Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobrazit více
Open Galaxy S5 Key Visual

Samsung GALAXY Note 2


Samsung GALAXY Note II je tu!Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o určení vítězů z řad zákazníků, kteří si zakoupili nový model Samsung GALAXY Note II. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla této spotřebitelské soutěže pořádané v rámci České republiky. Tato pravidla jsou platná pro spotřebitele na území České republiky.
Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Platná verze pravidel je vždy včetně data uveřejnění dostupná všem uživatelům na www.samsung.cz a v tištěné formě v místě pořádání soutěže.

Provozovatel a organizátor soutěže

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 289 87 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158046 (dále jen „provozovatel“).
Na základě objednávky provozovatele tuto spotřebitelskou soutěž organizačně zajišťuje LHMS, spol. s r.o., se sídlem Thámova 11–13, 186 00 Praha 8, IČ 27237311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106701 (dále jen „organizátor“).

Obecná ustanovení soutěže

Soutěž je vyhlášena s cílem vybrat výherce poukázek na věcné ceny od společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., mezi zákazníky, kteří si mezi prvními zakoupili nový model Samsung GALAXY Note II. Soutěže se může zúčastnit soutěžící splňující níže definované podmínky.
Stanovení výherního pořadí bude stanoveno dle předem definované a níže popsané herní mechaniky.

Účastník soutěže

Spotřebitelské soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jedenkrát, nákup musí doložit platným nákupním dokladem.

Z nároku na výhru jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru k provozovateli a organizátorovi a jejich rodinní příslušníci v rozsahu přímí příbuzní, sourozenci a manžel/manželka dle § 116 občanského zákoníku.

Z nároku na výhru jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v těchto pravidlech, stejně jako osoby, které se dopustí jakéhokoliv jednání, které bude podvodné nebo nebude fair play.

Termín soutěže

Soutěž je vyhlášena na jeden den 20. 10. 2012 od 16 hod. do 17 hod. včetně.

Místo konání soutěže

Soutěžní místo pro účel této spotřebitelské soutěže je určeno: Samsung GALAXY Studio, umístěné v Obchodním Centru Chodov, Kruhové náměstí (přízemí vedle eskalátorů). Adresa obchodního centra: Roztylská 2321/19, 148 00 Praha-Praha 11.

Princip soutěže

Soutěžícím se stane zákazník, který si zakoupil Samsung GALAXY Note II v jakémkoliv obchodě na území České republiky, navštíví ve výše definovaný termín a čas místo konání soutěže promo expozici – Samsung Galaxy Studio na výše uvedené adrese – a zde se prokáže platným dokladem o zakoupení Samsung GALAXY Note II, vyplní veškeré údaje obsažené v elektronickém formuláři a odpoví na tipovací otázku: Kolik úrovní tlaku má stylus telefonu GALAXY Note II?

Ve formuláři, který bude umístěn v elektronickém zařízení typu tablet, musí soutěžící uvést osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, podpis, nechat vyfotit čitelný doklad o zakoupení produktu Samsung GALAXY Note II na území České republiky a dále soutěžící musí souhlasit s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů za účelem a v rozsahu definovaném těmito pravidly.
Výsledková listina odpovědí na tipovací otázku je tvořena dle nejmenší odchylky od správného výsledku, tedy od nejbližšího tipu k nejméně přesnému. V případě, že dojde ke stejnému tipu, rozhoduje o umístění ve výsledkové listině čas zápisu odeslání formuláře do databáze, kam se data ukládají.

Povinnosti soutěžících

Soutěžící se zavazuje postupovat dle těchto pravidel a pravidel fair play. V případě jakéhokoliv opodstatněného podezření na ovlivnění si provozovatel vymiňuje právo soutěžícího vyloučit. Soutěžící se zavazuje veškeré údaje v soutěžním formuláři vyplnit pravdivě a dle skutečnosti. Soutěžící je povinen umožnit organizátorovi kontrolu všech uvedených skutečností ve formuláři, a to u všech soutěžících na výherních pozicích dle výsledkové listiny. Kontrola může proběhnout ještě před vyhlášením výsledků soutěže. V případě, že se prokáže nepravdivost alespoň jedné z uvedených skutečností, může organizátor soutěže soutěžícího ze soutěže vyloučit a vítězem se stává osoba na následující pozici výsledkové listiny.

Výhra v soutěži

Soutěžící soutěží celkem o 11 poukázek na zboží značky Samsung od pořadatele soutěže, určených pro prvních deset výherních pozic ve výsledkové listině, definované dle výše uvedeného mechanismu.
Složení výher:
1. místo            Poukázka na volný výběr produktů značky Samsung v hodnotě 100.000 Kč vč. DPH
2. - 11. místo    Poukázka na volný výběr produktů značky Samsung v hodnotě 10.000 Kč vč. DPH

Veškeré poukázky může výherce uplatnit v síti prodejen partnera projektu, společnosti DATART. Seznam prodejen je umístěn na www.datart.cz.

Konečné výherní pořadí bude stanoveno na základě vyplněných a odeslaných elektronických formulářů v termínu soutěže. Výherci budou vyhlášeni do 30 min. od ukončení soutěže.
Výherci budou vyhlášeni v Samsung Galaxy Studio, umístěném v Obchodním Centru Chodov, Kruhové náměstí (přízemí vedle eskalátorů), a ceny budou předány zástupcem pořadatele ihned po prokázání nároku na výhru (účtenka + prokázání shodných údajů uvedených v dotazníku, platným dokladem totožnosti) – osobní formou.
Pokud výherce výhru nepřevezme ihned po vyhlášení, bude osloven náhradní výherce, který je dle výherní listiny na dalším místě. Provozovatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výhry.
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, a nemá nárok výhru u provozovatele ani organizátora reklamovat.
Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.
Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Soutěžící na základě odeslání vyplněného elektronického formuláře umístěného na tabletu v Samsung Galaxy Studiu a dle těchto pravidel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rozsahu registračního formuláře společností Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., IČ: 289 87 322, se sídlem Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8, Česká republika jako správcem osobních údajů nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů jakožto zpracovateli za účelem realizace této soutěže, jejího vyhodnocení a nabízení produktů a služeb značky Samsung včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zjišťování spokojenosti zákazníků a pro potřeby průzkumu trhu.
Souhlas se zpracováním výše uvedených údajů a s využitím elektronického kontaktu poskytuje soutěžící dobrovolně na dobu do odvolání souhlasu. Dále soutěžící prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou pravdivé.
Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán na adrese správce. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování, jejich likvidaci, a prohlašuje, že všechny údaje uvedl pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně. V případě pochybností se může soutěžící obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním výhry, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru. Soutěžící odesláním vyplněného formuláře výslovně souhlasí s tím, že provozovatel a organizátor soutěže jsou oprávněni užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení, město a rok narození v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží zde pořádanou a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. Soutěžící uděluje tento souhlas bezplatně a bez časového, množstevního a územního omezení.

Provozovatel ani organizátor neodpovídá za žádné chyby či nepřesnosti informací způsobené falšováním, hackingem či jakýmkoliv jiným vybavením či programem souvisejícím se soutěží či použitým v soutěži a nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby, přerušení, smazání, závady, prodlení ve zpracování či přenosu, krádež, zničení či neoprávněné použití.

Při nesplnění či porušení výše uvedených podmínek bude soutěžící ze soutěže bez jakékoliv náhrady či nároku na výhru vyloučen.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za výhru, která je odpovídající náhradou.
Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.

Uveřejněno: 17. 10. 2012


SAMSUNG

"Všechny zde uvedené technické údaje a popisy se mohou od skutečných technických údajů a popisu produktu lišit. Společnost Samsung si vyhrazuje právo změny v tomto dokumentu a zde popsaného produktu provádět kdykoli bez povinnosti o takové změně ze strany společnosti Samsung informovat.
Všechny funkce, technické údaje a další informace o produktu uvedené v tomto dokumentu včetně mimo jiné výhod, vzhledu, cen, součástí, výkonu, dostupnosti a možností produktu se mohou bez předchozího oznámení změnit"

© 2012. Samsung Electronics Co.Ltd.