Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobrazit více
Open Galaxy S5 Key Visual
pravidla roadshow

Samsung GALAXY Camera

Pravidla

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o určení tří vítězů fotoaparátu Samsung GALAXY Camera (dále jen "soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla této soutěže pořádané v rámci České republiky. Tato pravidla jsou platná pro spotřebitele na území České republiky.
Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Platná verze pravidel je vždy včetně data uveřejnění dostupná na Facebook stránce Samsung CZSK, v aplikaci Samsung GALAXY studio a v tištěné formě v místě pořádání soutěže.

Provozovatel a organizátor soutěže

Provozovatelem soutěže je Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158046 (dále jen "provozovatel").
Na základě objednávky provozovatele tuto soutěž organizačně zajišťuje společnost Cheil Germany GmbH, podnikající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky Cheil Germany GmbH, organizační složka, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, IČO: 242 61 432, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75833, ve spolupráci se společností LHMS spol. s r.o., se sídlem Thámova 11–13, č.p. 183, 186 00 Praha 8, IČO 272 37 311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106701 (obě společnosti dále jen "organizátor").

Obecná ustanovení soutěže

Soutěž je vyhlášena s cílem vybrat tři výherce fotoaparátu Samsung GALAXY Camera dodaného do soutěže provozovatelem, mezi osobami, které splní podmínky definované těmito pravidly.
Výherní pořadí soutěžících bude stanoveno dle předem definovaného a níže popsaného postupu.

Účastník soutěže

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která je uživatelem sociální sítě Facebook a má po celou dobu soutěže aktivní Facebook účet (dále jen "soutěžící" nebo "účastník soutěže"). Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jedenkrát.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru k provozovateli anebo organizátorovi a jejich osoby blízké dle § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších.předpisů, zejména jejich přímí příbuzní, sourozenci a manžel nebo partner. Zároveň jsou ze soutěže vyloučeny osoby spolupracující na základě smlouvy o spolupráci s provozovatelem nebo partnerskými společnostmi podílejícími se na prodeji nebo prezentaci zboží obchodní značky Samsung na území České republiky.
Z účasti v soutěži jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v těchto pravidlech, stejně jako osoby, které se dopustí jakéhokoliv jednání, které bude podvodné nebo nebude v souladu s pravidly fair play.

Termín soutěže

Soutěž je vyhlášena v termínu 3.12.2012 – 16.12.2012 včetně.

Místo konání soutěže

Soutěž se koná na území České republiky u vybraných obchodních partnerů provozovatele, aktualizovaný seznam partnerů soutěže je k dispozici na Facebook stránce, Samsung CZSK, v aplikaci GALAXY studio. Na soutěžním místě bude probíhat promo expozice Samsung. V místě konání soutěže bude přítomen promotér/ka značky Samsung.

Princip soutěže

Soutěžícím se stane osoba, která splní všechny podmínky dle tohoto odstavce. Soutěžící v termínu konání soutěže navštíví promo expozici Samsung v místě konání soutěže u obchodního partnera provozovatele a za asistence hostesky se na expozici vyfotografuje. Následně s hosteskou v aplikaci obsažené ve fotoaparátu vytvoří soutěžní fotografii - vybere si prostředí, do kterého aplikace umístí postavu osoby vyříznutou z vyfotografovaného snímku (dále jen "soutěžní fotografie"). Cílem je vytvořit co nejkreativnější soutěžní fotografii pomocí aplikace ve fotoaparátu. Soutěžící následně společně s hosteskou vyplní kontaktní údaje v hracím formuláři uloženém ve fotoaparátu, připojí svou vytvořenou soutěžní fotografii z galerie obrázků, potvrdí souhlas se zpracováním osobních údajů a pravidly soutěže a hrací formulář odešle. Odesláním se rozumí kliknutí na tlačítko odeslat, na základě čehož se data uloží do databáze a soutěžícímu je automaticky z fotoaparátu odeslána e-mailová zpráva obsahující jeho soutěžní fotografii a informace jak se zapojit do soutěže probíhající ve facebookové aplikaci na Samsung CZSK, GALAXY studio (dále jen "soutěžní aplikace").
Po přihlášení do soutěžní aplikace vloží soutěžící svou soutěžní fotografii do fotogalerie.
Na hracím formuláři musí soutěžící uvést osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, podpis. Pro účast v soutěži soutěžící zároveň musí udělit souhlasit s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů za účelem a v rozsahu definovaném těmito pravidly.
Vítězné soutěžní fotografie této kreativní soutěže budou vybrány tříčlennou porotou složenou z řad provozovatele soutěže. Porota vybere 3 nejkreativnější soutěžní fotografie, jejichž autoři (soutěžící) budou oceněni dle těchto pravidel soutěže.

Povinnosti soutěžících

Soutěžící se zavazuje postupovat dle těchto pravidel soutěže a pravidel fair play. V případě jakéhokoliv opodstatněného podezření na ovlivnění soutěže si provozovatel vymiňuje právo soutěžícího vyloučit ze soutěže.
Soutěžící se zavazuje veškeré údaje v hracím formuláři vyplnit pravdivě a dle skutečnosti. Soutěžící, kteří se umístili na výherních pozicích, jsou povinni umožnit organizátorovi kontrolu všech skutečností uvedených v hracím formuláři. Kontrola může proběhnout ještě před vyhlášením výsledků soutěže. V případě, že se prokáže nepravdivost alespoň jedné z uvedených skutečností, může provozovatel nebo organizátor soutěže soutěžícího ze soutěže vyloučit a porota vybere náhradní nejkreativnější vítěznou soutěžní fotografii, jejíž autor (soutěžící) bude oceněn.

Výhra v soutěži

Soutěžící soutěží o tři fotoaparáty Samsung, které získávají soutěžící, kteří jsou autoři tří nejkreativnějších soutěžních fotografií vybraných porotou dle výše uvedeného mechanismu.
Vítězné soutěžní fotografie budou vyhlášeny 19.12.2012 na Facebook stránce Samsung CZSK, v aplikaci GALAXY studio.
Výherce bude kontaktován organizátorem soutěže prostřednictvím telefonu nebo e-mailové adresy, které uvedl na hracím formuláři. K předání výhry dojde na základě předchozí domluvy s výhercem, a to osobní nebo korespondenční formou.
Výhra bude předána za podmínky prokázání totožnosti výherce. Pokud výherce do 5 dnů od předem sjednaného termínu převzetí výhry tuto nepřevezme, jeho nárok na výhru bez jakékoli náhrady zaniká.
Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána v souladu s těmito pravidly soutěže.
Výhru není možné na žádost soutěžícího alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Soutěžící na základě odeslání hracího formuláře dle těchto pravidel soutěže souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rozsahu uvedeném na hracím formuláři, tj. jméno, příjmení,adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, podpis, případně další osobní údaje poskytnuté soutěžícím v rámci soutěže, provozovateli, jako správci osobních údajů za účelem realizace této soutěže, jejího vyhodnocení a nabízení produktů značky Samsung a služeb provozovatele včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a zjišťování spokojenosti zákazníků a pro potřeby průzkumu trhu.
Osobní údaje budou zpracovávány provozovatelem prostřednictvím organizátora jako zpracovatele.
Souhlas se zpracováním výše uvedených údajů a s využitím elektronického kontaktu poskytuje soutěžící dobrovolně na dobu do odvolání souhlasu. Dále soutěžící prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou pravdivé.
Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán na adrese správce. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, jejich blokování a likvidaci. Tento souhlas uděluje bezplatně. V případě pochybností o souladu zpracování osobních údajů se zákonem se může soutěžící obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním výhry, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na případnou výhru.
Soutěžící odesláním vyplněného hracího formuláře výslovně souhlasí s tím, že provozovatel a organizátor soutěže jsou oprávněni užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, bezplatně jeho/její jméno, příjmení a město/obec a rok narození v médiích (včetně internetu), a dále též v propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovanými službami s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. Soutěžící uděluje tento souhlas bezplatně a bez časového, množstevního a územního omezení.

Autorská práva a prohlášení účastníků

Účastník soutěže poskytnutím soutěžní fotografie, jakožto díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, do soutěže poskytuje bezplatně provozovateli licenční oprávnění k jakémukoli způsobu užití poskytnutého díla, jakýmikoli prostředky šíření (dále jen "licence"). Licence se uděluje v územně a množstevně (co do počtu užití) neomezeném rozsahu na dobu ochrany majetkových práv autora díla. Licence se uděluje zejména na použití díla pro účely této soutěže, a dále pro reklamní a obchodní účely provozovatele a jeho výrobků. Provozovatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit dílo jakýmkoli způsobem pro své potřeby. Provozovatel je oprávněn licenci zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžní fotografie a udělením licence, včetně nároků třetích osobuplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý účastník soutěže svojí účastí zejména potvrzuje, že do soutěže poskytnutá soutěžní fotografie je jeho původním výtvorem, tj. nejedná se o neoprávněné užití jakýchkoli autorských děl třetích osob. Stejně tak se účastník soutěže zavazuje, že užitím soutěžní fotografie dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob. Veškeré nutné souhlasy související s poskytnutím soutěžní fotografie do soutěže si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním v rámci soutěže porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník soutěže je povinen provozovateli uhradit jakoukoli škodu v případě porušení licenčních podmínek a prohlášení účastníka v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu zaniká právo na získání příslušné výhry.
Provozovatel a organizátor si vyhrazují právo bez oznámení a jakékoli náhrady vyřadit ze soutěže soutěžní fotografie, které odporují dobrým mravům či právním předpisům ČR, případně mohou poškodit dobrou pověst provozovatele nebo jeho výrobků a služeb nebo jsou jiným způsobem v rozporu s těmito pravidly. Zejména se jedná o díla obsahující prvky pornografie, rasismu, násilí, prvky ohrožující mravnost, díla nekalosoutěžní, díla v rozporu s právy duševního vlastnictví, díla propagující či jinak znázorňující různé psychotropní a omamné látky, atp. Provozovatel není v takovém případě povinen odůvodňovat svoje rozhodnutí o vyřazení soutěžní fotografie ze soutěže.
Vzhledem k volnému přístupu k soutěžním fotografiím v soutěžní aplikaci neodpovídá provozovatel za jejich případné stažení a užití třetími osobami.
Provozovatel ani organizátor neodpovídají za žádné chyby či nepřesnosti informací způsobené bez jejich zavinění falšováním, hackingem či jakýmkoliv jiným vybavením či programem souvisejícím se soutěží či použitým v soutěži a nepřebírají žádnou odpovědnost za chyby, přerušení, smazání, závady, prodlení ve zpracování či přenosu, krádež, zničení či neoprávněné použití způsobené bez jejich zavinění.
Při nesplnění či porušení těchto podmínek soutěže bude soutěžící ze soutěže bez jakékoliv náhrady či nároku na výhru vyloučen.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Provozovatel si rovněž ze stejných důvodů vyhrazuje právo výměny výhry za jinou výhru odpovídající hodnoty.
Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit ze soutěže soutěžícího, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.
Provozovatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka soutěže, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě důvodného podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné předání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka sociální sítě Facebook.
V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a uveřejněno na Facebook stránce Samsung CZSK v soutěžní aplikaci. Účinnost této změny nastává okamžikem jejího uveřejnění dle předchozí věty.
Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Ze soutěže budou vyloučeni soutěžící, kteří nesplní byť jen částečně stanovené podmínky pro získání výher. Provozovatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany provozovatele než uvedená v těchto pravidlech.
Tato promo akce není sponzorována, podporována, spravována nebo jakkoliv spojena se sociální sítí Facebook. Vložením soutěžní fotografie do soutěžní aplikace se užití soutěžní fotografie a přístup třetích osob k ní řídí pravidly sociální sítě Facebook. V takovém případě získá k soutěžní fotografii přístup neuzavřený počet uživatelů.
Úplná pravidla jsou k dispozici na Facebook stránce Samsung CZSK, v aplikaci GALAXY studio.
Uveřejněno: 3.12. 2012
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8
IČO: 289 87 322 / DIČ CZ28987322
MěS Praha, odd C, vl. 158046
Tel: +420 225 020 777
Fax: +420 225 020 789
Email: info.cz@samsung.com
Internet: www.samsung.cz