Přeskočit na obsah

Přeskočit na pomoc s přístupem


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobrazit více
Open Galaxy S5 Key Visual

Samsung Notebook Series 9

Video
PRAVIDLA
SOUTĚŽNÍ MÍSTA

Celý Váš svět v 12,9 mm

Pravidla
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o určení vítěze o nový model notebooku Samsung Series 9 (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla této soutěže pořádané v rámci České republiky. Tato pravidla jsou platná pro spotřebitele na území České republiky.

Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
Platná verze pravidel je vždy včetně data uveřejnění dostupná všem uživatelům na www.samsung.cz a v tištěné formě v místě pořádání soutěže.

Provozovatel a organizátor soutěže
Provozovatelem soutěže je Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158046 (dále jen „provozovatel“).

Na základě objednávky provozovatele tuto soutěž organizačně zajišťuje LHMS spol. s r.o., se sídlem Thámova 11–13, č.p. 183, 186 00 Praha 8, IČO 272 37 311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106701 (dále jen „organizátor“).

Obecná ustanovení soutěže
Soutěž je vyhlášena s cílem vybrat výherce notebooku Series 9 od provozovatele, mezi osobami, které splní podmínky definované těmito pravidly.

Výherní pořadí soutěžících bude stanoveno dle předem definované a níže popsané herní mechaniky.

Účastník soutěže
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jedenkrát.

Z nároku na výhru jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru k provozovateli anebo organizátorovi a jejich rodinní příslušníci v rozsahu přímí příbuzní, sourozenci a manžel/manželka dle § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň jsou ze soutěže vyloučeny osoby spolupracující na základě smlouvy o spolupráci s provozovatelem nebo partnerskými společnostmi podílejícími se na prodeji nebo prezentaci zboží obchodní značky Samsung na území České republiky.

Z nároku na výhru jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v těchto pravidlech, stejně jako osoby, které se dopustí jakéhokoliv jednání, které bude podvodné nebo nebude fair play.

Termín soutěže
Soutěž je vyhlášena v termínu 1.11.2012 – 25.11.2012 včetně.

Místo konání soutěže
Soutěž se koná na území České republiky u vybraných obchodních partnerů. Soutěžní místo bude označeno X bannerem s vyobrazením Samsung Series 9. V místě konání soutěže bude přítomen promotér/ka značky Samsung.

Princip soutěže
Soutěžícím se stane osoba, která v termínu konání soutěže navštíví promo expozici Samsung v místě konání soutěže v obchodě partnera provozovatele, vyplní veškeré povinné údaje obsažené v hracím formuláři a odpoví na tipovací otázku: Jaké rozlišení displeje má Samsung Series 9? Hrací formulář soutěžící získá v místě konání soutěže od promotéra/ky značky Samsung a zároveň mu/jí vyplněný hrací formulář odevzdá.

Na hracím formuláři musí soutěžící uvést osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e‑mailová adresa, telefonní číslo, místo, datum a čas podpisu, podpis, soutěžící zároveň musí souhlasit s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů za účelem a v rozsahu definovaném těmito pravidly.

Výsledková listina odpovědí na tipovací otázku je tvořena dle nejmenší odchylky od správného výsledku, tedy od nejbližšího tipu k nejméně přesnému. V případě, že dojde ke stejnému tipu více soutěžících, rozhoduje o umístění ve výsledkové listině čas vyplnění hrací karty.

Vítězem soutěže se stává soutěžící umístěný ve výsledkové listině na výherní pozici č. 1366. Nebude-li výsledková listina z důvodu počtu soutěžících obsahovat výherní pozici č. 1366, vítězem soutěže se stává soutěžící umístěný ve výsledkové listině na devátém místě od konce výsledkové listiny.

Povinnosti soutěžících
Soutěžící se zavazuje postupovat dle těchto pravidel a pravidel fair play. V případě jakéhokoliv opodstatněného podezření na ovlivnění soutěže si provozovatel vymiňuje právo soutěžícího vyloučit.

Soutěžící se zavazuje veškeré údaje v hracím formuláři vyplnit pravdivě a dle skutečnosti. Soutěžící je povinen umožnit organizátorovi kontrolu všech uvedených skutečností v hracím formuláři, a to u všech soutěžících na výherních pozicích dle výsledkové listiny. Kontrola může proběhnout ještě před vyhlášením výsledků soutěže. V případě, že se prokáže nepravdivost alespoň jedné z uvedených skutečností, může organizátor soutěže soutěžícího ze soutěže vyloučit a  na příslušnou výherní pozici postoupí osoba na předchozí pozici výsledkové listiny. V takovém případě se případně upraví i umístění soutěžících na dalších výherních pozicích.

Výhra v soutěži
Soutěžící soutěží o jednu hlavní cenu, notebook Samsung Series 9, kterou získává předem definovaná výherní pozice ve výsledkové listině definované dle výše uvedeného mechanismu.

Přesný popis výhry:
Samsung notebook Series 9

Processor:Intel® Core™ i7 Processor 3517U (1,9 GHz, 4 MB L3 Cache)
LCD Display: 13,3" SuperBright 400nit HD+ LED Display (1.600 x 900), Anti-Reflective
Dimension: 313,8 x 218,5 x 12,9 mm
Weight (kg):1,16
Graphic Processor: Intel® HD Graphics 4000
Graphic Memory:Shared
System Memory: 4 GB DDR3 System Memory at 1.600 MHz (on BD 4GB, 4 Gb x 8)
HDD: 256 GB Solid-state Drive
Main Chipset: Intel HM75
OS: Windows 8 Pro (64-bit)
Modelové číslo: NP900X3C-A02CZ

Konečné výherní pořadí bude stanoveno na základě správně vyplněných hracích formulářů odevzdaných v termínu soutěže. Výherce bude vyhlášen do 10.12.2012. Tato informace bude ve stejný den zveřejněna na www.samsung.cz .

Výherce bude kontaktován organizátorem soutěže prostřednictvím telefonu nebo e-mailové adresy, kterou uvedl na hracím formuláři. K předání výhry dojde na základě předchozí domluvy s výhercem – osobní nebo korespondenční formou.

Výhra bude předána za podmínky prokázání totožnosti výherce. Pokud výherce do 5 dnů od předem sjednaného termínu převzetí výhry tuto nepřevezme, jeho nárok na výhru bez jakékoli náhrady zaniká a bude osloven náhradní výherce, kterým se stane osoba na předchozím místě výherní listiny.
Provozovatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výhry.

Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, a nemá nárok výhru u provozovatele ani organizátora reklamovat.

Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
Soutěžící na základě odevzdání vyplněné hrací karty v místě konání soutěže (tj. na promo expozici Samsung) a dle těchto pravidel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rozsahu formuláře uvedeného na hrací kartě, tj. jméno, příjmení, rok narození, adresa, e‑mailová adresa, telefonní číslo, podpis, případně další osobní údaje poskytnuté soutěžícím v rámci soutěže, provozovateli, jako správci osobních údajů za účelem realizace této soutěže, jejího vyhodnocení a nabízení produktů značky Samsung a služeb provozovatele včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a zjišťování spokojenosti zákazníků a pro potřeby průzkumu trhu.

Souhlas se zpracováním výše uvedených údajů a s využitím elektronického kontaktu poskytuje soutěžící dobrovolně na dobu do odvolání souhlasu. Dále soutěžící prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán na adrese správce. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, jejich blokování a likvidaci. Tento souhlas uděluje bezplatně. V případě pochybností o souladu zpracování osobních údajů se zákonem se může soutěžící obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním výhry, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru.

Soutěžící předáním vyplněného formuláře výslovně souhlasí s tím, že provozovatel a organizátor soutěže jsou oprávněni užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění občanského zákoníku bezplatně jeho/její jméno, příjmení, město a rok narození v médiích (včetně internetu), a dále též v propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovanými službami s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. Soutěžící uděluje tento souhlas bezplatně a bez časového, množstevního a územního omezení.

Provozovatel ani organizátor neodpovídá za žádné chyby či nepřesnosti informací způsobené falšováním, hackingem či jakýmkoliv jiným vybavením či programem souvisejícím se soutěží či použitým v soutěži a nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby, přerušení, smazání, závady, prodlení ve zpracování či přenosu, krádež, zničení či neoprávněné použití.

Při nesplnění či porušení výše uvedených podmínek bude soutěžící ze soutěže bez jakékoliv náhrady či nároku na výhru vyloučen.

 

Závěrečná ustanovení
Provozovatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za výhru, která je odpovídající náhradou.

Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.

Uveřejněno: 1.11. 2012