Direct naar content

Direct naar toegankelijkheid Hulp


Open Galaxy S5 Key Visual
Home

Actievoorwaarden

 • Artikel 1 – Definities

  1. Actieperiode: de hierna in artikel 3.2. bedoelde periode waarin de Deelnemer kan deelnemen aan de Actie.
  2. Actievoorwaarden: deze Actievoorwaarden en de (eventuele) overige (spel)voorwaarden die Samsung heeft bekend gemaakt op haar website www.samsung.com/nl.
  3. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de Actie en daar op grond van artikel 2 van deze Actievoorwaarden ook daartoe is gerechtigd.
  4. Gedragscode: Gedragscode Promotionele spelen d.d. 1 januari 2006
  5. Cadeau: het hierna in artikel 4.1 beschreven cadeau.
  6. Samsung: Samsung Electronics Benelux B.V., gevestigd te Delft, gebruiker van deze Actievoorwaarden en organisator van de Actie.
  7. Winnaar: de Deelnemer die op de hierna in artikel 3 vastgestelde wijze een Cadeau krijgt toegewezen.

  Artikel 2 Deelname

  1. Iedere natuurlijke persoon met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland en ouder dan 16 jaar op het moment van deelname, mag deelnemen aan de Actie. Samsung is gerechtigd hiervan bewijs te vragen.
  2. De Deelnemer dient te beschikken over een bestaand e-mailadres en Deelnemers die onvolledige of valse adressen en/of namen gebruiken kunnen door Samsung worden uitgesloten van deelname.
  3. Medewerkers van Samsung, van aan Samsung gelieerde ondernemingen, alsmede alle personen die direct of indirect bij (de organisatie van) de Actie of het Cadeau of de (indirecte) aanbieder van de Prijs betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname.
  4. In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van de Actievoorwaarden is Samsung gerechtigd Deelnemers(groepen)groepen uit te sluiten.
  5. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.
  6. De Deelnemer kan enkel gedurende de Actieperiode deelnemen aan de Actie en uitsluitend op de hierna in artikel 3.1 beschreven wijze. Indien de Deelnemer niet tijdig, te vroeg, niet op de voorgeschreven wijze, of anderszins onvolledig zijn inzending inlevert, wordt hij zonder nader bericht uitgesloten van deelneming.
  7. De Deelname is beperkt tot eenmaal per Samsung handset, in dit geval, de Samsung Galaxy Note (N7000), witte en zwarte editie.
  8. Aan de Deelname zijn geen kosten verbonden.
  9. Deelname is alleen mogelijk bij aanschaf van een Samsung Galaxy Note (N7000) die na 18 februari 2012 is gekocht. De actie loopt zolang de voorraad strekt. Het toestel dient een Nederlands IMEI nummer te hebben, de klant dient een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben. De actie is alleen geldig voor producten die in Nederland verkocht zijn door Samsung Nederland.

  Artikel 3 – De Actie

  1. Actie: na aankoop van een Samsung Galaxy Note (N7000) kan de Deelnemer, door op de website www.samsung.com/nl/promotion het deelnameformulier in te vullen en te bevestigen, deelnemen aan de Actie. De deelnemer heeft dan recht op een flip cover voor de Samsung Galaxy Note. Bij aankoop van een witte Galaxy Note ontvangt de Deelnemer een oranje flip cover (zolang de voorraad strekt). Bij aankoop van een zwarte Galaxy Note ontvangt de Deelnemer een bruine flip cover (zolang de voorraad strekt). Indien de kleur niet voorradig is, zal een andere kleur worden verstuurd. Over de kleur van de flip cover kan niet worden gecorrespondeerd. De flip cover kan niet worden ingeruild tegen een andere kleur.
  2. Actieperiode: deze Actie loopt vanaf 1 maart 2012 tot de voorraad strekt. De actie geldt alleen voor toestellen die na 18 februari 2012 zijn aangeschaft.
  3. De Samsung toestellen dienen een Nederlands IMEI nummer te hebben.

  Artikel 4 – Cadeau

  1. Cadeau: flipcover voor de Samsung Galaxy Note.
  2. Het cadeau is strikt persoonlijk, niet-inwisselbaar voor goederen en/of diensten en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Samsung.
  3. De flipcover wordt binnen 4 tot 6 weken verzonden naar het opgegeven adres, na ontvangst van de complete inzending. De Deelnemer ontvangt een bevestigingsmail als de inzending is ontvangen door Samsung.
  4. De Deelnemer dient het geprinte aanmeldformulier samen met een kopie van de kassabon op te sturen naar het volgende adres: Samsung Galaxy Note flipcover actie Antwoordnummer 1185 6200 VB Maastricht

  Artikel 5 – Uitsluiting aansprakelijkheid

  1. Samsung is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor kosten, aanvullende uitgaven die de Deelnemer zou moet maken in verband (met het uitkeren of gebruik van) het cadeau.
  2. Samsung, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (het uitkeren van of het gebruik van) het Cadeau of deelname aan de Actie.
  3. Samsung, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, waardoor de deelname van de Deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door Samsung worden ontvangen.
  4. Samsung geeft geen enkele garantie met betrekking tot het uitgekeerde Cadeau en sluit ieder aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) ter dier zake uit. Samsung is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van het Cadeau, indien het Cadeau later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien het (vervangende) Cadeau op ondergeschikte punten afwijkt van het aangeboden cadeau.

  Artikel 6 – Privacy

  1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van Deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

  Artikel 7– Gedragscode

  1. De Gedragscode is op deze Actie van toepassing. Samsung handelt in overeenstemming met de Gedragscode.

  Artikel 8 - Klachten

  1. Met vragen, klachten of opmerkingen kan een ieder zich wenden tot de klantenservice van Samsung via 0900 – SAMSUNG (0900-7267864).

  Artikel 9 – Slotbepalingen

  1. Samsung is gerechtigd deze Actievoorwaarden (zonder opgaaf van reden) te wijzigen of de Actie te annuleren.
  2. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  3. De bevoegde rechter te Den Haag is mede bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Samsung en de Deelnemer, doch niet eerder dan dat partijen onderling overleg hebben gevoerd.
  Deelnemen