Boj s klimatickými změnami

Konejme v zájmu udržitelné nízkouhlíkové budoucnosti

Důležitá vizuální pomůcka – obrázek stránky Klimatické změny

Klimatické změny, které mají minimálně částečně za následek nárůst využívání fosilních paliv, a globální oteplování, které způsobily, jsou vážným problémem, který ovlivňuje celý svět. Společnost Samsung Electronics si je této krize vědoma, a proto pokračuje v boji na několika frontách. Mezi tyto snahy patří vývoj vysoce energeticky účinných produktů, instalace zařízení s minimálními emisemi skleníkových plynů (GHG) a využívání nových a obnovitelných zdrojů energie.

2020 KPI: Klimatické změny

Intenzita emisí GHG na světových pracovištích;       

Tato infografika znázorňuje intenzitu emisí GHG na světových pracovištích. V roce 2006 byla intenzita emisí GHG 3,04 tun CO2e / 100 milionů KRW. Cíl pro rok 2020 je 1,55 tun CO2e / 100 milionů KRW.

Snížení kumulativního množství skleníkových plynů ve fázi používání produktu

Tato infografika znázorňuje snížení emisí GHG ve fázi používání produktu. V letech 2009 až 2016 bylo kumulativní množství GHG ve fázi používání produktu 188 milionů tun CO2. Do roku 2020 bychom toto číslo rádi snížili na 250 milionů tun CO2.

Soustředíme se na reagování na krizi způsobenou klimatickými změnami

Čtyřikrát ročně zasedá rada pro skleníkové plyny, která vytváří plán boje s klimatickými změnami a reviduje výsledky. Účastníci se dělí o nejnovější poznatky o klimatických změnách, vytvářejí podrobné akční plány a procházejí své výsledky za uplynulé čtvrtletí. Společnost Samsung Electronics ustanovila systematický proces řízení, jak je znázorněno níže, který minimalizuje emise skleníkových plynů v průběhu celého životního cyklu našich produktů, včetně fáze výroby, distribuce a používání.

Strategie a akční plány boje s klimatickými změnami

Ikona snížení emisí GHG na pracovištích

· Provoz zařízení na snižování látek F-Gas v procesu výroby polovodičů
· Řízení projektů snižování spotřeby energie, zlepšování energetické účinnosti

Ikona rozšiřování řízení spotřeby energie na pracovištích

· Ustanovení systémů pro řízení spotřeby energie na všech pracovištích a zachování certifikace (od roku 2013)
· Řízení nákladů na energie a ukazatelů spotřeby energie v jednotlivých pracovištích

Ikona snížení emisí GHG ve fázi používání produktu

· Vývoj a uvedení vysoce energeticky účinných produktů na trh

Ikona řízení emisí GHG v dalších fázích

· Řízení emisí GHG během logistiky produktu, služebních cest atd. (od roku 2009)

Ikona řízení dodavatelů

· Monitorování emisí GHG dodavatelů (od roku 2012)

Rozšiřujeme řízení emisí na všechny úrovně

Řešení problémů vyžaduje přesné informace. Aby bylo možné přesně měřit a řídit naše emise skleníkových plynů, rozdělili jsme je do tří tematických kategorií, které jsou definovány dle protokolu GHG na základě jejich blízkého vztahu s podnikem a provozem. Zjištění přesného bodu emisí na každé úrovni je základem pro optimální řízení skleníkových plynů. Kategorie Scope 1 odkazuje na skleníkové plyny vypouštěné během výroby produktů na pracovištích společnosti Samsung Electronics, zatímco kategorii Scope 2 tvoří nepřímé emise, které souvisejí s nákupem energie za účelem generování elektřiny a páry. Kategorie Scope 3 zahrnuje emise, které nesouvisejí s pracovištěm, například emise pocházející z logistických činností, služebních cest, našeho dodavatelského řetězce a používáním našich produktů. Tuto analýzu používáme k systematickému řízení všech emisí, přímých i nepřímých, z našich pracovišť, z používání našich produktů a od našich dodavatele.

Tato infografika znázorňuje emise GHG v příslušných kategoriích. Kategorie Scope 1 odkazuje na přímé emise GHG, kategorie Scope 2 na nepřímé emise z elektřiny, páry atd. a kategorie Scope 3 na všechny ostatní nepřímé emise z logistiky, dodavatelů, používání produktů atd.
Scope 1(přímé emise GHG) a Scope 2(nepřímé emise z elektřiny, páry atd.)

· Měsíční analýza celosvětových emisí pracoviště na základě systému řízení GHG
· Nainstalované zařízení pro rozkládání GHG během zpracování polovodičů, s mírou rozkladu 90 % a vyšší
· Nainstalované vysoce účinné zařízení a přechod osvětlení interiéru na LED na světových pracovištích

Panoramatická fotografie pracoviště společnosti Samsung Electronics.
Scope 3(všechny ostatní nepřímé emise pocházející z logistiky, od dodavatelů, z používání produktů atd.)

· Splnění 39 úkolů za účelem zlepšení energetické účinnosti v oblastech souvisejících s logistikou
· Určení potenciálního snížení emisí GHG o 4 920 run CO2 e u hlavních dodavatelů
· Snížení počtu zámořských služebních cest o 12 % pomocí alternativ, jako jsou video konference atd.
· Zlepšení energetické účinnosti produktu o 49 % v roce 2016 ve srovnání s rokem 2008

Fotografie přepravního nákladního automobilu (Safety Truck společnosti Samsung Electronics)
Snižování emisí GHG
ve fázi používání produktu
Snižování emisí GHG ve fázi používání produktu
Znázornit odhady
za poslední dva roky.

* Jednotky: miliony tun CO2
* Rozsah shromažďování dat: Osm hlavních kategorií produktů (mobilní telefony, notebooky, televizory, monitory, chladničky, pračky, klimatizace a tiskárny)
* Od roku 2009

Používáme pokročilé technologie za účelem zlepšení energetické účinnosti

Pokročilé technologie společnosti Samsung Electronics se stále vyvíjejí s cílem dosažení ekologičtějšího a praktického životního stylu. Společnost Samsung Electronics se snaží vyvíjet vysoce energeticky účinné produkty a zpracovatelské technologie, které umožňují snížit emise skleníkových plynů během výroby a používání produktů. V roce 2016 se nám podařilo zlepšit naši energetickou účinnost ve srovnání s rokem 2008 o 49 %. Tato vylepšení vedla k nižší spotřebě energie, snížení nákladů na spotřebitele a snížení emisí skleníkových plynů. Kromě toho se snažíme vyvíjet ekologické technologie a aplikovat je na naše produkty, abychom náš dopad na globální oteplování zásadně snížili.
Jedním z příkladů jsou naše chladničky, které využívají ekologickou chladicí kapalinu. Hlavní příčinou úbytku ozonu je používání freonů (CFC) jako chladicí kapaliny. Alternativou k freonům je ekologická chladicí kapalina R134, u které se však objevily technické problémy s používáním v chladničkách pro velké domácnosti, takže se používala pouze v menších modelech. Po provedení řady studií a experimentů společnost Samsung Electronics úspěšně využila naši technologii, díky které mohla použít chladicí kapalinu označovanou jako R600a, která má ve srovnání s velkými chladničkami mnohem menší dopad na globální oteplování. Díky těmto snahám udělila v roce 2017 Agentura pro ochranu životního prostředí (US EPA) 20 z našich nejnovějších modelů chladniček ocenění pro nejúčinnější spotřebiče „ENERGY STAR Most Efficient.

Tato infografika znázorňuje lepší energetickou účinnost ve fázi používání produktu. Ve srovnání s rokem 2008 se využití energie snížilo v průměru na 49 % a kumulativní snížení emisí GHG v roce 2016 bylo 188 milionů tun.
Tato infografika znázorňuje snížení spotřeby energie v zámořských pracovištích. V roce 2016 jsme ušetřili 34,9 miliard KRW za elektřinu a 23,64 miliard KRW za služby. V roce 2017 se snažíme ušetřit 39,7 miliard KRW za elektřinu, 2,1 miliardy KRW za palivo a 2,1 miliardy KRW za vodu. Podíly jsou následující: 35 % – elektřina, 13 % – chlazení a klimatizace, 12 % – provoz a řízení, 11 % – stlačený vzduch, 7 % – plyn, 4 % – generátor dusíku, 2 % – pára, 11 % – různé.

Větší výroba produktů vyžaduje nové výrobní závody, které zase využívají více energie ve větším měřítku. Za účelem snížení spotřeby energie ve fázi výroby společnost Samsung Electronics stanovila 24 provozních standardů pro snížení spotřeby energie. Kromě toho jsme pro nová pracoviště vyvinuli technologie pro snížení spotřeby přizpůsobené pro jednotlivá pracoviště a využili je už od fáze návrhu produktu, takže došlo ke zlepšení energetické účinnosti. V důsledku toho jsme v roce 2016 dosáhli snížení spotřeby energie v celkové hodnotě 58,5 miliard KRW, včetně elektřiny a služeb.

Tato infografika znázorňuje snížení spotřeby energie v zámořských pracovištích. V roce 2016 jsme ušetřili 34,9 miliard KRW za elektřinu a 23,64 miliard KRW za služby. V roce 2017 se snažíme ušetřit 39,7 miliard KRW za elektřinu, 2,1 miliardy KRW za palivo a 2,1 miliardy KRW za vodu. Podíly jsou následující: 35 % – elektřina, 13 % – chlazení a klimatizace, 12 % – provoz a řízení, 11 % – stlačený vzduch, 7 % – plyn, 4 % – generátor dusíku, 2 % – pára, 11 % – různé.

Neustále rozšiřujeme využívání obnovitelných zdrojů energie

V roce 2016 se využívání obnovitelných zdrojů energie ve společnosti Samsung Electronics zvýšilo téměř dvojnásobně oproti předchozímu roku a téměř šestinásobně oproti roku 2014. Rovněž jsme rozšířili naše zdroje nové a obnovitelné energie, takže nyní zahrnují solární, větrnou i vodní energii. Kromě toho jsme při stavbách nových budov nainstalovali zařízení, která využívají určitou část obnovitelné energie. Na našich pracovištích také podporuje využívání obnovitelné energie v pouličním osvětlení, přepravě a jídelnách. V zemích se zavedenými systémy nákupy energie také zvyšujeme náš podíl na zajištění obnovitelné energie.

Využívání obnovitelné energie na světových pracovištích

This infographic contains the use of renewable energy of global worksites. In 2014, 31.60 GWh of the renewable energy uses, in 2015, 92.06 GWh, in 2016, 188.77 GWh.

Využívání nových a obnovitelných zdrojů energie

Tato infografika znázorňuje míru využívání obnovitelných zdrojů energie. V roce 2016 tvořila větrná energie 62 %, vodní 14 %, geotermální 3 %, fotovoltaická 1 % a jiné zdroje 20 %.

Provádíme výzkum a realizujeme projekty pro řešení klimatických změn

Abychom jako společnost mohli reagovat a bojovat se změnami klimatu, provádíme od roku 2015 společnou studii označovanou jako „aktivity CSR pro řešení klimatických změn“. Spolu s vysokou školou environmentálních studií na národní univerzitě v Soulu naši výzkumní pracovníci plní úkoly týkající se tří témat: přístup k pitné vodě, energeticky účinná domácnost a vzdělávání v oblasti klimatických změn.

V rámci projektu pitné vody jsme nainstalovali polostálá zařízení na pitnou vodu na 10 místech ve Vietnamu, která bojují se zajištěním stabilní dodávky pitné vody. Díky tomu se obyvatelé těchto oblastí už nemusí mít obavy, jak se dostanou k vodě, která je zásadní pro život, i během těch největších such.
Projekty renovace domácností pro znevýhodněné občany byly vylepšeny a nyní probíhají pod názvem Projekt zlepšování energetické účinnosti domácností. Tento projekty nabízí domácnostem prostředí k životu, které šetří energii a chrání je před horkým létem i chladnou zimou, a to při nízkých nákladech. Pilotní projekt z roku 2016, který zahrnoval 10 domácností, snížil průměrnou roční spotřebu energie o polovinu, čímž náklady pro znevýhodněné osoby značně snížil. Mimo ekonomický přínos přispěl také k ročnímu snížení emisí skleníkových plynů o 8,6 tun CO2e.

V projektu chytrých škol Smart School společnosti Samsung vytváříme speciální výukové materiály týkající se klimatických změn pro učitele i studenty. V roce 2017 jsme na základě těchto materiálů spustili pilotní vzdělávací programy ke klimatickým změnám pro studenty základních škol. Tím se snažíme pomoci budoucím generacím uvědomit si závažnost klimatických změn a důležitost naší snahy problém vyřešit.

A photo of drinking water fountain at a pre-school in Thai Nguyen, Vietnam
Naše ekologické produkty přispívají ke zdraví planety
Obrázek pozadí stránky Ekologické produkty