Ilmastonmuutos

Toimimme nyt kestävää ja vähähiilistä tulevaisuutta varten

Ilmastonmuutos-sivun visuaalinen pääkuva

Ilmastonmuutos, johon syynä on ainakin osittain jyrkkä nousu fossiilisten polttoaineiden käytössä ja sen aiheuttama ilmaston lämpeneminen, on vakava ongelma, joka vaikuttaa haitallisesti koko maailmaan. Samsung Electronics on tunnustanut kriisin tosiasiat, ja jatkaa tämän vuoksi ponnistelujaan useilla rintamilla. Näihin kuuluvat erittäin energiatehokkaiden tuotteiden kehittäminen, laitteiston asentaminen mahdollisimman pienillä kasvihuonekaasupäästöillä sekä uuden ja uusiutuvan energian valjastaminen käyttöön.

2020 KPI: Ilmastonmuutos

Intensiteettipohjaiset kasvihuonekaasupäästöt tuotantolaitoksille maailmanlaajuisesti              

Tämä infokaavio sisältää intensiteettipohjaiset kasvihuonekaasupäästöt tuotantolaitoksille maailmanlaajuisesti. Vuonna 2006 kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetti oli 3,04 tonnia CO2e/100 miljoonaa KRW. Vuonna 2020 sen tavoite on 1,55 tonnia CO2e/100 miljoonaa KRW.

Kumulatiivinen kasvihuonekaasujen vähennys tuotteen käyttövaiheessa

Tämä infokaavio sisältää kasvihuonekaasujen vähennyksen tuotteen käyttövaiheessa. Vuodesta 2009 vuoteen 2016 kasvihuonekaasupäästöjen kumulatiivinen määrä tuotteen käyttövaiheessa on 188 miljoonaa tonnia CO2. Sen tavoitteena on olla 250 miljoonaa tonnia CO2 vuoteen 2020 mennessä.

Ilmastonmuutoskriisiin vastaaminen on toimintamme keskipisteessä

Kasvihuonekaasuneuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa laatimaan asialistan ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja toiminnan tehokkuuden tarkastamiseksi. Osallistujat jakavat uusimmat tiedot ilmastonmuutoksesta, asettavat tarkat toimintasuunnitelmat ja tarkastelevat neljännesvuoden saavutuksiaan. Samsung Electronics on laatinut järjestelmällisen valvontaprosessin, joka esitellään alla, kasvihuonekaasupäästöjen minimoimiseksi tuotteidemme koko elinkaaren aikana, valmistus, jakelu ja käyttö mukaan lukien.

Strategiat ja toimintasuunnitelmat ilmastonmuutokseen vastaamiseksi

Kuvake kasvihuonekaasupäästöjen vähennykselle tuotantolaitoksissa

· F-Gas -kaasun vähentämiseen tarkoitetun laitteiston käyttö puolijohteiden valmistusprosessissa
· Energiansäästöprojektien valvonta, energiatehokkuuden parantaminen

Kuvake energiahallinnan laajentamiseksi tuotantolaitoksissa

· Energianhallintajärjestelmien laatiminen kaikissa tuotantolaitoksissa ja sertifikaattien säilyttäminen (vuodesta 2013)
· Jokaisen tuotantolaitoksen energiakustannusten ja indikaattoreiden hallinta

Kuvake kasvihuonekaasujen vähennykselle tuotteen käyttövaiheessa

· Erittäin energiatehokkaiden tuotteiden kehittäminen ja lanseeraus

Kuvake kasvihuonekaasupäästöjen hallinnalle muissa vaiheissa

· Kasvihuonekaasupäästöjen hallinta tuotteen logistiikassa, liikematkoilla, tms. (vuodesta 2009)

Kuvake tavarantoimittajien hallinnalle

· Tavarantoimittajien kasvihuonekaasupäästöjen valvonta (vuodesta 2012)

Laajennamme päästöjenhallintaa kaikille tasoille

Ongelmanratkaisu vaatii tarkkoja tietoja. Jotta voisimme täsmällisesti mitata ja hallita kasvihuonekaasupäästöjämme, olemme jakaneet ne kolmeen luokkaan, jotka kasvihuonekaasuprotokolla on määrittänyt sillä perusteella, kuinka lähellä yritystä ja toimintaa päästöt ovat. Päästöjen tarkan paikan paikallistaminen jokaisella tasolla on perusta kasvihuonekaasujen hallinnalle optimaalisella tavalla. Scope 1 viittaa kasvihuonekaasuihin, joita syntyy, kun tuotetta valmistetaan Samsung Electronicsin tuotantolaitoksissa, kun taas Scope 2 ovat epäsuoria päästöjä, jotka liittyvät tuotantolaitosten energiaostoihin sähkön ja höyryn tuottamiseksi. Scope 3 kattaa muut kuin tuotantolaitospäästöt, kuten päästöt, jotka syntyvät logistiikkatoiminnasta, liikematkoista, toimitusketjusta ja tuotteidemme käytöstä. Käytämme tätä analyysia kaikkien päästöjemme järjestelmälliseen hallintaan, syntyivätpä ne suoraan tai epäsuorasti tuotantolaitoksistamme, tuotteidemme käytöstä tai tavarantoimittajiltamme.

Tämä infokaavio näyttää kasvihuonekaasupäästöt vastaavissa luokissa. Scope 1 viittaa suoriin kasvihuonekaasupäästöihin, Scope 2 epäsuoriin päästöihin sähköstä, höyrystä, tms. ja Scope 3 kaikkiin muihin epäsuoriin päästöihin logistiikasta, tavarantoimittajilta, tuotteiden käytöstä, tms.
Scope 1 (Suorat kasvihuonekaasupäästöt ja Scope 2 (Epäsuorat päästöt sähköstä, höyrystä, tms.)

· Maailmanlaajuisten tuotantolaitospäästöjen kuukausianalyysi kasvihuonekaasujen hallintajärjestelmän perusteella
· Kasvihuonekaasujen erotuslaitteiston asentaminen puolijohteiden prosessoinnissa, erotusasteella 90 % tai korkeampi
· Korkeatehoisen laitteiston asentaminen ja sisätilojen valaistuksen vaihtaminen LED-valoiksi kaikissa tuotantolaitoksissa maailmanlaajuisesti

Panoraamavalokuva Samsung Electronicsin tuotantolaitoksesta.
Scepe 3(Kaikki muut epäsuorat päästöt logistiikasta, tavarantoimittajilta, tuotteiden käytöstä, tms.

· 39 tehtävän suoritus energiatehokkuuden parantamiseksi logistiikkaan liittyvillä alueilla
· 4,920 tonnin CO2 e kasvihuonekaasujen vähennyspotentiaalin määritys suurimmilla tavarantoimittajilla
· Ulkomaan matkojen vähennys 12 prosentilla vaihtoehtoisia tapoja, kuten videokonferensseja, tms. käyttämällä
· Tuotteen energiatehokkuuden parannus 49 prosentilla vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2008.

Valokuva logistiikkarekasta (Safety TruckSamsung Electronicsilta)
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
tuotteen käyttövaiheessa
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen tuotteen käyttövaiheessa
Tee arvio kahden
viime vuoden ajalta.Tämä kaavio havainnollistaa kasvihuonekaasujen vähentymisen kumulatiivisen määrän vuodesta 2009 kahdeksalla suurimmalla linjallamme, erityisesti matkapuhelimissa, kannettavissa tietokoneissa, TV:ssä, näytöissä, jääkaapeissa, pesukoneissa, ilmastointilaitteissa ja tulostimissa. Vuonna 2012, määrä oli 58 miljoonaa tonnia Co2, vuonna 2013 89 miljoonaa tonnia Co2, ja vuonna 2014 123 miljoonaa tonnia Co2. Arvioitu määrä vuosina 2015 ja 2016 on vastaavasti 156 miljoona tonnia Co2 ja 188 miljoonaa tonnia Co2.

* Yksikkö: milj. tonnia CO2
* Tiedonkeruun laajuus: Kahdeksan päätuoteryhmää (matkapuhelimet, kannettavat, televisiot, näytöt, jääkaapit, pesukoneet, ilmastointilaitteet ja tulostimet)
* Kertymä vuodesta 2009

Käytämme edistyksellistä teknologiaa energiatehokkuuden parantamiseksi

Samsung Electronicsin edistyksellinen teknologia jatkaa kehittymistään ympäristötietoista ja mukavaa elämäntapaa etsiessä. Samsung Electronics on omistautunut kehittämään erittäin energiatehokkaita tuotteita ja prosessiteknologioita, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä tuotteen valmistuksen ja käytön aikana. Vuonna 2016 pystyimme parantamaan energiatehokkuuttamme 49 prosentilla verrattuna vuoteen 2008. Nämä parannukset vähensivät käytetyn energian määrää, alensivat kustannuksia kuluttajille ja aiheuttivat vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi olemme sitoutuneet kehittämään ympäristötietoista teknologiaa ja käyttämään niitä tuotteissamme, jotta voisimme perustavanlaatuisesti vähentää vaikutustamme ilmaston lämpenemiseen.
Yksi esimerkki on jääkaappimme, joka käyttää ympäristötietoista jäähdytysainetta. Historiallisesti pääsyy otsonikerroksen ohentumiseen on ollut kloorifluorihiilivetyjen käyttö (CFC) jäähdytysaineena. Vaihtoehtona CFC:iden käytölle kehitettiin ympäristötietoinen jäähdytysaine nimeltä R134, mutta sen käytössä suurissa kotitalousjääkaapeissa ilmeni teknisiä ongelmia, joten sitä käytettiin vain pienemmissä malleissa. Useiden tutkimusten ja kokeilujen jälkeen Samsung Electronics onnistui soveltamaan teknologiaamme ja pystyi ottamaan käyttöön jäähdytysaineen nimeltä R600a, jolla on paljon pienempi vaikutus ilmaston lämpenemiseen verrattuna suuriin jääkaappeihin. Näiden ponnistelujen ansiosta 20 uusinta jääkaappimalliamme sai tunnustuksen “ENERGY STAR Most Efficient” (tehokkain energialuokitus) Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirastolta vuonna 2017.

Tämä infokaavio sisältää parantuneen energiatehokkuuden tuotteen käyttövaiheessa. Verrattuna vuoteen 2008 energian käyttö on vähentynyt keskimäärin 49 prosentilla, ja kasvihuonekaasupäästöjen kumulatiivinen vähennys on 188 miljoona tonnia vuonna 2016.
Tämä infokaavio sisältää energianvähennyksen ulkomaisissa tuotantolaitoksissa. Vuonna 2016 säästimme 34,9 miljardia KRW sähkössä, 23,64 miljardia KRW julkisissa hyödykkeissä. Vuonna 2017 tavoitteemme on säästää 39,7 miljardia KRW sähkössä, 2,1 miljardia KRW polttoaineessa, 2,1 miljardia KRW vedessä. Osuudet ovat 35 % sähkössä, 13 % jääkaappi- ja ilmastointilaitteissa, 12 % toiminnassa ja johtamisessa, 11 % paineilmassa, 7 % kaasussa, 4 % typpigeneraattorissa, 2 % höyryssä, 11 % muissa.

Suurempi tuotemäärä edellyttää uusia valmistuslaitoksia, mikä puolestaan käyttää enemmän energiaa suuremmassa mittakaavassa. Vähentääkseen energiankäyttöä valmistusvaiheessa Samsung Electronics on laatinut 24 energiaa vähentävää toimintastandardia. Lisäksi olemme kehittäneet uusissa tuotantolaitoksissa jokaiselle tuotantolaitokselle räätälöityjä energiaa vähentäviä teknologioita ja käytämme niitä prosessin suunnitteluvaiheesta alkaen ja siten parannamme energiatehokkuutta. Tämän tuloksena pystyimme vuonna 2016 saavuttamaan energiansäästöjä, joiden arvo on yhteensä 58,5 miljardia KRW, mukaan lukien sähkö ja julkiset hyödykkeet.

Tämä infokaavio sisältää energianvähennyksen ulkomaisissa tuotantolaitoksissa. Vuonna 2016 säästimme 34,9 miljardia KRW sähkössä, 23,64 miljardia KRW julkisissa hyödykkeissä. Vuonna 2017 tavoitteemme on säästää 39,7 miljardia KRW sähkössä, 2,1 miljardia KRW polttoaineessa, 2,1 miljardia KRW vedessä. Osuudet ovat 35 % sähkössä, 13 % jääkaappi- ja ilmastointilaitteissa, 12 % toiminnassa ja johtamisessa, 11 % paineilmassa, 7 % kaasussa, 4 % typpigeneraattorissa, 2 % höyryssä, 11 % muissa.

Laajennamme jatkuvasti uusituvan energian käyttöä

Vuonna 2016 Samsung Electronicsin uusiutuvan energian käyttö lisääntyi lähes kaksinkertaiseksi edellisestä vuodesta ja lähes kuusinkertaiseksi verrattuna vuoteen 2014. Olemme myös monipuolistaneet uuden ja uusiutuvan energian lähteitämme sisältämään aurinko-, tuuli- ja vesivoimaa. Lisäksi, kun rakennamme uusia rakennuksia, asennamme laitteita, jotka varmistavat, että tietty määrä uusiutuvaa energiaa käytetään. Olemme tuotantolaitoksissamme edistäneet uusiutuvan energian käyttöä myös katuvaloissa, kuljetuksessa ja kahviloissa. Maissa, joissa on vakiintuneet sähkönostojärjestelmät, olemme lisänneet uusiutuvan energian ostojamme.

Uusiutuvan energian käyttö tuotantolaitoksissamme maailmanlaajuisesti

Tämä infokaavio sisältää uusiutuvan energian käytön tuotantolaitoksissamme maailmanlaajuisesti Vuonna 2014 31,60 GWh uusiutuvan energian käyttöä, vuonna 2015 92,06 GWh, vuonna 2016 188,77 GWh.

Uuden ja uusiutuvanenergian käyttö

Tämä infokaavio näyttää uusiutuvan energian käyttöasteen. Vuonna 2016 tuulivoiman osuus oli 62 %, vesivoiman 14 %, maalämmön 3 %, aurinkoenergian 1 % ja muiden 20 %.

When I began my career, I found that, with the help of advanced technology, I could help patients learn more about their conditions. We think that the training program has made great contributions in the training of doctors here in Guangxi. Every time I see the heartbeat of a fetus on the screen, I feel very proud to be a doctor in the Ultrasound Department.

Teemme tutkimusta ja suoritamme projekteja mukautuaksemme ilmastonmuutokseen

Löytääksemme tapoja vastata yrityksenä ja selvitä ilmaston muutoksesta, olemme vuodesta 2015 lähtien suorittaneet yhteistutkimusta, jonka nimi on CSR Toimeenpiteet ilmastonmuutokseen mukautumiseen. Yhdessä Seoulin kansallisen yliopiston ympäristötutkimuksen korkeakoulun kanssa tutkijamme ovat ryhtyneet tutkimaan kolmea teemaa: juomaveden saanti, energiatehokas asuminen ja ilmastonmuutoksen koulutus

Osana juomavesiprojektiamme olemme asentaneet puolittain pysyviä juomavesilaitoksia 10 paikkaan Vietnamissa. Näillä paikoilla on ollut hankaluuksia varmistaa juomakelpoisen veden vakaa saatavuus. Tämän tuloksena paikallisten asukkaiden ei enää tarvitse huolehtia vedensaannista, joka on elintärkeä aine, edes vakavimpien kuivuuskausien aikana.
Tällä välin asuntojen kunnostusprojekteja heikoimmassa asemassa oleville on päivitetty tasolle, jota kutsumme asumisen energiatehokkuuden parantamisen rakennusprojektiksi. Tämä projekti tarjoaa kotitalouksille elinympäristön, joka säästää energiaa ja eristää asunnot kuumien kesien ja kylmien talvien aikana pienillä kustannuksilla. Pilottiprojekti vuonna 2016, jossa oli mukana 10 kotitaloutta, vähensi vuosittaista energiankulutusta keskimäärin puoleen kotitaloutta kohti, ja siten leikkasi heikoimmassa asemassa olevien energiakustannuksia. Taloudellisten säästöjen lisäksi se edesauttoi vähentämään kasvihuonekaasuja 8,6 tonnia CO2e vuodessa.

Kehitämme myös Samsungin Smart Schools -älykouluissa erityistä koulutussisältöä ilmastonmuutoksesta sekä opettajille että oppilaille. Vuonna 2017 näitä materiaaleja käyttämällä käynnistimme pilottikoulutusohjelmia alakoulun oppilaille. Näiden ohjelmien kautta pyrimme auttamaan tulevia sukupolvia ymmärtämään ilmastonmuutoksen vakavuuden ja ongelman ratkaisuponnistelujen tärkeyden.

Valokuva juomavesiautomaatista esikoulussa Thai Nguyenissa, Vietnamissa
Ympäristötietoiset tuotteemme tekevät planeetastamme terveemmän
Ympäristötietoiset tuotteet -sivun taustakuva