Τα αποτελέσματά σας (93)

Κατηγορία

Μέγεθος οθόνης

 • GT-B2710IKAEUR|GT-S5611MSAEUR|GT-S5610MSAEUR|GT-S5301ZKAEUR|GT-S5300ZKAEUR|GT-S3570ZKAEUR|GT-I5500YKACOS|GT-E2652DKWEUR|GT-C3350AAAVGR|GT-C3330MSAEUR|GT-B5512UWAEUR|GT-B5510CAAEUR
  GT-B2710IKAEUR|GT-S5611MSAEUR|GT-S5610MSAEUR|GT-S5301ZKAEUR|GT-S5300ZKAEUR|GT-S3570ZKAEUR|GT-I5500YKACOS|GT-E2652DKWEUR|GT-C3350AAAVGR|GT-C3330MSAEUR|GT-B5512UWAEUR|GT-B5510CAAEUR
 • GT-B5330ZKAEUR|SM-G130HZWNEUR|SM-G110HZKAEUR|GT-S7500ABAVGR|GT-S6810PWNEUR|GT-S6790PWNEUR|GT-S6500XKAVGR|GT-S6310ZWACOS|GT-S6102SKAEUR|GT-S6012BBAEUR|GT-S5830OKAEUR|GT-S5690KOAEUR|GT-S5670HKACOS|GT-S5660DSAVGR|GT-S5570CWAEUR|GT-S5360UWAEUR|GT-S5312RWAEUR|GT-S5310RWACOS|GT-S5260OKACOS|GT-S5222XKAEUR|GT-S3850FYAEUR|GT-S3570ZKAEUR|GT-I8350HKAVGR|GT-I8160OKAEUR|GT-C6712LKAEUR
  GT-B5330ZKAEUR|SM-G130HZWNEUR|SM-G110HZKAEUR|GT-S7500ABAVGR|GT-S6810PWNEUR|GT-S6790PWNEUR|GT-S6500XKAVGR|GT-S6310ZWACOS|GT-S6102SKAEUR|GT-S6012BBAEUR|GT-S5830OKAEUR|GT-S5690KOAEUR|GT-S5670HKACOS|GT-S5660DSAVGR|GT-S5570CWAEUR|GT-S5360UWAEUR|GT-S5312RWAEUR|GT-S5310RWACOS|GT-S5260OKACOS|GT-S5222XKAEUR|GT-S3850FYAEUR|GT-S3570ZKAEUR|GT-I8350HKAVGR|GT-I8160OKAEUR|GT-C6712LKAEUR
 • BGT-I9105P/M8|SM2C1150ZWAEUR|SM-J120FZDNEUR|SM-G850FHSEEUR|SM-G800FZBAEUR|SM-G3815ZBAVGR|SM-G357FZAZEUR|SM-G355HZKNEUR|SM-C1010ZWAEUR|SM-A300FZYUVGR|GT-S7710TAAVGR|GT-S7580UWAEUR|GT-S7562ZKAEUR|GT-I9300RWDVGR|GT-I9250TSAEUR|GT-I9195ZKACYO|GT-I9100LKAEUR|GT-I9070HKAEUR|GT-I9023PWAEUR|GT-I8730ZWAVGR|GT-I8530RWAEUR|GT-I8260CWAEUR|GT-I8200MBAVGR|GT-I8190RWAEUR
  BGT-I9105P/M8|SM2C1150ZWAEUR|SM-J120FZDNEUR|SM-G850FHSEEUR|SM-G800FZBAEUR|SM-G3815ZBAVGR|SM-G357FZAZEUR|SM-G355HZKNEUR|SM-C1010ZWAEUR|SM-A300FZYUVGR|GT-S7710TAAVGR|GT-S7580UWAEUR|GT-S7562ZKAEUR|GT-I9300RWDVGR|GT-I9250TSAEUR|GT-I9195ZKACYO|GT-I9100LKAEUR|GT-I9070HKAEUR|GT-I9023PWAEUR|GT-I8730ZWAVGR|GT-I8530RWAEUR|GT-I8260CWAEUR|GT-I8200MBAVGR|GT-I8190RWAEUR
 • GT-I9060ZWAEUR|SM-N910FZDEEUR|SM-N9005ZKEEUR|SM-J710FZKNEUR|SM-J320FZDNEUR|SM-G935FZKAEUR|SM-G930FZKAEUR|SM-G925FZGFEUR|SM-G900FZWAEUR|SM-G7105ZWAEUR|SM-A500FZWUVGR|GT-N7100RWDEUR|GT-I9505ZWAEUR|GT-I9295MOAEUR|GT-I9220ZBAVGR|GT-I9082EWAEUR
  GT-I9060ZWAEUR|SM-N910FZDEEUR|SM-N9005ZKEEUR|SM-J710FZKNEUR|SM-J320FZDNEUR|SM-G935FZKAEUR|SM-G930FZKAEUR|SM-G925FZGFEUR|SM-G900FZWAEUR|SM-G7105ZWAEUR|SM-A500FZWUVGR|GT-N7100RWDEUR|GT-I9505ZWAEUR|GT-I9295MOAEUR|GT-I9220ZBAVGR|GT-I9082EWAEUR
 • GT-I9205ZKAEUR
  GT-I9205ZKAEUR

Τεχνολογία απεικόνισης

 • GT-B2710IKAEUR|SM-G7105ZWAEUR|SM-G3815ZBAVGR|SM-G355HZKNEUR|SM-G130HZWNEUR|SM-G110HZKAEUR|GT-S7710TAAVGR|GT-S7580UWAEUR|GT-S7562ZKAEUR|GT-S7500ABAVGR|GT-S6810PWNEUR|GT-S6790PWNEUR|GT-S6500XKAVGR|GT-S6310ZWACOS|GT-S6102SKAEUR|GT-S6012BBAEUR|GT-S5830OKAEUR|GT-S5670HKACOS|GT-S5660DSAVGR|GT-S5611MSAEUR|GT-S5610MSAEUR|GT-S5570CWAEUR|GT-S5360UWAEUR|GT-S5312RWAEUR|GT-S5310RWACOS|GT-S5301ZKAEUR|GT-S5300ZKAEUR|GT-S5260OKACOS|GT-S5222XKAEUR|GT-S3850FYAEUR|GT-S3570ZKAEUR|GT-S3350HKAVGR|GT-I9295MOAEUR|GT-I9082EWAEUR|GT-I9060ZWAEUR|GT-I8530RWAEUR|GT-I8260CWAEUR|GT-I8160OKAEUR|GT-I5500YKACOS|GT-E2652DKWEUR|GT-C6712LKAEUR|GT-C3350AAAVGR|GT-C3330MSAEUR|GT-B5512UWAEUR|GT-B5510CAAEUR|GT-B5330ZKAEUR
  GT-B2710IKAEUR|SM-G7105ZWAEUR|SM-G3815ZBAVGR|SM-G355HZKNEUR|SM-G130HZWNEUR|SM-G110HZKAEUR|GT-S7710TAAVGR|GT-S7580UWAEUR|GT-S7562ZKAEUR|GT-S7500ABAVGR|GT-S6810PWNEUR|GT-S6790PWNEUR|GT-S6500XKAVGR|GT-S6310ZWACOS|GT-S6102SKAEUR|GT-S6012BBAEUR|GT-S5830OKAEUR|GT-S5670HKACOS|GT-S5660DSAVGR|GT-S5611MSAEUR|GT-S5610MSAEUR|GT-S5570CWAEUR|GT-S5360UWAEUR|GT-S5312RWAEUR|GT-S5310RWACOS|GT-S5301ZKAEUR|GT-S5300ZKAEUR|GT-S5260OKACOS|GT-S5222XKAEUR|GT-S3850FYAEUR|GT-S3570ZKAEUR|GT-S3350HKAVGR|GT-I9295MOAEUR|GT-I9082EWAEUR|GT-I9060ZWAEUR|GT-I8530RWAEUR|GT-I8260CWAEUR|GT-I8160OKAEUR|GT-I5500YKACOS|GT-E2652DKWEUR|GT-C6712LKAEUR|GT-C3350AAAVGR|GT-C3330MSAEUR|GT-B5512UWAEUR|GT-B5510CAAEUR|GT-B5330ZKAEUR
 • GT-I8190RWAEUR|SM2C1150ZWAEUR|SM-N910FZDEEUR|SM-N9005ZKEEUR|SM-J710FZKNEUR|SM-J320FZDNEUR|SM-J120FZDNEUR|SM-G930FZKAEUR|SM-G920FZWAEUR|SM-G900FZWAEUR|SM-G850FHSEEUR|SM-G800FZBAEUR|SM-G357FZAZEUR|SM-C1010ZWAEUR|SM-A500FZWUVGR|SM-A300FZYUVGR|GT-N7100RWDEUR|GT-I9505ZWAEUR|GT-I9300RWDVGR|GT-I9250TSAEUR|GT-I9220ZBAVGR|GT-I9195ZKACYO|GT-I9070HKAEUR|GT-I8350HKAVGR|GT-I8200MBAVGR
  GT-I8190RWAEUR|SM2C1150ZWAEUR|SM-N910FZDEEUR|SM-N9005ZKEEUR|SM-J710FZKNEUR|SM-J320FZDNEUR|SM-J120FZDNEUR|SM-G930FZKAEUR|SM-G920FZWAEUR|SM-G900FZWAEUR|SM-G850FHSEEUR|SM-G800FZBAEUR|SM-G357FZAZEUR|SM-C1010ZWAEUR|SM-A500FZWUVGR|SM-A300FZYUVGR|GT-N7100RWDEUR|GT-I9505ZWAEUR|GT-I9300RWDVGR|GT-I9250TSAEUR|GT-I9220ZBAVGR|GT-I9195ZKACYO|GT-I9070HKAEUR|GT-I8350HKAVGR|GT-I8200MBAVGR
 • BGT-I9105P/M8|GT-I9100LKAEUR|GT-I8730ZWAVGR
  BGT-I9105P/M8|GT-I9100LKAEUR|GT-I8730ZWAVGR
 • SM-G925FZGFEUR|SM-G935FZKAEUR
  SM-G925FZGFEUR|SM-G935FZKAEUR
 • GT-I9023PWAEUR|GT-S5690KOAEUR|GT-I9205ZKAEUR
  GT-I9023PWAEUR|GT-S5690KOAEUR|GT-I9205ZKAEUR

Κάμερα

 • GT-B2710IKAEUR|SM-G130HZWNEUR|SM-G110HZKAEUR|GT-S6790PWNEUR|GT-S6500XKAVGR|GT-S6310ZWACOS|GT-S6102SKAEUR|GT-S6012BBAEUR|GT-S5690KOAEUR|GT-S5660DSAVGR|GT-S5570CWAEUR|GT-S5360UWAEUR|GT-S5312RWAEUR|GT-S5310RWACOS|GT-S5301ZKAEUR|GT-S5300ZKAEUR|GT-S5260OKACOS|GT-S5222XKAEUR|GT-S3850FYAEUR|GT-S3570ZKAEUR|GT-I5500YKACOS|GT-E2652DKWEUR|GT-B5512UWAEUR|GT-B5510CAAEUR|GT-B5330ZKAEUR
  GT-B2710IKAEUR|SM-G130HZWNEUR|SM-G110HZKAEUR|GT-S6790PWNEUR|GT-S6500XKAVGR|GT-S6310ZWACOS|GT-S6102SKAEUR|GT-S6012BBAEUR|GT-S5690KOAEUR|GT-S5660DSAVGR|GT-S5570CWAEUR|GT-S5360UWAEUR|GT-S5312RWAEUR|GT-S5310RWACOS|GT-S5301ZKAEUR|GT-S5300ZKAEUR|GT-S5260OKACOS|GT-S5222XKAEUR|GT-S3850FYAEUR|GT-S3570ZKAEUR|GT-I5500YKACOS|GT-E2652DKWEUR|GT-B5512UWAEUR|GT-B5510CAAEUR|GT-B5330ZKAEUR
 • GT-I8160OKAEUR|SM-J120FZDNEUR|SM-G3815ZBAVGR|SM-G357FZAZEUR|SM-G355HZKNEUR|GT-S7710TAAVGR|GT-S7580UWAEUR|GT-S7562ZKAEUR|GT-S7500ABAVGR|GT-S6810PWNEUR|GT-S5830OKAEUR|GT-S5670HKACOS|GT-S5610MSAEUR|GT-S3350HKAVGR|GT-I9250TSAEUR|GT-I9070HKAEUR|GT-I9060ZWAEUR|GT-I9023PWAEUR|GT-I8730ZWAVGR|GT-I8530RWAEUR|GT-I8350HKAVGR|GT-I8260CWAEUR|GT-I8200MBAVGR|GT-I8190RWAEUR
  GT-I8160OKAEUR|SM-J120FZDNEUR|SM-G3815ZBAVGR|SM-G357FZAZEUR|SM-G355HZKNEUR|GT-S7710TAAVGR|GT-S7580UWAEUR|GT-S7562ZKAEUR|GT-S7500ABAVGR|GT-S6810PWNEUR|GT-S5830OKAEUR|GT-S5670HKACOS|GT-S5610MSAEUR|GT-S3350HKAVGR|GT-I9250TSAEUR|GT-I9070HKAEUR|GT-I9060ZWAEUR|GT-I9023PWAEUR|GT-I8730ZWAVGR|GT-I8530RWAEUR|GT-I8350HKAVGR|GT-I8260CWAEUR|GT-I8200MBAVGR|GT-I8190RWAEUR
 • BGT-I9105P/M8|SM-J320FZDNEUR|SM-G800FZBAEUR|SM-G7105ZWAEUR|SM-A300FZYUVGR|GT-N7100RWDEUR|GT-I9300RWDVGR|GT-I9295MOAEUR|GT-I9220ZBAVGR|GT-I9205ZKAEUR|GT-I9195ZKACYO|GT-I9100LKAEUR|GT-I9082EWAEUR
  BGT-I9105P/M8|SM-J320FZDNEUR|SM-G800FZBAEUR|SM-G7105ZWAEUR|SM-A300FZYUVGR|GT-N7100RWDEUR|GT-I9300RWDVGR|GT-I9295MOAEUR|GT-I9220ZBAVGR|GT-I9205ZKAEUR|GT-I9195ZKACYO|GT-I9100LKAEUR|GT-I9082EWAEUR
 • SM-G850FHSEEUR|SM-G935FZKAEUR|SM-G930FZKAEUR
  SM-G850FHSEEUR|SM-G935FZKAEUR|SM-G930FZKAEUR
 • GT-I9505ZWAEUR|SM2C1150ZWAEUR|SM-N910FZDEEUR|SM-N9005ZKEEUR|SM-J710FZKNEUR|SM-G925FZGFEUR|SM-G900FZWAEUR|SM-C1010ZWAEUR|SM-A500FZWUVGR
  GT-I9505ZWAEUR|SM2C1150ZWAEUR|SM-N910FZDEEUR|SM-N9005ZKEEUR|SM-J710FZKNEUR|SM-G925FZGFEUR|SM-G900FZWAEUR|SM-C1010ZWAEUR|SM-A500FZWUVGR

Τα πιο δημοφιλή προϊόντα

Galaxy J7 (2016)

 • Δύναμη και κομψότητα
 • Τέλεια εμφάνιση σε κάθε πλάνο
 • Οκτά-Πύρηνος 1,6 GHz

Galaxy J5 (2016)

 • Δύναμη και κομψότητα
 • Τέλεια εμφάνιση σε κάθε πλάνο
 • Τετρά-Πύρηνος 1.2GHz

Galaxy J1 (2016)

 • Ζωντανή εμπειρία θέασης
 • Φωτεινότερες και καθαρότερες φωτογραφίες
 • Ισχυρότερη μπαταρία

Galaxy J3 (2016)

 • Ζωντανή εμπειρία θέασης
 • Μινιμαλισμός και άνεση
 • Περισσότερη διάρκεια μπαταρίας

Galaxy S (18)

Galaxy S7 edge

 • Οθόνη edge 5,5" για απαράμιλλη θέαση
 • Νέα Dual Pixel Camera
 • Ανθεκτικό σε νερό και σκόνη

Galaxy S7

 • Πανίσχυρος Οκταπύρηνος επεξεργαστής
 • Νέα Dual Pixel Camera
 • Ανθεκτικό σε νερό και σκόνη

Galaxy S6 edge+

 • Σχεδιασμός edge
 • Καθηλωτική εμπειρία ψυχαγωγίας
 • Γρήγορη φόρτιση ασύρματη & ενσύρματη

Galaxy S5

 • CPU: Τετραπύρηνος επεξεργαστής, 2,5 GHz
 • Οθόνη: Super AMOLED, 1920 x 1080 (FHD)
 • Ανάλυση: CMOS, 16 MP

Galaxy S5 mini

 • CPU: Τετρά-Πύρηνος, 1.4GHz
 • Οθόνη: Super AMOLED, 720 x 1280 (HD)
 • Ανάλυση: CMOS 8.0 MP

Galaxy S4 Zoom

 • CPU: Διπύρηνος, 1,5 GHz
 • Ανάλυση: 16 MP
 • Μνήμη: 8 GB
Περισσότερα : Galaxy S (10) Expand

Galaxy Note (5)

Galaxy Note Edge

 • Επαναστατικός σχεδιασμός
 • Εκτεταμένη απόλαυση
 • Οθόνη κορυφαίας ποιότητας (τύπου Quad HD Super AMOLED)

Galaxy Note 4

 • CPU: Τετρά-Πύρηνος, 2.7GHz
 • Οθόνη: Super AMOLED, 2560 x 1440 (Quad HD)
 • Ανάλυση: CMOS 16.0 MP

Galaxy Note

 • CPU: ARM cortex A9, Dual 1,4 GHz
 • Ανάλυση: 8 MP
 • Μνήμη: Εσωτερική αποθήκευση 16 / 32 GB

Galaxy A (4)

Galaxy A5 (2016)

 • Εξαίσιος συνδυασμός μετάλλου-γυαλιού
 • Δυνατές επιδόσεις
 • Φωτεινές και καθαρές φωτογραφίες

Galaxy A3 (2016)

 • Εξαίσιος συνδυασμός μετάλλου-γυαλιού
 • Δυνατές επιδόσεις
 • Φωτεινότερες και καθαρότερες εικόνες

Galaxy A5

 • CPU: Τετρά-Πύρηνος, 1.2GHz
 • Οθόνη: Super AMOLED, 1280 x 720 (HD)
 • Ανάλυση: CMOS 13.0 MP

Galaxy A3

 • CPU: Τετρά-Πύρηνος, 1.2GHz
 • Οθόνη: Super AMOLED, 540 x 960 (qHD)
 • Ανάλυση: CMOS 8.0 MP

Galaxy J (8)

Galaxy J7 (2016)

 • Δύναμη και κομψότητα
 • Τέλεια εμφάνιση σε κάθε πλάνο
 • Οκτά-Πύρηνος 1,6 GHz

Galaxy J5 (2016)

 • Δύναμη και κομψότητα
 • Τέλεια εμφάνιση σε κάθε πλάνο
 • Τετρά-Πύρηνος 1.2GHz

Galaxy J3 (2016)

 • Ζωντανή εμπειρία θέασης
 • Μινιμαλισμός και άνεση
 • Περισσότερη διάρκεια μπαταρίας

Galaxy J1 (2016)

 • Ζωντανή εμπειρία θέασης
 • Φωτεινότερες και καθαρότερες φωτογραφίες
 • Ισχυρότερη μπαταρία

Galaxy J5 Dual Sim

 • Ζήστε την εμπειρία της σειράς Galaxy J
 • Συγκλονιστική εμπειρία θέασης
 • Δυνατές επιδόσεις

Galaxy J5 Single Sim

 • Ζήστε την εμπειρία της σειράς Galaxy J

Galaxy J1 Dual Sim

 • Τέλειο κράτημα και στυλ
 • Απαθανατίστε όλες τις τέλειες στιγμές σας με μεγαλύτερη άνεση
 • Αποδοτική χρήση ενέργειας

Galaxy J1 Single Sim

 • Κρατήστε το με στυλ
 • Αιχμαλωτίστε την τέλεια στιγμή με μεγάλη ευκολία
 • Αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας

Others (58)

Galaxy Grand Prime

 • Λεπτό, αλλά πανίσχυρο
 • Κορυφαία απόδοση
 • Χωρέστε τους πάντες στο πλάνο

Galaxy Xcover 3

 • Αντοχή στο νερό και στη σκόνη
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας
 • Λεπτή, μοντέρνα, πρακτική σχεδίαση

Galaxy Core Prime VE

 • Εντυπωσιακή απόδοση
 • Ισορροπημένη σχεδίαση
 • Λειτουργία Ultra Power Saving

Galaxy Core Prime

 • Απρόσκοπτη απόδοση
 • Ισορροπημένη σχεδίαση

Galaxy Ace

 • Ανάλυση: 5 MP
 • Μνήμη: 158 MB + microSD

Galaxy mini

 • Ανάλυση: 3 MP
 • Μνήμη: 164 MB + microSD
Περισσότερα : Others (50) Expand

Προσφορα

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας βασίζεται σε εργαστηριακές μας δοκιμές και είναι πιθανόν να διαφέρει ανάλογως μιας σειράς παραγόντων όπως οι ρυθμίσεις της συσκευής, η χρήση της καθώς και οι συνθήκες λειτουργίας.