Samhällsansvar

Utbildning

Utbilda vår framtid.

View Movie

Överbrygga klyftan

Tillgång till smartare lärandemiljöer kan leda till förbättrade studieresultat och minska den digitala klyftan.

Vässa framtiden

När elever får en bra utbildning och kompetensutveckling är de bättre rustade för framtiden.

Bättre utbildning

Samsung ger eleverna tillgång till smartare inlärningsmiljöer.