اطلاعات سیستم‌های سازگار با Windows 10 S

● Windows 10 S

وقتی مدل های جدید سازگار با Windows 10 S عرضه شوند، این صفحه وب باید به روز رسانی گردد. 
(.The webpage is to be updated as new Windows 10 S compatible models become available)