Działania na rzecz klimatu

Dzisiejsze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i niskoemisyjnej przyszłości

Główny obraz reprezentujący stronę „Zmiany klimatyczne“

Zmiany klimatyczne, przynajmniej częściowo wynikające z ogromnego wzrostu wykorzystania paliw kopalnych oraz będący ich skutkiem efekt cieplarniany, to poważny problem dla całego świata. Samsung Electronics zdaje sobie sprawę z jego powagi i podejmuje zróżnicowane działania, by mu zaradzić. Obejmują one opracowywanie wysoce energooszczędnych produktów, instalowanie sprzętu o minimalnej emisji gazów cieplarnianych i wykorzystywanie nowych, odnawialnych źródeł energii.

KPI na rok 2020: Zmiany klimatyczne

Oparta na intensywności emisja gazów cieplarnianych dla obiektów na całym świecie              

Niniejsza infografika przedstawia opartą na intensywności emisję gazów cieplarnianych dla obiektów Samsung na całym świecie. W roku 2006 intensywność emisji tychże gazów wynosiła 3,04 tony CO2 na 100 mln KRW. W roku 2020 ma docelowo wynosić 1,55 tony CO2 na 100 mln KRW.

Łączna redukcja emisji gazów cieplarnianych w fazie użytkowania produktu

Ta infografika przedstawia redukcję emisji gazów cieplarnianych w fazie użytkowania produktu. W latach 2009–2016 łączna emisja gazów cieplarnianych w tej fazie wynosiła 188 mln ton CO2. Docelowo do roku 2020 wynosiła będzie 250 mln ton CO2.

Skupiamy się na reagowaniu na kryzys jakim są zmiany klimatyczne

Rada ds. Gazów Cieplarnianych spotyka się cztery razy do roku, by ustalić plan działań mających na celu walkę ze zmianami klimatycznymi oraz by ocenić uzyskane wyniki. Jej członkowie dzielą się najnowszymi informacjami na temat zmian klimatycznych, tworzą szczegółowe plany działania i oceniają, co i jak udało im się osiągnąć w minionym kwartale. Firma Samsung Electronics opracowała metodykę zarządzania (ukazaną poniżej) w celu ograniczenia do minimum emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia naszych produktów – w tym w fazie wytwarzania, dystrybucji i użytkowania.

Strategie i plany działania mające na celu walkę ze zmianami klimatycznymi

Ikona przedstawiająca redukcję emisji gazów cieplarnianych w obiektach Samsung

· Wykorzystanie sprzętu ograniczającego emisję F-Gas w procesie produkcji półprzewodników
· Zarządzanie projektami ograniczającymi zużycie energii, poprawa energooszczędności

Ikona przedstawiająca rosnące zarządzanie energią w obiektach Samsung

·  Wprowadzanie systemów zarządzania energią we wszystkich obiektach Samsung i utrzymywanie certyfikacji (od 2013 r.)
·  Zarządzanie kosztami energii i wskaźnikami jej wykorzystania w każdym obiekcie

Ikona przedstawiająca redukcję emisji gazów cieplarnianych w fazie użytkowania produktu

·Opracowywanie i wprowadzanie na rynek niezwykle energooszczędnych produktów

Ikona przedstawiająca redukcję emisji gazów cieplarnianych w innych fazach

· Zarządzanie emisją gazów cieplarnianych w logistyce produktowej, podczas podróży biznesowych itp. (od 2009 r.)

Ikona przedstawiająca zarządzanie dostawcami

· Monitorowanie emisji gazów cieplarnianych generowanej przez dostawców (od 2012 r.)

Rozszerzamy zakres zarządzania emisją na wszystkich poziomach

Rozwiązywanie problemów wymaga dokładnych informacji. Aby precyzyjnie mierzyć generowaną przez nas emisję gazów cieplarnianych i właściwie nią zarządzać, podzieliliśmy ją na trzy kategorie (Scopes) zdefiniowane w Protokole Gazów Cieplarnianych na podstawie tego, jak są powiązane z naszą działalnością biznesową i operacyjną. Lokalizacja kolejnego punktu emisji na każdym poziomie to fundament optymalnego zarządzania gazami cieplarnianymi. Kategoria 1 (Scope 1) dotyczy gazów cieplarnianych emitowanych podczas wytwarzania produktów w obiektach Samsung Electronics. Kategoria 2 (Scope 2) to emisja pośrednia, związana z zakupem energii przez te obiekty w celu wytworzenia elektryczności i pary wodnej. Z kolei Kategoria 3 (Scope 3) obejmuje emisję, która ma miejsce poza obiektami, wynikając np. z działalności logistycznej, podróży biznesowych, naszego łańcucha dostaw czy użytkowania naszych produktów. Wykorzystujemy tę analizę, by w uporządkowany sposób zarządzać wszystkimi typami emisji – czy to bezpośrednimi, czy nie – generowanymi przez nasze obiekty, w procesie użytkowania naszych produktów oraz przez naszych dostawców.

Niniejsza infografika przedstawia emisję gazów cieplarnianych w poszczególnych kategoriach. Kategoria 1 (Scope 1) dotyczy emisji bezpośredniej, Kategoria 2 (Scope 2) obejmuje emisję pośrednią będącą efektem zużycia elektryczności, pary wodnej itp., natomiast Kategoria 3 (Scope 3) to wszelkie niebezpośrednie typy emisji wynikające z logistyki, działalności dostawców, użytkowania produktów itp.
Kategoria 1 (Scope 1 – bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych) oraz Kategoria 2 (Scope 2 – emisja pośrednia wynikająca ze zużycia elektryczności, pary wodnej itp.)

· Comiesięczna analiza globalnej emisji obiektów Samsung na podstawie systemu zarządzania emisją gazów cieplarnianych
· Zainstalowanie urządzeń umożliwiających dekompozycję gazów cieplarnianych w procesie przetwarzania półprzewodników, osiągających skuteczność na poziomie co najmniej 90%
· Zainstalowanie wysoce efektywnych urządzeń oraz zmiana oświetlenia wewnętrznego obiektów na całym świecie na LED

Panoramiczne zdjęcie obiektu Samsung Electronics
Kategoria 3 (Scope 3 – wszelkie pozostałe pośrednie typy emisji wynikające z logistyki, działalności dostawców, użytkowania produktów itp.)

· Realizacja 39 zadań w celu poprawy energooszczędności w dziedzinach związanych z logistyką
· Identyfikacja potencjalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych u głównych dostawców w wysokości 4920 ton CO2
· Ograniczenie o 12% zamorskich podróży biznesowych, które zastąpiono innymi rozwiązaniami, takimi jak wideokonferencje itp.
· Poprawa energooszczędności produktów o 49% w roku 2016 w porównaniu do roku 2008

Zdjęcie przedstawiające ciężarówkę logistyczną (Safety Truck Samsung Electronics)
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
na etapie korzystania z produktu
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na etapie korzystania z produktu
Zestawienie
szacunków za
ostatnie dwa lata

* Jednostka: mln ton CO2
* Zakres gromadzenia danych: osiem głównych kategorii produktów (telefony komórkowe, notebooki, telewizory, monitory, lodówki, pralki, klimatyzatory i drukarki)
* Łącznie od 2009 r.

Wykorzystujemy zaawansowane technologie, by poprawić efektywność energetyczną

W Samsung Electronics wciąż rozwijamy zaawansowane technologie w poszukiwaniu maksymalnie wygodnych i pro-ekologicznych rozwiązań. Firma niezmiennie skupia się na opracowywaniu wysoce energooszczędnych produktów i procesów technologicznych, by zredukować emisję gazów cieplarnianych podczas wytwarzania i użytkowania produktów. W roku 2016 aż o 49% poprawiliśmy naszą efektywność energetyczną w porównaniu z rokiem 2008. Efektem było ograniczenie zużycia energii, zmniejszenie kosztów dla konsumentów i obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Ponadto działamy na rzecz opracowywania technologii przyjaznych dla środowiska i stosowania ich w naszych produktach, aby maksymalnie ograniczyć stopień, w jakim przyczyniamy się do efektu cieplarnianego.
Przykładem mogą tu być nasze lodówki, w których umieszczamy pro-ekologiczny czynnik chłodniczy. Główną przyczyną zubożenia warstwy ozonowej było używanie jako takiego czynnika chlorofluorowęglowodorów (CFC). Jako alternatywę opracowano przyjazny dla środowiska czynnik chłodzący o nazwie R134, napotkano jednak trudności techniczne przy wykorzystaniu go w dużych lodówkach domowych, używano go więc tylko w mniejszych modelach. W wyniku licznych badań i eksperymentów Samsung Electronics udało się skutecznie zastosować naszą technologię umożliwiającą wykorzystanie czynnika chłodzącego o nazwie R600a, który w znacznie mniejszym stopniu przyczynia się do efektu cieplarnianego. Dzięki tym staraniom w 2017 r. 20 spośród naszych najnowszych modeli lodówek otrzymało od amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska certyfikat „ENERGY STAR Most Efficient“, przyznawany najbardziej efektywnym energetycznie urządzeniom.

This infographic contains the enhanced energy efficiency in product use phase. Compared to 2008, the energy use is reduced to 49% on average and the cumulative reduction of GHG emission is 188 million tons in 2016.
Ta infografika przedstawia redukcję zużycia energii w obiektach zagranicznych. W roku 2016 zaoszczędziliśmy 34,9 mld KRW na elektryczności i 23,64 mld KRW na mediach. W roku 2017 chcemy zaoszczędzić 39,7 mld KRW na elektryczności, 2,1 mld KRW na paliwie oraz 2,1 mld KRW na wodzie. W podziale na obszary działalności oszczędności kształtują się następująco: elektryczność 35%, lodówki i klimatyzatory 13%, działalność operacyjna i zarządzanie 12%, sprzężone powietrze 11%, gaz 7%, generator azotu 4%, para wodna 2% oraz inne 11%.

Zwiększona produkcja wymaga nowych zakładów wytwórczych, które zużywają więcej energii na większą skalę. Aby zredukować wykorzystanie energii w fazie produkcyjnej, Samsung Electronics opracowuje 24 standardy operacyjne. Ponadto dla nowych obiektów stworzyliśmy ograniczające zużycie energii technologie, które dostosować można do potrzeb poszczególnych lokalizacji i wykorzystywać już od fazy projektowania procesu. W efekcie w roku 2016 udało nam się ograniczyć zużycie energii (w tym elektryczności i mediów) łącznie o 58,5 mld KRW.

Ta infografika przedstawia redukcję zużycia energii w obiektach zagranicznych. W roku 2016 zaoszczędziliśmy 34,9 mld KRW na elektryczności i 23,64 mld KRW na mediach. W roku 2017 chcemy zaoszczędzić 39,7 mld KRW na elektryczności, 2,1 mld KRW na paliwie oraz 2,1 mld KRW na wodzie. W podziale na obszary działalności oszczędności kształtują się następująco: elektryczność 35%, lodówki i klimatyzatory 13%, działalność operacyjna i zarządzanie 12%, sprzężone powietrze 11%, gaz 7%, generator azotu 4%, para wodna 2% oraz inne 11%.

Wciąż rozszerzamy wykorzystanie energii odnawialnej

W roku 2016 wykorzystanie przez Samsung Electronics energii odnawialnej zwiększyło się niemal dwukrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim i niemal sześciokrotnie w porównaniu do roku 2014. Zróżnicowaliśmy też źródła nowej i odnawialnej energii tak, by obejmowały słońce, wiatr i wodę. Przy konstrukcji nowych budynków instalujemy urządzenia zapewniające użycie określonej ilości energii odnawialnej, a w istniejących obiektach promujemy wykorzystanie takiej energii w oświetleniu ulicznym, transporcie i stołówkach. Z kolei w krajach o dobrze ugruntowanych systemach zakupu energii zwiększamy ilość nabywanej energii odnawialnej.

Wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach Samsung na całym świecie

Niniejsza infografika przedstawia użycie energii odnawialnej przez obiekty Samsung na całym świecie. W roku 2014 wykorzystanie energii odnawialnej wynosiło 31,60 GWh, w roku 2015 – 92,06 GWh, a w roku 2016 – 188,77 GWh.

Wykorzystanie energii nowej i odnawialnej

Ta infografika przedstawia wskaźniki wykorzystania energii odnawialnej w roku 2016: energia wiatrowa – 62%, energia wodna – 14%, ciepło geotermiczne – 3%, energia fotowoltaiczna – 1%, inne – 20%.

When I began my career, I found that, with the help of advanced technology, I could help patients learn more about their conditions. We think that the training program has made great contributions in the training of doctors here in Guangxi. Every time I see the heartbeat of a fetus on the screen, I feel very proud to be a doctor in the Ultrasound Department.

Realizujemy badania i projekty w celu dostosowania się do zmian klimatycznych

Aby jako firma zareagować na zmiany klimatyczne i im przeciwdziałać, od roku 2015 współprowadzimy badanie o nazwie CSR Działania mające na celu dostosowanie się do zmian klimatycznych. Wraz z pracownikami Podyplomowej Szkoły Nauk o Środowisku na Uniwersytecie Narodowym w Seulu nasi badacze rozpatrują trzy zagadnienia: dostęp do wody pitnej, energooszczędne domy mieszkalne oraz edukację w zakresie zmian klimatycznych.

W ramach projektu dotyczącego wody pitnej w 10 miejscach w Wietnamie, w których problematyczne było zapewnienie stałego źródła takiej wody, zainstalowaliśmy półtrwałe urządzenia oferujące wodę zdatną do picia. W efekcie mieszkańcy nie musza się już martwić o dostęp do wody – źródła życia – nawet podczas najgorszych susz. Z kolei skierowany do ubogich, prowadzony przez nas Projekt Renowacji Domów został ulepszony i stał się Projektem Budowania Domów o Zwiększonej Efektywności Energetycznej. Oferuje on domy, które pozwalają oszczędzać zużycie energii i które niewielkim kosztem zabezpieczyć można przed wysoką i niską temperaturą. Przeprowadzony w roku 2016 projekt pilotażowy obejmujący 10 domów pozwolił o połowę zmniejszyć przeciętne roczne zużycie energii w gospodarstwie domowym, umożliwiając osobom ubogim znaczną redukcję kosztów. Poza zyskiem czysto ekonomicznym istotna była także redukcja emisji gazów cieplarnianych, wynosząca 8,6 tony CO2 na rok.

Z kolei w ramach Samsung Smart School opracowujemy specjalistyczne treści edukacyjne dotyczące zmian klimatycznych przeznaczone zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. W roku 2017 wykorzystaliśmy te materiały i rozpoczęliśmy pilotażowe programy edukacyjne na temat zmian klimatycznych przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Tym samym staramy się sprawić, że przyszłe pokolenia będą świadome powagi problemu i istotności wysiłków zmierzających do jego rozwiązania.

Zdjęcie poidełka z wodą pitną w przedszkolu w Thai Nguyen w Wietnamie
Nasze przyjazne dla środowiska produkty wpływają na środowisko planety.
Obraz tła dla strony z produktami przyjaznymi dla środowiska