Αναφορά και πολιτική

Κοινοποίηση τεκμηριωμένων πληροφοριών και σαφής επικοινωνία.

Δημοσιεύουμε ετησίως την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και αποκαλύπτουμε σχετικές πολιτικές προκειμένου να κοινοποιήσουμε τις επιδόσεις μας ως προς τη διαχείριση της βιώσιμης ανάπτυξης στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Εικόνα αντιπροσωπευτική για την αναφορά και πολιτική στο βιωσιμότητα

Σχετικά με τις βασικές προσεγγίσεις στη βιωσιμότητα

<h3>In main approaches to sustainability info-graphic.</h3><dl> <li>NGO : Build successful partnerships.</li> <li>Employees : Enhance values by Education and innovation.</li> <li>Customers : Develop environmentally-friendly, Products and improve, Customer satisfaction.</li> <li>Governments : Maximise corporate, Value by sound, Economic activities.</li> <li>Shareholders : Fair trade and compliance.</li> <li>Business Partners : Improve competitiveness, Through win-win partnerships.</li> <li>Local Communities : Effective social contribution, For requtation management, And business continuity.</li> <li>Global Society : Contribute to addressing Global issues (i.e. climate change)</li></dl>

Παγκόσμια κοινωνία

Συμβάλλετε στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων ζητημάτων (π.χ. κλιματικές αλλαγές)

Τοπικές κοινότητες

Αποτελεσματική κοινωνική συμβολή Για τη διαχείριση της φήμης και τη συνέχεια της επιχείρησης

Επιχειρηματικοί συνεργάτες

Βελτιώστε την ανταγωνιστικότητα μέσω συνεργασιών win-win
Τοπικές κοινότητες

Μέτοχοι

Δίκαιο εμπόριο και συμμόρφωση

Κυβερνήσεις

Μεγιστοποιήστε την εταιρική αξία με υγιείς οικονομικές δραστηριότητες

Πελάτες

Αναπτύξτε φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και βελτιώστε την ικανοποίηση των πελατών

Εργαζόμενοι

Βελτιώστε τις αξίες με εκπαίδευση και καινοτομία

ΜΚΟ

Δημιουργήστε επιτυχημένες συνεργασίες

Έκθεση για τη βιωσιμότητα

Η ενσωμάτωση της εταιρικής διαχείρισης και της βιώσιμης ανάπτυξης είναι ένα ζήτημα με αυξανόμενη σημασία στον επιχειρηματικό κόσμο, εν μέσω αυξανόμενων προσδοκιών για κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη. Για να ανταποκριθούμε, βελτιώσαμε τη διαδικασία συλλογής ιδεών των ενδιαφερομένων και θέσαμε το όραμα και τις στρατηγικές για βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε ορίσει τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ευθύνες ως τα βασικά στοιχεία της βιώσιμης διαχείρισής μας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εντοπίζουμε τους διάφορους ενδιαφερομένους, να αναπτύσσουμε θετικές σχέσεις μαζί τους και τελικά να ενισχύουμε την αξία μας τόσο για την εταιρεία όσο και για τους ενδιαφερομένους.

 • 2017 Έκθεση για τη βιωσιμότητα 22,3MB ΛΗΨΗ PDF
 • 2016 Έκθεση για τη βιωσιμότητα 32,9MB ΛΗΨΗ PDF
 • 2015 Έκθεση για τη βιωσιμότητα 32,6MB ΛΗΨΗ PDF
 • 2014 Έκθεση για τη βιωσιμότητα 9,65MB ΛΗΨΗ PDF
 • 2013 Έκθεση για τη βιωσιμότητα 14,6MB ΛΗΨΗ PDF
 • 2012 Έκθεση για τη βιωσιμότητα 16,4MB ΛΗΨΗ PDF
 • 2011 Έκθεση για τη βιωσιμότητα 11MB ΛΗΨΗ PDF
 • 2010 Έκθεση για τη βιωσιμότητα 11MB ΛΗΨΗ PDF
 • 2009 Έκθεση για τη βιωσιμότητα 2,5MB ΛΗΨΗ PDF
 • 2008 Έκθεση για τη βιωσιμότητα 6,7MB ΛΗΨΗ PDF
 • Περιβαλλοντική και κοινωνική έκθεση 2007 3,1MB ΛΗΨΗ PDF
 • Περιβαλλοντική και κοινωνική έκθεση 2006 42,9MB ΛΗΨΗ PDF
 • Έκθεση οικολογικής διαχείρισης 2005 10,7MB ΛΗΨΗ PDF
 • Έκθεση οικολογικής διαχείρισης 2004 9,4MB ΛΗΨΗ PDF
 • Έκθεση EHS 2001 4,4MB ΛΗΨΗ PDF
 • Έκθεση EHS 2000 4,9MB ΛΗΨΗ PDF
 • Ετήσια έκθεση 2014 1,69MB ΛΗΨΗ PDF
 • Ετήσια έκθεση 2013 2,28MB ΛΗΨΗ PDF
 • Ετήσια έκθεση 2012 2,69MB ΛΗΨΗ PDF
 • Ετήσια έκθεση 2011 1,56MB ΛΗΨΗ PDF
 • Ετήσια έκθεση 2010 11MB ΛΗΨΗ PDF
 • Ετήσια έκθεση 2009 1,74MB ΛΗΨΗ PDF
 • Ετήσια έκθεση 2008 2,58MB ΛΗΨΗ PDF
 • Ετήσια έκθεση 2007 4,32MB ΛΗΨΗ PDF
 • Ετήσια έκθεση 2006 3,66MB ΛΗΨΗ PDF
 • Ετήσια έκθεση 2005 2,79MB ΛΗΨΗ PDF
 • Ετήσια έκθεση 2004 2,10MB ΛΗΨΗ PDF
 • Ετήσια έκθεση 2003 2,60MB ΛΗΨΗ PDF
 • Ετήσια έκθεση 2002 3,29MB ΛΗΨΗ PDF
 • Ετήσια έκθεση 2001 2,89MB ΛΗΨΗ PDF
 • Ετήσια έκθεση 2000 1,61MB ΛΗΨΗ PDF
 • Ετήσια έκθεση 1999 1,34MB ΛΗΨΗ PDF
 • Ετήσια έκθεση 1998 1,31MB ΛΗΨΗ PDF
Δείτε περισσότερα Κλείσιμο

Οδηγίες επιχειρηματικής δεοντολογίας

Το 2005, η Samsung Electronics παρουσίασε τον «Παγκόσμιο Κώδικα Δεοντολογίας» ως οδηγό αναφοράς για την προσέγγισή μας στις τεκμηριωμένες και υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές. Με την πάροδο των χρόνων, οι προσδοκίες από διάφορες οντότητες, όπως ΜΚΟ, κυβερνήσεις, πελάτες, μέτοχοι, προμηθευτές και εργαζόμενοι, αυξήθηκαν μαζί με την ευθύνη μας ως παγκόσμιου εταιρικού πολίτη. Σε αυτό το πλαίσιο, η Samsung Electronics έχει ενημερώσει και αναθεωρήσει τις «Κατευθυντήριες οδηγίες επιχειρηματικής δεοντολογίας» που παρέχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για τη βιώσιμη διαχείριση, οι οποίες δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά στην έκθεση βιωσιμότητας του προηγούμενου έτους.

 • Κατευθυντήριες οδηγίες επιχειρηματικής δεοντολογίας 2016 180KB ΛΗΨΗ PDF

Κώδικας δεοντολογίας προμηθευτή

Η Samsung θα επιδιώξει επίσης τη συνεργασίες με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως ΜΚΟ, κυβερνήσεις και τοπικές κοινότητες, προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς τις κατευθυντήριες γραμμές και να διασφαλίζει ότι είναι συνεπείς με το τοπικό εργατικό δίκαιο και τις κατευθυντήριες γραμμές επιχειρηματικής δεοντολογίας της Samsung.

 • Κώδικας δεοντολογίας προμηθευτή 261KB ΛΗΨΗ PDF

Οδηγός κώδικα δεοντολογίας προμηθευτή

 • Οδηγός κώδικα δεοντολογίας προμηθευτή 1,73MB ΛΗΨΗ PDF

Πολιτική περί ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων

 • Πολιτική περί ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων 186KB ΛΗΨΗ PDF

Οδηγίες για τους μετανάστες εργαζομένους

Η Samsung επικεντρώνει επίσης στον σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεωρούμε ότι αυτή είναι η πιο σημαντική υποχρέωσή μας ως μέλος μιας παγκόσμιας κοινωνίας.

 • Οδηγίες για τους μετανάστες εργαζομένους 298KB ΛΗΨΗ PDF