Záruční podmínky produktů dodávaných na trh společností Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

Děkujeme Vám za důvěru projevenou zakoupením výrobku SAMSUNG (dále jen "výrobek"). Naším cílem je Vaše spokojenost a proto bychom Vás rádi upozornili na některé důležité skutečnosti:

 • Před prvním použitím výrobku si pečlivě prostudujte návod k obsluze a důsledně se jím řiďte.
 • Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití, není-li v návodu k obsluze, v popisu provozu nebo v uživatelské příručce uvedeno jinak. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamace uznána za oprávněnou.
 • Nevhodný výběr výrobku a skutečnost, že výrobek nevyhovuje Vašim požadavkům, nemůže být důvodem k reklamaci.
 • Kupující má právo žádat od prodávajícího přezkoušení funkčnosti výrobku a seznámení s jeho obsluhou.
 • Prodávající je povinen vyplnit na záručním listě přesný modelový kód, výrobní číslo, datum prodeje a připojit razítko prodávajícího a podpis prodávajícího nebo osoby oprávněné jednat za prodávajícího.
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním (§ 619, odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění - dále jen "Občanský zákoník").
 • Uvedení výrobku do provozu a jeho nastavení nepatří mezi povinnosti prodávajícího vyplývající z poskytnuté záruky. Tyto činnosti nechte provést autorizovanou servisní organizací (vady způsobené neodbornou obsluhou, použitím nebo provozem nemohou být nárokovány v rámci záruky).
 • Nevhodné skladování po delší dobu nebo při nevhodných podmínkách může způsobit zhoršení technického stavu výrobku. V tomto případě je nutné nechat výrobek před uvedením do provozu prohlédnout autorizovanou servisní organizací. Náklady prohlídky ani odstranění vzniklých vad není možno nárokovat v rámci záruky.
 • Pokud byly dodrženy všechny záruční podmínky a výrobek byl prodán koncovému kupujícímu (spotřebiteli) na území České republiky v době 6 měsíců od dodání výrobku prodávajícímu společností SAMSUNG Electronics Magyar Zrt. prostřednictvím její organizační složky SAMSUNG Zrt.,česká organizační složka (dále jen "SAMSUNG"), přebírá společnost SAMSUNG záruku 24 měsíců dle ustanovení Občanského zákoníku. Na vybrané výrobky společnost SAMSUNG poskytuje záruku se záruční dobou prodlouženou na celkovou délku 36 měsíců; za vybrané výrobky se považují pouze ty výrobky, u nichž je výslovně uvedeno, že se na ně poskytuje záruka s prodlouženou záruční dobou. Společnost SAMSUNG přebírá záruku v rozsahu, v jakém byla poskytnuta prodávajícím, avšak nikoli v rozsahu přesahujícím rozsah záruky stanovené příslušnými zákonnými ustanoveními, ledaže tak výslovně vyplývá z těchto záručních podmínek. Záruční doba začíná běžet ode dne prodeje výrobku. V případě, že byl výrobek uveden do provozu jiným podnikatelem než prodávajícím, běží záruční doba až ode dne uvedení výrobku do provozu, nejpozději do tří týdnů od převzetí výrobku. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít.
 • Reklamaci je možné uplatnit u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo u autorizované servisní organizace (dále jen "autorizovaný servis"). U autorizovaného servisu se reklamace uplatňuje předložením řádně vyplněného záručního listu a originálu dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku a datem prodeje. Fotokopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, doklady nevyplněné, změněné, dodatečně doplněné nebo poškozené nebudou považovány za doklady prokazující oprávněnost poskytnuté záruky společnosti SAMSUNG. Autorizované servisy jsou uvedeny na platném seznamu vydaném společností SAMSUNG, který najdete na uvedené internetové adrese, zákaznické lince nebo u prodávajícího. Autorizované servisy jsou subjekty určenými k provedení záruční opravy.
 • Prodávající či autorizovaný servis, u něhož je reklamace uplatněna, není povinen přijmout k vyřízení reklamace výrobek, nepředá-li jej kupující se všemi potřebnými součástmi a příslušenstvím.
 • Vada výrobku, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude odstraněna opravou, nebo případně výměnou součásti výrobku; v takovém případě je vzhledem k povaze vady neúměrné, aby byl vyměňován celý výrobek (§ 622 odst. 1 občanského zákoníku).
 • Je-li rozpor s kupní smlouvou způsoben informací, která nebyla poskytnuta společností SAMSUNG, nepřebírá společnost SAMSUNG záruční povinnosti vyplývající z takového rozporu s kupní smlouvou.
 • Kupujícímu, který uplatní reklamaci, nevzniká nárok na části výrobku, které byly vyměněny. Při odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen prodávajícímu vrátit kompletní výrobek (včetně veškerého dodaného příslušenství a součástí), záruční list a vhodný obal. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemůže být uplatněný reklamační nárok uznán společností SAMSUNG, se považuje:

 • Pokud výrobek nebyl prodán na základě kupní smlouvy, jejímiž smluvními stranami jsou:
  • jako prodávající - fyzická nebo právnická osoba prodávající výrobek jako podnikatel
  • jako kupující - spotřebitel.
 • Jakékoli změny v záručním listu provedené neoprávněnou osobou, nevyplnění nebo ztráta záručního listu
 • Používání výrobku k jinému účelu než pro který je výrobek určen (např. k podnikání) nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
 • Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
 • Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, kolísání sítě, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
 • Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení, např. z důvodu možnosti jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.

Za obvyklé používání se považuje zejména, pokud výrobek:

 • Je používán s doporučenými, čistými a neopotřebovanými magnetickými, optickými nebo jinými paměťovými médii. Neneseme odpovědnost za případné vady výrobku vzniklé vlivem použitých medií (včetně znečistění audio a video hlav, optických snímačů a ostatních částí), stejně jako medií, jejichž vlastnosti neodpovídají standardům přijatým v České republice nebo obsahují jinou strukturu informací než tyto standardy připouští.
 • Je používán s doporučeným neopotřebovaným příslušenstvím, které je pravidelně vyměňováno (např. baterie).
 • Je používán v souladu se zákony, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice včetně použitých signálů.
 • Je používán způsobem, odpovídajícím provozu v domácnosti, tj. mechanické součásti, které se při používání opotřebovávají, jsou v provozu do 1000 provozních hodin za rok (např. snímací hlavy, páskové a CD mechaniky nebo jejich součásti) a zobrazovací části jsou v provozu do 2500 provozních hodin za rok (např. obrazovky, signalizační či kontrolní panely, žárovky, displeje nebo jejich součásti).

Za rozpor s kupní smlouvou není společností SAMSUNG považováno:

 • Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie nebo snížení kapacity akumulátorů po době obvyklé životnosti 6 měsíců, opotřebení zobrazovacích částí, spotřeba toneru, opotřebení filtru atd.).
 • Odchylky konvergencí a geometrie do 1%, rušivá napětí v obvodech video do odstupu 42 dB, rušivá napětí audio měřená podle váhové křivky A v případě přístrojů střední třídy do odstupu 52 dB, rušivá napětí audio měřená podle váhové křivky A v případě přístrojů třídy High End do odstupu 60 dB, přechodové jevy při přepínání nebo změně stavu, odchylky čistoty barev za krajních podmínek provozu (statické bílé plochy), rušivé zvuky vzniklé provozem přístroje do úrovně 45dB, vadné zobrazovací body LCD a plazmových displejů, pokud jejich počet odpovídá technické specifikaci.