• CLX-6260FW 1 Front white CLX-6260FW P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_018_White_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_018_White_white?$L1-Gallery$ ph_CLX-6260FW-XSS_018_White_white 3000 2000 370 370 #ffffff 10816243
 • CLX-6260FW 2 Front white CLX-6260FW P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_019_White_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_019_White_white?$L1-Gallery$ ph_CLX-6260FW-XSS_019_White_white 3000 2000 370 370 #ffffff 10816246
 • CLX-6260FW 3 Right angle White CLX-6260FW P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_020_White_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_020_White_white?$L1-Gallery$ ph_CLX-6260FW-XSS_020_White_white 3000 2000 370 370 #ffffff 10816273
 • CLX-6260FW 4 Right Angle Silver CLX-6260FW P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_013_Right-Angle_silver?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_013_Right-Angle_silver?$L1-Gallery$ ph_CLX-6260FW-XSS_013_Right-Angle_silver 3000 2000 370 370 #ffffff 10816294
 • CLX-6260FW 5 Right Angle Silver CLX-6260FW P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_014_Right-Angle_silver?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_014_Right-Angle_silver?$L1-Gallery$ ph_CLX-6260FW-XSS_014_Right-Angle_silver 3000 2000 370 370 #ffffff 10816307
 • CLX-6260FW 6 Right Angle Silver CLX-6260FW P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_016_Right-Angle_silver?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_016_Right-Angle_silver?$L1-Gallery$ ph_CLX-6260FW-XSS_016_Right-Angle_silver 3000 2000 370 370 #ffffff 10816338
 • CLX-6260FW 7 Right angle White CLX-6260FW P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_017_Left-Angle_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_017_Left-Angle_white?$L1-Gallery$ ph_CLX-6260FW-XSS_017_Left-Angle_white 3000 2000 370 370 #ffffff 10816292
 • CLX-6260FW 8 Right Angle Silver CLX-6260FW P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_015_Right-Angle-Toner-Tray_silver?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_015_Right-Angle-Toner-Tray_silver?$L1-Gallery$ ph_CLX-6260FW-XSS_015_Right-Angle-Toner-Tray_silver 3000 2000 370 370 #ffffff 10816313
 • CLX-6260FW 9 Left Angle white CLX-6260FW P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_021_White_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_021_White_white?$L1-Gallery$ ph_CLX-6260FW-XSS_021_White_white 3000 2000 370 370 #ffffff 10816282
 • CLX-6260FW 10 Left Angle Silver CLX-6260FW P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_017_Left-Angle-Toner-Tray_silver?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_017_Left-Angle-Toner-Tray_silver?$L1-Gallery$ ph_CLX-6260FW-XSS_017_Left-Angle-Toner-Tray_silver 3000 2000 370 370 #ffffff 10816323
 • CLX-6260FW 11 Left Angle Silver CLX-6260FW P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_018_Left-Angle_silver?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_018_Left-Angle_silver?$L1-Gallery$ ph_CLX-6260FW-XSS_018_Left-Angle_silver 3000 2000 370 370 #ffffff 10816329
 • CLX-6260FW 12 Back White CLX-6260FW P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_022_White_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_022_White_white?$L1-Gallery$ ph_CLX-6260FW-XSS_022_White_white 3000 2000 370 370 #ffffff 10816257
 • CLX-6260FW 13 Dynamic White CLX-6260FW P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_019_Dynamic_silver?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_019_Dynamic_silver?$L1-Gallery$ ph_CLX-6260FW-XSS_019_Dynamic_silver 3000 2000 370 370 #ffffff 10816348
 • CLX-6260FW 14 Dynamic White CLX-6260FW P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_020_Button_silver?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_020_Button_silver?$L1-Gallery$ ph_CLX-6260FW-XSS_020_Button_silver 3000 2000 370 370 #ffffff 10816354
 • CLX-6260FW 15 Dynamic White CLX-6260FW P http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_012_Button_silver?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/ph_CLX-6260FW-XSS_012_Button_silver?$L1-Gallery$ ph_CLX-6260FW-XSS_012_Button_silver 3000 2000 370 370 #ffffff 10816362
#ffffff White