R01 R0101 iran 03020100 BD-C6900/XTW
 • BD-C6900 1 جلوBD-C6900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_BD-C6900-XTW_001_Front?$L1-Gallery$iran_BD-C6900-XTW_001_Front30002000370370default2026860
 • BD-C6900 2 زاویه راستBD-C6900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_BD-C6900-XTW_002_Right-Angle?$L1-Gallery$iran_BD-C6900-XTW_002_Right-Angle30002000370370default8394314
 • BD-C6900 3 پویاBD-C6900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_BD-C6900-XTW_003_Dynamic?$L1-Gallery$iran_BD-C6900-XTW_003_Dynamic30002000370370default8394315
 • BD-C6900 4 عقبBD-C6900Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_BD-C6900-XTW_004_Back?$L1-Gallery$iran_BD-C6900-XTW_004_Back30002000370370default8394316
defaultdefault
پخش بلوری BD-C6900

بالاترین لذت کیفیت تصویر همراه با پخش سه بعدی

• اتصال آسان به All Share
• پشتیبانی از فرمت صوتی HD
• با قابلیت پخش فوق سریع دیگر منتظر نخواهید ماند
• DTS HD MASTER AUDIO

ويژگی ویدئو

 • بهبود دقت تصویری DVD موجود است
 • 1920 x 1080 p دقت خروجی تصویر موجود است
 • 1920 x 1080 l دقت خروجی تصویر موجود است
 • 1280 x 720 p دقت خروجی تصویر موجود است
 • 720 x 480 p (720x 576 p) دقت خروجی تصویر موجود است
 • 720 x 480l (720x 576 l) دقت خروجی تصویر موجود است
 • فرمت کدگشایی تصویری MPEG2 موجود است
 • فرمت کدگشایی تصویری H.264 موجود است
 • فرمت کدگشایی تصویری VC-1 موجود است
 • فرمت کدگشایی تصویری AVCHD موجود است
 • فرمت کدگشایی تصویری DivX HD موجود است
 • فرمت کدگشایی تصویری MKV موجود است
 • فرمت کدگشایی تصویری MP4 موجود است
 • فرمت کدگشایی تصویری WMV9 موجود است
 • فرمت کدگشایی تصویری HD JPEG موجود است

ويژگی‌های صوتی

 • فرمت کدگشایی صوتی Dolby Digital plus موجود است
ويژگی ویدئو
تغییر اندازه ویدئو
تبدیل DVD
دقت‌تصویر خروجی
1920 x 1080 P
1920 x 1080 I
1280 x 720 P
دقت‌تصویر خروجی (HDMI/قطعه)
720 x 480 P (720 x 576 P)
720 x 480 I (720 x 576 I)
فرمت رمزگشایی
MPEG-2
H.264
VC-1
AVCHD
DivX HD
MKV
MP4
WMV 9
HD JPEG
ويژگی‌های صوتی
فرمت رمزگشایی
Dolby Digital Plus