Direct naar content

Direct naar toegankelijkheid Hulp


Open Galaxy S5 Key Visual

Gratis Kuifje 3D game bij aanschaf van een Samsung 3D monitor. 950, 700/750 series.

Actievoorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1. Actieperiode: de hierna in artikel 3.2. bedoelde periode waarin de Deelnemer kan deelnemen aan de Actie.

1.2. Actievoorwaarden: deze Actievoorwaarden en de (eventuele) overige (spel)voorwaarden die Samsung heeft bekend gemaakt op haar website www.samsung.com/nl

1.3. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de Actie en daar op grond van artikel 2 van deze Actievoorwaarden ook daartoe is gerechtigd.

1.4. Gedragscode: Gedragscode Promotionele spelen d.d. 1 januari 2006

1.5. Cadeau: de hierna in artikel 4.1 beschreven prijs.

1.6. Samsung: Samsung Electronics Benelux B.V., gevestigd te Delft (Postbus 681, 2600 AR Delft), gebruiker van deze Actievoorwaarden en organisator van de Actie.

1.7. Winnaar: de Deelnemer die op de hierna in artikel 5 vastgestelde wijze een Cadeau krijgt toegewezen.

 

Artikel 2 Deelname

2.1 Iedere natuurlijke persoon met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland en ouder dan [16] jaar op het moment van deelname, mag deelnemen aan de Actie. Samsung is gerechtigd hiervan bewijs te vragen.

2.2 De Deelnemer dient te beschikken over een bestaand e-mailadres en Deelnemers die onvolledige of valse adressen en/of namen gebruiken kunnen door Samsung worden uitgesloten van deelname.

2.3 Medewerkers van Samsung, van aan Samsung gelieerde ondernemingen, alsmede alle personen die direct of indirect bij (de organisatie van) de Actie of de Prijs of de (indirecte) aanbieder van de Prijs betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname.

2.4 In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van de Actievoorwaarden is Samsung gerechtigd Deelnemers(groepen)groepen uit te sluiten.

2.5 Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.

2.6 De Deelnemer kan enkel gedurende de Actieperiode deelnemen aan de Actie en uitsluitend op de hierna in artikel 3.1 beschreven wijze. Indien de Deelnemer niet tijdig, te vroeg, niet op de voorgeschreven wijze, of anderszins onvolledig zijn inzending inlevert, wordt hij zonder nader bericht uitgesloten van deelneming.

2.7 De Deelname is beperkt tot eenmaal per Samsung monitor.

2.8 Aan de Deelname zijn geen kosten verbonden.

2.9 Deelname is alleen mogelijk bij aanschaf van een Samsung actiemodel monitor (T27A950D, S27A950D, T27A750, T23A750, S27A750D, S23A750D, S23A700D) die binnen de actieperiode is aangeschaft.

 

Artikel 3 – De Actie

3.1 Actie: na aankoop van een Samsung monitor kan de Deelnemer, door op de website www.samsung.com/nl/kuifje het elektronisch deelnameformulier in te vullen en te bevestigen, deelnemen aan de Actie en kans maken op een Prijs.

3.2 Actieperiode: de Actie heeft een looptijd tot en met 14 januari 2011, te weten van 1 november 2011 tot en met 14 januari 2012. Het spel kan worden aangevraagd tot en met 31 januari 2012.

 

Artikel 4 – Cadeau

4.1 Cadeau een Kuifje 3D game.

4.2 Het cadeau is strikt persoonlijk, niet-inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Samsung.

 

Artikel 8 – Uitsluiting aansprakelijkheid

8.1 Samsung is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor kosten, aanvullende uitgaven die de Deelnemer zou moet maken in verband (met het uitkeren of gebruik van) het cadeau.

8.2 Samsung, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (het uitkeren van of het gebruik van) het cadeau of deelname aan de Actie.

8.3 Samsung, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, waardoor de deelname van de Deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door Samsung worden ontvangen.

8.4 Samsung geeft geen enkele garantie met betrekking tot het uitgekeerde cadeau en sluit ieder aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) ter dier zake uit. Samsung is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van het cadeau, indien het cadeau, later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) cadeau, op ondergeschikte punten afwijkt van het aangeboden cadeau.

 

Artikel 9 – Privacy

9.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van Deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

 

Artikel 10 – Gedragscode

10.1 De Gedragscode is op deze Actie van toepassing. Samsung handelt in overeenstemming met de Gedragscode.

 

Artikel 11 - Klachten

11.1 Met vragen, klachten of opmerkingen kan een ieder zich wenden tot de klantenservice van Samsung via 0900 – SAMSUNG (0900-7267864). De klantenservice is ook bereikbaar via het e-mail adres info@samsung.nl

 

Artikel 12 – Slotbepalingen

12.1 Samsung is gerechtigd deze Actievoorwaarden (zonder opgaaf van reden) te wijzigen of de Actie te annuleren.

12.2 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.3 De bevoegde rechter te Den Haag is mede bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Samsung en de Deelnemer, doch niet eerder dan dat partijen onderling overleg hebben gevoerd.