови газове, генерирани на работното място.
  • 1) Въз основа на критериите за изчисление, възприети от държавата, в която се намират съответните работни обекти
  • 2) Отчетени допълнително благодарение на събрани данни от 2014 и 2015 година
  • 3) Въз основа на работните обекти в глобален мащаб, числата за 2014 и 2015 година са модифицирани поради промяната на отчетната единица от TJ на GWh
  • 4) Обща консумация ÷ консолидирани глобални продажби, с изключение на продажбите на бизнес отдел за дисплеи

Изтегляне на отчета