Obchodní principy

Společnost Samsung se zavazuje dodržovat místní zákony a předpisy, jakož i uplatňovat přísný globální kodex chování na všechny své zaměstnance. Domnívá se, že etický management není jen nástrojem umožňujícím reagovat na rychlé změny v globálním obchodním prostředí, ale také nástrojem na budování důvěry s různými zúčastněnými stranami včetně zákazníků, akcionářů, zaměstnanců, obchodních partnerů a místních komunit. S cílem, aby se stala jednou z nejetičtějších společností na světě, společnost Samsung nadále školí své zaměstnance a provozuje monitorovací systémy, přičemž provádí spravedlivé a transparentní podnikové řízení.

Pět obchodních principů společnosti Samsung

Společnost Samsung Electronics v roce 2005 oznámila svých „pět obchodních principů“, kterými vyjadřuje svůj závazek ke společenské odpovědnosti podniků, plynoucí z jejího předního světového postavení. Tyto principy slouží jako základ pro její globální kodex chování v souladu s právními a etickými normami a pro plnění jejích společenských závazků.

Dodržujeme zákony a etické zásady.

Respektujeme důstojnost a různorodost jednotlivců.

Respektujeme základní lidská práva všech lidí. Nucená práce, mzdové vykořisťování a dětské otroctví nejsou za žádných okolností přípustné. Nediskriminujeme na základě národnosti, rasy, pohlaví, náboženství ani jinak a se všemi zúčastněnými stranami jednáme jako se zákazníky nebo zaměstnanci.

Konkurujeme spravedlivě v souladu se zákony a obchodní etikou.

Dodržujeme všechna pravidla jiných zemí a regionálních komunit, uznáváme tržní konkurenci a soutěžíme spravedlivým způsobem. Nevytváříme nespravedlivé zisky nezákonnými způsoby na základě špatné obchodní etiky. Při provádění obchodní činnosti nedáváme ani nebereme kompenzační dárky nebo úplatky a neposkytujeme lidem zvláštní zacházení.

Udržujeme transparentní účetnictví prostřednictvím přesných účetních záznamů.

Všechny transakce přesně zaznamenáváme a řídíme, aby bylo všem zúčastněným stranám jasně zřejmé, že naše obchodní činnost je v souladu s mezinárodně používanými účetními standardy, stejně jako s účetními předpisy každé země. Jak je předepsáno zákonem, transparentně poskytujeme informace o společnosti a o hlavních aspektech managementu, jako jsou finanční změny ve společnosti.

Nezasahujeme do politiky a zachováváme neutralitu.

Respektujeme politická práva a politická rozhodnutí člověka a ve společnosti neprovádíme žádnou politickou činnost. Nepoužíváme podnikové finanční prostředky , pracovní sílu, zařízení atd. k politickým účelům.

Udržujeme čistou organizační kulturu.

Soukromý a veřejný život přísně oddělujeme od všech obchodních aktivit.

V případě konfliktu mezi společností a osobou dáváme přednost právním zájmům společnosti. Nehájíme osobní zájmy pomocí majetku společnosti a vlastního postavení a nejsme zapojeni do nevhodných činností, jako je například zneužití nebo zpronevěra majetku společnosti. Neprovádíme obchody s obchodovatelnými cennými papíry, jako je například nákup a prodej akcií na základě oficiálně získaných informací.

Chráníme a respektujeme duševní vlastnictví společnosti a ostatních lidí.

Duševní vlastnictví a důvěrné informace neopustí společnost bez předchozího povolení či souhlasu. Respektujeme duševní vlastnictví jiných a nejsme zapojeni do žádného protiprávního jednání, jako je například neoprávněné používání, rozmnožování, šíření, změny a podobně.

Vytváříme zdravou atmosféru.

Nepoužíváme slova, která mohou poškodit zdravé vztahy mezi spolupracovníky, jako je sexuální obtěžování, peněžní transakce nebo násilí. Nevytváříme frakce, které by mohly způsobit nesnášenlivost ve skupině, a neorganizujeme soukromé skupiny.

Respektujeme zákazníky, akcionáře a zaměstnance.

Spokojenost zákazníků je naší nejvyšší prioritou.

Poskytujeme produkty a služby, které splňují potřeby a očekávání zákazníků. Máme k zákazníkům upřímný a přátelský přístup a se skromností přijímáme jejich návrhy a stížnosti. Rovněž respektujeme a chráníme čest zákazníků a informace o zákaznících.

Provádíme management orientovaný na poskytování hodnoty akcionářům.

Akcionářům poskytujeme dlouhodobé výhody prostřednictvím rozumných investic a zlepšování efektivity provozu. Vytváříme stabilní výhody prostřednictvím stabilních manažerských aktivit a zvyšujeme tržní hodnotu společnosti. Respektujeme také práva akcionářů a jejich rozumné požadavky a nápady.

Usilujeme o zlepšování kvality života našich zaměstnanců.

Všem zaměstnancům poskytujeme rovné příležitosti a zacházíme s nimi spravedlivě v souladu s jejich schopnostmi a výkonem. Doporučujeme nepřetržitý osobní rozvoj zaměstnanců a podporujeme zlepšení potřebná k vykonávání úkolů. Dále vytváříme pracovní prostředí, které podporuje samostatnou a kreativní práci.

Dbáme o životní prostředí, bezpečnost a zdraví.

Provádíme ekologický management.

Dodržujeme mezinárodní normy týkající se ochrany životního prostředí, související zákony a podzákonné statutární a interní předpisy. Neustále usilujeme o ochranu životního prostředí ve všech obchodních aktivitách, jako je vývoj, výroba, prodej a další. Jsme vzorem v oblasti efektivního využívání zdrojů, jako je recyklace zdrojů.

Klademe důraz na bezpečnost a zdraví lidí.

Dodržujeme mezinárodní normy týkající se bezpečnosti, související zákony a podzákonné statutární a interní předpisy. Dodržujeme bezpečností předpisy, vytváříme příjemné pracovní prostředí a předcházíme nehodám z nedbalosti.

Jsme společensky odpovědným korporátním občanem.

Věrně plníme základní povinnosti podnikového občana.

Snažíme se o zvýšení víry v odpovědnost společnosti a její závazek jakožto člena regionální komunity. Tvrdě pracujeme na vytváření bezpečných pracovních míst a upřímně rozumíme povinnosti placení daní.

Respektujeme současnou sociální a kulturní charakteristiku a máme kooperativní vedení (vzájemná prosperita a spolupráce).

Respektujeme zákony, kulturu a hodnoty regionální komunity a přispíváme ke zlepšení kvality života. Dohlížíme na rozvoj zdravé společnosti prostřednictvím činností veřejného zájmu, jako je intelektuální a umělecké studium, kultura, sportovní aktivity atd. Aktivně se podílíme na společensky prospěšných aktivitách, jako je dobrovolnická práce, pomoc při katastrofách atd.

Budujeme vztahy mezi obchodními partnery založené na soužití a společné prosperitě.

Vytváříme vzájemné vztahy na základě obchodních partnerství a vzájemné důvěry a uvědomujeme si, že obchodní partner je strategickým partnerem. Zvyšujeme konkurenceschopnost spolupracující společnosti prostřednictvím právní pomoci a hledáme možnosti společného rozvoje.