Samsung recomienda Windows.

R01 R0101 latin 05084700 DP500A2D-K01VE
 • DP500A2D 1 Frente PlataDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_037_Front-2_silver?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_037_Front-2_silver30002000370370#dbdbdb21758269
 • DP500A2D 2 Ángulo Derecho PlataDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_038_Right-45-Angle_silver?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_038_Right-45-Angle_silver30002000370370#dbdbdb21758277
 • DP500A2D 3 Ángulo Derecho PlataDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_040_Dynamic_silver?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_040_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb21758286
 • DP500A2D 4 Ángulo Derecho PlataDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_041_Right-55-angle_silver?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_041_Right-55-angle_silver30002000370370#dbdbdb21758294
 • DP500A2D 5 Ángulo lzquierdo PlataDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_042_Left-30-Angle_silver?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_042_Left-30-Angle_silver30002000370370#dbdbdb21758300
 • DP500A2D 6 Ángulo lzquierdo PlataDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_043_Left-45-Angle_silver?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_043_Left-45-Angle_silver30002000370370#dbdbdb21758314
 • DP500A2D 7 Derecha PlataDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_044_Right_silver?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_044_Right_silver30002000370370#dbdbdb21997048
 • DP500A2D 8 Izquierda PlataDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_045_Left_silver?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_045_Left_silver30002000370370#dbdbdb21997095
 • DP500A2D 9 Izquierda PlataDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_046_Left_silver?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_046_Left_silver30002000370370#dbdbdb21998050
 • DP500A2D 10 Atrás PlataDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_047_Back_silver?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_047_Back_silver30002000370370#dbdbdb21998126
 • DP500A2D 11 Dinámico PlataDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_048_Right-Set_silver?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_048_Right-Set_silver30002000370370#dbdbdb21998489
 • DP500A2D 12 Dinámico PlataDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_049_Left-Angle-Dynamic_silver?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_049_Left-Angle-Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb21998516
 • DP500A2D 13 Dinámico PlataDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_054_Detail_silver?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_054_Detail_silver30002000370370#dbdbdb21998839
 • DP500A2D 14 Dinámico PlataDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_051_Port_silver?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_051_Port_silver30002000370370#dbdbdb21998850
 • DP500A2D 15 Dinámico PlataDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_052_ODD_silver?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_052_ODD_silver30002000370370#dbdbdb21998877
 • DP500A2D 16 Front Set PlataDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_053_Front-Set_silver?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_053_Front-Set_silver30002000370370#dbdbdb22000744
 • DP500A2D 17 Dinámico NegroDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_047_Mouse_black?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_047_Mouse_black30002000370370#00000022007120
 • DP500A2D 18 Dinámico NegroDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_048_Keyboard_black?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_048_Keyboard_black30002000370370#00000022007451
 • DP500A2D 19 Dinámico NegroDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_049_Remot-Contorl_black?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_049_Remot-Contorl_black30002000370370#00000022007794
 • DP500A2D 20 Atrás BlancoDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_082_Back_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_082_Back_white30002000370370#ffffff21758422
 • DP500A2D 21 Derecha BlancoDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_083_Right_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_083_Right_white30002000370370#ffffff21758429
 • DP500A2D 22 Izquierda BlancoDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_084_Left_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_084_Left_white30002000370370#ffffff21758438
 • DP500A2D 23 Left Tilt Angle BlancoDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_085_Left-Tilt-Angle_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_085_Left-Tilt-Angle_white30002000370370#ffffff21758447
 • DP500A2D 24 Port BlancoDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_086_Port_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_086_Port_white30002000370370#ffffff21758457
 • DP500A2D 25 Odd BlancoDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_087_Odd_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_087_Odd_white30002000370370#ffffff21758459
 • DP500A2D 26 Frente BlancoDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_088_Front-2_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_088_Front-2_white30002000370370#ffffff22039637
 • DP500A2D 27 Right 45 Angle BlancoDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_089_Right-45-Angle_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_089_Right-45-Angle_white30002000370370#ffffff22040366
 • DP500A2D 28 Angulo De Vision Derecho 55 Grados BlancoDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_097_Right-45-Angle_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_097_Right-45-Angle_white30002000370370#ffffff22040510
 • DP500A2D 29 Left 45 Angle BlancoDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_090_Left-45-Angle_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_090_Left-45-Angle_white30002000370370#ffffff22040908
 • DP500A2D 30 Angulo De Vision Izquierdo 30 Grados BlancoDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_091_Left-30-Angle_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_091_Left-30-Angle_white30002000370370#ffffff22041844
 • DP500A2D 31 Dinámico BlancoDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_092_Left-Angle-Dynamic_white_10029698000894?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_092_Left-Angle-Dynamic_white_1002969800089430002000370370#ffffff22042149
 • DP500A2D 32 Dinámico BlancoDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_093_Dynamic_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_093_Dynamic_white30002000370370#ffffff22042214
 • DP500A2D 33 Bisel BlancoDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_098_Detail_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_098_Detail_white30002000370370#ffffff22042309
 • DP500A2D 34 Dinámico BlancoDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_095_Front-Set_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_095_Front-Set_white30002000370370#ffffff22042448
 • DP500A2D 35 Right Set BlancoDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_096_Right-Set_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_096_Right-Set_white30002000370370#ffffff22044050
 • DP500A2D 36 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_052_Glamorous_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_052_Glamorous_white10281028370370#d796fc21758577
 • DP500A2D 37 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_053_Glamorous_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_053_Glamorous_white10281028370370#d796fc21758582
 • DP500A2D 38 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_054_Glamorous_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_054_Glamorous_white10281028370370#d796fc21758591
 • DP500A2D 39 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_055_Glamorous_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_055_Glamorous_white10281028370370#d796fc21758601
 • DP500A2D 40 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_056_Glamorous_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_056_Glamorous_white10281028370370#d796fc21758607
 • DP500A2D 41 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_057_Glamorous_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_057_Glamorous_white10281028370370#d796fc21758613
 • DP500A2D 42 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_058_Glamorous_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_058_Glamorous_white10281028370370#d796fc21758620
 • DP500A2D 43 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_059_Glamorous_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_059_Glamorous_white10281028370370#d796fc21758629
 • DP500A2D 44 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_060_Glamorous_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_060_Glamorous_white10281028370370#d796fc21758642
 • DP500A2D 45 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_061_Glamorous_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_061_Glamorous_white10281028370370#d796fc21758643
 • DP500A2D 46 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_062_Glamorous_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_062_Glamorous_white10281028370370#d796fc21758657
 • DP500A2D 47 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_063_Glamorous_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_063_Glamorous_white10281028370370#d796fc21758662
 • DP500A2D 48 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_064_Glamorous_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_064_Glamorous_white10281028370370#d796fc21758671
 • DP500A2D 49 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_DP500A2D-K01VE_065_Glamorous_white?$L1-Gallery$latin_DP500A2D-K01VE_065_Glamorous_white10281028370370#d796fc21758681
#dbdbdb,#000000,#ffffffPlata,Negro,Blanco
DP500A2D Frente Plata

Disfruta y comparte de mejor manera.

● Controla tu PC con la mano
● Mayor control en la punta de tus dedos*
● Imágenes más nítidas desde casi cualquier lugar
● Sonido enriquecido y envolvente

ColorPlata Negro Blanco 

Características

Vea Todas las

Especificaciones

Vea Todas las

Sistema Operativo

 • Windows 8 (64 bits)

Chipset principal

 • Intel® H61

Pantalla

 • LED Full HD de 21,5" (1.920 x 1.080) 16: 9

Almacenamiento

 • 1 TB (5.400 rpm SATA2)
 • Súper Multi Doble Capa (SATA)

Multimedia

 • Altavoz estéreo de 14 W (7 W x 2)
 • Sin TV
 • Cámara web HD de 720p

Puerto I/O

 • Entrada HDMI x 1
  Salida HDMI x 1
 • 1 x USB 3.0 (Carga USB), 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0
 • 3 en 1 (SD, SDHC, SDXC)

Seguridad

 • Contraseña de inicio de BIOS,
  Contraseña de disco duro
 • Ranura de seguridad
 • Samsung Recovery Solution

Especificaciones físicas

 • 532,5 x 165,6 x 408,7 mm (20,9" x 6,5" x 16,09")
 • 7,9 kg (17,41 libras)

Procesador

 • Procesador Intel® Pentium® G645T (2,5 GHz, 3 MB)

Gráfico

 • Gráficos integrados

Memoria

 • 4 GB (DDR3 de 1,333 MHz / 4 GB x 1)
 • 2 SODIMM (2 ranuras en total) para DDR3

Color

 • Blanco

Red

 • Gigabit LAN
 • 802.11b/g/n
 • Bluetooth V4.0

Entrada

 • Teclado inalámbrico
 • Mouse inalámbrico

Alimentación

 • Adaptador de CA de 90 Watts

Software

 • S Player, S Gallery, S Camera,
  Evernote, Versión de prueba de
  Microsoft Office, Settings, Support
  Center, SW Update, Recovery,
  Norton Internet Security (versión de
  prueba de 60 días), Norton Online
  Backup (versión de prueba de 30
  días), PowerDVD
Sistema Operativo
Sistema Operativo
Procesador
Procesador
Chipset principal
Gráfico
Pantalla
LCD
Memoria
Memoria del sistema
Ranura de memoria
Almacenamiento
HDD
ODD
Color
Multimedia
Bocina
TV
Cámara integrada
Red
Ethernet LAN alámbrico
LAN inalámbrica
Bluetooth
Puerto I/O
HDMI
USB
Ranura multitarjeta
Entrada
Teclado
Mouse
Seguridad
Password
Candado
Solución de recuperación
Alimentación
Especificaciones físicas
Dimensiones (Ancho x Profunidad x Alto)
Peso
Software
Programas instalados

Valoraciones y puntuaciones de clientes

Sus opiniones acerca de este producto puede ser útil para nosotros y para cualquiera que esté pensando en comprar una.

ENVIAR UNA REVISIÓN

Productos similares

Vea Todas las

DP500A2D Frente Plata

ATIV One 5

DP500A2D-K03VE

DP505A2GI Frente Blanco

ATIV One 5 Style

DP505A2G-K01VE

DP700A3D Frente Plata

DP700A3D

DP700A3D-X01VE

DP300A2A Frente Negro

DP300A2A

DP300A2A-B01VE

Preguntas y respuestas

Do you have questions about this product?
Ask the Samsung Owner’s Community and get real answers from real people.