• AME1113TW/XAP 1 Frente AME1113TW/XAP P http://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_AME1113TW-XAP_001_Front?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_AME1113TW-XAP_001_Front?$L1-Gallery$ latin_AME1113TW-XAP_001_Front 3000 2000 370 370 default 1940078
  • AME1113TW/XAP 2 Ángulo derecho AME1113TW/XAP P http://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_AME1113TW-XAP_002_Right-Angle?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_AME1113TW-XAP_002_Right-Angle?$L1-Gallery$ latin_AME1113TW-XAP_002_Right-Angle 3000 2000 370 370 default 8398083
  • AME1113TW/XAP 3 Abierto por delante AME1113TW/XAP P http://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_AME1113TW-XAP_003_Front-Open?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_AME1113TW-XAP_003_Front-Open?$L1-Gallery$ latin_AME1113TW-XAP_003_Front-Open 3000 2000 370 370 default 8398084
default default