Äri põhimõtted

Samsung järgib kohalikke seadusi ja eeskirju ning rakendab kogu maailmas kõigile oma töötajatele ranget käitumiskoodeksit. Samsung usub, et eetiline juhtimine pole mitte üksnes vahend globaalse ärikeskkonna kiiretele muudatusele reageerimiseks, vaid see on ka võimalus usaldusliku suhte loomiseks erinevate huvirühmadega (sh kliendid, osanikud, töötajad, äripartnerid ja kohalikud kogukonnad). Samsungi eesmärk on saada maailma üheks eetilisemaks ettevõtteks. Selle saavutamiseks koolitab Samsung pidevalt oma töötajaid, kasutab seiresüsteeme ja rakendab ausat ning läbipaistvat globaalset juhtimist.

Samsungi viis äripõhimõtet

Maailma juhtiv ettevõtte Samsung Electronics avaldas 2005. aastal „Samsungi viis äripõhimõtet”, mis väljendavad tema pühendumist ettevõtte ühiskondlikule vastutusele. Need põhimõtted on aluseks Samsungi globaalsele käitumiskoodeksile ning need on kooskõlas seaduste ja eetikanormidega ning tema ettevõtte ühiskondliku vastutuse kandmisega.

1. Seaduste ja eetikanormide järgimine.

Austame üksikisikute väärikust ja mitmekesisust.

Austame iga inimese põhilisi inimõigusi. Sunnitöö, ebaõiglased palgad ja laste orjatöö pole mitte mingil juhul lubatud. Me ei diskrimineeri rahvuse, rassi, soo, usu ega muu alusel ja käitume kõigi huvirühmade ning pooltega nii, nagu nad oleksid kliendid või töötajad.

Pakume ausat konkurentsi vastavalt seadustele ja ärieetikale.

Täidame teiste riikide ja piirkondade kõiki reegleid, austame turu konkurentsi ja konkureerime ausalt. Me ei saa ebaausat kasumit ebaseaduslikul teel, rikkudes ärieetikat. Oma äritegevuse käigus ei tee me ega võtta vastu kingitusi ega altkäemaksu ega ähvarda inimesi.

Meie raamatupidamine on läbipaistev tänu korrektsetele raamatupidamisdokumentidele.

Registreerime ja haldame kõiki tehinguid täpselt, et kõik meie huvirühmad saaksid selgelt aru, et meie äritegevus vastab rahvusvaheliselt tunnustatud raamatupidamisstandarditele ja asjakohase riigi raamatupidamiseeskirjale. Vastavalt seadusele on meie ettevõtte teave ja juhtimise põhiaspektid (nt ettevõtte finantsmuudatused) läbipaistvad.

Me ei sekku poliitikasse ja oleme neutraalsed.

Austame isikute poliitilisi õigusi ja otsuseid ega vii ettevõttes läbi poliitilisi tegevusi. Me ei kasuta ettevõtte raha, inimesi, ruume jmt poliitilistel eesmärkide.

2. Puhta organisatsioonikultuuri hoidmine

Hoiame inimeste era- ja avaliku elu äritegevusest eraldi.

Kui ettevõtte ja isiku huvid on vastuolus, siis peame olulisemaks ettevõtte õigushuvisid. Me ei edenda isiklikke huvisid ettevõtte vara ega positsiooni abil. Me ei tegele ebasobivate tegevustega, nagu ettevõtte vara väärkasutus või riisumine. Me ei kasuta väärtpaberitehinguteks (nt aktsiate ostmine ja müümine) ametialaselt saadud teavet.

Kaitseme ja austame ettevõtte ning teiste isikute intellektuaalomandit.

Intellektuaalomand ja salajane teave ei välju ettevõttest eelneva loata. Austame teiste intellektuaalomandit ega ole seotud rikkumistega, nagu volitamata kasutus, taasesitus, levitamine, muutmine jne.

Loome terve keskkonna.

Me ei kasuta sõnu, mis võivad kahjustada häid suhteid ja on seotud näiteks seksuaalse ahistamisega, rahaliste tehingutega või vägivallaga. Me ei loo klikke, mis võivad rühmas vastuolusid tekitada, ega organiseeri erarühmitusi.

3. Austus klientide, aktsionäride ja töötajate vastu

Klientide rahulolu on meie jaoks esmatähtis.

Pakume tooteid ja teenuseid, mis vastavad klientide vajadustele ja ootustele. Suhtume klientidesse avatult ja sõbralikult ning võtame klientidelt soovitusi ja kaebusi vastu aupakkuvalt. Samuti austame ja kaitseme klientide au ja teavet.

Meie juhtimine on suunatud aktsiaväärtuse kasvatamisele.

Pakume aktsionäridele pikaajalisi eelisi tänu mõistlikele investeeringutele ja tegevuse tõhususe täiustamisele. Stabiilsete eeliste loomiseks kasutame järjekindlaid juhtimistegevusi ja ettevõtte turuväärtuse suurendamist. Samuti austame aktsionäride õigusi, mõistlikke nõudmisi ja ideid.

Näeme vaeva oma töötajate elukvaliteedi parandamise nimel.

Pakume kõigile töötajaile võrdseid võimalusi ja käitume nendega ausalt vastavalt nende võimetele ja töötulemustele. Soovitame töötajatel ennast pidevalt iseseisvalt arendada ja toetame tööülesannete täitmiseks vajalikku arengut. Lisaks loome töökeskkonna, mis töötab iseseisvalt ja loominguliselt.

4. Keskkonnast, inimeste tervisest ja ohutusest hoolimine.

Kasutame loodussõbralikku juhtimisstiili.

Järgime rahvusvahelisi keskkonnakaitse standardeid, seotud seadusi, määrusi ja sise-eeskirju. Kõigis oma äritegevustes (arendus, tootmine, müük jne) peame alati silmas keskkonda. Oleme juhtival kohal ressursside tõhusal kasutamisel.

Rõhutame inimeste ohutust ja tervist.

Järgime rahvusvahelisi ohutusstandardeid, seotud seadusi, määrusi ja sise-eeskirju. Järgime ohutuseeskirju, loome mugava töökeskkonna ja väldime hoolimatusest põhjustatud õnnetusi.

5. Ühiskondlik vastutustunne.

Juriidilise isikuna täidame oma põhikohustusi.

Töötame selle nimel, et olla kohaliku kogukonna vastutus- ja kohusetundlik liige. Töötame ohutute töökohtade loomise nimel ja mõistame maksude maksmise vajalikkust.

Austame kehtivaid sotsiaalseid ja kultuurilisi aspekte ning kasutame kooperatiivset juhtimist (ühine jõukus/koostöö).

Austame kohaliku kogukonna seadusi, kultuuri ja väärtusi ning aitame kaasa elukvaliteedi tõstmisele. Toetame terve ühiskonna arendamist läbi avaliku huvi tegevuste, nagu intellektuaalsed ja kunstiõpingud, kultuur, sport jne. Osaleme aktiivselt sotsiaalteenuste pakkumisel, nagu vabatahtlik töö, katastroofiabi jne.

Loome äripartnerite vahel suhteid ning toetame kooseksisteerimist ja ühiselt kasu saamist.

Moodustame vastastikuseid suhteid, mis põhinevad äripartnerlusel ja ühisel usaldusel, ning mõistame, et äripartner on strateegiline partner. Suurendame koostööpartnerite konkurentsivõimet juriidilise toetusega ja otsime võimalusi ühiselt arenemiseks.