R01 R0101 es 21010100 EV-NX300ZBSTES
 • NX300 1 Frontal BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_538_Front_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_538_Front_white18001200370370#ffffff17338455
 • NX300 2 Derecha BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_540_Right_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_540_Right_white18001200370370#ffffff17338477
 • NX300 3 Right with Lens BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_541_Right-with-Lens_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_541_Right-with-Lens_white18001200370370#ffffff17338485
 • NX300 4 Posterior BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_542_Back_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_542_Back_white18001200370370#ffffff17338489
 • NX300 5 Front with Lens BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_539_Front-with-Lens_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_539_Front-with-Lens_white18001200370370#ffffff17338465
 • NX300 6 Dinámico BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_543_Dynamic01_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_543_Dynamic01_white18001200370370#ffffff17338498
 • NX300 7 Dinámico BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_544_Dynamic02_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_544_Dynamic02_white18001200370370#ffffff17338506
 • NX300 8 Dinámico BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_545_Dynamic03_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_545_Dynamic03_white18001200370370#ffffff17338512
 • NX300 9 Dinámico BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_546_Dynamic04_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_546_Dynamic04_white18001200370370#ffffff17338526
 • NX300 10 Dinámico BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_547_Dynamic05_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_547_Dynamic05_white18001200370370#ffffff17338527
 • NX300 11 Dinámico BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_548_Dynamic06_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_548_Dynamic06_white18001200370370#ffffff17338537
 • NX300 12 Dinámico BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_549_Dynamic07_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_549_Dynamic07_white18001200370370#ffffff17338543
 • NX300 13 Dinámico BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_550_Dynamic08_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_550_Dynamic08_white18001200370370#ffffff17338557
 • NX300 14 Dinámico BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_551_Dynamic09_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_551_Dynamic09_white18001200370370#ffffff17338564
 • NX300 15 Dinámico BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_552_Dynamic10_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_552_Dynamic10_white18001200370370#ffffff17338573
 • NX300 16 Dinámico BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_553_Dynamic11_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_553_Dynamic11_white18001200370370#ffffff17338579
 • NX300 17 Dinámico BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_554_Dynamic12_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_554_Dynamic12_white18001200370370#ffffff17338585
 • NX300 18 Dinámico BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_555_Dynamic13_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_555_Dynamic13_white18001200370370#ffffff17338594
 • NX300 19 Dinámico BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_556_Dynamic14_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_556_Dynamic14_white18001200370370#ffffff17338606
 • NX300 20 Dinámico BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_557_Dynamic15_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_557_Dynamic15_white18001200370370#ffffff17338614
 • NX300 21 Dinámico BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_558_Dynamic16_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_558_Dynamic16_white18001200370370#ffffff17338618
 • NX300 22 Dinámico BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_559_Dynamic17_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_559_Dynamic17_white18001200370370#ffffff17338626
 • NX300 23 Dinámico BlancoNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_560_Dynamic18_white?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_560_Dynamic18_white18001200370370#ffffff17338635
 • NX300 24 Frontal NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_563_Front_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_563_Front_black18001200370370#00000017338233
 • NX300 25 Derecha NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_567_Right_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_567_Right_black18001200370370#00000017338270
 • NX300 26 Right with Lens NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_568_Right-with-Lens_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_568_Right-with-Lens_black18001200370370#00000017338277
 • NX300 27 Posterior NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_569_Back_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_569_Back_black18001200370370#00000017338284
 • NX300 28 Front with Lens NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_564_Front-with-Lens-2_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_564_Front-with-Lens-2_black18001200370370#00000017338240
 • NX300 29 Front with Lens Flash NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_565_Front-with-Lens-Flash-2_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_565_Front-with-Lens-Flash-2_black18001200370370#00000017338249
 • NX300 30 Front with-45mm blackNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_566_Front-with-45mm_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_566_Front-with-45mm_black18001200370370#00000017338261
 • NX300 31 Dinámico NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_570_Dynamic01_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_570_Dynamic01_black18001200370370#00000017338287
 • NX300 32 Dinámico NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_571_Dynamic02_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_571_Dynamic02_black18001200370370#00000017338295
 • NX300 33 Dinámico NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_572_Dynamic03_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_572_Dynamic03_black18001200370370#00000017338308
 • NX300 34 Dinámico NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_573_Dynamic04_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_573_Dynamic04_black18001200370370#00000017338314
 • NX300 35 Dinámico NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_574_Dynamic05_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_574_Dynamic05_black18001200370370#00000017338324
 • NX300 36 Dinámico NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_575_Dynamic06_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_575_Dynamic06_black18001200370370#00000017338330
 • NX300 37 Dinámico NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_576_Dynamic07_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_576_Dynamic07_black18001200370370#00000017338339
 • NX300 38 Dinámico NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_578_Dynamic08_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_578_Dynamic08_black18001200370370#00000017338349
 • NX300 39 Dinámico NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_579_Dynamic09_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_579_Dynamic09_black18001200370370#00000017338355
 • NX300 40 Dinámico NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_580_Dynamic10_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_580_Dynamic10_black18001200370370#00000017338362
 • NX300 41 Dinámico NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_581_Dynamic11_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_581_Dynamic11_black18001200370370#00000017338370
 • NX300 42 Dinámico NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_582_Dynamic12_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_582_Dynamic12_black18001200370370#00000017338379
 • NX300 43 Dinámico NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_583_Dynamic13_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_583_Dynamic13_black18001200370370#00000017338383
 • NX300 44 Dinámico NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_584_Dynamic14_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_584_Dynamic14_black18001200370370#00000017338398
 • NX300 45 Dinámico NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_585_Dynamic15_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_585_Dynamic15_black18001200370370#00000017338400
 • NX300 46 Dinámico NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_586_Dynamic16_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_586_Dynamic16_black18001200370370#00000017338411
 • NX300 47 Dinámico NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_587_Dynamic17_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_587_Dynamic17_black18001200370370#00000017338417
 • NX300 48 Dinámico NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_588_Dynamic18_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_588_Dynamic18_black18001200370370#00000017338429
 • NX300 49 Dinámico NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_589_Dynamic19_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_589_Dynamic19_black18001200370370#00000017338433
 • NX300 50 Dinámico NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_590_Dynamic20_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_590_Dynamic20_black18001200370370#00000017338440
 • NX300 51 Dinámico NegroNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_591_Dynamic21_black?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_591_Dynamic21_black18001200370370#00000017338449
 • NX300 52 Brown BROWNNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_001_Brown_brown?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_001_Brown_brown30002000370370#86510120637236
 • NX300 53 Brown BROWNNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_002_Brown_brown?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_002_Brown_brown30002000370370#86510120638952
 • NX300 54 Brown BROWNNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_003_Brown_brown?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_003_Brown_brown30002000370370#86510120638964
 • NX300 55 Brown BROWNNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_004_Brown_brown?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_004_Brown_brown30002000370370#86510120639057
 • NX300 56 Brown BROWNNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_006_Brown_brown?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_006_Brown_brown30002000370370#86510120639069
 • NX300 57 Brown BROWNNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_007_Brown_brown?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_007_Brown_brown30002000370370#86510120639082
 • NX300 58 Brown BROWNNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/es_EV-NX300ZBSTES_008_Brown_brown?$L1-Gallery$es_EV-NX300ZBSTES_008_Brown_brown30002000370370#86510120639117
#ffffff,#000000,#865101Blanco,Negro,Marrón
NX300 Frontal Blanco

Comparte tu vida tal y como sucede

Rápida y potente, la Smart Camera NX300 te permitirá fotografiar de manera rápida y mágica tus mejores momentos

Precios de venta on line y tiendas cercanas

Características del producto

Ver todo

Especificaciones

Ver todo

Sensor de Imagen

Tipo de sensor

 • CMOS

Tamaño de sensor

 • 23,5 x 15,7 mm

Píxeles efectivos

 • Aprox 20,3 MP

Píxeles Totales

 • Aprox 21,6 MP

Filtro de color

 • Filtro de colores primarios RGB

Estabilización de imagen

Tipo

 • Lente Intercambiable (Depende de la lente)

Modo

 • OIS Modo1 / Modo2 / Apagado

i-Function

 • I-Depth, i-Zoom (x1.2, 1.4, 1.7, 2.0)

Lente

Lentes compatibles

 • Lentes Samsung para montura NX

Montura

 • Samsung NX

Corrector de distorsión

Modo

 • LDC Encendido / Apagado (depende de la lente)

Reducción de polvo

Tipo

 • Supersonic drive
Sensor de Imagen
Tipo de sensor
Tamaño de sensor
Píxeles efectivos
Píxeles Totales
Filtro de color
Lente
Lentes compatibles
Montura
Estabilización de imagen
Tipo
Modo
Corrector de distorsión
Modo
i-Function
Reducción de polvo
Tipo