Våra medarbetare

Elin Corporate Citizenship Officer
Läs mer

Manuela Product Manager
Läs mer

Madeleine och Marcus Product Managers
Läs mer

Vad gör en Corporate Citizenship Officer?

What does a Corporate Citizenship Officer do?

Select language Välj språk

 • Vi möter Elin Wallberg som berättar om sitt uppdrag att göra världen till en lite bättre plats med hjälp av innovation och teknik.

 • Elin har en bakgrund inom företagsekonomi och har ägnat största delen av hennes karriär med att försöka förbättra världen för nästa generations innovatörer. Att vara Head of Nordic Corporate Citizenship på Samsung innebär att Elin kan fortsätta i samma spår, tillsammans med ett av världens största teknikföretag vid sin sida. Med hjälp av kunskap och erfarenhet driver hon en utveckling som leder till social förändring. Samsung har tre huvudområden för sociala innovationsinitiativ; utbildning, sjukvård och miljö. Det är tre olika globala utmaningar, där innovation och teknik spelar en stor och avgörande roll för att hitta lösningar.

 • Att kliva in i någon annans värld
  Många av oss associerar troligtvis Virtual Reality med gaming och underhållning. Men om man lyssnar på Elins beskrivning av VR-teknologin ser man på VR utifrån ett nytt perspektiv.

 • - Modern VR teknik innebär att man kan tillföra ett spännande lager för inlärning, nämligen empati, vilket öppnar upp för nya spännande användningsområden som till exempel konflikthantering, säger Elin.

 • Research från Stanford Virtual Human Interaction Center tyder på fördelaktiga sociala effekter genom VR-teknologin inom tre huvudområden i framtiden. Ett område är redskap för att lösa konflikter mellan olika grupper, ett annat för att ge en bättre förståelse för miljöeffekter, och det tredje är att bidra till djupare kunskap i hur våra beslut idag påverkar våra liv imorgon. Det här är därför VR eller Interactive Viritual Environments är så pass viktiga redskap för Elin i hennes roll som Corporate Citizenship Officer.

 • - Corporate Citizenship handlar om att analysera och förstå vad samhället och människor behöver, och hur Samsung kan hjälpa till att hitta lösningar genom kunskap och produktinnovationer. Det finns goda möjligheter att göra världen till en bättre plats, och det är också vårt ansvar, säger Elin.

 • Idag har majoriteten av alla barn i Norden tillgång till smarta telefoner och surfplattor, vilket möjliggör nya vägar att kommunicera, att göra sin röst hörd och att lära. Det är en revolutionerande förändring där teknologi stöttar integration och tillgång för grupper och individer som inte har haft dessa möjligheter tidigare. Personer med talsvårigheter har fått ett nytt sätt att uttrycka sig på och förbättrade översättningsmöjligheter hjälper barn med andra modersmål att lära sig utifrån deras förutsättningar. Det här är några exempel på områden som Samsung analyserar för att hitta nya lösningar. Elin är tydlig med att det krävs samarbeten för att lyckas inom dessa omfattande områden. En viktig del av hennes jobb består av att skapa bryggor, inte bara mellan behov och lösningar, utan även mellan teknikbranschen, samarbetspartners, myndigheter och civilsamhället.
 • We met up with Elin Wallberg to learn more about how to work to make the world a better place through innovation and tech.

 • Elin has a background in business and economics but has spent most of her career trying to make a difference for the next generation of innovators. Being Head of Nordic Corporate Citizenship at Samsung means that Elin can continue on that mission with one of the largest technology companies by her side, empowering her knowledge and experience with innovation that can lead to societal change. Samsung has three areas for social innovation initiatives; education, healthcare and environment. Three different global challenges, where innovation and technology play a crucial part in the search of solutions.

 • Stepping into someone else’s shoes
  Many of us probably associate Virtual Reality with gaming and entertainment. But listening to Elin describe the new VR-technology, you look upon VR with new eyes.

 • - Modern VR enables you to truly “step into someone else’s shoes”, adding a spectacular layer in learning: empathy. This means it can be used as a tool to mitigate conflicts, Elin says.

 • Research from e.g Stanford Virtual Human Interaction Center indicates that we may see beneficial social effects of VR technology in three main areas in the near future. One is as a tool for solving conflicts between groups, another is to gain better understanding of environmental issues. The third area is as a provider of deeper knowledge on how our decisions of today will impact our lives tomorrow. This is also why VR or Interactive Virtual Environments is such an essential tool for Elin as a Corporate Citizenship Officer.

 • - Corporate Citizenship is about analyzing and understanding what the society and its people are in need of, and how Samsung can contribute to solutions through our expertise and product innovations. The opportunities to make the world a better place are great, and so is our responsibility, Elin says.

 • Today, a majority of kids in the Nordics have access to smartphones and tablets, which allow exciting new ways to communicate, make your voice heard and learn. It´s a revolutionary change, where technology also can support inclusion and access for groups and individuals, which have lacked those opportunities before. People with communication impairing disabilities have been given new ways to express themselves, and translation and speech synthesis can help children with other native languages to learn based on their individual needs. These are some examples of areas that Samsung analyze in search for new solutions. Elin attests that it takes co-operation to succeed in these complex issues, and an important part of her job is to create bridges not only between needs and solutions, but also between the tech industry, business partners, government, and civil society.


Elin Wallberg

Vad innebär det att vara Produktchef på Samsung?

What does it mean to be a product manager for Samsung?

Select language Välj språk

 • Manuela har jobbat på Samsung sedan 2011. Hon har en bakgrund inom business administration med en masterexamen från Vienna University of Economics and Business.

 • Manuela Rieders väg för att bli Produktchef på Samsung är relativt ovanlig, men ändå inte helt unik för personer som jobbar hos Samsung. Manuela började sin karriär på Samsung i Wien, men tog för ett år sedan chansen att flytta från det österrikiska kontoret till Samsung i Norden och huvudkontoret i Stockholm. Idag är hon Produktchef för Audio och Video i Norden.

 • Ingen dag är den andra lik för Manuela, men det finns veckor som är mer ”normala”. Vanligtvis inleds veckorna med ett möte med säljteamet och ledningen. Manuela har ansvar för sälj och marknadsaktiviteter i de nordiska länderna inom Audio och Video, vilket innebär alltifrån hela hemmabio-system till WiFi högtalare. Detta gör att både säljteamet, marknadsavdelningen och ledningen är beroende av hennes insikter och kunskap. Manuela har även direkt kontakt med research- och utvecklingsteamet i Los Angeles vilket gör henne till en viktig del i att översätta tekniska specifikationer till språk som alla förstår, i all kommunikation. Hennes kunskap är även viktig när det kommer till journalister eftersom de är så pass viktiga för att få kunderna att förstå och tro på Samsungs produkter.

 • - Tjänsten som Produktchef på Samsung är varierande. Mitt jobb börjar redan i produktutvecklingen. Vad efterfrågar marknaden? Vilka funktioner är viktiga? Dessa insikter skickas vidare till research- och utvecklingsteamet. När produkten sedan är färdig jobbar jag med marknadsavdelningen. Jag gillar verkligen det mångsidigheten i det jag gör, säger Manuela.

 • Korea, London och Los Angeles
  Som Produktchef, precis som för många andra positioner på Samsung innebär jobbet mycket resande. Manuela åker till London, där det europeiska huvudkontoret ligger, flera gånger per år för att möta produktchefer från andra länder. Hon reser även kontinuerligt till Los Angeles där research- och utvecklingsavdelningen ligger, och det blir även regelbundna resor till Sydkorea för att samordna de globala strategierna.

 • - På ett sätt handlar det om att på bästa sätt förmedla information om kommande produkter. Men det handlar även om att utbyta information globalt för att styra varumärket genom marknads- och säljteamet, säger Manuela.

 • Förutom möjligheten att lära känna kollegor över hela världen får Manuela betydelsefull information om andra lokala marknadsförutsättningar, vilket kan vara avgörande för att lyckas.

 • Manuela has been working for Samsung since 2011. She has an educational background in business administration with a master’s degree from the Vienna University of Economics and Business.
 • Manuela Rieder's path towards a position as a product manager at Samsung is quite unique, but also not entirely uncommon for people at Samsung. Manuela started her career at Samsung in Vienna, but a year ago she got the chance to relocate from the Austrian Samsung subsidiary to Samsung Nordics, which is based in Stockholm. Today, she is Product manager for Audio/Video in the Nordics.
 • Every day is different for Manuela, but there are some weeks that could be considered more “normal”. Usually they start off with meetings with the sales staff and management. Manuela is responsible for sales and marketing activities in all Nordic countries for audio and video products such as Home Theater Systems, Soundbars and WiFi Speakers, which makes both the sales- and marketing team, as well as the management, dependent on her input and knowledge. Manuela is also in direct contact with the Research and Development team in LA, making her a vital part of transforming technical specifications into a language that we can all understand. Her in-depth knowledge is also important when it comes to journalists, since they are crucial in making the end consumer understand and believe in Samsung’s products.
 • - The position as a product manager at Samsung is quite versatile. My work starts already in the product development stage. What are the demands from the market? What features are important? Input like this is sent to the R&D department and when the product is finalized I work closely with the marketing department. I really like the variety, Manuela says.
 • Korea, London and LA
  For a Product Manager, as well as for many other positions in Samsung, work includes quite a lot of travelling. Manuela goes to London, where the European HQ is located, several times a year, often to meet up with the other European Product Managers. She also travels to Los Angeles frequently, where the R&D department is based, and of course, regular trips to South Korea to align the strategy on a global level.
 • - On the one side it is about receiving information about upcoming products. The other side is about exchanging information, in order to steer the brand for the marketing and sales teams, Manuela says.
 • Apart from the opportunity of getting to know colleagues from all over the world, Manuela absorbs key information about local conditions for every market, which is crucial for a successful business, and a great experience for Manuela in many ways. Working as a Product Manager at Samsung is a great position where your responsibilities affect many areas of the business.

Manuela Reiders

Produktcheferna Madeleine Valberg och Marcus Eriksson

Product Managers Madeleine Valberg and Marcus Eriksson

Select language Välj språk

 • Madeleine har en kandidatexamen i ekonomi från Linköpings universitet och en mastersexamen i marknadsföring från Dublin Business School. Efter hennes examen i Dublin ansökte Madeleine till Samsungs Graduate Program. Efter detta började Madeleine arbeta som Assisting Product Manager (PM) på hemelektronik-avdelningen. Marcus började sin karriär som säljare i butik och gick sedan vidare till leverantörssidan. Marcus blev headhuntad till Samsung från ett annat stort teknikföretag där han fått erfarenhet av att ha arbetat som nordisk Key Account Manager och som produktchef.

 • När jag möter Madeleine och Marcus börjar vi direkt diskutera den omväxlande rollen som produktchef. Deras vardag är utmanande, krävande men framförallt, givande.

 • - Att ha ett övergripande ansvar över mina produkter innebär att jag behöver vara ett steg före marknaden. En annan viktig del av mitt jobb är att samarbeta med marknadsavdelningen, PR-avdelningen och säljteamet för att kunna möta våra kunders förväntningar, säger Madeleine.

 • Marcus beskriver sitt jobb på Samsung som ett ”kontrollerat kaos” i en snabbt skiftande miljö. Tiden mellan nya lanseringar är tajt och Samsungs innovationsavdelning skapar hela tiden nya funktioner för både nya och gamla produkter, och som produktchef måste man kunna hantera och tycka om, att vara en mittpunkt i allt detta.

 • För Madeleine och Marcus innebär jobbet många resdagar. Ena dagen åker de till Sydkorea för att presentera planerna för den nordiska marknaden, för att sedan efter direkt möta upp andra produktchefer någonstans i Europa för att gemensamt skapa nya strategier. Det blir även många resor inom Norden. Förutom insyn i andra marknader ger resorna en extra dimension som man inte får uppleva om man inte har förmån att jobba i en global miljö.

 • - Att jobba i en så pass global kontext ger nya erfarenheter som jag inte hade tänkte på innan jag började jobba på Samsung. Till exempel är jag i kontakt med flera kollegor i Sydkorea som jag har lärt känna väldigt bra, trots att vi aldrig träffats, säger Madeleine.

 • Om ansvar och att våga ta chanser
  Madeleine och Marcus är båda i en position där alla andra tjänster inom företaget är beroende av deras specifika kunskap, vilket gör deras arbete både utmanande och komplext.

 • - Vi har inte bara kontroll över vilka argument säljarna använder, vi har även en central roll i prissättningen av produkter, marknadsföring, utbud, produktutveckling och mycket mer. Vi måste ta välgrundade beslut där vi hela tiden balanserar risker mot möjlighet i varje steg, säger Marcus.

 • Att jobba som produktchef för Samsung Electronics är perfekt om man vill stå i centrum och delta i alla beslut i produktionscykeln, från planering till utveckling och slutligen lansering.
 • Madeleine holds a Bachelors degree in economics from Linköping University and an MBA in marketing from Dublin Business School. After graduation in Dublin, Madeleine applied for Samsung’s graduate program. She “made the cut” and started working as an assistant Product Manager (PM) in the Home Appliance team as her first position. Marcus started his career in stores as a highly efficient salesman, and later moved on to the supplier side of the business. Marcus was headhunted to Samsung from another major tech company where he had experience from working as a Nordic Key Account Manager and as a Product Manager.
 • Meeting up with Madeleine and Marcus, we quickly get into the diverse role of a PM, which makes their workday complex, demanding, and rewarding.
 • - Having the overall responsibility for my products, I need to be on top of the market. An important part of my job is to align the marketing team, PR, and sales, to meet the high expectations of our customers, Madeleine says.
 • Marcus describes working at Samsung as “controlled chaos” it is a fast paced environment. The time between new launches are slim, and Samsung’s innovative development creates new features for all new products, re-shaping every category with each launch. For this to happen, you need to move quickly, and as a PM, you need to be able to handle and enjoy being in the center of this process.
 • Work for Madeleine and Marcus also means traveling a lot. They go to South Korea to present plans for the Nordic market. Meet up with other PM:s all over Europe to align strategies, and they travel frequently within the Nordics. Besides great insights about others markets, traveling in work also adds something extra, an exciting layer that you won’t experience unless working in a global environment.
 • - Working in such a global context also adds new experiences you didn’t think about before joining Samsung. For example, I’m in contact with a lot of colleagues from Korea that I consider to be very close contacts, and that I know them personally, even though I’ve never met them in person, Madeleine says.
 • Responsibility and taking chances
  Madeleine and Marcus are in a position where all the other functions in the company are depending on their specific knowledge and input, which also makes work challenging and complex.
 • - We do not only control what arguments the sales staff use about the products, we also have the central role regarding pricing, marketing, line-up, product development and more. We have to take educated guesses balancing risks and rewards in every step forward, Marcus says.
 • Working as a Product Manager for Samsung Electronics is perfect if you want to be in the center of attention, and want to influence every step of the product cycle, from planning and development, to an “end-of-life” campaign.


Madeleine Valberg och Marcus Eriksson