عکس شبانه از پل با اشاره به روتوش

 

▲ 주상복합-Park، Jin Myung

 

▲ منظره پانوراما – عکس تجاری

 

▲ پانورامای دیجیتال - Sim، Hyun Jun

 

▲ عکس A: عکس پانوراما از پل Cheongdam

 

▲عکس B: عکس های اصلی

 

▲ عکس های اصلی در قطع بزرگ

 

▼ نمایش دادن شبکه

 

 

▼ ادغام کردن تصاویر

 

▼ تنظیم روشنایی قسمت های مجاور

 

 

▼ برش

 

▼ ویرایش جزئی

 

▼ سوزاندن محیط بیرونی

 

▼ یک برش عریض

 

▼ تبدیل سیاه و سفید

 

▼ Photomerge