Milieubewuste bedrijfslocaties

Onze milieubewuste bedrijfslocaties respecteren de natuur

Afbeelding pagina milieubewuste bedrijfslocaties

Alle Samsung Electronics-bedrijfslocaties beschikken over een milieucertificering en hebben milieubewuste productieprocessen. Maar onze inspanningen op het gebied van milieubeheer reiken verder dan de grenzen van de productielocaties. Op al onze locaties signaleren we milieuproblemen en bedenken we oplossingen. Door het probleem bij de wortel aan te pakken en preventief te handelen binnen de gehele productieketen, waarborgen we dat deze oplossingen niet slechts tijdelijk zijn of veel te laat komen. Buiten onze locaties zijn we bovendien sterk betrokken bij het behoud van de biodiversiteit in lokale gemeenschappen en zetten we ons in om ecosystemen in stand te houden.

2020 KPI: Runnen van milieubewuste bedrijfslocaties

Percentage milieucertificering
Deze afbeelding toont de doelstelling voor milieubewuste bedrijfslocaties. Het is de bedoeling dat in 2020 alle locaties (dus 100%) over een milieucertificering beschikken. Meer specifiek houdt dit in dat al onze 36 productielocaties ISO 14001- en OHSAS 18001-gecertificeerd moeten zijn.

Door op alle bedrijfslocaties hetzelfde milieubeheersysteem in te voeren
waarborgen we geïntegreerd beheer

Om milieubewust te werken en ondernemen, heeft Samsung Electronics een beheersysteem ingevoerd dat is gebaseerd op internationale normen voor milieubeheer. Al onze bedrijfslocaties, over de hele wereld, beschikken over de milieubeheercertificering ISO 14001 en de energiebeheercertificering ISO 50001. Bovendien heeft Samsung Electronics eigen nomen vastgesteld, die nog een stap verder gaan dan de internationale certificeringen en zich uitstrekken tot alle aspecten van de bedrijfslocaties. Daarnaast zijn er het Global EHS (Environment, Health & Safety – Milieu, Gezondheid en Veiligheid) Center en het Global CS (Customer Satisfaction – Klanttevredenheid) Center die direct onder de CEO vallen zodat de organisatie systematisch en organisch kan opereren.

100% milieubewust beheer

De internationale normen ISO 14001 en ISO 50001 hebben betrekking op respectievelijk het milieubeheersysteem en het energiebeheersysteem zoals ontwikkeld door de ISO technische commissies. Ondernemingen die zich willen certificeren, moeten over een milieubeheerbeleid beschikken en uitgebreide milieudoelstellingen en actieplannen geformuleerd hebben. Om aan de ISO-vereisten te voldoen, moeten aanvragers aantonen dat ze uiteenlopende taken kunnen uitvoeren, zoals grondstoftoewijzing voor complexe activiteiten, en relevante taken efficiënt kunnen uitvoeren. Bij certificering komt meer kijken dan een eenmalige beoordeling; daarna volgen jaarlijkse audits en elke drie jaar hercertificering.
Alle bedrijfslocaties van Samsung Electronics wereldwijd hebben met succes het certificeringsproces doorlopen en de certificering behaald. Voor een nog beter milieubeheersysteem houden we niet alleen externe audits, maar ook interne audits die worden uitgevoerd door onze eigen experts.

Deze infographic toont het milieubeheer. Links staat de informatie van de interne auditors, rechts staan de afbeeldingen van certificeringen zoals ISO 14001 en ISO 50001. Het aantal interne auditors is 342 voor ISO 14001 en 298 voor ISO 50001.

We formuleren beleid voor CO2 -reductie en voeren dit uit

Er zijn maatregelen die op ondernemingsniveau kunnen worden genomen om klimaatverandering aan te pakken. Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld objectief en transparant hun huidige prestaties meten en verbeterpunten vaststellen. Samsung Electronics laat jaarlijks de uitstoot van broeikasgassen meten door een externe partij. Op basis van deze metingen en de bevindingen van interne onderzoekers zoeken we voortdurend naar manieren om onze uitstoot te reduceren en nemen we steeds nieuwe stappen voor verdere verbetering. Onze inspanningen om de CO2-uitstoot te reduceren zijn zeker niet zonder resultaat gebleven, zo hebben we de uitstoot op onze grootste productielocaties in Korea aanzienlijk terug weten te dringen.

Deze infographic toont de directe emissies op Koreaanse productielocaties. In 2014 was de uitstoot 2,2749 miljoen ton CO2-eq, in 2015 was dat 1,8214 ton CO2-eq en in 2016 1,788 miljoen ton CO2-eq. Voor 2016 betekent dat een reductie van 21% ten opzichte van 2014.

Samsung Electronics' inspanningen om broeikasgassen terug te dringen
Bij de productie van halfgeleiders wordt het oppervlak van siliciumschijven (wafers) gereinigd met F-Gas, een soort broeikasgas. Halfgeleiders worden 'gebrand' op deze siliciumschijven. De kwaliteit en prestaties van een halfgeleider zijn in grote mate afhankelijk van de staat van het oppervlak van de siliciumschijf, waardoor het gebruik van F-Gas noodzakelijk was. Samsung Electronics zocht naar manieren om de uitstoot van F-Gas tot een minimum te beperken en ontwikkelde en installeerde nieuwe apparatuur om de uitstoot te reduceren. Deze innovatie is het resultaat van de samenwerking tussen Samsung Electronics en Samsung Engineering en reduceert het gebruik van F-Gas drastisch. Het gas wordt niet alleen afgebroken, maar er is ook aanzienlijk minder energie nodig om de apparatuur te laten draaien. Voor de eerder gebruikte methode om het gas af te breken was veel warmte en dus energie nodig, wat weer voor meer CO2-uitstoot zorgde. Maar met behulp van de nieuwe technologie kunnen broeikasgassen op een lage temperatuur worden afgebroken, waardoor minder energie wordt verbruikt. Dankzij deze innovatie kunnen we meer dan 90% van de broeikasgassen geproduceerd op onze locaties afbreken.

We minimaliseren onze impact op het milieu
door minder verontreinigende stoffen af te voeren van onze productielocaties

Tijdens het productieproces ontstaan onvermijdelijk bijproducten die van invloed kunnen zijn op de lucht- en waterkwaliteit. Samsung Electronics investeert veel in het minimaliseren van de negatieve milieueffecten van dergelijke verontreinigende stoffen, bijvoorbeeld door apparatuur te vervangen en processen te verbeteren. Zo hebben we onze boilers uitgerust met “low-NOx” branders die minder energie verbruiken en de uitstoot van NOx en CO2 aanzienlijk verminderen. Daarnaast installeren we bij het opzetten van een productielijn apparatuur voor verontreinigingsbewaking. Verder hebben we onze waterzuiveringsinstallaties op Koreaanse productielocaties uitgebreid, zodat we nu 97,6% van de verontreinigende stoffen kunnen verwijderen. Gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen in speciale containers zodat ze niet kunnen lekken, waardoor bodemverontreiniging is uitgesloten. We nemen ook maatregelen om verontreiniging te voorkomen, zo inspecteren we elementen die verontreinigende stoffen zouden kunnen produceren en verwijderen deze van tevoren. We doen alles wat in ons vermogen ligt om onze milieuvoetafdruk zo klein mogelijk te maken. We bewaken de verontreiniging en nemen maatregelen om verontreiniging te voorkomen, van voor het productieproces tot ver erna.

Deze infographic geeft de milieu-investering weer. In 2012 werd 4,915 miljard KRW geïnvesteerd in het milieu, in 2013 was dat 5,82 miljard KRW, in 2015 6,59 miljard KRW en in 2016 9,334 miljard KRW. In 2016 werd dus ongeveer 90% meer geïnvesteerd dan in 2012.

Om de aarde gezond te houden,
ondersteunen we initiatieven voor het behoud van de biodiversiteit

Instandhouding van het ecosysteem en bescherming van het milieu zijn belangrijk om de planeet gezond te houden. De medewerkers van Samsung Electronics leveren dragen hier met allerlei activiteiten aan bij. Door de basisfilosofie van behoud van de biodiversiteit te delen en dit onder de aandacht te brengen door middel van campagnes, stimuleren we medewerkers om ook bij te dragen.

Deze infographic toont de basisfilosofie en actieplannen van Samsung Electronics om de biodiversiteit in stand te houden. De basisfilosofie is “Samsung Electronics erkent de voordelen en het belang van het ecosysteem en biodiversiteit. Om schade aan de biodiversiteit zoveel mogelijk te beperken, zijn we actief betrokken bij initiatieven gericht op behoud van het ecosysteem.” Actiepunten zijn 1) Alle medewerkers weten dat instandhouding van de biodiversiteit een van de kernwaarden van het milieubeheer is, 2) We beoordelen en analyseren de impact van een product op het ecosysteem en de biodiversiteit gedurende de volledige levenscyclus en beperken negatieve effecten zoveel mogelijk, 3) We prioriteren regio's met een grote biodiversiteit voor alle bedrijfslocaties in Zuid-Korea en daarbuiten, en zetten activiteiten voor behoud van de biodiversiteit op die inspelen op de lokale behoeften, en 4) We zijn voortdurend in gesprek met medewerkers, lokale gemeenschappen, NGO's en andere stakeholders en dragen bij aan de inspanningen van lokale gemeenschappen op het gebied van biodiversiteit.
Bescherming van het leefgebied van bedreigde dier- en plantensoorten

We hebben gekeken welke bedreigde dieren en planten er zijn in de regio's waar onze productielocaties zijn gevestigd, en wat hun leefgebieden zijn. We voeren campagnes voor behoud van de biodiversiteit met de relevante organisaties, waaronder lokale gemeenschappen, overheidsinstellingen en de academische wereld.

Deze infographic toont de bedreigde dier- en plantensoorten nabij bedrijfslocaties in Zuid-Korea. In Suwon-stad gaat het om 1 zoogdier, 6 vogels, 2 amfibieën en 1 plant. In Hwaseong-stad gaat het om 1 zoogdier, 26 vogels, 3 amfibieën, 1 insect en 2 planten. In Gwangju zijn 5 zoogdieren, 6 vogels, 1 vis en 1 plant bedreigd. In Yongin-stad zijn het 2 amfibieën en 1 insect, en in Asan-stad gaat het om 1 zoogdier, 19 vogels, 3 amfibieën en 2 overige die worden bedreigd. De bedreigde soorten in Gumi-stad zijn 2 zoogdieren, 7 vogels, 1 vis en 3 planten.

Behoud van de witnekkraanvogel – herstel van het Jaepyeong-gebied (watergebieden Jaedurumi en Haepyeong)
In 2013 ondertekende de productielocatie van Samsung Electronics in Gumi, in de provincie Gyeongsangbuk-do, als eerste in Korea een samenwerkingsverband met centrale en lokale overheden en universiteiten voor het behoud van de biodiversiteit. Sindsdien hebben we de kunstmatige inseminatie van twee koppels bedreigde witnekkraanvogels, die werden ingevlogen vanuit Nederland, ondersteund. In april 2016 slaagde het ecologische onderzoeksinstituut erin de vogels te bevruchten. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het herstel van het ecosysteem van het moerasgebied Jaepyeong, een leefgebied voor migrerende vogels, en een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van de biodiversiteit.

Behoud van kustduinen
Onze Onyang-productielocatie in de provincie Chungcheongnam-do werkt al sinds 2008 samen met de milieu-instantie verantwoordelijk voor het Geum-stroomgebied om de kustduinen te behouden. Hier bevindt zich het leefgebied van twee bedreigde diersoorten, de Chinese reiger en de Mongoolse hagedis. In Boyreong-stad ondersteunen we momenteel activiteiten zoals opruimacties in de oceaan, verwijdering van invasieve uitheemse planten en bescherming van de Sohwang-duin, terwijl we in Azië het opzetten van zilvergras-habitats ondersteunen.

Uitroeiing van uitheemse vis- en plantensoorten
Onze productielocaties in Giheung en Hwaseong, in de provincie Gyeonggi-do, helpen om het ecosysteem in stand te houden door elk jaar uitheemse vis- en plantensoorten te verwijderen uit de rivieren Osan en Woncheonri, wilde dieren bij te voeren en milieubeschermingscampagnes te voeren.

Wereldwaterdag-evenement

Water is de bron van alle leven. Elk jaar staan alle Samsung Electronics-bedrijfslocaties over de hele wereld op 22 maart stil bij Wereldwaterdag. Ze zetten zich in voor het behoud van ecosystemen in rivieren en oceanen. Niet alleen medewerkers, maar ook mensen met verschillende achtergronden, zoals lokale gemeenschappen, maatschappelijke organisaties en de academische wereld, komen allemaal samen om campagnes voor waterbehoud, educatie over waterbronnen en andere instandhoudingsactiviteiten te ondersteunen. Want alleen samen kunnen we onze waterbronnen voor de toekomst beschermen.

Foto van een wereldwaterdag-evenement
Samen vorm geven aan de toekomst: streven naar een duurzame toeleveringsketen
Achtergrondafbeelding pagina Supply chain