Direct naar content

Direct naar toegankelijkheid Hulp


Open Galaxy S5 Key Visual

Samsung Choice Camera Actie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG:

Lees deze Bijzondere Actievoorwaarden en de bijhorende Algemene Actievoorwaarden zorgvuldig door.

 • Actie: Ga naar www.samsung.com/promotion, klik op SmartChoice Camera promotie, print het online aanmeldformulier uit en vul deze in.
 • Bij aanschaf van een WB850F of NX20F stuurt u het ingevulde aanmeldformulier, samen met de originele streepjescode van de verpakking en een kopie van de aankoopbon uiterlijk tot en met 14 agustus 2012 naar Smartchoice Camera Actie, Postbus 105, 3400 AC IJsselstein.
 • Bij aanschaf van een WB150F, WB155F, WB152F, ST200F of QF20 stuurt u het ingevulde aanmeldformulier samen met de originele streepjescode, een kopie van uw aankoopbon en de aankoopbevestiging (e-mail) van Microsoft Skydrive uiterlijk 14 augustus 2012 op naar Smartchoice Camera Actie, Postbus 105, 3400 AC IJsselstein.
 • Bewijs van verzending of bestelbonnen of bankcontactbonnetjes worden niet geaccepteerd, slechts de factuur of het kassaticket is geldig als bewijs van ontvangst of aankoop.
 • Voordeel: 320 GB Hard Disk cadeau ter waarde van 99 EURO bij aankoop van de NX20F of de WB850F.
 • Voordeel: 50 GB Microsoft Skydrive cadeau ter waarde van 19 EURO bij aankoop van de ST200F, WB150F, WB155F, WB152F of QF20F. De vergoeding geldt voor het 1e jaar, daarna betaald u de reguliere prijs.
 • Inzendingen die te laat en/of onvoldoende gefrankeerd en/of incompleet zijn verzonden, worden niet in behandeling genomen. Maak en bewaar kopieën van alle documenten die je verstuurt. Samsung is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.
 • Samsung streeft ernaar het Voordeel binnen de 6 - 8 weken af te leveren OF persoonlijk aan de Deelnemer te overhandigen. Het kan voorkomen dat deze levertijd wordt overschreden.
 • Actieperiode: de Actie heeft een looptijd van 10 weken, te weten van 01 juni 2012 tot en met 31 juli 2012 (factuurdatum).
 • Actiegebied: De actie geldt alleen op goederen die in Nederland zijn aangekocht en geleverd en Deelnemers dienen in België, Nederland of Benelux woonachtig te zijn.
 • Actiemodellen: De actie is enkel geldig op volgende modellen: NX20F, WB850F, ST200F, WB150F, WB155F, WB152F of de QF20F. Samsung is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen bij uw verkooppunt. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels.
 • De aanbieding is niet cumuleerbaar met andere acties.
 • Uw gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Vragen en opmerkingen over deze actie kunt u schriftelijk doen aan: SmartChoice Camera Actie, Postbus 105, 3400 AC IJsselstein of per e-mail naar http://helpdesk.acties.nu/
 • Druk- en zetfouten voorbehouden.
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Algemene Samsung Actievoorwaarden zoals vermeld op http://www.samsung.com/be/promotion of http://www.samsung.com/nl/promotion.

ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG

Artikel 1 - Definities
1.1. Actie: promotionele wedstrijd of promotionele actie zoals beschreven in de Bijzondere Actievoorwaarden.
1.2. Actieperiode: zoals bepaalt in de Bijzondere Actievoorwaarden.
1.3. Actievoorwaarden: deze Algemene Actievoorwaarden, de Bijzondere Actievoorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden en bepalingen die Samsung heeft bekend gemaakt op haar website of in het winkelpunt. Hierbij wordt verduidelijkt dat de Bijzondere Actievoorwaarden prevaleren op de Algemene Actievoorwaarden.
1.4. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de Actie en daar op grond van artikel 2 van deze Actievoorwaarden ook daartoe is gerechtigd.
1.5. Deze actievoorwaarden zijn geldig voor consumentenacties georganiseerd door Samsung Electronics Benelux B.V., gevestigd te Olof Palmestraat 10, 2616 LR Delft, Nederland, met een bijkantoor in Vilvoorde (1800) aan de Medialaan 50 te België.
1.6. Actiegebied: Territorium waarop de Actie plaatsvindt. De actie is enkel geldig op actiemodellen die binnen het Actiegebied zijn aangekocht en geleverd.
1.7. Voordeel: Elk voordeel dat kan gedaan worden bij een Actie waaronder bijvoorbeeld: een Prijs, een Cashback, een Cadeau, …
1.8. Deelnamemateriaal: Creatieve bijdragen van alle aard (video’s, teksten, foto’s, audio, tekeningen, schilderijen,…) van Deelnemers in het kader van een Actie.

Artikel 2 Deelname
2.1 Iedere natuurlijke persoon met een vaste woon- of verblijfplaats in het Actiegebied en ouder dan 16 jaar op het moment van deelname, mag deelnemen aan de Actie. Samsung is gerechtigd hiervan bewijs te vragen. Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten de toestemming hebben gekregen van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger om deel te kunnen aan de Actie.
2.2 Voor deelname is eventueel registratie via de Website van Samsung (hierna: de Website) vereist. De registratie is kosteloos en kan eventueel worden gedaan via de Website. De voorwaarden van de registratie zijn diengevalle te raadplegen via de Website. De bevestiging van de registratie zal worden bezorgd aan het opgegeven (e-mail)adres.
2.3 De Deelnemer dient te beschikken over een bestaand (e-mail)adres en Deelnemers die onvolledige of valse adressen en/of namen gebruiken kunnen door Samsung worden uitgesloten van deelname.
2.4 Medewerkers van Samsung, van aan Samsung gelieerde ondernemingen, alsmede alle personen die direct of indirect bij (de organisatie van) de Actie of de Prijs of de (indirecte) aanbieder van de Prijs betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname.
2.5 In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van de Actievoorwaarden is Samsung gerechtigd Deelnemers(groepen) uit te sluiten. Samsung is gerechtigd dit te doen op basis van een vermoeden en is niet gehouden tot bewijs dienaangaande.
2.6 Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.
2.7 De Deelnemer kan enkel gedurende de Actieperiode deelnemen aan de Actie en uitsluitend op de in de Bijzonder Actievoorwaarden beschreven wijze. Indien de Deelnemer niet tijdig, te vroeg, niet op de voorgeschreven wijze, of anderszins onvolledig zijn inzending inlevert, wordt hij zonder nader bericht uitgesloten van deelneming.
2.8 Aan de Deelname zijn geen kosten verbonden.
2.9 De Deelnemer verklaart en garandeert dat het Deelnamemateriaal dat hij/zij aan Samsung ter beschikking stelt in het kader van een Actie niet onrechtmatig is en niet in strijd is met de wet. In het bijzonder verklaart en garandeert de Deelnemer uitdrukkelijk dat het Deelnamemateriaal geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en niet kwetsend, beledigend, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen is of kan zijn. Samsung kan, indien zij naar haar vrij oordeel meent dat dit gepast of nodig is, het Deelnamemateriaal weigeren of verwijderen, zonder dat de Deelnemer zich hiertegen kan verzetten.
2.10 De Deelnemer draagt alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-)rechten op het Deelnamemateriaal uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan Samsung, voor zover zulks is toegestaan door de wet. Samsung mag het Deelnamemateriaal wereldwijd en onbeperkt exploiteren en licentiëren via ieder denkbaar medium. Daarnaast doet Deelnemer afstand van enig recht op vergoeding in verband met het Deelnamemateriaal.
2.11 De Deelnemer kan ten allen tijde een verzoek richten tot verwijdering van zijn Deelnamemateriaal ,waarna het betreffende Deelnamemateriaal zo spoedig mogelijk verwijderd zal worden. Indien dit verzoek aan Samsung wordt gericht tijdens de Actieperiode zal dit leiden tot de ongeldig verklaring van de Deelname en zal de Deelnemer niet meer in aanmerking komen voor het Voordeel.
2.12 Indien een Deelnemer strijdig met de regels heeft deelgenomen aan de Actie, behoudt Samsung zich het recht om voor de betreffende Prijs een nieuwe Winnaar aan te duiden en/of de Deelnemer uit te sluiten voor deze en eventuele volgende acties. Samsung is niet verplicht te vermelden dat de Prijs of het Voordeel is komen te vervallen.

Artikel 3 - Winnaars (Enkel in geval het een wedstrijd betreft)
3.1 De Winnaars van de Actie zullen worden vastgesteld aan de hand van een trekking door een onafhankelijke jury, een onafhankelijke derde, zoals bijvoorbeeld een deurwaarder of een notaris of door een onpartijdig computerprogramma. Tenzij anders bepaald in de Bijzondere Actievoorwaarden.
3.2 De Winnaars zullen vermeld worden op de website van Samsung of zullen per telefoon of e-mail bericht ontvangen van de gewonnen Prijs.
3.3 Indien een Winnaar zich niet binnen maand bij Samsung heeft gemeld en de Prijs heeft aanvaard, behoudt Samsung zich het recht voor om voor de betreffende Prijs een nieuwe Winnaar aan te duiden. Samsung is niet verplicht te melden dat de Prijs is komen te vervallen.
3.4 Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.
3.5 Winnaars zijn steeds voor een periode van 2 maanden uitgesloten van deelname aan een Wedstrijd. Indien een Deelnemer onder meerdere/valse persoonsgegevens Prijzen wint, worden deze niet uitgekeerd. Deelname via bepaalde scripts, systemen, geautomatiseerde functies, of allerhande technieken die de winstkansen vergroten zijn verboden.
3.6 Op verzoek dient de Winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van de Prijs mogelijk te maken.
3.7 Winnaars kunnen gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de Actie zoals foto- en filmopnamen en interviews. Alsdan zal Samsung gerechtigd zijn deze foto- en filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze en via welke drager dan ook. Samsung is hiervoor geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 4 - Voordeel
4.1 Het Voordeel is strikt persoonlijk, niet-inwisselbaar voor goederen en/of diensten en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Samsung.

Artikel 5 - Kansspelbelasting
5.1 Indien over de eventuele verschuldigde Kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door Samsung. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de Deelnemer.

Artikel 6 - Uitsluiting aansprakelijkheid
6.1 Samsung is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor kosten, aanvullende uitgaven die de Deelnemer zou moet maken in verband (met het uitkeren of gebruik van) het Voordeel.
6.2 Samsung, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (het uitkeren van of het gebruik van) het Voordeel of door deelname aan de Actie.
6.3 Samsung, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, waardoor de deelname van de Deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door Samsung worden ontvangen.
6.4 Samsung geeft geen enkele garantie met betrekking tot het uitgekeerde Voordeel en sluit ieder aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) ter dier zake uit. Samsung is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van het Voordeel, indien het Voordeel later dan aangekondigd wordt ontvangen, door de verkeerde persoon in ontvangst wordt genomen, of verloren of beschadigd is tijdens het versturen ervan of indien het (vervangenen) Voordeel op ondergeschikte punten afwijkt van het aangeboden Voordeel.
6.5 In geval van fraude door Deelnemers kan Samsung niet verantwoordelijk gesteld worden.
6.6 De Deelnemer is exclusief aansprakelijk voor de inhoud van het Deelnamemateriaal dat hij ter beschikking stelt in het kader van de Actie. Samsung kan hiervoor in geen geval aansprakelijk gesteld worden. De Deelnemer zal Samsung vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde in verband met de inhoud van de door de Deelnemer ingediende Deelnamemateriaal.

Artikel 7 - Privacy
7.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van Deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Privacy Policy (http://www.samsung.com/be/info/privacy.html of http://www.samsung.com/nl/info/privacy.html) en met de wetgeving betreffende Privacy. Samsung zal deze persoonsgegevens verwerken en gebruiken voor activiteiten in het kader van de uitvoering van de Actie, waaronder het informeren van een Deelnemer over het Voordeel.
7.2 Na afloop van de Actie zal de Deelnemer via e-mail de mogelijkheid verkrijgen om zich in te schrijven voor de Samsung Newsletter en op die manier zijn akkoord te geven met het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing.
7.3 De door een Deelnemer aan Samsung opgegeven persoonsgegevens, transactiegegevens en/of consumentengegevens worden vastgelegd in een database. Deze gegevens worden gebruikt om de Deelnemers te informeren betreffende de actie.

Artikel 8 - Gedragscode
8.1 De Gedragscode is op deze Actie van toepassing. Samsung handelt in overeenstemming met de Gedragscode.

Artikel 9 - Klachten
9.1 Met vragen, klachten of opmerkingen kan een ieder zich wenden tot de klantenservice van Samsung via het adres en telefoonnummer zoals vermeldt in de Bijzondere Actievoorwaarden). De klantenservice is ook bereikbaar via het e-mail adres info@samsung.nl.

Artikel 10 - Slotbepalingen
10.1 Samsung is gerechtigd deze Actievoorwaarden (zonder opgaaf van reden) te wijzigen of de Actie te annuleren. De meest recente versie van deze Actievoorwaarden is gedurende de Actieperiode te raadplegen op de website.
10.2 De inhoud van de voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
10.3 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.4 De bevoegde rechter te Antwerpen, België is mede bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Samsung en de Deelnemer, doch niet eerder dan dat partijen onderling overleg hebben gevoerd.