Samsung empfiehlt Windows 8.

R01 R0101 de 03011100 NP530U3B-A02DE
 • NP530U3BI 1 Vorderseite offen BraunNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_611_Front-open_brown?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_611_Front-open_brown18001200370370#dcb6889833863
 • NP530U3BI 2 Rechter Betrachtungswinkel offen BraunNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_612_Right-Angle-open_brown?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_612_Right-Angle-open_brown18001200370370#dcb6889834204
 • NP530U3BI 3 Rechter Betrachtungswinkel offen BraunNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_613_Right-open_brown?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_613_Right-open_brown18001200370370#dcb6889833875
 • NP530U3BI 4 Linker Betrachtungswinkel BraunNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_614_Left-Angle_brown?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_614_Left-Angle_brown18001200370370#dcb6889834209
 • NP530U3BI 5 Linker Betrachtungswinkel BraunNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_615_Left-Angle_brown?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_615_Left-Angle_brown18001200370370#dcb6889834217
 • NP530U3BI 6 Linker Betrachtungswinkel BraunNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_616_Left-Angle_brown?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_616_Left-Angle_brown18001200370370#dcb6889833902
 • NP530U3BI 7 Linker Betrachtungswinkel BraunNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_617_Left-Angle_brown?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_617_Left-Angle_brown18001200370370#dcb6889834223
 • NP530U3BI 8 Rückseite offen BraunNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_618_Back-open_brown?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_618_Back-open_brown18001200370370#dcb6889834237
 • NP530U3BI 9 Rückseite offen BraunNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_619_Back-open_brown?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_619_Back-open_brown18001200370370#dcb6889834238
 • NP530U3BI 10 Dynamisch BraunNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_620_Dynamic_brown?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_620_Dynamic_brown18001200370370#dcb6889834248
 • NP530U3BI 11 Dynamisch BraunNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_621_Dynamic_brown?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_621_Dynamic_brown18001200370370#dcb6889834254
 • NP530U3BI 12 Dynamisch BraunNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_622_Dynamic_brown?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_622_Dynamic_brown18001200370370#dcb6889834262
 • NP530U3BI 13 Dynamisch BraunNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_623_Dynamic_brown?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_623_Dynamic_brown18001200370370#dcb6889834275
 • NP530U3BI 14 Dynamisch BraunNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_624_Dynamic_brown?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_624_Dynamic_brown18001200370370#dcb6889833969
 • NP530U3BI 15 Dynamisch BraunNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_625_Dynamic_brown?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_625_Dynamic_brown18001200370370#dcb6889833980
 • NP530U3BI 16 Dynamisch BraunNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_626_Dynamic_brown?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_626_Dynamic_brown18001200370370#dcb6889833989
 • NP530U3BI 17 Dynamisch BraunNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_627_Dynamic_brown?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_627_Dynamic_brown18001200370370#dcb6889833994
 • NP530U3BI 18 Vorderseite offen GrauNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_001_Front-open_gray?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_001_Front-open_gray18001200370370#677b999982301
 • NP530U3BI 19 Rechter Betrachtungswinkel offen GrauNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_002_Right-Angle-open_gray?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_002_Right-Angle-open_gray18001200370370#677b999982494
 • NP530U3BI 20 Rechter Betrachtungswinkel offen GrauNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_003_Right-open_gray?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_003_Right-open_gray18001200370370#677b999982668
 • NP530U3BI 21 Linker Betrachtungswinkel GrauNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_004_Left-Angle_gray?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_004_Left-Angle_gray18001200370370#677b999982854
 • NP530U3BI 22 Linker Betrachtungswinkel GrauNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_005_Left-Angle_gray?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_005_Left-Angle_gray18001200370370#677b999982870
 • NP530U3BI 23 Linker Betrachtungswinkel GrauNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_006_Left-Angle_gray?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_006_Left-Angle_gray18001200370370#677b999982888
 • NP530U3BI 24 Linker Betrachtungswinkel GrauNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_007_Left-Angle_gray?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_007_Left-Angle_gray18001200370370#677b999982920
 • NP530U3BI 25 Rückseite offen GrauNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_008_Back-open_gray?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_008_Back-open_gray18001200370370#677b999982958
 • NP530U3BI 26 Rückseite offen GrauNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_009_Back-open_gray?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_009_Back-open_gray18001200370370#677b999982976
 • NP530U3BI 27 Dynamisch GrauNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_010_Dynamic_gray?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_010_Dynamic_gray18001200370370#677b999983005
 • NP530U3BI 28 Dynamisch GrauNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_011_Dynamic_gray?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_011_Dynamic_gray18001200370370#677b999983018
 • NP530U3BI 29 Dynamisch GrauNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_012_Dynamic_gray?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_012_Dynamic_gray18001200370370#677b999983052
 • NP530U3BI 30 Dynamisch GrauNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_013_Dynamic_gray?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_013_Dynamic_gray18001200370370#677b999983069
 • NP530U3BI 31 Dynamisch GrauNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_014_Dynamic_gray?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_014_Dynamic_gray18001200370370#677b999983095
 • NP530U3BI 32 Dynamisch GrauNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_015_Dynamic_gray?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_015_Dynamic_gray18001200370370#677b999983104
 • NP530U3BI 33 Dynamisch GrauNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_016_Dynamic_gray?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_016_Dynamic_gray18001200370370#677b999983126
 • NP530U3BI 34 Dynamisch GrauNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_017_Dynamic_gray?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_017_Dynamic_gray18001200370370#677b999983134
 • NP530U3BI 35 Vorderseite offen SilberNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_001_Front-open_silver?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_001_Front-open_silver18001200370370#dbdbdb9983682
 • NP530U3BI 36 Rechter Betrachtungswinkel offen SilberNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_002_Right-Angle-open_silver?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_002_Right-Angle-open_silver18001200370370#dbdbdb9983871
 • NP530U3BI 37 Rechter Betrachtungswinkel offen SilberNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_003_Right-Angle-open_silver?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_003_Right-Angle-open_silver18001200370370#dbdbdb9983887
 • NP530U3BI 38 Linker Betrachtungswinkel SilberNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_004_Left-Angle_silver?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_004_Left-Angle_silver900600370370#dbdbdb9983912
 • NP530U3BI 39 Linker Betrachtungswinkel SilberNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_005_Left-Angle_silver?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_005_Left-Angle_silver900600370370#dbdbdb9983951
 • NP530U3BI 40 Linker Betrachtungswinkel SilberNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_006_Left-Angle_silver?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_006_Left-Angle_silver900600370370#dbdbdb9983964
 • NP530U3BI 41 Linker Betrachtungswinkel SilberNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_007_Left-Angle_silver?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_007_Left-Angle_silver900600370370#dbdbdb9983981
 • NP530U3BI 42 Rückseite offen SilberNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_008_Back-open_silver?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_008_Back-open_silver900600370370#dbdbdb9984001
 • NP530U3BI 43 Rückseite offen SilberNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_009_Back-open_silver?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_009_Back-open_silver900600370370#dbdbdb9984020
 • NP530U3BI 44 Dynamisch SilberNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_010_Dynamic_silver?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_010_Dynamic_silver18001200370370#dbdbdb9984365
 • NP530U3BI 45 Dynamisch SilberNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_011_Dynamic_silver?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_011_Dynamic_silver900600370370#dbdbdb9984378
 • NP530U3BI 46 Dynamic SILVERNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_012_Dynamic_silver?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_012_Dynamic_silver900600370370#dbdbdb9984389
 • NP530U3BI 47 Dynamisch SilberNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_013_Dynamic_silver?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_013_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb9984399
 • NP530U3BI 48 Dynamisch SilberNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_014_Dynamic_silver?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_014_Dynamic_silver900600370370#dbdbdb9984409
 • NP530U3BI 49 Dynamisch SilberNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_015_Dynamic_silver?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_015_Dynamic_silver900600370370#dbdbdb9984422
 • NP530U3BI 50 Vorderseite offen PinkNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_001_Front-Open_pink?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_001_Front-Open_pink30002000370370#f010a49984432
 • NP530U3BI 51 Rechter Betrachtungswinkel offen PinkNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_002_Right-Angle-Open_pink?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_002_Right-Angle-Open_pink30002000370370#f010a49984479
 • NP530U3BI 52 Rechter Betrachtungswinkel offen PinkNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_003_Right-Angle-Open_pink?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_003_Right-Angle-Open_pink30002000370370#f010a49984487
 • NP530U3BI 53 Linker Betrachtungswinkel PinkNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_004_Left-Angle_pink?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_004_Left-Angle_pink900600370370#f010a49984495
 • NP530U3BI 54 Linker Betrachtungswinkel PinkNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_005_Left-Angle_pink?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_005_Left-Angle_pink900600370370#f010a49984503
 • NP530U3BI 55 Linker Betrachtungswinkel PinkNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_006_Left-Angle_pink?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_006_Left-Angle_pink900600370370#f010a49984511
 • NP530U3BI 56 Linker Betrachtungswinkel PinkNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_007_Left-Angle_pink?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_007_Left-Angle_pink900600370370#f010a49984519
 • NP530U3BI 57 Rückseite offen PinkNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_008_Back-Open_pink?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_008_Back-Open_pink900600370370#f010a49984528
 • NP530U3BI 58 Rückseite offen PinkNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_009_Back-Open_pink?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_009_Back-Open_pink900600370370#f010a49984536
 • NP530U3BI 59 Dynamisch PinkNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_010_Dynamic_pink?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_010_Dynamic_pink30002000370370#f010a49984544
 • NP530U3BI 60 Dynamisch PinkNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_011_Dynamic_pink?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_011_Dynamic_pink900600370370#f010a49984552
 • NP530U3BI 61 Dynamisch PinkNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_012_Dynamic_pink?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_012_Dynamic_pink900600370370#f010a49984611
 • NP530U3BI 62 Dynamisch PinkNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_013_Dynamic_pink?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_013_Dynamic_pink30002000370370#f010a49984619
 • NP530U3BI 63 Dynamisch PinkNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_014_Dynamic_pink?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_014_Dynamic_pink900600370370#f010a49984627
 • NP530U3BI 64 Dynamisch PinkNP530U3BIPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP530U3B-A02DE_015_Dynamic_pink?$L1-Gallery$de_NP530U3B-A02DE_015_Dynamic_pink900600370370#f010a49984635
#dcb688,#677b99,#dbdbdb,#f010a4LightBrown,Grau,Silber,Pink
NP530U3BI Vorderseite offen Braun

Einfach ultra. Einfach stark. Samsung Notebook Serie 5 ULTRA. Das 34 cm (13,3 Zoll) ULTRABOOK™.

• Leistungsstark
• Keine Kompromisse bei der Performance
• Ultramobil

1.099 €

Onlinehändler und Händler in Ihrer Nähe.

Produkteigenschaften

Alle anzeigen

Spezifikationen

Alle anzeigen

Allgemeine Spezifikationen

Betriebssystem

 • Original Windows ® 7 Home Premium (64 Bit)

Modell/Prozessor

Chipsatz

 • Intel® HM65

Besonderheiten

 • Edles Silber

Speicher

Hauptspeicher

 • 8 GB

Artikelinformationen

Artikelname

 • Samsung Serie 5 530U3B A02

Artikelnummer

 • NP530U3B-A02DE

EAN

 • 8806071926544

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

 • 1.099 €
Allgemeine Spezifikationen
Betriebssystem
Modell/Prozessor
Chipsatz
Besonderheiten
Artikelinformationen
Artikelname
Artikelnummer
EAN
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Speicher
Hauptspeicher