Samsung raadt Windows 8 aan.

R01 R0101 nl 05084800 DP500A2D-K02NL
 • DP500A2D 1 Voorzijde ZilverDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_607_Front_silver?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_607_Front_silver30002000370370#dbdbdb16113356
 • DP500A2D 2 Dynamisch ZilverDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_608_Front-Set_silver?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_608_Front-Set_silver30002000370370#dbdbdb16113438
 • DP500A2D 3 Linkerhoek ZilverDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_609_Left-30-Angle_silver?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_609_Left-30-Angle_silver30002000370370#dbdbdb16113394
 • DP500A2D 4 Rechterhoek ZilverDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_610_Right-30-Angle_silver?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_610_Right-30-Angle_silver30002000370370#dbdbdb16113371
 • DP500A2D 5 Dynamisch ZilverDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_611_Right-Set_silver?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_611_Right-Set_silver30002000370370#dbdbdb16113444
 • DP500A2D 6 Links ZilverDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_612_Left_silver?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_612_Left_silver30002000370370#dbdbdb16113418
 • DP500A2D 7 Links ZilverDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_613_-Left_silver?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_613_-Left_silver30002000370370#dbdbdb16113427
 • DP500A2D 8 Dynamisch ZwartDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_580_Mouse_black?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_580_Mouse_black30002000370370#00000016113338
 • DP500A2D 9 Voorzijde WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_674_Front_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_674_Front_white30002000370370#ffffff16113511
 • DP500A2D 10 Dynamisch ZwartDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_581_Keyboard_black?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_581_Keyboard_black30002000370370#00000016113345
 • DP500A2D 11 Rechterhoek WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_659_Right-45-Angle_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_659_Right-45-Angle_white30002000370370#ffffff16113518
 • DP500A2D 12 Dynamisch ZwartDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_582_Remot-Contorl_black?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_582_Remot-Contorl_black30002000370370#00000016113354
 • DP500A2D 13 Rechterhoek WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_676_Right-55-Angle_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_676_Right-55-Angle_white30002000370370#ffffff16113527
 • DP500A2D 14 Rechterhoek WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_660_Dynamic_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_660_Dynamic_white30002000370370#ffffff16113536
 • DP500A2D 15 Linkerhoek WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_661_Left-30-Angle_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_661_Left-30-Angle_white30002000370370#ffffff16113546
 • DP500A2D 16 Linkerhoek WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_662_Left-45-Angle_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_662_Left-45-Angle_white30002000370370#ffffff16113548
 • DP500A2D 17 Rechts WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_663_Right_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_663_Right_white30002000370370#ffffff16113563
 • DP500A2D 18 Links WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_664_Left_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_664_Left_white30002000370370#ffffff16113564
 • DP500A2D 19 Links WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_665_Left-Tilt-Angle_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_665_Left-Tilt-Angle_white30002000370370#ffffff16113578
 • DP500A2D 20 Achterzijde WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_666_Back_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_666_Back_white30002000370370#ffffff16113583
 • DP500A2D 21 Dynamisch WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_667_Front-Set_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_667_Front-Set_white30002000370370#ffffff16113592
 • DP500A2D 22 Dynamisch WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_668_Right-Set_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_668_Right-Set_white30002000370370#ffffff16113602
 • DP500A2D 23 Dynamisch WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_691_Dynamic_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_691_Dynamic_white30002000370370#ffffff16113605
 • DP500A2D 24 Dynamisch WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_669_Dynamic_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_669_Dynamic_white30002000370370#ffffff16113617
 • DP500A2D 25 Dynamisch WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_670_Stand_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_670_Stand_white30002000370370#ffffff16113627
 • DP500A2D 26 Dynamisch WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_671_Port_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_671_Port_white30002000370370#ffffff16113628
 • DP500A2D 27 Dynamisch WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_672_Odd_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_672_Odd_white30002000370370#ffffff16113638
 • DP500A2D 28 Dynamisch WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_673_Back-Port_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_673_Back-Port_white30002000370370#ffffff16113647
 • DP500A2D 29 Dynamisch WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_677_Dynamic_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_677_Dynamic_white30002000370370#ffffff16113655
 • DP500A2D 30 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_613_Glamorous_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_613_Glamorous_white10281028370370#f010a416113661
 • DP500A2D 31 Dynamisch WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_678_Dynamic_white_10029695011023?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_678_Dynamic_white_1002969501102330002000370370#ffffff16787076
 • DP500A2D 32 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_614_Glamorous_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_614_Glamorous_white10281028370370#f010a416113675
 • DP500A2D 33 Dynamisch WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_679_Dynamic_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_679_Dynamic_white30002000370370#ffffff16787351
 • DP500A2D 34 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_615_Glamorous_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_615_Glamorous_white10281028370370#f010a416113676
 • DP500A2D 35 Dynamisch WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_680_Dynamic_white_10029695064847?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_680_Dynamic_white_1002969506484730002000370370#ffffff16787360
 • DP500A2D 36 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_616_Glamorous_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_616_Glamorous_white10281028370370#f010a416113686
 • DP500A2D 37 Dynamisch WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_690_Dynamic_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_690_Dynamic_white30002000370370#ffffff16787368
 • DP500A2D 38 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_617_Glamorous_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_617_Glamorous_white10281028370370#f010a416113696
 • DP500A2D 39 Dynamisch WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_681_Dynamic_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_681_Dynamic_white30002000370370#ffffff16787380
 • DP500A2D 40 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_618_Glamorous_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_618_Glamorous_white10281028370370#f010a416113706
 • DP500A2D 41 Dynamisch WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_683_Dynamic_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_683_Dynamic_white30002000370370#ffffff16787396
 • DP500A2D 42 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_619_Glamorous_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_619_Glamorous_white10281028370370#f010a416113710
 • DP500A2D 43 Dynamisch WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_675_Dynamic_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_675_Dynamic_white30002000370370#ffffff16787415
 • DP500A2D 44 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_620_Glamorous_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_620_Glamorous_white10281028370370#f010a416113716
 • DP500A2D 45 Dynamisch WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_684_Dynamic_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_684_Dynamic_white30002000370370#ffffff16787440
 • DP500A2D 46 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_621_Glamorous_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_621_Glamorous_white10281028370370#f010a416113731
 • DP500A2D 47 Dynamisch WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_685_Dynamic_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_685_Dynamic_white30002000370370#ffffff16787456
 • DP500A2D 48 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_622_Glamorous_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_622_Glamorous_white10281028370370#f010a416113739
 • DP500A2D 49 Dynamisch WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_688_Dynamic_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_688_Dynamic_white30002000370370#ffffff16787478
 • DP500A2D 50 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_623_Glamorous_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_623_Glamorous_white10281028370370#f010a416113747
 • DP500A2D 51 Dynamisch WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_689_Dynamic_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_689_Dynamic_white30002000370370#ffffff16787497
 • DP500A2D 52 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_624_Glamorous_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_624_Glamorous_white10281028370370#f010a416113752
 • DP500A2D 53 Dynamisch WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_686_Dynamic_white_10029695072216?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_686_Dynamic_white_1002969507221630002000370370#ffffff16787519
 • DP500A2D 54 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_625_Glamorous_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_625_Glamorous_white10281028370370#f010a416113758
 • DP500A2D 55 Dynamisch WatDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_687_Dynamic_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_687_Dynamic_white30002000370370#ffffff16787529
 • DP500A2D 56 Rechterhoek ZilverDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_591_Dynamic_silver?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_591_Dynamic_silver30002000370370#ffffff16113378
 • DP500A2D 57 Glamorous whiteDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_626_Glamorous_white?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_626_Glamorous_white10281028370370#f010a416113770
 • DP500A2D 58 Rechterhoek ZilverDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_592_Right-55_silver?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_592_Right-55_silver30002000370370#ffffff16113385
 • DP500A2D 59 Linkerhoek ZilverDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_594_Left-45-Angle_silver?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_594_Left-45-Angle_silver30002000370370#ffffff16113397
 • DP500A2D 60 Rechts ZilverDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_595_Right_silver?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_595_Right_silver30002000370370#ffffff16113411
 • DP500A2D 61 Achterzijde ZilverDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_598_Back_silver?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_598_Back_silver30002000370370#ffffff16113428
 • DP500A2D 62 Dynamisch ZilverDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_601_Left-Angle-Dynamic_silver?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_601_Left-Angle-Dynamic_silver30002000370370#ffffff16113452
 • DP500A2D 63 Dynamisch ZilverDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_602_Detail_silver_10029694023530?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_602_Detail_silver_1002969402353030002000370370#ffffff16113464
 • DP500A2D 64 Dynamisch ZilverDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_603_Detail2_silver?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_603_Detail2_silver30002000370370#ffffff16113475
 • DP500A2D 65 Dynamisch ZilverDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_604_Port_silver?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_604_Port_silver30002000370370#ffffff16113483
 • DP500A2D 66 Dynamisch ZilverDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_605_ODD_silver?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_605_ODD_silver30002000370370#ffffff16113491
 • DP500A2D 67 Dynamisch ZilverDP500A2DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/nl_DP500A2D-K02NL_606_Port_silver_10029694044742?$L1-Gallery$nl_DP500A2D-K02NL_606_Port_silver_1002969404474230002000370370#ffffff16113497
#dbdbdbZilverkleurig
DP500A2D Voorzijde Zilver

21,5 inch ATIV One 5

Desktop replacement for optimized home entertainment

Adviesprijs €699,-

Productkenmerken

Bekijk alles

Specificaties

Bekijk alles

Besturingssysteem

 • Windows 8

Hoofdchipset

 • Intel® H61

Display

 • 21,5" LED Full HD (1 920 x 1 080) 16:9

Opslag

 • 1 TB (5 400 tpm SATA2)
 • Super Multi Dual layer (SATA)

Processor

 • Intel® Pentium® G645T-processor (2,50 GHz, 3 MB)

Grafische gegevens

 • Geïntegreerde graphics

Geheugen

 • 4 GB (DDR3 1 333 MHz / 4 GB X 1)
 • 2 SODIMM's (totaal 2 sleuven) voor DDR3

Kleur

 • Wit
Besturingssysteem
Besturingssysteem
Processor
Processor
Hoofdchipset
Grafische gegevens
Display
LCD
Geheugen
Systeemgeheugen
Geheugensleuf
Opslag
HDD
ODD
Kleur