Direct naar content

Direct naar toegankelijkheid Hulp


Open Galaxy S5 Key Visual

Voorwaarden Smart Choice TV promotie

 • Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan vanaf 9 april 2012 tot en met 6 mei 2012(factuur datum).
 • De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels.
 • Deze actie geldt alleen voor de volgende producten die in Nederland - binnen de actieperiode – zijn aangekocht en geleverd. Samsung SMART LED TV: UE55ES8000/ UE46ES8000/ UE55ES7000/ UE46ES7000/ UE55ES6800/ UE46ES6800/ UE46ES6710/ UE55ES6570/ UE46ES6570/ UE55ES6560/ UE46ES6560/ UE55ES6540/ UE46ES6540/ UE55ES6530/ UE46ES6530/ UE55ES6340/ UE46ES6340/ UE55ES6300/ UE46ES6300/ UE55ES6140/ UE46ES6140/ UE55ES6100/ UE46ES6100.
 • Bij aankoop van de SMART LED TV UE55ES8000, UE46ES8000, UE55ES7000 of UE46ES7000 ontvangt u een Galaxy TAB 10.1 Wifi GT-P7510 (zolang de voorraad strekt) of €150,- retour.
 • Bij aankoop van de SMART LED TV UE55ES6800/ UE46ES6800/ UE46ES6710/ UE55ES6570/ UE46ES6570/ UE55ES6560/ UE46ES6560/ UE55ES6540/ UE46ES6540/ UE55ES6530/ UE46ES6530/ UE55ES6340/ UE46ES6340/ UE55ES6300/ UE46ES6300/ UE55ES6140/ UE46ES6140/ UE55ES6100/ UE46ES6100 ontvangt u een Galaxy S WiFi 5.0 Touch media player YP-G70 (zolang de voorraad strekt) of €75 retour.
 • Ga naar www.samsung.com/promotion, klik op de TAB promotie, print online het aanmeldformulier uit en vul deze in. Stuur het ingevulde aanmeldformulier, samen met de originele streepjescode van de verpakking en een kopie van de aankoopbon uiterlijk 20 mei 2012 (poststempel!) naar Samsung TAB Promotie, Postbus 105, 3400 AC IJsselstein.
 • Samsung is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen in winkels.
 • Samsung tracht de Galaxy TAB 10.1 Wifi (GT-P7510) binnen 6-8 weken na verwerking van uw inzending te verzenden naar het opgegeven adres in het aanmeldformulier. Mocht de voorraad van Galaxy TAB 10.1 Wifi op zijn dan wordt het geldbedrag van €150,- automatisch naar het opgegeven rekeningnummer van een in de EU gevestigde bank overgemaakt. Het kan zijn, dat door omstandigheden de levertijd overschreden wordt. Indien dit het geval is wordt u middels een schrijven op de hoogte gebracht.
 • Samsung tracht de Galaxy S WiFi 5.0 (touch media player, YP-G70) binnen 6-8 weken na verwerking van uw inzending te verzenden naar het opgegeven adres in het aanmeldformulier. Mocht de voorraad van Galaxy S WiFi 5.0 op zijn dan wordt het geldbedrag van €75,- automatisch naar het opgegeven rekeningnummer van een in de EU gevestigde bank overgemaakt. Het kan zijn, dat door omstandigheden de levertijd overschreden wordt. Indien dit het geval is wordt u middels een schrijven op de hoogte gebracht.
 • Samsung is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.
 • Samsung behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds aan te passen of te wijzigen.
 • Deelnemers aan deze actie moeten tenminste 18 jaar of ouder zijn.
 • Aanvragen die na 20 mei 2012 binnenkomen, of aanvragen die onvolledig zijn of onvoldoende gefrankeerd, worden niet in behandeling genomen.
 • Alle business-to-business (zakelijke) aankopen zijn uitgesloten van deelname.
 • Uw gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Vragen, reclameren en opmerkingen over deze actie kunt u schriftelijk doen aan: Samsung TAB Promotie, Postbus 105, 3400 AC IJsselstein, of per e-mail naar helpdesk@samsungactie.com tot uiterlijk 3 juni 2012.
 • Druk- en zetfouten voorbehouden.
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Algemene Samsung Actievoorwaarden zoals hier vermeld.

ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG


Artikel 1 − Definities

1.1. Actie: promotionele actie zoals hierna onder artikel 3.1 is beschreven.
1.2. Actieperiode: de hierna in artikel 3.2. bedoelde periode waarin de Deelnemer kan deelnemen aan de Actie.
1.3. Actievoorwaarden: deze Actievoorwaarden en de (eventuele) overige (spel)voorwaarden die Samsung heeft bekend gemaakt op haar website www.samsung.com/promotion.
1.4. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de Actie en daar op grond van artikel 2 van deze Actievoorwaarden ook daartoe is gerechtigd.
1.5. Gedragscode: Gedragscode Promotionele spelen d.d. 1 januari 2006.
1.6. Voordeel: het hierna in artikel 4.1 beschreven Voordeel.
1.7. Samsung: Samsung Electronics Benelux B.V., gevestigd te Delft (Postbus 681, 2600 AR Delft), gebruiker van deze Actievoorwaarden en organisator van de Actie.

Artikel 2 Deelname

2.1 Iedere natuurlijke persoon met een vaste woon−of verblijfplaats in Nederland en ouder dan 18 jaar op het moment van deelname, mag deelnemen aan de Actie. Samsung is gerechtigd hiervan bewijs te vragen.
2.2 Voor deelname is registratie op Samsung site: www.samsung.com/promotion vereist. De registratie is kosteloos en kan worden gedaan via www.samsung.com/promotion. De voorwaarden van het lidmaatschap zijn in te zien via www.samsung.com/promotion. De bevestiging van het lidmaatschap zal worden bevestigd aan het opgegeven e-mailadres.
2.3 De Deelnemer dient te beschikken over een bestaand e-mailadres en Deelnemers die onvolledige of valse adressen en/of namen gebruiken kunnen door Samsung worden uitgesloten van deelname.
2.4 Medewerkers van Samsung, van aan Samsung gelieerde ondernemingen, alsmede alle personen die direct of indirect bij (de organisatie van) de Actie of het Voordeel of de (indirecte) aanbieder van het Voordeel betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname.
2.5 In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van de Actievoorwaarden is Samsung gerechtigd Deelnemers(groepen) uit te sluiten.
2.6 Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.
2.7 De Deelnemer kan enkel gedurende de Actieperiode deelnemen aan de Actie en uitsluitend op de hierna in artikel 3.1 beschreven wijze. Indien de Deelnemer niet tijdig, te vroeg, niet op de voorgeschreven wijze, of anderszins onvolledig zijn inzending inlevert, wordt hij zonder nader bericht uitgesloten van deelneming.
2.8 Aan de Deelname zijn geen kosten verbonden.

Artikel 3 − De Actie

3.1 Actie: na aankoop van een Samsung actiemodel kan de Deelnemer, door op de website www.samsung.com/promotion het deelnameformulier in te vullen en te bevestigen, deelnemen aan de Actie.
3.2 Actieperiode: de Actie heeft een looptijd van 4 weken, te weten vanaf 9 april 2012 tot en met 6 mei 2012.

Artikel 4 − Voordeel

4.1 Voordeel:
- Bij aankoop van de SMART LED TV UE55ES8000, UE46ES8000, UE55ES7000 of UE46ES7000 ontvangt u een Galaxy TAB 10.1 Wifi GT-P7510 (zolang de voorraad strekt) of €150,- retour. Wanneer er geen voorraad aan Galaxy TAB 10.1 Wifi GT-P7510 meer is zal er automatisch €150,- aan u worden overgemaakt.
- Bij aankoop van de SMART LED TV UE55ES6800/ UE46ES6800/ UE46ES6710/ UE55ES6570/ UE46ES6570/ UE55ES6560/ UE46ES6560/ UE55ES6540/ UE46ES6540/ UE55ES6530/ UE46ES6530/ UE55ES6340/ UE46ES6340/ UE55ES6300/ UE46ES6300/ UE55ES6140/ UE46ES6140/ UE55ES6100/ UE46ES6100 ontvangt u een Galaxy S WiFi 5.0 (touch media player, YP-G70) of €75 retour.
4.2 Het Voordeel is strikt persoonlijk, niet-inwisselbaar voor goederen en/of diensten en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Samsung.

Artikel 5 − Kansspelbelasting

5.1 ndien over de eventuele verschuldigde Kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door Samsung. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de Deelnemer.

Artikel 6 − Deelnemer

6.1 6-8 weken nadat uw aanvraag is verwerkt zal het Voordeel getracht te worden afgeleverd. Indien het Voordeel onverhoopt niet beschikbaar mocht blijken zal de Deelnemer een vervangende gelijkwaardig Voordeel ontvangen. Indien dit het geval is, zal u op de hoogte worden gesteld middels een schrijven.

Artikel 7 − Uitsluiting aansprakelijkheid

7.1 Samsung is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor kosten, aanvullende uitgaven die de Deelnemer zou moet maken in verband (met het uitkeren of gebruik van) met het Voordeel.
7.2 Samsung, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (het uitkeren van of het gebruik van) het Voordeel of deelname aan de Actie.
7.3 Samsung, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, waardoor de deelname van de Deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door Samsung worden ontvangen.
7.4 Samsung geeft geen enkele garantie met betrekking tot het uitgekeerde Voordeel en sluit ieder aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) ter dier zake uit. Samsung is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van het Voordeel, indien het Voordeel later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien het (vervangende) Voordeel op ondergeschikte punten afwijkt van het aangeboden Voordeel.

Artikel 8 − Privacy

8.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van Deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Artikel 9 − Gedragscode

9.1 De Gedragscode is op deze Actie van toepassing. Samsung handelt in overeenstemming met de Gedragscode.

Artikel 10 − Klachten

10.1 Met vragen, klachten of opmerkingen kan een ieder zich wenden tot de helpdesk van Samsung promoties via helpdesk@samsungactie.com

Artikel 11 − Slotbepalingen

11.1 Samsung is gerechtigd deze Actievoorwaarden (zonder opgaaf van reden) te wijzigen of de Actie te annuleren.
11.2 Op deze Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
11.3 De bevoegde rechter te Den Haag is mede bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Samsung en de Deelnemer, doch niet eerder dan dat partijen onderling overleg hebben gevoerd.