SAMSUNG FLOW-APPLIKATION VILKÅR FOR TJENESTE

VIGTIGT – LÆS GRUNDIGT. DISSE VILKÅR FOR TJENESTE UDGØR EN JURIDISK BINDENDE AFTALE MELLEM DIG OG SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (“SAMSUNG”) FOR SAMSUNG FLOW-APPLIKATIONEN OG AL RELEVANT SOFTWARE ELLER DOKUMENTATION DERTIL (SAMLET KALDET “TJENESTEN”), SOM LEVERES AF SAMSUNG, DENNES AFFILIEREDE SELSKABER ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER -LICENSGIVERE. VED AT ACCEPTERE DISSE VILKÅR FOR TJENESTE ELLER VED AT INSTALLERE ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRUGE TJENESTEN, ACCEPTERER DU AT VÆRE UNDERLAGT DISSE VILKÅR FOR TJENESTE. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅR FOR TJENESTE, SKAL DU UNDLADE AT INSTALLERE ELLER BRUGE TJENESTEN. SÅFREMT DISSE VILKÅR FOR TJENESTE ÆNDRES, OG HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE ÆNDRINGEN, SKAL DU STOPPE MED AT BRUGE TJENESTEN.

BESKRIVELSE AF TJENESTEN

Samsung Flow er software, der giver mulighed for problemfri oplevelser mellem Galaxy-enheder aktiveret ved Bluetooth-teknologi, såsom godkendelse af din pc med din mobiltelefon, synkronisere meddelelser fra din mobiltelefon til din pc og aktivering af din telefon som mobilt hotspot for bevare forbindelsen til din pc.

 1. 1. Tildeling af licens

  I henhold til disse Vilkår for tjeneste tildeles du en begrænset, ikke-eksklusiv og uigenkaldelig licens til at installere og bruge TJENESTEN. De tjenester og funktioner, der er omfattet af TJENESTEN eller Opdateringer hertil (defineret nedenfor), kan variere eller være begrænsede, afhængigt af bestemte faktorer, herunder, uden begrænsning, dit land, din enhed, dit operativsystem eller din netværksoperatør. Medmindre du er 18 år eller derover, må du ikke åbne disse Vilkår for tjeneste eller bruge TJENESTEN, medmindre dine forældre eller din værge forstår og accepterer vilkårene og betingelserne i disse Vilkår for tjeneste. Hvis du er forælder eller værge, som tillader en person, som er under 18 år (“Mindreårig”) at bruge TJENESTEN, accepterer du, at du vil: (i) overvåge den Mindreåriges brug af TJENESTEN, (ii) påtage dig alt ansvar i forbindelse med den Mindreåriges brug af TJENESTEN, (iii) påtage dig krav, der opstår som følge af den Mindreåriges brug af TJENESTEN, (iv) sikre, at oplysninger, der indsendes af den Mindreårige, er nøjagtige og sande, og (v) påtage dig ansvaret for og være bundet af disse Vilkår for tjeneste for Mindreåriges adgang til og brug af TJENESTEN.

 2. 2. Forbeholdelse af rettigheder og ejerskab

  Denne TJENESTE omfatter software og data fra tredjeparter. Du bekræfter, at TJENESTEN tilhører Samsung og dennes licensgivere og er beskyttet i henhold til gældende love om ophavsret og andre immaterielle ejendomsrettigheder og traktater. Disse Vilkår for tjeneste og din brug af TJENESTEN giver dig ikke ejerskabsinteresse i eller til TJENESTEN, og du tildeles kun en begrænset brugslicens, som kan tilbagekaldes i henhold til vilkårene i disse Vilkår for tjeneste. Du må ikke bruge TJENESTEN til at reproducere materiale med copyright eller materiale, som du ikke har ret til eller juridisk godkendelse til at reproducere.

 3. 3. Begrænsninger

  Undtagen i det omfang, hvor ufravigelig lokal lovgivning kræver, at du skal have mulighed for dette, må du ikke (i) udføre reverse engineering, dekompilere, disassemblere eller på anden måde forsøge af afdække kildekoden eller algoritmer i TJENESTEN, (ii) modificere eller deaktivere funktioner i TJENESTEN, (iii) oprette afledte værker på basis af TJENESTEN, (iv) udleje, lease, udlåne, underlicensere eller levere kommercielle hosting-tjenester med TJENESTEN, (v) krænke vores eller en tredjeparts immaterielle rettigheder i forbindelse med din brug af TJENESTEN (i det omfang, at der ikke gives licens til en sådan brug i disse Vilkår for tjeneste), (vi) bruge TJENESTEN på en ulovlig måde, til ulovlige formål eller på anden måde, der ikke er i overensstemmelse med nærværende Vilkår for tjeneste. Ej heller må du handle på en svigagtig eller ondsindet måde, f.eks. ved at hacke ind i eller indsætte skadelig kode, herunder virus eller skadelige data, i TJENESTEN eller et operativsystem, (vii) bruge TJENESTEN på en måde, som kan beskadige, deaktivere, overbelaste, forringe eller kompromittere vores systemer eller sikkerheden eller forstyrre andre brugere, og (viii) indsamle oplysninger eller data fra TJENESTEN eller vores systemer eller forsøge at afkode transmissioner til eller fra de servere, hvorpå TJENESTEN kører.

 4. 4. Opdatering, ændring eller overvågning af TJENESTEN

  Samsung har ret til, når som helst, at levere opdateringer eller opgraderinger til TJENESTEN (“Opdateringer”), eller stille dem til rådighed, herunder, uden begrænsning, fejlrettelser, tjenesteforbedringer, nye funktioner, sletning af eksisterende funktioner eller modifikationer til TJENESTEN. Opdateringer er underlagt disse Vilkår for tjeneste, medmindre sådanne Opdateringer leveres med separate vilkår og betingelser. I sådanne tilfælde er disse separate vilkår og betingelser gældende. Opdateringer til sikkerhedssoftware eller vigtige fejlrettelser eller andre vigtige Opdateringer kan downloades og installeres automatisk under forudsætning af, at Opdateringerne modtages rettidigt for at hjælpe med at beskytte dig og andre brugere.
  Samsung forbeholder sig udtrykkeligt retten til når som helst uden forudgående varsel eller ansvar at ændre, indstille, fjerne, begrænse brugen af eller deaktivere adgangen til TJENESTEN eller dele deraf.

 5. 5. Tjenester og indhold fra tredjepart

  Tjenester og/eller indhold fra tredjeparter kan også være tilgængeligt for dig via TJENESTEN. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende love, fraskriver Samsung sig alt ansvar, betingelse eller enhver indeståelse, hvad angår tjenester eller indhold fra tredjepart i enhver henseende, herunder, men ikke begrænset til, kvalitet, nøjagtighed, funktionsdygtighed, at de er uden virus, ikke krænker tredjeparts rettigheder og er i overensstemmelse med gældende love og regler. Brugen af tjenester og indhold fra tredjepart kan være underlagt den relevante tredjeparts vilkår for anvendelse, licensaftaler, fortrolighedspolitik eller andre relevante aftaler. Visse dele af TJENESTEN kan være underlagt open source-licenser, hvorfor vilkårene i sådanne open source-licenser tilsidesætter vilkårene i nærværende Vilkår for tjeneste, hvad angår de relevante dele af TJENESTEN.

 6. 6. Giv dit samtykke til indsamling og brug af data

  Du bekræfter og accepterer, at Samsung og/eller parter, som er betroede af Samsung, må indsamle og bruge oplysninger, som er nødvendige for at levere TJENESTEN og Opdateringer dertil med henblik på at forbedre TJENESTEN. Dine oplysninger vil altid blive behandlet i henhold til gældende love og Samsungs Fortrolighedspolitik, som kan ses på: http://account.samsung.com/membership/pp.

 7. 7. Dataadgang

  Visse funktioner i TJENESTEN kan kræve, at din mobile enhed har adgang til internettet og kan være underlagt begrænsninger fra netværks- eller internetudbyderen. TJENESTEN kan kræve adgang til internettet via mobilnetværk, hvilket kan medføre yderligere gebyrer, afhængigt af dit abonnement. Derudover kan din brug af visse funktioner i TJENESTEN være påvirket af egnetheden og ydelsen af din enheds hardware eller dataadgang.

 8. 8. Overholdelse af lovgivning

  Du bekræfter og accepterer, at du vil overholde alle gældende love og regler ved brug af TJENESTEN, herunder, uden begrænsning, alle gældende love og bestemmelser vedrørende eksportrestriktioner.

 9. 9. Ophør

  Disse Vilkår for tjeneste er gældende, indtil de bringes til ophør. Du kan bringe disse Vilkår for tjeneste til ophør ved at stoppe med at bruge TJENESTEN og afinstallere, slette og returnere al relateret software, dokumentation og andre materialer leveret af Samsung, inklusive sikkerhedskopier deraf. Såfremt du ikke overholder disse Vilkår for tjeneste, ophæves dine rettigheder i henhold til disse Vilkår vor tjeneste automatisk uden varsel fra Samsungs side. Såfremt disse Vilkår for tjeneste bringes til ophør (eller hvor Samsung har bragt Vilkår for tjeneste til ophør umiddelbart efter at være blevet opmærksom på sådan ophør), skal du straks stoppe al brug af TJENESTEN. For klarheds skyld vil Samsung bringe disse Vilkår for tjeneste og TJENESTEN til ophør med forudgående varsel til dig (f.eks. tjenestens websted, pop op-meddelelse via programmet, e-mail eller andet).

 10. 10. Ansvarsfraskrivelse

  I DET MAKSIMALE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVE, LEVERES TJENESTEN “SOM DEN ER OG FOREFINDES” OG PÅ “TILGÆNGELIGHEDS”-BASIS, UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER ELLER KONTRAKTMÆSSIGE BETINGELSER FRA SAMSUNG, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE. I DET MAKSIMALE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVE, FRASKRIVER SAMSUNG SIG ALLE GARANTIER ELLER ANDRE VILKÅR, BÅDE UDTRYKKELIGE, IMPLICITTE ELLER LOVMÆSSIGE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL IMPLICITTE GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER HÅNDVÆRKSMÆSSIG UDFØRELSE, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, PÅLIDELIGHED ELLER TILGÆNGELIGHED, NØJAGTIGHED, VIRUSFRIHED, UFORSTYRRET NYDELSESRET, UNDLADELSE AF KRÆNKELSE AF TREDJEMANDSRETTIGHEDER ELLER OVERTRÆDELSE AF ANDRE RETTIGHEDER. VISSE RETSKREDSE TILLADER IKKE UDELUKKELSER ELLER BEGRÆNSNINGER I IMPLICITTE GARANTIER, SÅ OVENNÆVNTE UDELUKKELSER ELLER BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. INGEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, SOM DU HAR FÅET FRA SAMSUNG ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKABER, SKAL ANSES FOR AT ÆNDRE DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE FRA SAMSUNGS SIDE MED HENSYN TIL TJENESTEN ELLER FOR AT UDGØRE EN GARANTI AF NOGEN ART FRA SAMSUNGS SIDE.

 11. 11. Begrænsning af ansvar

  1. 11.1 SAMSUNG og dig begrænser eller udelukker ikke ansvar for nogen typer af tab eller skade, for hvilke ansvar i henhold til gældende love ikke kan udelukkes eller begrænses, i det omfang gældende love forhindre sådan udelukkelse eller begrænsning, eller i det omfang en kompetent jurisdiktion afgør, at en sådan udelukkelse eller begrænsning er virkningsløs i henhold til gældende love. Da dette er forskelligt fra retssystem til retssystem, kan vi ikke angive en liste her.

  2. 11.2 Udelukkende i henhold til 11.1 er SAMSUNG ikke ansvarlig for tab, skade eller ansvar under kontrakt (inklusive uagtsomhed), lovgivning vedrørende tredjeparts forpligtelser (inklusive krav vedrørende ‘skadevoldende handling’ og uagtsomhed) eller lovbestemte forpligtelser eller anden juridisk basis overhovedet, selvom SAMSUNG specifikt er underrettet om risikoen for sådant tab (i) hvor tabet er indirekte, hændeligt, følgetab, særligt tab eller omfatter skadeserstatning eller pønale skader eller (ii) mistet omsætning, mistet forretning, mistede forretningsmuligheder, tab af data eller (iii) relater til fejl, udelukkelser eller afbrydelser, computervirusser, problemer med forbindelse eller netværksgebyrer.

  3. 11.3 Udelukkende i henhold til 11.1 og 11.2 overstiger SAMSUNGs samlede økonomiske forpligtelse overfor dig, der opstår fra eller i forbindelse med disse Vilkår for tjeneste, TJENESTEN eller relaterede forhold, ikke det beløb, du betalte SAMSUNG eller SAMSUNGs tilknyttede selskab specifikt for denne TJENESTE.

  4. 11.4 Du accepterer, at ovenstående bestemmelser for klausul 10 og 11 er rimelige, når man tager fordelene ved Tjenesterne i betragtning, og du accepterer en sådan risiko og/eller forsikrer tilsvarende.

  5. 11.5 DET ER VIGTIGT, AT DU SIKKERHEDSKOPIERER DINE DATA PÅ ENHEDEN, INDEN DU BRUGER TJENESTERNE, FOR AT UNDGÅ AT MISTE DATA.

 12. 12. Skadesløsholdelse

  Følgende tekst gælder kun, hvis du bruger TJENESTEN, som en del af din virksomhed, branche eller dit erhverv: Du accepterer at skadesløsholde og forsvare SAMSUNG, underleverandører, medarbejdere og agenter fra krav, tab, skader, omkostninger (herunder advokatsalærer og udgifter), som opstår som følge af din brug af TJENESTEN, din overtrædelse af en parts rettigheder eller anden form for brud på disse Vilkår for tjeneste.

 13. 13. Gældende love

  Disse Vilkår for tjeneste er underlagt lovgivningen i den jurisdiktion, hvor du er bosiddende, uden hensyntagen til modstridende lovbestemmelser. Disse Vilkår for tjeneste er ikke omfattet af FN’s konvention om aftaler om internationale køb, som udtrykkeligt er undtaget.

 14. 14. Konfliktløsning

  Hvis du er forbruger (og hvor dette vilkår ikke på anden vis er defineret i din lokale lovgivning, betyder dette ‘ikke bruge TJENESTEN som en del af din virksomhed, branche eller dit erhverv’), har domstolene i det område, hvor du er bosiddende ikke-eksklusiv domstolsmyndighed til at behandle og afgøre enhver tvist, kontrovers eller uenighed, der opstår fra disse Vilkår for tjeneste eller TJENESTEN. Hvor lokal lovgivning tillader valg af domstol, skal domstolen være domstolen i dit lands hovedstad. Hvis du ikke er forbruger, såfremt der opstår en tvist, strid eller uenighed i forbindelse med disse Vilkår for tjeneste eller brugen af TJENESTEN, og såfremt der ikke kan findes en mindelig løsning, skal den løses via voldgift i henhold til voldgiftsreglerne fra Det Internationale Handelskammer på det sted, hvor den sagsøgte er bosiddende. Uanset ovenstående kan Samsung ansøge om nedlæggelse af forbud (eller tilsvarende typer uopsættelige retsmidler) i enhver retsinstans i en kompetent retskreds. Voldgiftshøringer foregår på engelsk.

 15. 15. Aftalens helhed

  Disse Vilkår for tjeneste udgør den samlede aftale mellem dig og Samsung om TJENESTEN og erstatter alle tidligere eller samtidige mundtlige eller skriftlige meddelelser, forslag og bemærkninger i forhold til TJENESTEN eller til andre emner i disse Vilkår for tjeneste. Hvis bestemmelser i disse Vilkår for tjeneste erklæres ugyldige, uden retskraft eller ulovlige, vil de øvrige bestemmelser fortsat forblive fuldt gyldige.

  2016.03.25