R01 R0101 dk 12130100 EV-NX300ZBQUDK
 • NX300 1 Front HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_538_Front_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_538_Front_white18001200370370#ffffff17318649
 • NX300 2 Forfra med objektiv HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_539_Front-with-Lens_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_539_Front-with-Lens_white18001200370370#ffffff17318659
 • NX300 3 Højre HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_540_Right_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_540_Right_white18001200370370#ffffff17318671
 • NX300 4 Fra højre med objektiv HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_541_Right-with-Lens_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_541_Right-with-Lens_white18001200370370#ffffff17318679
 • NX300 5 Bagside HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_542_Back_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_542_Back_white18001200370370#ffffff17318683
 • NX300 6 Top HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_563_Dynamic02_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_563_Dynamic02_white18001200370370#ffffff17318692
 • NX300 7 Top HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_564_Dynamic_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_564_Dynamic_white18001200370370#ffffff17318700
 • NX300 8 Dynamisk HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_545_Dynamic_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_545_Dynamic_white18001200370370#ffffff17318706
 • NX300 9 Dynamisk HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_546_Dynamic_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_546_Dynamic_white18001200370370#ffffff17318720
 • NX300 10 Dynamisk HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_547_Dynamic_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_547_Dynamic_white18001200370370#ffffff17318721
 • NX300 11 Dynamisk HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_548_Dynamic_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_548_Dynamic_white18001200370370#ffffff17318731
 • NX300 12 Dynamisk HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_549_Dynamic_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_549_Dynamic_white18001200370370#ffffff17318737
 • NX300 13 Dynamisk HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_550_Dynamic_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_550_Dynamic_white18001200370370#ffffff17318751
 • NX300 14 Dynamisk HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_551_Dynamic_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_551_Dynamic_white18001200370370#ffffff17318758
 • NX300 15 Dynamisk HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_552_Dynamic_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_552_Dynamic_white18001200370370#ffffff17318767
 • NX300 16 Dynamisk HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_553_Dynamic_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_553_Dynamic_white18001200370370#ffffff17318773
 • NX300 17 Dynamisk HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_554_Dynamic_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_554_Dynamic_white18001200370370#ffffff17318779
 • NX300 18 Dynamisk HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_555_Dynamic_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_555_Dynamic_white18001200370370#ffffff17318788
 • NX300 19 Dynamisk HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_556_Dynamic_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_556_Dynamic_white18001200370370#ffffff17318800
 • NX300 20 Dynamisk HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_557_Dynamic17_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_557_Dynamic17_white18001200370370#ffffff17318808
 • NX300 21 Dynamisk HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_558_Dynamic18_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_558_Dynamic18_white18001200370370#ffffff17318812
 • NX300 22 Dynamisk HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_559_Dynamic04_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_559_Dynamic04_white18001200370370#ffffff17318820
 • NX300 23 Dynamisk HvidNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_560_Dynamic03_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_560_Dynamic03_white18001200370370#ffffff17318829
 • NX300 24 Front-2 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_009_Front-2_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_009_Front-2_black30002000370370#00000017318427
 • NX300 25 Front with-Lens-2 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_010_Front-with-Lens-2_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_010_Front-with-Lens-2_black30002000370370#00000017318434
 • NX300 26 Front with-Lens-Flash-2 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_011_Front-with-Lens-Flash-2_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_011_Front-with-Lens-Flash-2_black30002000370370#00000017318443
 • NX300 27 Front with-45mm blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_538_Front-with-45mm_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_538_Front-with-45mm_black30002000370370#00000017318455
 • NX300 28 Back blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_539_Back_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_539_Back_black30002000370370#00000017318464
 • NX300 29 Right blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_540_Right_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_540_Right_black30002000370370#00000017318471
 • NX300 30 Right with-Lens blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_541_Right-with-Lens_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_541_Right-with-Lens_black30002000370370#00000017318478
 • NX300 31 Dynamic01 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_542_Dynamic01_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_542_Dynamic01_black30002000370370#00000017318481
 • NX300 32 Dynamic02 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_543_Dynamic02_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_543_Dynamic02_black30002000370370#00000017318489
 • NX300 33 Dynamic03 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_544_Dynamic03_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_544_Dynamic03_black30002000370370#00000017318502
 • NX300 34 Dynamic04 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_545_Dynamic04_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_545_Dynamic04_black30002000370370#00000017318508
 • NX300 35 Dynamic05 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_546_Dynamic05_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_546_Dynamic05_black30002000370370#00000017318518
 • NX300 36 Dynamic06 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_547_Dynamic06_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_547_Dynamic06_black30002000370370#00000017318524
 • NX300 37 Dynamic07 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_548_Dynamic07_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_548_Dynamic07_black30002000370370#00000017318533
 • NX300 38 Dynamic08 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_549_Dynamic08_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_549_Dynamic08_black30002000370370#00000017318543
 • NX300 39 Dynamic09 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_550_Dynamic09_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_550_Dynamic09_black30002000370370#00000017318549
 • NX300 40 Dynamic10 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_551_Dynamic10_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_551_Dynamic10_black30002000370370#00000017318556
 • NX300 41 Dynamic11 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_552_Dynamic11_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_552_Dynamic11_black30002000370370#00000017318564
 • NX300 42 Dynamic12 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_553_Dynamic12_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_553_Dynamic12_black30002000370370#00000017318573
 • NX300 43 Dynamic13 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_554_Dynamic13_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_554_Dynamic13_black30002000370370#00000017318577
 • NX300 44 Dynamic14 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_555_Dynamic14_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_555_Dynamic14_black30002000370370#00000017318592
 • NX300 45 Dynamic15 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_556_Dynamic15_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_556_Dynamic15_black30002000370370#00000017318594
 • NX300 46 Dynamic16 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_557_Dynamic16_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_557_Dynamic16_black30002000370370#00000017318605
 • NX300 47 Dynamic17 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_558_Dynamic17_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_558_Dynamic17_black30002000370370#00000017318611
 • NX300 48 Dynamic18 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_559_Dynamic18_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_559_Dynamic18_black30002000370370#00000017318623
 • NX300 49 Dynamic19 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_560_Dynamic19_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_560_Dynamic19_black30002000370370#00000017318627
 • NX300 50 Dynamic20 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_561_Dynamic20_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_561_Dynamic20_black30002000370370#00000017318634
 • NX300 51 Dynamic21 blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBQUDK_562_Dynamic21_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBQUDK_562_Dynamic21_black30002000370370#00000017318643
#ffffffHvid
NX300 Forfra med objektiv Hvid

Fang øjeblikket, del oplevelsen, og bevar mindet

NX300 er det intelligente systemkamera med WiFi som er nemt at have med på farten. Tag billeder af fremragende kvalitet - med eller uden bevægelse, i dagslys eller mørke, del og gem billederne med det samme.

EISA Awards

Produktegenskaber

Vis alle

Specifikationer

Vis alle

Billedsensor

Sensortype

 • CMOS

Sensorstørrelse

 • 23,5 x 15,7 mm

Effektive pixel

 • Cirka 20,3 MP

Samlet antal pixel

 • Cirka 21,6 MP

Farvefilter

 • RGB-primærfarvefilter

Billedstabilisering

Paneltype

 • Objektivskift (afhænger af objektiv)

Indstilling

 • OIS Tilstand1 / Tilstand2 / AV

Objektiv

Objektiv

 • Samsung-objektiv til NX-beslag

Beslag

 • Samsung NX

Forvrængningskorrigering

Indstilling

 • LDC tænd / slukket (afhænger af objektiv)
Billedsensor
Sensortype
Sensorstørrelse
Effektive pixel
Samlet antal pixel
Farvefilter
Objektiv
Objektiv
Beslag
Billedstabilisering
Paneltype
Indstilling
Forvrængningskorrigering
Indstilling

Udmærkelser

 • EUROPEAN COMPACT SYSTEM CAMERA 2013-2014

  Samsung NX300 "lever op til og overgår forventningerne hos dem, der bruger kompakte systemkameraer, samtidig med at det åbner døren for en ny generation af tilsluttede kameraer."

Find lignende produkter

Vis alle

NX2000 Front Sort

SMART Camera NX2000

EV-NX2000BABSE

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

EK-GN120 Front Sort

Galaxy NX

EK-GN120ZKANEE

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

NX300 Front Brun

Smart Camera NX300 & 18-55 mm objektiv (brun)

EV-NX300ZBSVDK

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

NX300 Front Brun

Smart Camera NX300 & 20-50 mm objektiv (brun)

EV-NX300ZBAVDK

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

Forbrugernes bedømmelse og anmeldelser

Din mening om dette produkt er vigtig for os og for andre, som overvejer at købe det.

Giv en anbefaling

Du syntes måske også om

GT-N7105 Front Hvid

Galaxy Note II 4G

GT-N7105TADVDS

Vurderingen er 5 ud af 5 stjerner(1)

Køb her

SAMSUNG WB250F Front Grå

SMART CAMERA WB250F

EC-WB250FBPAE2

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

SAMSUNG WB250F Delante Blanco

SMART CAMERA WB250F

EC-WB250FBPBE2

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

SAMSUNG WB800F Front Hvid

SMART CAMERA WB800F

EC-WB800FBPWE2

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

SAMSUNG WB800F Front Sort

SMART CAMERA ST800F

EC-WB800FBPBE2

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

SAMSUNG DV150F Front Hvid

SMART CAMERA DV150F

EC-DV150FBPWE2

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

SAMSUNG DV150F Front Pink

SMART CAMERA DV150F

EC-DV150FBPPE2

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

SAMSUNG DV150F Front Sort

SMART CAMERA DV150F

EC-DV150FBPBE2

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

SAMSUNG WB200F Front Blå

SMART Kompaktkamera WB200F Hvid

EC-WB200FBPWE2

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

SAMSUNG WB200F Front Blå

SMART Kompaktkamera WB200F Sort

EC-WB200FBPBE2

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

SAMSUNG WB30F Front Sort

SMART CAMERA WB30F

EC-WB30FZBPBE2

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

SAMSUNG WB30F Front Lila

SMART CAMERA WB30F

EC-WB30FZBPLE2

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

SAMSUNG WB30F Front Pink

SMART CAMERA WB30F

EC-WB30FZBPPE2

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

SAMSUNG ST150F Front Hvid

SMART CAMERA ST150F

EC-ST150FBPBE2

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

SAMSUNG ST150F Front Hvid

SMART CAMERA ST150F

EC-ST150FBPWE2

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

EK-GC100 Front Sort

Galaxy Camera Sort

EK-GC100ZKANEE

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

EK-GC100 Front Hvid

Galaxy Camera Hvid

EK-GC100ZWANEE

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

GT-S5310 Front Sølv

Galaxy Pocket Neo

GT-S5310MSANEE

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

GT-I9295 Framsida Grå

Galaxy S4 Active 4G

GT-I9295ZAANEE

Vurderingen er 3 ud af 5 stjerner(1)

Køb her

SM-C101 Front Hvid

Galaxy S4 zoom 3G

SM-C1010ZWANEE

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

GT-N5120 Front Hvid

Galaxy Note 8.0 4G

GT-N5120ZWANEE

Vurderingen er 5 ud af 5 stjerner(1)

Køb her

GT-I9195 Front Hvid

Galaxy S4 mini 4G

GT-I9195ZWANEE

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her