Algemenerichtlijnenvoornavigatie

In dezeparagraafwordtuitgelegd hoe u onzenavigatiebalkmoetgebruiken.

Het gebruik van de navigatiebalk in onze website

Situatie 1: Het vinden van submenu's in onzenavigatiebalk

sub menus area on global navigation bar

 1. 1.1. Drukvoor het vinden van submenu's van eenonderdeelop onzenavigatiebalk op de toets Tab totdat u bij het betreffendeonderdeelkomt. De submenu's verschijnenautomatischwanneer de focus van uwtoetsenbord op het onderdeelgevestigd is.

  Tikvoor het bijvoorbeeldvinden van submenu's van “Shop Products” op Tab totdat u bij het onderdeelkomt. U treftmeerdere submenu's aan, zoals “Phones, Tablets & Gear” , “TV, Audio & Video” enz.
 2. 1.2. Druk op de toets Tab om door de subonderdelen van eengroepin onzenavigatiebalktebrowsenwanneer de focus op het hoofdonderdeelgevestigd is.

  Drukbijvoorbeeld op Tab omnaar de subonderdelen van “Phones, Tablets & Gear” tegaanwanneer de focus van uwtoetsenbord op datonderdeelgevestigd is.
 3. 1.3 Om naar de volgendegroepin onzenavigatiebalktegaan, drukt u op de toets Tab totdat u in de huidigegroepallesubonderdelendoorlopenheeft. Het volgende element waarop de focusgevestigdwordt, wordt de volgendegroep.

  Om bijvoorbeeldna “Phones, Tablets & Gear” naar de volgendegroep in onzenavigatiebalktegaan, drukt u op de toets Tab totdat u in de huidigegroepallesubonderdelendoorlopenheeft. Wanneer u op Tab druktvanaf het laatstesubonderdeel in de groep, wordt de focus van uwtoetsenbordgevestigd op de volgendegroep (“TV, Audio & Video”).
 4. 1.4. Om naar het vorigeonderdeelin onzenavigatiebalkterugtegaan, houdt u de Shift-toetsingedrukt en drukt u eenmaal op de toets Tab. Hierdoorwordt de focus van uwtoetsenbord op het vorigeonderdeelgevestigd. U kuntShift+Tabzonodigmeerderekerenindrukkenomterugtegaan.

  Om bijvoorbeeldnaar het Samsung-logo terugtegaanwanneer de focus van uwtoetsenbordgevestigd is op “Shop Products”, drukt u eenmaal op Shift + Tab.

Situatie 2: Het gebruiken van de zoekfunctie in onzenavigatiebalk

search area on global navigation bar

 1. 2.1. Om de focustevestigen op de zoekfunctiesin onzenavigatiebalk, drukt u op de Tab-toetstotdat u allemogelijk menu-optiesdoorlopenheeft en de focus van het toetsenbordgevestigd is op het pictogram “Search” (zoeken).
 2. 2.2. Voor het invullen van eenzoekargument in het zoekveldop onzenavigatiebalkdrukt u eenmaal op de toets Tab wanneer de focus van uwtoetsenbordgevestigd is op het Search-pictogram. Hierdoorverandert de focus van het Search-pictogram naar het invulveld van Search. Hierinkunt u het zoekargumentinvullendat u wiltvinden.
 3. 2.3. Om eenzoekargumentuitonzenavigatiebalktewissen, drukt u op de toets Tab nadat u in het zoekveld van Search eenzoekargumentheeftingevuld. Hierdoorwijzigt de focus van uwtoetsenbord op de knop “Close” (sluiten). Druk op dit moment op de Enter-toetsom het invulveldtewissen.

  Om zoeksuggesties op onzenavigatiebalktedoorlopen, drukt u op de Tab-toetsnadat u in het invulveldeenzoekargumentheeftingevuld - totdat de focus van uwtoetsenbordgevestigd is op de eerstesuggestie in het overzicht. Vanafhierkunt u naar de volgendesuggestiesgaan door nogmaals op de toets Tab tedrukken.
 4. 2.4 Om tezoekennaareensuggestieop onzenavigatiebalk,drukt u op de Enter-toetswanneer de focus van uwtoetsenbord op eensuggestievooreenzoekargumentgevestigd is. Hierdoorwordteenpagina met zoekresultatengeopend met producten en informatie die overeenkomt met het voorgesteldezoekargument.
 5. 2.5. Om naareen exact zoekargumenttezoekendat u in onzenavigatiebalkheeftingevuld, drukt u op de toets Tab nadat u in het zoekveld van Search eenzoekargumentheeftingevuld. Hierdoorwordteenpagina met zoekresultatengeopend met producten en informatie die overeenkomt met het ingevuldezoekargument.

Situatie 3: Het openen en gebruiken van uwwinkelwagen op onzenavigatiebalk

shopping cart area on our global navigation bar

 1. 3.1. Om de artikelen in uwwinkelwagenop onzenavigatiebalktebekijken, drukt u op de Tab-toetsom de menu-onderdelentedoorlopentotdat de focus van uwtoetsenbordgevestigd is op de winkelwagen. Druk op dat moment op de Enter-toetsomtetonenwater in de winkelwagen zit.

  De link naar de winkelwagen is alleen op onzenavigatiebalkbeschikbaarals u daaraanartikelenheefttoegevoegd.
 2. 3.2. Om eenartikeluituwwinkelwagenteverwijderenop onzenavigatiebalk, drukt u meerderekeren op de Tab-toetswanneer de inhoud van de winkelwagenzichtbaar is totdat de focus van uwwinkelwagengevestigd is op de optie “Remove from cart” (Uitwinkelwagenverwijderen). Druk op dit moment op de Enter-toetsom het artikeluituwwinkelwagenteverwijderen.

  De link naar de winkelwagen is alleen op onzenavigatiebalkbeschikbaarals u daaraanartikelenheefttoegevoegd.
 3. 3.3. Om naarbetalentegaanvanafonzenavigatiebalk, drukt u meerderekeren op de Tab-toetswanneer de artikelen in de winkelwagenzichtbaarzijntotdat u alleproducten in de winkelwagenheeftdoorlopen. Wanneer de focus van uwtoetsenbord op het laatsteartikelgevestigd is, drukt u op de Tab-toetsom de focus van uwtoetsenbordnaar de optie “Go to checkout” (Naarbetalen) teverplaatsen.

  De link naar de winkelwagen is alleen op onzenavigatiebalkbeschikbaarals u daaraanartikelenheefttoegevoegd.

Handleidingvoor het filtermenu

In dezeparagraafwordtuitgelegd hoe u onzefiltermenumoetgebruiken.

Het gebruik van het filtermenu in onze website

Situatie 1: Onsfiltermenuopenen of filteren

filter menu area

 1. 1.1. Drukvoor het openen van onsfiltermenu op de Tab-toetstotdat de focus van uwtoetsenbordgevestigd is op “Filter By” (filteren op). Op dit moment kunt u nogmaals op de Tab-toetsdrukkenomnaar het eerste menu-onderdeeltegaan.
 2. 1.2. Om onsfiltermenu over teslaandrukt u meerderekeren op de Tab-toetswanneer de focus van uwtoetsenbordgevestigd is op “Filter By” (filteren op). Hierdoorverplaatst de focus van het toetsenbordzich door de filtergroepen. Wanneer de focus van het toetsenbordgevestigd is op de laatstefiltergroep, drukt u nogeenkeer op de Tab-toetsomonsfiltermenuteverlaten en omnaar het volgende element op de paginategaan.

Situatie 2: Doorlopen en selecteren van filteropties

filter options area

 1. 2.1. Om eenfiltergroeptevergroten en de filteroptieservan in onsfiltermenuweertegeven, drukt u op de Enter-toetstotdat de focus van uwtoetsenbord op de filtergroepgevestigd is. Hierdoorwordt de filtergroepgeopend en worden de filteroptiesgetoond.
 2. 2.2. Om naar de eerstefilteroptie van eenfiltergroeptegaan inonsfiltermenu, drukt u op de Tab-toetswanneer de focus van uwtoetsenbord op de filtergroepgevestigd is. Hierdoorwordt de focus op de eerstefilteroptie in dezegroepgevestigd.
 3. 2.3. Om eenfilteroptieteselecterenin onsfiltermenu, drukt u op de Enter-toetswanneer de focus van uwtoetsenbordgevestigd is op de filteroptie die u wilt selecteren. Ditselecteert de filteroptie en vernieuwt de lijst met producten die op de paginabeschikbaar is.
 4. 2.4. Om naar de volgendefiltergroeptegaan inonsfiltermenu, drukt u op de Tab-toetswanneer de focus van uwtoetsenbord op de vorigegroepgevestigd is. Als de filtergroepuitvergroot is, moet u eerstmeerderekeren op de Tab-toetsdrukkentotdat u allebeschikbarefilteroptiesbinnen die groepdoorlopenheeft.
 5. 2.5. Om naar de vorigefilteroptie of groeptegaan in onsfiltermenu, houdt u de Shift-toetsingedrukt en drukt u eenmaal op de Tab-toets. Hierdoorwordt de focus van uwtoetsenbord op het vorigeonderdeelgevestigd. U kuntShift+Tabzonodigmeerderekerenindrukkenomterugtegaan.

Situatie 3: Wissen van allegeselecteerde filters

clear all of filter menu area

 1. 3.1. Drukvoor het openen van de optie “Clear All” (alleswissen) in onsfiltermenumeerderekeren op de Tab-toetstotdat u allebeschikbare filters doorlopenheeft. Wanneer de focus van uwtoetsenbord op het laatste filter gevestigd is, drukt u op de Tab-toetsom de focus van uwtoetsenbordnaar de optie “Clear All” (Alleswissen) teverplaatsen.
 2. 3.2. Om allegeselecteerde filters tewissen inonsfiltermenu, drukt u op de Enter-toetswanneer de focus van uwtoetsenbord op de optie “Clear All” (Alleswissen) gevestigd is. Hierdoorwordenallefilteroptiesgewist die daarvoorgeselecteerdzijn.

Handleiding link Overslaan

In dezeparagraafwordtuitgelegdwelke links u in onze website kuntgebruikenvooroverslaan.

Links Overslaan op onze website gebruiken

Zoalshieronderafgebeeld, kunt u lerenwelke links u in onze website kuntgebruikenvooroverslaan. Onze website heeft op allepagina's twee links voorOverslaanbeschikbaar: overslaannaarinhoudenoverslaannaarhulpvoortoegankelijkheid.

Situatie 1: Links voorOverslaanopenen en gebruiken

skip to content

 1. 1.1. Direct naarinhoud. Deze link om over teslaan is de eerste link die u op al onzepagina'stegenkomtwanneer u op de Tab-toetsdrukt. Als u onzenavigatiebalk wilt overslaan en direct naar de inhoud van de pagina wilt gaan, drukt u op de Enter-toetswanneer de focus van uwtoetsenbordgevestigd is op de link “Skip to content” (Direct naarinhoud).
 2. 1.2. Direct naarHulpvoortoegankelijkheid.Deze link om over teslaan is de tweede link die u op al onzepagina'stegenkomtwanneer u bladert met behulp van de Tab-toets. Als u de helepagina wilt overslaan en direct naar de hulpvoortoegankelijkheid in het Footer-menu wilt gaan, drukt u op de Enter-toetswanneer de focus van uwtoetsenbordgevestigd is op de link “Skip to accessibility help” (Direct naarhulpvoortoegankelijkheid).