Direct naar content

Direct naar toegankelijkheid Hulp


Open Galaxy S5 Key Visual

G-Serie Koelkast

Zo werkt het

 1. 1. Koop een G-Serie actiemodel koelkast.
 2. 2. Vul de invulvelden in onder 'Registreren' en print het formulier.
 3. 3. Stuur dit samen met een kopie van uw aankoopbon uiterlijk 29 april 2012 naar
        Samsung Koelkast Promotie, Postbus 105, 3400 AC IJsselstein.
 4. 4. U ontvangt binnen 6 weken na ontvangst van uw formulier een steelstofzuiger VCS7555S3W of VCS7550S3K cadeau.
 • Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan van 1 maart 2012 tot en met 15 april 2012 (factuur datum).
 • De actie is alleen geldig bij de deelnemende fysieke winkels. Dit zijn alle vestigingen van de Mediamarkt, Saturn, Mikro Electro, Harense Smid, Block, Scheer&Foppen, EP, Euronics, Expert, United Retail en door ons geselecteerde Independents.
 • Deze actie geldt alleen voor de volgende producten die in Nederland − binnen de actieperiode – zijn aangekocht en geleverd: Samsung G-Series Koelkast RL56GHGTS, RL56GHGIH, RL58GREIH en RL60GQERS.
 • Bij aankoop van één van de koelkasten uit de G-Series ontvangt u binnen 6 weken na ontvangst van uw formulier een gratis steelstofzuiger (VCS7555S3W of VCS7550S3K), bij uitputting van de voorraad is Samsung gerechtigd een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.
 • Stuur het ingevulde formulier uit de flyer in, samen met een kopie van de aankoopbon uiterlijk 29 april 2012 (poststempel!) naar het aangegeven adres.
 • Inzendingen die te laat en/of onvoldoende gefrankeerd en/of incompleet zijn verzonden, worden niet in behandeling genomen.
 • Samsung is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.
 • Deze actie is een consumentenactie en is gelimiteerd tot 1 aanvraag per huishouden. Deze actie is niet cumuleerbaar met andere bestaande acties en is alleen van toepassing voor consumenten woonachtig in Nederland.
 • Samsung behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds aan te passen of te wijzigen.
 • Deelnemers aan deze actie moeten tenminste 18 jaar of ouder zijn.
 • Aanvragen met een poststempel gedateerd na 29 april 2012, of aanvragen die onvolledig zijn, worden niet in behandeling genomen.
 • Alle business-to-business (zakelijke) aankopen zijn uitgesloten van deelname.
 • Uw gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Vragen, reclameren en opmerkingen over deze actie kunt u schriftelijk doen aan: Samsung Koelkasten promotie. Postbus 105, 3400 AC IJsselstein, of per e-mail naar helpdesk@samsungactie.com tot uiterlijk 13 mei 2012.
 • Druk− en zetfouten voorbehouden.
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Algemene Samsung Actievoorwaarden.

ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG

Artikel 1 − Definities

1.1. Actie: promotionele kansspel zoals hierna onder artikel 3.1 is beschreven.
1.2. Actieperiode: de hierna in artikel 3.2. bedoelde periode waarin de Deelnemer kan deelnemen aan de Actie.
1.3. Actievoorwaarden: deze Actievoorwaarden en de (eventuele) overige (spel)voorwaarden die Samsung heeft bekend gemaakt op haar website www.samsung.com/promotion.
1.4. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de Actie en daar op grond van artikel 2 van deze Actievoorwaarden ook daartoe is gerechtigd.
1.5. Gedragscode: Gedragscode Promotionele spelen d.d. 1 januari 2006
1.6. Prijs: de hierna in artikel 4.1 beschreven prijs.
1.7. Samsung: Samsung Electronics Benelux B.V., gevestigd te Delft (Postbus 681, 2600 AR Delft), gebruiker van deze Actievoorwaarden en organisator van de Actie.
1.8. Winnaar: de Deelnemer die op de hierna in artikel 4 vastgestelde wijze een Prijs krijgt toegewezen.

Artikel 2 Deelname

2.1 Iedere natuurlijke persoon met een vaste woon−of verblijfplaats in Nederland en ouder dan 18 jaar op het moment van deelname, mag deelnemen aan de Actie. Samsung is gerechtigd hiervan bewijs te vragen.
2.2 Voor deelname is registratie via het invulformulier in de flyer vereist. Deze flyer is te vinden in de deelnemende winkels. De voorwaarden zijn in te zien op de achterzijde van de flyer.
2.3 De Deelnemer dient te beschikken over een bestaand woonadres en Deelnemers die onvolledige of valse adressen en/of namen gebruiken kunnen door Samsung worden uitgesloten van deelname.
2.4 Medewerkers van Samsung, van aan Samsung gelieerde ondernemingen, alsmede alle personen die direct of indirect bij (de organisatie van) de Actie of de Prijs of de (indirecte) aanbieder van de Prijs betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname.
2.5 In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van de Actievoorwaarden is Samsung gerechtigd Deelnemers(groepen)groepen uit te sluiten.
2.6 Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.
2.7 De Deelnemer kan enkel gedurende de Actieperiode deelnemen aan de Actie en uitsluitend op de hierna in artikel 3.1 beschreven wijze. Indien de Deelnemer niet tijdig, te vroeg, niet op de voorgeschreven wijze, of anderszins onvolledig zijn inzending inlevert, wordt hij zonder nader bericht uitgesloten van deelneming.
2.8 De Deelname is beperkt tot eenmaal per Samsung G-Series Koelkast RL56GHGTS, RL56GHGIH, RL58GREIH en RL60GQERS.
2.9 Aan de Deelname zijn geen kosten verbonden.

Artikel 3 − De Actie

3.1 Actie: na aankoop van een Samsung actiemodel kan de Deelnemer, door het formulier in de flyer in te vullen en op te sturen naar aangegeven adres, deelnemen aan de Actie en kans maken op een Prijs.
3.2 Actieperiode: de Actie heeft een looptijd van 6,5 week, te weten van 1 maart 2012 tot en met 15 april 2012.

Artikel 4 − Prijs

4.1 Prijs:
−Bij een Samsung G-Series Koelkast RL56GHGTS, RL56GHGIH, RL58GREIH en RL60GQERS ontvangt u een gratis steelstofzuiger (VCS7555S3W of VCS7550S3K) ter waarde van €179,-.
4.2 De Prijs is strikt persoonlijk, niet-inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Samsung.

Artikel 5 − Kansspelbelasting

5.1 Indien over de eventuele verschuldigde Kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door Samsung. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de Deelnemer.

Artikel 6 − Uitsluiting aansprakelijkheid

6.1 Samsung is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor kosten, aanvullende uitgaven die de Deelnemer zou moet maken in verband (met het uitkeren of gebruik van) de Prijs.
6.2 Samsung, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (het uitkeren van of het gebruik van) de Prijs of deelname aan de Actie.
6.3 Samsung, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, waardoor de deelname van de Deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door Samsung worden ontvangen.
6.4 Samsung geeft geen enkele garantie met betrekking tot de uitgekeerde Prijs en sluit ieder aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) ter dier zake uit. Samsung is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van de Prijs, indien de Prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) Prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs.

Artikel 7 − Privacy

7.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van Deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Artikel 8 − Gedragscode

8.1 De Gedragscode is op deze Actie van toepassing. Samsung handelt in overeenstemming met de Gedragscode.

Artikel 9 − Klachten

9.1 Met vragen, klachten of opmerkingen kan een ieder zich wenden tot de helpdesk van Samsung promoties via Samsung Koelkasten promotie. Postbus 105, 3400 AC IJsselstein, of per e-mail naar helpdesk@samsungactie.com

Artikel 10 − Slotbepalingen

10.1 Samsung is gerechtigd deze Actievoorwaarden (zonder opgaaf van reden) te wijzigen of de Actie te annuleren.
10.2 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.3 De bevoegde rechter te Den Haag is mede bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Samsung en de Deelnemer, doch niet eerder dan dat partijen onderling overleg hebben gevoerd.