R01 R0101 iran 03020100 BD-C5500/HAC
 • BD-C5500 1 جلوBD-C5500Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_BD-C5500-HAC_001_Front?$L1-Gallery$iran_BD-C5500-HAC_001_Front30002000370370default2023253
 • BD-C5500 2 زاویه راستBD-C5500Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_BD-C5500-HAC_002_Right-Angle?$L1-Gallery$iran_BD-C5500-HAC_002_Right-Angle30002000370370default8394312
 • BD-C5500 3 عقبBD-C5500Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_BD-C5500-HAC_003_Back?$L1-Gallery$iran_BD-C5500-HAC_003_Back30002000370370default8394313
defaultdefault
BD-C5500 جلو

پخش بلوری با قابلیت اتصال به اینترنت

Wireless-ready

ويژگی ویدئو

 • بهبود دقت تصویری DVD موجود است
 • 1920 x 1080 p دقت خروجی تصویر موجود است
 • 1920 x 1080 l دقت خروجی تصویر موجود است
 • 1280 x 720 p دقت خروجی تصویر موجود است
 • 720 x 480 p (720x 576 p) دقت خروجی تصویر موجود است
 • 720 x 480l (720x 576 l) دقت خروجی تصویر موجود است
 • فرمت کدگشایی تصویری MPEG2 موجود است
 • فرمت کدگشایی تصویری H.264 موجود است
 • فرمت کدگشایی تصویری VC-1 موجود است
 • فرمت کدگشایی تصویری AVCHD موجود است
 • فرمت کدگشایی تصویری DivX HD موجود است
 • فرمت کدگشایی تصویری MKV موجود است
 • فرمت کدگشایی تصویری MP4 موجود است
 • فرمت کدگشایی تصویری WMV9 موجود است
 • فرمت کدگشایی تصویری HD JPEG موجود است

ويژگی‌های صوتی

 • فرمت کدگشایی صوتی Dolby Digital plus موجود است
ويژگی ویدئو
تغییر اندازه ویدئو
تبدیل DVD
دقت‌تصویر خروجی
1920 x 1080 P
1920 x 1080 I
1280 x 720 P
دقت‌تصویر خروجی (HDMI/قطعه)
720 x 480 P (720 x 576 P)
720 x 480 I (720 x 576 I)
فرمت رمزگشایی
MPEG-2
H.264
VC-1
AVCHD
DivX HD
MKV
MP4
WMV 9
HD JPEG
ويژگی‌های صوتی
فرمت رمزگشایی
Dolby Digital Plus