Samsung empfiehlt Windows 8.

R01 R0101 de 03140301 XE700T1C-A02DE
 • XE700T1C 1 Vorderseite offen SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_565_Front-open_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_565_Front-open_black30002000370370#00000015015454
 • XE700T1C 2 Vorderseite offen SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_566_Front-Open_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_566_Front-Open_black30002000370370#00000015015461
 • XE700T1C 3 Vorderseite offen SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_567_Front-Open_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_567_Front-Open_black30002000370370#00000015015469
 • XE700T1C 4 Rechter Betrachtungswinkel offen SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_568_Right-Angle-open_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_568_Right-Angle-open_black30002000370370#00000015015477
 • XE700T1C 5 Rechter Betrachtungswinkel offen SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_569_Right-Angle-open_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_569_Right-Angle-open_black30002000370370#00000015015488
 • XE700T1C 6 Linker Betrachtungswinkel offen SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_570_Left-Angle-open_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_570_Left-Angle-open_black30002000370370#00000015015492
 • XE700T1C 7 Linker Betrachtungswinkel offen SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_571_Left-Angle-open_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_571_Left-Angle-open_black30002000370370#00000015015502
 • XE700T1C 8 Vorderseite SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_572_Front_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_572_Front_black30002000370370#00000015015509
 • XE700T1C 9 Rechts SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_573_Right_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_573_Right_black30002000370370#00000015015517
 • XE700T1C 10 Links SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_574_Left_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_574_Left_black30002000370370#00000015015523
 • XE700T1C 11 Rückseite SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_575_Back_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_575_Back_black30002000370370#00000015015537
 • XE700T1C 12 Vorderseite SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_576_Front_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_576_Front_black30002000370370#00000015015538
 • XE700T1C 13 Rechts SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_577_Right_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_577_Right_black30002000370370#00000015015548
 • XE700T1C 14 Links SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_578_Left_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_578_Left_black30002000370370#00000015015557
 • XE700T1C 15 Rückseite SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_579_Back_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_579_Back_black30002000370370#00000015015565
 • XE700T1C 16 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_580_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_580_Dynamic_black30002000370370#00000015015571
 • XE700T1C 17 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_581_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_581_Dynamic_black30002000370370#00000015015585
 • XE700T1C 18 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_582_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_582_Dynamic_black30002000370370#00000015015586
 • XE700T1C 19 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_583_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_583_Dynamic_black30002000370370#00000015015596
 • XE700T1C 20 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_584_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_584_Dynamic_black30002000370370#00000015015606
 • XE700T1C 21 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_585_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_585_Dynamic_black30002000370370#00000015015610
 • XE700T1C 22 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_586_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_586_Dynamic_black30002000370370#00000015015625
 • XE700T1C 23 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_587_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_587_Dynamic_black30002000370370#00000015015630
 • XE700T1C 24 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_588_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_588_Dynamic_black30002000370370#00000015015641
 • XE700T1C 25 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_589_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_589_Dynamic_black30002000370370#00000015015642
 • XE700T1C 26 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_590_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_590_Dynamic_black30002000370370#00000015015654
 • XE700T1C 27 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_591_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_591_Dynamic_black30002000370370#00000015015665
 • XE700T1C 28 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_592_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_592_Dynamic_black30002000370370#00000015015668
 • XE700T1C 29 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_593_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_593_Dynamic_black30002000370370#00000015015681
 • XE700T1C 30 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_594_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_594_Dynamic_black30002000370370#00000015015682
 • XE700T1C 31 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_595_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_595_Dynamic_black30002000370370#00000015015692
 • XE700T1C 32 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_596_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_596_Dynamic_black30002000370370#00000015047843
 • XE700T1C 33 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_597_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_597_Dynamic_black30002000370370#00000015047868
 • XE700T1C 34 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_598_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_598_Dynamic_black30002000370370#00000015047882
 • XE700T1C 35 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_599_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_599_Dynamic_black30002000370370#00000015048051
 • XE700T1C 36 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_600_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_600_Dynamic_black30002000370370#00000015048583
 • XE700T1C 37 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_601_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_601_Dynamic_black30002000370370#00000015048959
 • XE700T1C 38 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_602_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_602_Dynamic_black30002000370370#00000015049487
 • XE700T1C 39 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_603_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_603_Dynamic_black30002000370370#00000015049870
 • XE700T1C 40 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_604_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_604_Dynamic_black30002000370370#00000015050187
 • XE700T1C 41 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_605_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_605_Dynamic_black30002000370370#00000015050324
 • XE700T1C 42 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_606_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_606_Dynamic_black30002000370370#00000015050530
 • XE700T1C 43 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_607_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_607_Dynamic_black30002000370370#00000015050650
 • XE700T1C 44 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_608_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_608_Dynamic_black30002000370370#00000015050705
 • XE700T1C 45 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_609_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_609_Dynamic_black30002000370370#00000015051605
 • XE700T1C 46 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_610_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_610_Dynamic_black30002000370370#00000015051646
 • XE700T1C 47 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_611_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_611_Dynamic_black30002000370370#00000015051684
 • XE700T1C 48 Dynamisch SchwarzXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_612_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_612_Dynamic_black30002000370370#00000015051721
 • XE700T1C 49 Back XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_529_Back?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_529_Back30002000370370#ff7f8015015801
 • XE700T1C 50 Front Closed XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_530_Front-Closed?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_530_Front-Closed30002000370370#ff7f8015015802
 • XE700T1C 51 Back Closed XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_531_Back-Closed?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_531_Back-Closed30002000370370#ff7f8015015814
 • XE700T1C 52 Left Closed XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_532_Left-Closed?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_532_Left-Closed30002000370370#ff7f8015015825
 • XE700T1C 53 Right Closed XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_533_Right-Closed?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_533_Right-Closed30002000370370#ff7f8015015828
 • XE700T1C 54 Detail1 XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_534_Detail1?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_534_Detail130002000370370#ff7f8015015841
 • XE700T1C 55 Detail2 XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_535_Detail2?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_535_Detail230002000370370#ff7f8015015842
 • XE700T1C 56 Dynamic1 XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_536_Dynamic1?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_536_Dynamic130002000370370#ff7f8015015852
 • XE700T1C 57 Dynamic2 XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_537_Dynamic2?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_537_Dynamic230002000370370#ff7f8015015862
 • XE700T1C 58 Keyboard Front XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_538_Keyboard-Front?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_538_Keyboard-Front30002000370370#ff7f8015015872
 • XE700T1C 59 Keyboard Left XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_539_Keyboard-Left?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_539_Keyboard-Left30002000370370#ff7f8015015876
 • XE700T1C 60 Back XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_540_Back?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_540_Back30002000370370#ff7f8015015886
 • XE700T1C 61 Front Closed XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_541_Front-Closed?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_541_Front-Closed30002000370370#ff7f8015015890
 • XE700T1C 62 Back Closed XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_542_Back-Closed?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_542_Back-Closed30002000370370#ff7f8015015901
 • XE700T1C 63 Left Closed XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_543_Left-Closed?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_543_Left-Closed30002000370370#ff7f8015015909
 • XE700T1C 64 Right Closed XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_544_Right-Closed?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_544_Right-Closed30002000370370#ff7f8015015916
 • XE700T1C 65 Front XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_545_Front?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_545_Front30002000370370#ff7f8015015928
 • XE700T1C 66 Front Open XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_546_Front-Open?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_546_Front-Open30002000370370#ff7f8015015937
 • XE700T1C 67 Dynamic1 XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_547_Dynamic1?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_547_Dynamic130002000370370#ff7f8015015941
 • XE700T1C 68 Top XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_548_Top?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_548_Top30002000370370#ff7f8015015947
 • XE700T1C 69 Dynamic2 XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_549_Dynamic2?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_549_Dynamic230002000370370#ff7f8015015956
 • XE700T1C 70 Left Angle-Dynamic XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_550_Left-Angle-Dynamic?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_550_Left-Angle-Dynamic30002000370370#ff7f8015015964
 • XE700T1C 71 Right Angle-Dynamic XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_551_Right-Angle-Dynamic?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_551_Right-Angle-Dynamic30002000370370#ff7f8015015971
 • XE700T1C 72 Dynamic XE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_552_Dynamic?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_552_Dynamic30002000370370#ff7f8015015980
 • XE700T1C 73 Glamorous blackXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_553_Glamorous_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_553_Glamorous_black30001999370370#ff7f8015015701
 • XE700T1C 74 Glamorous blackXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_554_Glamorous_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_554_Glamorous_black30001999370370#ff7f8015015710
 • XE700T1C 75 Glamorous blackXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_555_Glamorous_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_555_Glamorous_black30002000370370#ff7f8015015717
 • XE700T1C 76 Glamorous blackXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_556_Glamorous_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_556_Glamorous_black30002000370370#ff7f8015015724
 • XE700T1C 77 Glamorous blackXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_557_Glamorous_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_557_Glamorous_black30002000370370#ff7f8015015737
 • XE700T1C 78 Glamorous blackXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_558_Glamorous_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_558_Glamorous_black30002000370370#ff7f8015015738
 • XE700T1C 79 Glamorous blackXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_559_Glamorous_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_559_Glamorous_black30002000370370#ff7f8015015748
 • XE700T1C 80 Glamorous blackXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_560_Glamorous_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_560_Glamorous_black30002000370370#ff7f8015015761
 • XE700T1C 81 Glamorous blackXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_561_Glamorous_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_561_Glamorous_black30002000370370#ff7f8015015769
 • XE700T1C 82 Glamorous blackXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_562_Glamorous_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_562_Glamorous_black30002000370370#ff7f8015015773
 • XE700T1C 83 Glamorous blackXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_563_Glamorous_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_563_Glamorous_black30002000370370#ff7f8015015778
 • XE700T1C 84 Glamorous blackXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE700T1C-A02DE_564_Glamorous_black?$L1-Gallery$de_XE700T1C-A02DE_564_Glamorous_black30002000370370#ff7f8015015786
#000000Schwarz
XE700T1C Vorderseite offen Schwarz

Mobiles Tablet. Professioneller PC. Der 29 cm (11,6 Zoll) Samsung ATIV smart PC Pro ist beides in einem.

• 10-Finger-Multitouchscreen
• Mobil und leistungsstark
• Praktische Notizanwendung mit S Pen und S Note

1.499 €

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Dieses Produkt ist veraltet und/oder nicht mehr verfügbar.

Onlinehändler und Händler in Ihrer Nähe.

Produkteigenschaften

Alle anzeigen

Spezifikationen

Alle anzeigen

Abmessungen & Gewicht

Betriebssystem

 • Windows 8 Pro

Modell/Prozessor

 • Intel® Core™ i5-3317U (1,70 GHz) mit 3 MB Intel® Smart Cache

Chipsatz

 • Intel® HM76

Samsung Windows 8 Besonderheiten

 • Samsung ChatON, Family Story, All Share Play, S Gallery, S Player, Media/Music Hub, S/W Update, Recovery, Settings, Support Center, S Note

Modellvariante

Modellfarbe

 • Schwarz

Artikelinformationen

Artikelname

 • Samsung ATIV Smart PC Pro 700T1C A02

Artikelnummer

 • XE700T1C-A02DE

EAN

 • 8806085290907

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

 • 1.499,00 Euro

Speicher

Hauptspeicher

 • 4 GB

Speichertyp

 • DDR3, 1.600 MHz, Onboard

Aufteilung Hauptspeicher

 • 1 x 4 GB
Abmessungen & Gewicht
Betriebssystem
Modell/Prozessor
Chipsatz
Samsung Windows 8 Besonderheiten
Artikelinformationen
Artikelname
Artikelnummer
EAN
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Modellvariante
Modellfarbe
Speicher
Hauptspeicher
Speichertyp
Aufteilung Hauptspeicher

Ähnliche Produkte

Alle anzeigen