گزارش توسعه پایدار ما

توسعه پایدار ما در سامسونگ الکترونیکس

یکپارچه سازی مدیریت سازمانی و توسعه پایدار در کنار مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی مهمترین مسائل در جهان
کسب و کار و تجارت امروز به شمار می آیند. ما در این زمینه به بهترکردن فرایند گردآوری ایده های سهامداران و تدوین یک
دیدگاه مشترک و راهکار های مختلف برای توسعه پایدار در سطح سازمانی پرداخته ایم

ما مسئولیت های مشخص اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی داریم که مولفه های اصلی مدیریت توسعه پایدار ما را تشکیل می دهند. ما خود را متعهد به استمرار شناسایی و به رسمت شناختن نیازهای سهامداران مختلف، برقراری روابط سازنده با آنان و در نهایت، بالا بردن ارزش خود برای شرکت و سهامداران می دانیم.

اینها رویکردهای اصلی ما برای پایداری سامسونگ میباشند:

یک نمودار که اهمیت حیاتی محیط زیست، اجتماع و اقتصاد را در طرح توسعه پایدار سامسونگ نشان می دهد

برای اطلاعات بیشتر دربارهء عملکرد توسعه پایدار سامسونگ، گزارش توسعهء پایدار ما را دانلود کنید:

گزارشهای قبلی