SwedenFinlandNorwayDenmark
Länken för personuppgifttspolicyn är denna för resp land: Samsung Privacy Policy

Tävlingsvillkor – Uniqlick

Sweden

1. För att delta i Uniqlick utmaningen måste du vara över 18år och bosatt i [Danmark, Finland, Norge eller Sverige]. Varje tävlande kan bara vinna ett (1) pris. Tävlingen arrangeras av Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”). Anställda hos Samsung liksom deras familjemedlemmar får inte delta i tävlingen. Tävlingen sponsras eller administreras inte på något sätt av Facebook, Instagram eller Twitter vilket bl.a. innebär att tävlingsbidragen mottas och hanteras av Samsung.

2. För att delta i tävlingen måste du ange ett klick på avsedd tävlingsyta, ange ditt för- och efternamn, e-mailaddress samt ge en motivering till varför just du ska vinna en SUHD TV.

3. Tävlingen börjar den 30 november och avslutas den 14 december 2016. En jury utser den vinnare från något av de nordiska länderna som angivit det mest unika klicket på tävlingsytan, samt lämnat den bästa motiveringen. Juryn kommer att bestå av representanter från Samsung. Juryns beslut kan ej överklagas.

4. Priset till vinnaren är en UE55KS9005TXXE (värde 24990 SEK inkl. moms). Priset kan inte bytas, t.ex. mot kontanter eller andra produkter. Vinstskatt betalas av vinnaren. För att Samsung Electronics Nordic AB ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot Skatteverket så kommer vinnaren att behöva lämna vissa personuppgifter: fullständigt namn, adress, postnr, ort och personnummer.

5. Vinnaren kommer att kontaktas av Samsung via e-post senast den 20 december 2016. Vinnaren kommer också att publiceras på kampanjens webbsida, Facebook, Instagram och Twitter. För att vinna priset måste vinnaren, inom två veckor från det att vinnaren kontaktats av Samsung, framställa en begäran till Samsung om att få ut priset. Om vinnaren underlåter att begära ut priset inom den tiden kan Samsung komma att utse en annan vinnare bland övriga tävlande. De tävlande ger Samsung rätt att publicera namnen på vinnarna [och de vinnande bidragen] på kampanjens webbsida samt på andra webbsidor inom Samsung-koncernen.

6. De tävlande ger Samsung (och andra bolag inom Samsung-koncernen) en fullständig, oinskränkt och exklusiv rätt att använda tävlingsbidraget i sin marknadsföring (av tävlingen) under en obegränsad tid oavsett medium och geografisk marknad. Detta innebär att Samsung får en obegränsad rätt att framställa exemplar av bidraget, redigera bidraget och göra det tillgängligt för allmänheten.

7. Samsung förbehåller sig rätten att diskvalificera varje tävlande som inte följer dessa tävlingsvillkor .

Samsung Privacy Policy

Kilpailuehdot – Uniqlick

Finland

Voidaksesi osallistua kilpailuun, sinun täytyy olla täyttänyt 18 vuotta ja asua [Tanskassa, Suomessa, Norjassa tai Ruotsissa]. Jokainen kilpailija voi voittaa ainoastaan yhden (1) palkinnon. Kilpailun järjestää Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”). Samsungin työntekijät, heidän perheenjäsenensä tai samassa taloudessa asuvat henkilöt eivät ole oikeutettuja osallistumaan kilpailuun. Facebook ei toimi kilpailun sponsorina tai hallinnoijana, mikä merkitsee, että kaikki kilpailuvastaukset ja -työt käsittelee Samsung.

Kilpailuun osallistumiseksi täytyy valita kilpailualueelta tietty klikkauskohta, sekä antaa etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja perustelut sille, miksi juuri sinun pitäisi voittaa SUHD-televisio.

Kilpailu käynnistyy 21. marraskuuta ja päättyy 2. joulukuu 2016. Tuomaristo valitsee voittajaksi Pohjoismaista sen kilpailijan, joka on valinnut ainutlaatuisimman klikkauskohdan kilpailualueelta sekä antanut parhaat perustelut. Tuomaristo koostuu Samsungin edustajista. Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa.

Voittajan palkinto on UE55KS9005TXXE-televisio (arvo 2499 EUR, sis. ALV). Palkintoa ei voi vaihtaa käteiseksi tai muiksi tuotteiksi. Voittaja maksaa mahdollisen arpajaisveron. Jotta Samsung Electronics Nordic AB voi huolehtia velvollisuuksistaan veroviranomaisia kohtaan, voittajan on ilmoitettava tietyt henkilötietonsa: koko nimi, osoite, postinumero, paikkakunta ja henkilötunnus.

Samsung ottaa yhteyttä voittajaan sähköpostitse viimeistään 7. joulukuu 2016. Voittajat julkaistaan myös kampanjan verkkosivulla, Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Saadakseen palkinnon voittajan on pyydettävä palkintoa Samsungilta kahden viikon kuluessa Samsungin yhteydenotosta. Jos voittaja ei pyydä palkintoa tämän ajan kuluessa, Samsung voi valita toisen voittajan muiden kilpailijoiden joukosta. Kilpailun osanottajat antavat Samsungille oikeuden julkaista voittajien nimet [ja voittaneet vastaukset] kampanjan verkkosivuilla sekä muilla Samsung-konsernin verkkosivuilla.

Kilpailijat antavat Samsungille (ja muille Samsung-konsernin yrityksille) kattavan, rajoittamattoman ja yksinomaisen oikeuden käyttää kilpailuvastausta (kilpailuun liittyvässä) markkinoinnissaan rajoittamattoman ajan mediasta tai maantieteellisistä markkinoista riippumatta. Tämä sisältää Samsungin rajoittamattoman oikeuden valmistaa sisällöstä kopioita, muokata sisältöä ja saattaa se suuren yleisön saataville.

Samsung pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa puitteissa hylätä sellaiset kilpailuvastaukset ja -työt, jotka eivät ole näiden ehtojen tai minkä tahansa muun tässä viitatun asiakirjan mukaisia.

Samsung Privacy Policy

Konkurranseregler – Uniqlick

Norway

For å delta i konkurransen må du være over 18 år og bosatt i [Danmark, Finland, Norge eller Sverige]. [Hver deltaker kan kun vinne én (1) premie.] Konkurransen arrangeres av Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”). Ansatte hos Samsung samt deres familiemedlemmer kan ikke delta i konkurransen. (Konkurransen sponses eller administreres ikke av Facebook, Instagram, Twitter på noen som helst måte, noe som bl.a. innebærer at konkurransebidragene mottas og håndteres av Samsung).

For å delta i konkurransen må du klikke et sted innenfor det definerte konkurranseområdet, oppgi for- og etternavn samt e-postadresse, og gi en begrunnelse for at nettopp du skal vinne en SUHD-TV.

Konkurransen starter 30. november og avsluttes 14. december 2016. En jury kårer en vinner fra et av de nordiske landene – vinneren er den som har det mest unike klikket innenfor konkurranseområdet og som har gitt den beste begrunnelsen. Juryen vil bestå av representanter fra Samsung. Juryens beslutning kan ikke påklages.

Premien til vinnerne er en UE55KS9005TXXE (verdi 24990 NOK inkl. Mva). Premien kan ikke byttes, for eksempel i kontanter eller andre produkter. Eventuelle skatter og avgifter på premien skal betales av vinnerne. Som skattbar inntekt anses premier med en verdi som overstiger kr 10 000. For at Samsung skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor skattemyndighetene må vinneren oppgi noen personopplysninger: Fullt navn, adresse, postnummer og personnummer samt en kopi av skattekort. Vinneren må også føre opp verdien av premien i sin selvangivelse.

Vinnerne vil bli kontaktet av Samsung per e-post senest 20 dec 2016. Vinnerne vil også bli kunngjort på kampanjens hjemmeside, Facebook, Instagram, Twitter.For å vinne premien må vinneren, innen to uker fra vinneren ble kontaktet av Samsung, sende en henstilling til Samsung om å få tilsendt premien. Hvis vinneren ikke henstiller om å motta premien innen fristen, kan Samsung komme til å utnevne en annen vinner blant de andre deltakerne i konkurransen. Deltakerne gir Samsung rett til å publisere vinnernes navn [og de bidragene som vant] på samt på kampanjens hjemmeside andre hjemmesider i Samsung-konsernet.

Deltakerne gir Samsung [og andre selskap i Samsung-konsernet] full, uinnskrenket og eksklusiv rett til å benytte bidraget til konkurransen i sin markedsføring [av konkurransen] på ubestemt tid uansett medium og geografisk marked. Dette innebærer at Samsung får en ubegrenset rett til å presentere eksemplarer av bidraget, redigere bidraget og gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

Samsung forbeholder seg retten til å diskvalifisere enhver deltaker som ikke følger disse konkurransereglene [samt de dokumenter det vises til i disse reglene

Samsung Privacy Policy

Betingelser og vilkår for konkurrence – Uniqlick

Denmark

For at være berettiget til at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år og være bosat i (Danmark, Finland, Norge eller Sverige). Hver deltager kan alene vinde én (1) præmie. Konkurrencen er arrangeret af Samsung Electronics Nordic AB (”Samsung”). Ansatte i Samsung (og sådanne ansattes nærmeste familie samt mellemmer af sådanne ansattes husstand) er ikke berettiget til at deltage i konkurrencen. (Konkurrencen er ikke sponsoreret, støttet eller administreret af Facebook, Instagram eller Twitter. Som følge heraf vil enhver tilmelding blive modtaget og behandlet af Samsung).

For at deltage i konkurrencen skal du angive et klik på konkurrencestedet, oplyse dit for- og efternavn, e-mailadresse samt give en begrundelse for, hvorfor netop du skal vinde et SUHD TV.

Konkurrencen begynder den 30. november og slutter den 14. december 2016. En jury udpeger den vinder fra et af de nordiske lande, som har givet det mest unikke klik på konkurrencestedet samt givet den bedste begrundelse. Juryen vil bestå af repræsentanter fra Samsung. Juryens afgørelse kan ikke påklages.

Præmien til vinderen er et UE55KS9005TXXE (værdi 20.000 DKK inkl. moms). Præmien kan ikke byttes, f.eks. til kontanter eller andre produkter. En evt. præmieafgift betales af vinderen. For at Samsung skal kunne opfylde sine forpligtelser over for skattevæsenet, er det nødvendigt, at vinderen afgiver følgende personoplysninger: fuldstændigt navn, adresse, postnummer, by og personnummer.

Vinderne vil blive underrettet og kontaktet af Samsung per e-mail senest den 20 december 2016. Vinderne vil også blive offentliggjort på kampagne website, Facebook, Instagram, Twitter. En vinder skal inden for to uger efter at være blevet underrettet og kontaktet af Samsung fremsende et krav på præmien til Samsung for at vinde denne. Såfremt en vinder undlader at fremsende et sådant krav inden for den pågældende tidsperiode, kan Samsung vælge en ny vinder blandt de øvrige deltagere. Du samtykker hermed til og overdrager Samsung ret til at offentliggøre og bekendtgøre navnene på vinderne [og de vindende bidrag] på kampagne website samt på en hvilken som helst anden internetside inden for Samsung-koncernen.

Du overdrager hermed Samsung (og en hvilken som helst anden virksomhed inden for Samsung-koncernen] en bestandig, uigenkaldelig, verdensomspændende, overdragelig, licensafgifts-fri og ikke-eksklusiv licens til anvendelse af dit bidrag til markedsføring [af konkurrencen]. Til dette formål har Samsung som følge heraf en ubegrænset ret til at anvende, reproducere, bearbejde, ændre, distribuere, udbrede og offentligt fremføre bidraget.

Samsung forbeholder sig retten til ved et ubetinget skøn at diskvalificere bidrag, som efter Samsungs opfattelse ikke retter sig efter disse betingelser og vilkår