نمایش 1~12 از 20 محصول یافت شده

صفحه نخست

صفحه قبل

1 2

صفحه بعد

صفحه آخر

HT-F456K Front black

HT-F456K

N HT-F456K/HC HT-F456K HT-F456K #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F456K-HC_001_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F456K-HC_011_R-Perspective_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F456K-HC_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F456K-HC_011_R-Perspective_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F456K-HC_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F456K-HC_011_R-Perspective_black?$M-Gallery$ HT-F456K Front black HT-F456K R Perspective black 38619943 38619951 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F456K-HC_001_Front_black?$M-Gallery$ HT-F456K Front black 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/HT-F456K/HC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/HT-F456K/HC product sub type:quick view N

HT-F356K Front black

HT-F356K

N HT-F356K/HC HT-F356K HT-F356K #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F356K-HC_001_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F356K-HC_002_Right-Angle_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F356K-HC_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F356K-HC_002_Right-Angle_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F356K-HC_003_Left-Angle_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F356K-HC_004_Dynamic_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F356K-HC_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F356K-HC_002_Right-Angle_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F356K-HC_003_Left-Angle_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F356K-HC_004_Dynamic_black?$M-Gallery$ HT-F356K Front black HT-F356K Right Angle black HT-F356K Left Angle black HT-F356K Dynamic black 38619072 38619077 38619088 38619096 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F356K-HC_001_Front_black?$M-Gallery$ HT-F356K Front black 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/HT-F356K/HC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/HT-F356K/HC product sub type:quick view N

HT-F5556K Front black

HT-F5556K سینمای خانگی

N HT-F5556K/HC HT-F5556K HT-F5556K سینمای خانگی #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F5556K-HC_001_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F5556K-HC_002_R-Perspective_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F5556K-HC_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F5556K-HC_002_R-Perspective_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F5556K-HC_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F5556K-HC_002_R-Perspective_black?$M-Gallery$ HT-F5556K Front black HT-F5556K R Perspective black 36589822 36589830 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F5556K-HC_001_Front_black?$M-Gallery$ HT-F5556K Front black 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/HT-F5556K/HC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/HT-F5556K/HC sentence همه ابعاد صدا و تصویر را در منزلتان لمس کنید product sub type:quick view N

HT-F9750W Front silver

HT-F9750W سینمای خانگی

N HT-F9750W/HC HT-F9750W HT-F9750W سینمای خانگی #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F9750W-HC_001_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F9750W-HC_002_Right-45-Angle_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F9750W-HC_001_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F9750W-HC_002_Right-45-Angle_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F9750W-HC_003_Dynamic1_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F9750W-HC_004_Dynamic2_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F9750W-HC_001_Front_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F9750W-HC_002_Right-45-Angle_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F9750W-HC_003_Dynamic1_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F9750W-HC_004_Dynamic2_silver?$M-Gallery$ HT-F9750W Front silver HT-F9750W Right 45-Angle silver HT-F9750W Dynamic1 silver HT-F9750W Dynamic2 silver 36589406 36589411 36589422 36589430 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F9750W-HC_001_Front_silver?$M-Gallery$ HT-F9750W Front silver 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/HT-F9750W/HC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/HT-F9750W/HC sentence نهایت طراحی و کیفیت صوت و تصویر برای جویندگان کمال product sub type:quick view N

HT-F4556 Front black

HT-F4556 سینمای خانگی

N HT-F4556/HC HT-F4556 HT-F4556 سینمای خانگی
#000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F4556-HC_001_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F4556-HC_002_R-Perspective_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F4556-HC_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F4556-HC_002_R-Perspective_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F4556-HC_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F4556-HC_002_R-Perspective_black?$M-Gallery$ HT-F4556 Front black HT-F4556 R Perspective black 36241276 36241284 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-F4556-HC_001_Front_black?$M-Gallery$ HT-F4556 Front black 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/HT-F4556/HC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/HT-F4556/HC sentence لذت بی کم و کاست فیلم و موسیقی product sub type:quick view N

DA-E650 جلو مشکی

DA-E650

N DA-E650/HC DA-E650 DA-E650 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DA-E650-HC_544_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DA-E650-HC_545_Back_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DA-E650-HC_544_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DA-E650-HC_545_Back_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DA-E650-HC_546_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DA-E650-HC_547_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DA-E650-HC_544_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DA-E650-HC_545_Back_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DA-E650-HC_546_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DA-E650-HC_547_Front_black?$M-Gallery$ DA-E650 جلو مشکی DA-E650 عقب مشکی DA-E650 جلو مشکی DA-E650 جلو مشکی 12180769 12180777 12180785 12180798 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DA-E650-HC_544_Front_black?$M-Gallery$ DA-E650 جلو مشکی 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/DA-E650/HC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/DA-E650/HC sentence صدایی نو product sub type:quick view N

DA-E550 جلو سفید

DA-E550

N DA-E550/HC DA-E550 DA-E550 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DA-E550-HC_529_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DA-E550-HC_530_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DA-E550-HC_529_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DA-E550-HC_530_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DA-E550-HC_531_Back_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DA-E550-HC_532_Right_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DA-E550-HC_529_Front_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DA-E550-HC_530_Front_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DA-E550-HC_531_Back_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DA-E550-HC_532_Right_white?$M-Gallery$ DA-E550 جلو سفید DA-E550 جلو سفید DA-E550 عقب سفید DA-E550 راست سفید 12180557 12180572 12180573 12180587 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DA-E550-HC_529_Front_white?$M-Gallery$ DA-E550 جلو سفید 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/DA-E550/HC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/DA-E550/HC sentence اولین سیستم صوتی با پایه اتصال برای گوشی های سامسونگ و اپل جهان از کیفیت بالا و سرعت تبادل حیرت آور موسیقی لذت ببرید بیشترین بهره را از قابلیت های برنامه Samsung Wireless Audio with Dock App ببرید پخش موسیقی بطور مستقیم از منابع product sub type:quick view N

HT-E445K جلو مشکی

HT-E445K

N HT-E445K/HC HT-E445K HT-E445K #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E445K-HC_515_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E445K-HC_516_RightAngle_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E445K-HC_515_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E445K-HC_516_RightAngle_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E445K-HC_517_RightAngle_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E445K-HC_518_LeftAngle_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E445K-HC_515_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E445K-HC_516_RightAngle_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E445K-HC_517_RightAngle_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E445K-HC_518_LeftAngle_black?$M-Gallery$ HT-E445K جلو مشکی HT-E445K زاویه راست مشکی HT-E445K زاویه راست مشکی HT-E445K زاویه چپ مشکی 10116700 10116709 10116715 10116725 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E445K-HC_515_Front_black?$M-Gallery$ HT-E445K جلو مشکی 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/HT-E445K/HC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/HT-E445K/HC sentence • همراه آهنگ های دلخواه خود بخوانید
• صدای هوشمند همه چیز را متعادل می کند
• تماشای فیلم از طریق USB
• سینمای خانگی سامسونگ صدای بم بسیار قوی دارد
product sub type:quick view N

HT-E6750W جلو

3D Blu-Ray Home Entertainment HT-E6750

N HT-E6750W/HC HT-E6750W 3D Blu-Ray Home Entertainment HT-E6750 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E6750W-HC_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E6750W-HC_002_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E6750W-HC_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E6750W-HC_002_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E6750W-HC_003_Left-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E6750W-HC_004_Dynamic?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E6750W-HC_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E6750W-HC_002_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E6750W-HC_003_Left-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E6750W-HC_004_Dynamic?$M-Gallery$ HT-E6750W جلو HT-E6750W زاویه راست HT-E6750W زاویه چپ HT-E6750W پویا 4102494 9097060 9097061 9097062 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E6750W-HC_001_Front?$M-Gallery$ HT-E6750W جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/HT-E6750W/HC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/HT-E6750W/HC sentence کیفیت صدای گرم و غنی Hi-Fi
وضوح صدا و طراحی بی نظیر ، تجربه ای بی مانند
یک تجربه صوتی جدید
از دسترسی بیسیم به محتواهای دیجیتال خود لذت ببرید
product sub type:quick view N

HT-E5551K جلو

3D Blu-Ray Home Entertainment HT-E5551

N HT-E5551K/HC HT-E5551K 3D Blu-Ray Home Entertainment HT-E5551 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E5551K-HC_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E5551K-HC_002_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E5551K-HC_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E5551K-HC_002_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E5551K-HC_003_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E5551K-HC_004_Left-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E5551K-HC_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E5551K-HC_002_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E5551K-HC_003_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E5551K-HC_004_Left-Angle?$M-Gallery$ HT-E5551K جلو HT-E5551K زاویه راست HT-E5551K زاویه راست HT-E5551K زاویه چپ 4219767 8394804 8394805 8394806 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E5551K-HC_001_Front?$M-Gallery$ HT-E5551K جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/HT-E5551K/HC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/HT-E5551K/HC sentence • 5.1 کانال، 1000 وات RMS
• برنامه های هوشمند
• مرورگر کامل وب
• بلندگوهای پشتی بیسیم
product sub type:quick view N

HT-E4551K جلو

3D Blu-Ray Home Entertainment HT-E4551

N HT-E4551K/HC HT-E4551K 3D Blu-Ray Home Entertainment HT-E4551 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E4551K-HC_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E4551K-HC_002_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E4551K-HC_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E4551K-HC_002_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E4551K-HC_003_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E4551K-HC_004_Left-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E4551K-HC_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E4551K-HC_002_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E4551K-HC_003_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E4551K-HC_004_Left-Angle?$M-Gallery$ HT-E4551K جلو HT-E4551K زاویه راست HT-E4551K زاویه راست HT-E4551K زاویه چپ 4215294 8394795 8394796 8394797 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-E4551K-HC_001_Front?$M-Gallery$ HT-E4551K جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/HT-E4551K/HC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/HT-E4551K/HC sentence • یک تجربه صوتی جدید
• گشت و گذار در اینترنت روی صفحه بزرگ
• با سیستم سینمای خانگی خود از مجموعه گسترده تری از امکانات تفریحی بهره مند شوید
• طیف کامل صدا را با سینما خانگی سامسونگ بشنوید
product sub type:quick view N

HT-ES455K جلو

5.1 Channel Home Entertainment HT-ES455

N HT-ES455K/UM HT-ES455K 5.1 Channel Home Entertainment HT-ES455 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-ES455K-UM_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-ES455K-UM_002_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-ES455K-UM_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-ES455K-UM_002_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-ES455K-UM_003_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-ES455K-UM_004_Left-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-ES455K-UM_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-ES455K-UM_002_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-ES455K-UM_003_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-ES455K-UM_004_Left-Angle?$M-Gallery$ HT-ES455K جلو HT-ES455K زاویه راست HT-ES455K زاویه راست HT-ES455K زاویه چپ 3799921 8394822 8394823 8394824 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_HT-ES455K-UM_001_Front?$M-Gallery$ HT-ES455K جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/HT-ES455K/UM-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/tv-audio-video/home-theater/home-theater/HT-ES455K/UM sentence • طیف کامل صدا را از سینمای خانگی سامسونگ بشنوید
• همراه آهنگ های دلخواه خود بخوانید
• صدای هوشمند همه چیز را متعادل می کند
• تماشای فیلم از طریق USB
product sub type:quick view N

صفحه نخست

صفحه قبل

1 2

صفحه بعد

صفحه آخر

R01 R0101 iran 03030000