انتظار هوشمند

منتظر می ماند تا شما به خواب بروید.به محض اینکه تلفن خود را بردارید یک صفحه نمایش درخشان به شما نشان می دهد.