Στοιχεία και αριθμοί

Βασικά στατιστικά στοιχεία, δεδομένα και όχι μόνο

Αφήστε μας να μοιραστούμε μαζί σας με υπερηφάνεια τα επιτεύγματά μας στον τομέα ανάπτυξης της διαχείρισης της βιωσιμότητας στην Samsung Elecronics.

 
Product innovation information
Καινοτομία προϊόντων 2014 2015 2016
Ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων1) (%) 58 74 86
Εκτιμώμενη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
στο προϊόν2) χρησιμοποιήστε τη φάση3) (εκατ. tCO2e)
123 156 188
Εκτιμώμενη μείωση4)
στην κατανάλωση ενέργειας για τα προϊόντα2) (%)
42 47 49
Συσσωρευμένη ανάκτηση προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους3)
(10 000 τόνοι)
191 226 264
Ανακύκλωση προϊόντων5) (Ton) 59 044 73 6776) 93 852
Μετατροπή σε πόρους5) (Ton) 50 965 69 010 79 165
 • 1) Αξιολόγηση έργων ανάπτυξης προϊόντων Καλό οικολογικό προϊόν ή ανώτερο
 • 2) Πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων: Οκτώ μεγάλες κατηγορίες προϊόντων (κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, τηλεοράσεις, οθόνες, ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά και εκτυπωτές)
 • 3) Συσσωρευμένο από το 2009
 • 4) Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας έναντι της μέσης ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας το 2008
 • 5) Πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων: Κορέα
Eco-friendly and safe workplace information
Οικολογικός και ασφαλής χώρος εργασίας 2014 2015 2016
Περιβάλλον και ασφάλεια Επένδυση1)
(100 εκατομμύρια KRW)
6883 6590 9334
Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που παράγονται στο χώρο εργασίας2)
(1 000tCO2e)
9290 10 192 11 600
Κατανάλωση ενέργειας στο χώρο εργασίας3) (GWh) 17 082 19 478 21 073
Κατανάλωση νερού (1 000 τόνων) 74 684 92 414 104 253
Ποσοστό επαναχρησιμοποίησης νερού (%) 50,3 50 46,6
Ποσοστό ανάκτησης εξαιρετικά καθαρού νερού (%) 44,3 42,5 41,1
Παραγωγή αποβλήτων (σε τόνους) 778 430 937 341 1 078 309
Μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους (%) 92 93 95
Consumption of chemicals4) (1,000 ton) 472 588 577
This graph is GHE emissions generated in the workplace.

GHE emissions generated in the workplace

 • 2014 :Scope1 2 620 000tCO2e, Scope2 6 670 000tCO2e
 • 2015 :Scope1 2 445 000tCO2e, Scope2 7 747 000tCO2e
 • 2016 :Scope1 2 554 000tCO2e, Scope2 9 046 000tCO2e
 • 1) Με βάση τα κριτήρια υπολογισμού που υιοθετήθηκαν από τη χώρα των αντίστοιχων εργοταξίων
 • 2) Αναφέρθηκαν επιπρόσθετα με τη συλλογή δεδομένων από το 2014 και το 2015
 • 3) Με βάση τα παγκόσμια εργοτάξια, οι αριθμοί για το 2014 και το 2015 τροποποιήθηκαν λόγω της μεταβολής της μονάδας αναφοράς από TJ σε GWh
 • 4) Συνολική κατανάλωση ÷ ενοποιημένες παγκόσμιες πωλήσεις, εξαιρουμένων των πωλήσεων του επιχειρησιακού τμήματος οπτικοακουστικών μέσων

Λήψη αναφοράς

16,4MB ΛΗΨΗ PDF