Samsung empfiehlt Windows 8.

R01 R0101 de 03130100 XE500T1C-A03DE
 • XE500T1C 1 Vorderseite Offen BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_674_Front-Open_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_674_Front-Open_blue30002000370370#3355e714780307
 • XE500T1C 2 Rechter Betrachtungswinkel Offen BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_675_Right-Angle-Open_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_675_Right-Angle-Open_blue30002000370370#3355e714780318
 • XE500T1C 3 Linker Betrachtungswinkel Offen BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_676_Left-Angle-Open_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_676_Left-Angle-Open_blue30002000370370#3355e714780325
 • XE500T1C 4 Vorderseite BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_677_Front_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_677_Front_blue30002000370370#3355e714780333
 • XE500T1C 5 Rechts BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_678_Right_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_678_Right_blue30002000370370#3355e714780343
 • XE500T1C 6 Links BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_679_Left_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_679_Left_blue30002000370370#3355e714780509
 • XE500T1C 7 Rückseite BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_680_Back_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_680_Back_blue30002000370370#3355e714780522
 • XE500T1C 8 Vorderseite BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_681_Front_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_681_Front_blue30002000370370#3355e714780523
 • XE500T1C 9 Rechts BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_682_Right_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_682_Right_blue30002000370370#3355e714780533
 • XE500T1C 10 Links BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_683_Left_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_683_Left_blue30002000370370#3355e714780543
 • XE500T1C 11 Rückseite BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_684_Back_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_684_Back_blue30002000370370#3355e714780547
 • XE500T1C 12 Dynamisch BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_685_Dynamic_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_685_Dynamic_blue30002000370370#3355e714780556
 • XE500T1C 13 Dynamisch BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_686_Dynamic_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_686_Dynamic_blue30002000370370#3355e714780567
 • XE500T1C 14 Dynamisch BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_687_Dynamic_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_687_Dynamic_blue30002000370370#3355e714780577
 • XE500T1C 15 Dynamisch BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_688_Dynamic_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_688_Dynamic_blue30002000370370#3355e714780586
 • XE500T1C 16 Dynamisch BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_689_Dynamic_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_689_Dynamic_blue30002000370370#3355e714780592
 • XE500T1C 17 Dynamisch BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_690_Dynamic_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_690_Dynamic_blue30002000370370#3355e714780601
 • XE500T1C 18 Dynamisch BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_691_Dynamic_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_691_Dynamic_blue30002000370370#3355e714780608
 • XE500T1C 19 Dynamisch BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_692_Dynamic_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_692_Dynamic_blue30002000370370#3355e714780611
 • XE500T1C 20 Dynamisch BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_693_Dynamic_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_693_Dynamic_blue30002000370370#3355e714780626
 • XE500T1C 21 Dynamisch BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_694_Dynamic_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_694_Dynamic_blue30002000370370#3355e714780634
 • XE500T1C 22 Dynamisch BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_695_Dynamic_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_695_Dynamic_blue30002000370370#3355e714780637
 • XE500T1C 23 Dynamisch BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_696_Dynamic_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_696_Dynamic_blue30002000370370#3355e714780647
 • XE500T1C 24 Dynamisch BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_697_Dynamic_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_697_Dynamic_blue30002000370370#3355e714780655
 • XE500T1C 25 Dynamisch BlauXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_698_Dynamic_blue?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_698_Dynamic_blue30002000370370#3355e714780665
 • XE500T1C 26 Vorderseite Offen WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_725_Front-Open_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_725_Front-Open_white30002000370370#ffffff14780887
 • XE500T1C 27 Rechter Betrachtungswinkel Offen WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_726_Right-Angle_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_726_Right-Angle_white30002000370370#ffffff14780895
 • XE500T1C 28 Linker Betrachtungswinkel Offen WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_727_Left-Angle_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_727_Left-Angle_white30002000370370#ffffff14780902
 • XE500T1C 29 Vorderseite WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_728_Front_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_728_Front_white30002000370370#ffffff14780914
 • XE500T1C 30 Rechts WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_729_Right_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_729_Right_white30002000370370#ffffff14780918
 • XE500T1C 31 Links WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_730_Left_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_730_Left_white30002000370370#ffffff14780927
 • XE500T1C 32 Rückseite WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_731_Back_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_731_Back_white30002000370370#ffffff14780937
 • XE500T1C 33 Vorderseite WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_732_Front_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_732_Front_white30002000370370#ffffff14780939
 • XE500T1C 34 Rechts WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_734_Right_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_734_Right_white30002000370370#ffffff14780956
 • XE500T1C 35 Links WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_733_Left_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_733_Left_white30002000370370#ffffff14780947
 • XE500T1C 36 Rückseite WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_735_Back_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_735_Back_white30002000370370#ffffff14780967
 • XE500T1C 37 Dynamisch WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_736_Dynamic_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_736_Dynamic_white30002000370370#ffffff14780977
 • XE500T1C 38 Dynamisch WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_737_Dynamic_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_737_Dynamic_white30002000370370#ffffff14780979
 • XE500T1C 39 Dynamisch WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_739_Dynamic_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_739_Dynamic_white30002000370370#ffffff14780997
 • XE500T1C 40 Dynamisch WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_738_Dynamic_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_738_Dynamic_white30002000370370#ffffff14780992
 • XE500T1C 41 Dynamisch WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_751_Dynamic_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_751_Dynamic_white30002000370370#ffffff15040551
 • XE500T1C 42 Dynamisch WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_741_Dynamic_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_741_Dynamic_white30002000370370#ffffff14781007
 • XE500T1C 43 Dynamisch WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_742_Dynamic_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_742_Dynamic_white30002000370370#ffffff14781012
 • XE500T1C 44 Dynamisch WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_745_Dynamic_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_745_Dynamic_white30002000370370#ffffff14781033
 • XE500T1C 45 Dynamisch WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_744_Dynamic_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_744_Dynamic_white30002000370370#ffffff14781019
 • XE500T1C 46 Dynamisch WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_746_Dynamic_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_746_Dynamic_white30002000370370#ffffff14781042
 • XE500T1C 47 Dynamisch WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_747_Dynamic_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_747_Dynamic_white30002000370370#ffffff14781043
 • XE500T1C 48 Dynamisch WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_748_Dynamic_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_748_Dynamic_white30002000370370#ffffff14781053
 • XE500T1C 49 Dynamisch WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_749_Dynamic_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_749_Dynamic_white30002000370370#ffffff14781063
 • XE500T1C 50 Dynamisch WeißXE500T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_XE500T1C-A03DE_750_Dynamic_white?$L1-Gallery$de_XE500T1C-A03DE_750_Dynamic_white30002000370370#ffffff14781070
#3355e7Blau
XE500T1C Vorderseite Offen Blau

Mobiles Tablet. Starker PC. Der 29 cm (11,6 Zoll) Samsung ATIV smart PC ist beides in einem.

• Multi-Touchscreen
• Lange Akkulaufzeit
• Praktische Notizanwendung mit S Pen und S Note

899 €

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Onlinehändler und Händler in Ihrer Nähe.

Produkteigenschaften

Alle anzeigen

Spezifikationen

Alle anzeigen

Abmessungen & Gewicht

Betriebssystem

 • Windows 8 (64 Bit)

Modell/Prozessor

 • Intel® Atom™ Z2760 (1,50 GHz) mit 2x 512 KB Intel® Smart Cache

Samsung Windows 8 Besonderheiten

 • Samsung ChatON, Family Story, All Share Play, S Gallery, S Player, Media/Music Hub, S/W Update, Recovery, Settings, Support Center

Modellvariante

Modellfarbe

 • Metall Blau

Display

Display

 • 29,46 cm (11,6”) HD SuperBright© Multi-Touch LED-Display

Auflösung

 • 1.366 x 768, HD

Helligkeit

 • 400 Nit

Speichermedien

SSD

 • 64 GB Flash Speicher eMMC

Audio

Audio

 • HD (High Definition) Audio, 1,28 W Stereo-Lautsprecher (2 x 0,64 W)

Tastatur

Typ

 • Docking-Tastatur (im Lieferumfang)

Artikelinformationen

Artikelname

 • Samsung ATIV smart PC 500T1C A03

Artikelnummer

 • XE500T1C-A03DE

EAN

 • 8806085290884

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

 • 899,00 Euro

Speicher

Hauptspeicher

 • 2 GB

Speichertyp

 • DDR2L, 800 MHz, Onboard

Aufteilung Hauptspeicher

 • 1 x 2 GB

Grafik

Grafikkarte

 • Intel® HD Graphics

Grafikspeicher

 • Shared Speicher

Kommunikation

Wireless

 • 802.11 abg/n

Bluetooth

 • Bluetooth 4.0

Webcam

Webcam

 • 8 Megapixel Rückseite; 2 Megapixel Front

Zeigereinheit

Zeigereinheit

 • Multi-Touch Screen mit Fingereingabe oder Digitizer Pen, Tastatur
Abmessungen & Gewicht
Betriebssystem
Modell/Prozessor
Samsung Windows 8 Besonderheiten
Artikelinformationen
Artikelname
Artikelnummer
EAN
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Modellvariante
Modellfarbe
Speicher
Hauptspeicher
Speichertyp
Aufteilung Hauptspeicher
Display
Display
Auflösung
Helligkeit
Grafik
Grafikkarte
Grafikspeicher
Speichermedien
SSD
Kommunikation
Wireless
Bluetooth
Audio
Audio
Webcam
Webcam
Tastatur
Typ
Zeigereinheit
Zeigereinheit