Direct naar content

Direct naar toegankelijkheid Hulp


Open Galaxy S5 Key Visual

SAMSUNG GALAXY S WiFi 5.0 – 8GB SD kaart

ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG GALAXY S WiFi 5.0 – 8GB SD kaart

Artikel 1 – Definities

1. Actieperiode: de hierna in artikel 3.2. bedoelde periode waarin de Deelnemer kan deelnemen aan de Actie.
2. Actievoorwaarden: deze Actievoorwaarden en de (eventuele) overige
(spel)voorwaarden die Samsung heeft bekend gemaakt op haar website www.samsung.com/nl.
3. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de Actie en daar op grond van artikel
2 van deze Actievoorwaarden ook daartoe is gerechtigd.
4. Gedragscode: Gedragscode Promotionele spelen d.d. 1 januari 2006
5. Cadeau: het hierna in artikel 4.1 beschreven cadeau.
6. Samsung: Samsung Electronics Benelux B.V., gevestigd te Delft, gebruiker van deze Actievoorwaarden en organisator van de Actie.
7. Winnaar: de Deelnemer die op de hierna in artikel 3 vastgestelde wijze een
Cadeau krijgt toegewezen.

Artikel 2 Deelname

1. Iedere natuurlijke persoon met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland en ouder dan 16 jaar op het moment van deelname, mag deelnemen aan de Actie. Samsung is gerechtigd hiervan bewijs te vragen.
2. De Deelnemer dient te beschikken over een bestaand e-mailadres en
Deelnemers die onvolledige of valse adressen en/of namen gebruiken kunnen door Samsung worden uitgesloten van deelname.
3. Medewerkers van Samsung, van aan Samsung gelieerde ondernemingen,
alsmede alle personen die direct of indirect bij (de organisatie van) de Actie of het Cadeau of de (indirecte) aanbieder van de Prijs betrokken zijn, zijn
uitgesloten van deelname.
4. In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van de Actievoorwaarden is Samsung gerechtigd Deelnemers(groepen)groepen uit te sluiten.
5. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de
Actievoorwaarden.
6. De Deelnemer kan enkel gedurende de Actieperiode deelnemen aan de Actie en uitsluitend op de hierna in artikel 3.1 beschreven wijze. Indien de Deelnemer niet tijdig, te vroeg, niet op de voorgeschreven wijze, of anderszins onvolledig
zijn inzending inlevert, wordt hij zonder nader bericht uitgesloten van deelneming.
7. De Deelname is beperkt tot eenmaal per Samsung handset, in dit geval, de
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 (YP-G70).
8. Aan de Deelname zijn geen kosten verbonden.
9. Deelname is alleen mogelijk bij aanschaf van een Samsung Galaxy S WiFi 5.0 (YP-G70) die in de periode van 1 maart 2012 t/m 31 maart 2013 is gekocht. Deze actie is alleen geldig voor toestellen die zijn aangeschaft via Media Markt of
Saturn. Het toestel dient een Nederlands WiFi Mac adres te hebben, de klant dient een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben. De actie is alleen geldig voor producten die in Nederland verkocht zijn door Samsung Nederland.

Artikel 3 – De Actie

1. Actie: na aankoop van een Samsung Galaxy S WiFi 5.0 kan de Deelnemer, door op de website www.samsung.com/nl/promotion het deelnameformulier in te vullen en te bevestigen, deelnemen aan de Actie.
De deelnemer heeft dan recht op een 8GB microSD geheugenkaart.
2. Actieperiode:
deze Actie heeft een looptijd van 1 maart 2012 t/m 31 maart 2013. Inschrijven kan tot en met 15 april 2013.
3. De Samsung toestellen dienen een Nederlands WiFi Mac adres te hebben.

Artikel 4 – Cadeau

1. Cadeau: 8GB microSD geheugenkaart.
2. Het cadeau is strikt persoonlijk, niet-inwisselbaar voor goederen en/of diensten en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Samsung.
3. De geheugenkaart wordt binnen 6 tot 8 weken verzonden naar het opgegeven adres, na ontvangst van de complete inzending. De Deelnemer ontvangt een
bevestigingsmail als de inzending is ontvangen door Samsung.
4. De Deelnemer dient een kopie van de aanmelding samen met een kopie van de kassabon op te sturen naar het volgende adres:
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 - 8GB SD kaart
Antwoordnummer 1185
6200 VB Maastricht

Artikel 5 – Uitsluiting aansprakelijkheid

1. Samsung is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor kosten, aanvullende uitgaven die de Deelnemer zou moet maken in verband (met het uitkeren of gebruik van) het cadeau.
2. Samsung, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of
derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (het uitkeren van of het gebruik van) het Cadeau of deelname aan de Actie.
3. Samsung, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of
derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, waardoor de deelname van de Deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door Samsung worden ontvangen.
4. Samsung geeft geen enkele garantie met betrekking tot het uitgekeerde Cadeau en sluit ieder aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) ter dier zake uit. Samsung is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van het Cadeau,
indien het Cadeau later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien het
(vervangende) Cadeau op ondergeschikte punten afwijkt van het aangeboden cadeau.

Artikel 6 – Privacy

1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van Deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Artikel 7– Gedragscode

1. De Gedragscode is op deze Actie van toepassing. Samsung handelt in overeenstemming met de Gedragscode.

Artikel 8 - Klachten

1. Met vragen, klachten of opmerkingen kan een ieder zich wenden tot de klantenservice van Samsung via 0900 – SAMSUNG (0900-7267864).

Artikel 9 – Slotbepalingen

1. Samsung is gerechtigd deze Actievoorwaarden (zonder opgaaf van reden) te wijzigen of de Actie te annuleren.
2. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
3. De bevoegde rechter te Den Haag is mede bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Samsung en de Deelnemer, doch niet eerder dan dat partijen onderling overleg hebben gevoerd.